Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dverí a vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.

Rekonstrukce laboratoří DSP

Rekonstrukce laboratoří DSP

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových laboratoří a podpůrných laboratorních a výukových prostor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb společnostmi BREAK POINT, spol. s.r.o., ...

Zberný dvor v obci Kosorín

Zberný dvor v obci Kosorín

Riešené objekty sú situované na pozemku parc.č.2 obci Kosorín v zastavanom území obce za budovou kultúrneho domu. Ostatné okolité pozemky tvoria zastavané plochy a záhrady súkromnych vlastníkov. Areál zberného dvoru je napojeny na existujúcu miestnu komunikáciu. Pozemok je rovinaty a v súčasnosti slúži čiastočne ako plocha existujúceho zberného ...

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu

Stavba je rozdělena na tři části (nejedná se o části ve smyslu zákona): 1. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR - PR I. část, (Starostín – Jetřichov) Předmětem této stavby je rekonstrukce stávající silnice II/302 v úseku státní hranice s Polskem – Meziměstí - Jetřichov. Celková délka úpravy komunikace je 4520m. 2. II/302 Starostín – Broumov ...

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor, I. etapa

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor, I. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 1. etapy zajištění energetických úspor Základní školy Krušnohorská spočívající v kompletním zateplení střešních a obvodových plášťů všech budov v areálu, ve výměně starých prosklených plochy ve spojovacím koridoru a v provedení nuceného větrání všech učeben. S tím souvisí i řada dalších konstrukcí – ...

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzkoch 2 až 5 súťažných podkladov.

Fotbalový a tenisový areál, obj. A

Fotbalový a tenisový areál, obj. A

Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva na provedení stavebních prací dle projektové dokumentace.

Rekonstrukce lesních cest 2018

Rekonstrukce lesních cest 2018

Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest obvykle se štěrkovou vozovkou, která je místy vybavena podélnými odvodňovacími příkopy.

Zriadenie Materskej školy sv. M. M.  Kolbeho

Zriadenie Materskej školy sv. M. M. Kolbeho

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, konkrétne: 1. rekonštrukcia traktu C budovy na Gaštanovej ul. č. 11 v Spišskej Novej Vsi pre účely zriadenia materskej školy 2. zateplenie objektu 3. úprava areálu materskej školy a osadenie herných ...

Obnova Obecného úradu Chotín

Obnova Obecného úradu Chotín

Predmetom zákazky je obnova Obecného úradu v obci Chotín, najmä zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, zateplenie podkrovia, výmena okien a rekonštrukcia vykurovania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Znižovanie energetickej náročnosti OcU Vyšná Olšava

Znižovanie energetickej náročnosti OcU Vyšná Olšava

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu vo Vyšnej Olšave, ktorá je umiestnená na parc. č.: 359/1, 359/2, katastrálne územie: Vyšná Olšava, obec: Vyšná Olšava, okres: Stropkov, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, ...

Rekonstrukce laboratoří

Rekonstrukce laboratoří

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových laboratoří a podpůrných laboratorních a výukových prostor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb společnostmi BREAK POINT, spol. s.r.o., ...

Stavební úpravy objektu bývalého DOZP v Zašové, za účelem změny využití na Komunitní dům

Stavební úpravy objektu bývalého DOZP v Zašové, za účelem změny využití na Komunitní dům

Předmětem zadávacího řízení jsou stavební úpravy objektu bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů.

Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke

Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke

Výstavba nadstavby materskej školy v obci Liptovská Teplička. Nadstavba predmetného objektu z objemového hľadiska pozostáva z nadstavby štvrtého nadzemného podlažia. Zastavaná plocha objektu sa však nemení. Dispozičné riešenie tohto navrhovaného objektu je zrejmé z výkresovej časti PD. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží ostane dispozičné ...

Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku

Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku

Výstavba objektu kompostárne podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Rekonštrukcia kultúrneho domu, Dolné Zelenice

Rekonštrukcia kultúrneho domu, Dolné Zelenice

Predmetom zákazky je realizácia diela "REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU, DOLNÉ ZELENICE". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu 2) Dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby

Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie

Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie

Predmetom zákazky je dodávka stavebných objektov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území: Partizánske (845426), mesto Partizánske, okres Partizánske, hlavná parcela číslo: 3958/126.

Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka

Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka

Predmetom zákazky je A. Dopravné prepojenie MK ul. Nádražná, ul. Štúrova, areál polikliniky B. Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri C. Dodanie dokladov...

Kompostáreň - Streženice, Púchovská cesta

Kompostáreň - Streženice, Púchovská cesta

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ...

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej k odkupu spracovanej PD v kvalite (DUR, PD pre stavebné povolenie a ...

Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením

Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením

Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v nástavbě stávajícího severního křídla objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP Sulická“) a stavební úpravy části přízemí objektu DOZP Sulická – zřízení oddělení paliativní péče. Areál se ...

MŠ - Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Obec Závod

MŠ - Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Obec Závod

existujúce zastavané územie obce intravilán, rovinatý terén, prístupnosť z verejnej cestnej komunikácie. Prístavba k pôvodnému - existujúcemu objektu ZŠ s MŠ je navrhnutá v súlade s architektúrou existujúceho objektu. Prístavba je charakterizovaná ako materská škola. Prístavba je v rozsahu dvoch nadzemných podlaží so šikmou strechou sedlová ...

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu vo Vyšnom Hrušove, ktorá je umiestnená na parc. č.: 1, k.ú.: Vyšný Hrušov, obec: Vyšný Hrušov, okres: Humenné, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je výrazné ...

Stavebné úpravy za účelom zvýšenia kapacity materskej školy Starý Tekov

Stavebné úpravy za účelom zvýšenia kapacity materskej školy Starý Tekov

Zámerom investora je zvýšiť kapacitu materskej školy stavenými úpravami - obnovou zastaralých miestností. Stavebné úpravy nezasahujú do nosných ani dispozičných prvkov budovy.

(záznamy 1/25 z 38183)  strana 1 / 1528