Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Jedná se o provedení stavebních úprav stávajícího objektu hvězdárny v Jindřichově Hradci s provedením přístavby nového vstupu a přednáškového sálu - planetária. Přístavba nového vstupu a přednáškového sálu je situována severně od stávající budovy, na kterou bude komunikačně navazovat. K výškovému odstupňování v sále bude využito svažitosti ...

Komunitní dům seniorů Cvikov

Komunitní dům seniorů Cvikov

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího domova dětí na komunitní dům seniorů. Ze stávající stavby budou téměř kompletně zachovány svislé zděné a vodorovné dřevěné nosné konstrukce. Předmětem plnění bude úprava střechy, štítů, vstupů do budovy a vestavění evakuačního výtahu obsluhujícího všechna podlaží domu včetně ...

Zimní stadion Třeboň

Zimní stadion Třeboň

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba objektu zimního stadionu, včetně vybavení zázemí. Stavba bude sloužit jako zimní stadion se zázemím pro hokejisty a bruslaře při veřejném bruslení. Součástí objektu je zázemí pro hokejové fanoušky s tribunou, kanceláří a s místem pro občerstvení - bufet bez přípravy jídel. V objektu zimního ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Parchovany

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Parchovany

Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 1 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá ...

Zvýšenie kapacity MŠ Gajary rekonštrukcia a dostavba

Zvýšenie kapacity MŠ Gajary rekonštrukcia a dostavba

Verejné obstarávanie zabezpečuje výber zhotoviteľa pre stavebné úpravy jestvujúceho objektu materskej školy. Objekt materskej školy sa nachádza v centre obce Gajary, na ul. Hlavná 88, parc. č. 208. Ide o pôvodnú budovu základnej školy z r. 1984. Budova prešla viacerými drobnými rekonštrukciami v r. 2008 sociálne zariadenia pre deti III. a IV. ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske

1. Stavebno-technické a konštrukčné riešenie. Návrh technického riešenia pozostáva zo: zateplenia obvodového plášťa na súčasné požiadavky zateplenia strešného plášťa na súčasné požiadavky vymeny vonkajších vyplňovych konštrukcií na súčasné požiadavky vymena plechovej strešnej krytiny a klampiarskych vyrobkov vymena podhľadu v sále, novy je ...

Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS

Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS

Předmětem veřejné zakázky je vybudování „Energocentra krytý bazén včetně přípojek IS” umístěním kogenerační jednotky na p.č.2039/7 – vlastník Město Valašské Meziříčí a 2865/1 a 2865/20 vlastník ST SERVIS s.r.o. v kú Valašské Meziříčí – město. Jedná se o umístění nové kontejnerové kogenerační jednotky, dále jen KJ, o výkonu 200 kW v areálu ...

Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor – II. část

Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor – II. část

Předmětem díla je, vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním a jeho projednáním a mezi vlastní realizací stavby, aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“. Bližší specifikace předmětu plnění ...

Silnice III/32336 Lodín – úsek č. 2

Silnice III/32336 Lodín – úsek č. 2

Jedná se o rekonstrukci silnice III/32336, která se nachází v extravilánu a intravilánu v katastrálním území obce Lodín. Délka řešeného úseku je 1,032 km. V současné době silnice vykazuje velké množství konstrukčních poruch, únosnost je nevyhovující a odvodnění nefunkční. Rekonstrukce komunikace spočívá v celkové výměně konstrukčních vrstev včetně ...

Hážovický potok, oprava toku

Hážovický potok, oprava toku

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Hážovický potok, oprava toku“. Stavební práce spočívají zejména v opravě stávajících příčných staveb v korytě, břehových opevnění a opěrných zdí.

II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

Stavba řeší novostavbu přeložky silnice II/286 kolem města Jičína, včetně úpravy napojení na stávající dopravní síť. Toto napojení bude provedeno dvěma okružními křižovatkami. Trasa začíná severně od stávající okružní křižovatky silnice I/16 a současné II/286 okružní křižovatkou silnic III/32843, místní komunikace a nové II/286. Dále trasa vede ...

Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni

Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stabilizace vodního režimu v nádrži zatěsněním hrází a části dna dle návrhu hydrogeologa a následně opevnění břehů tak, aby nedocházelo k jejich narušování a erozi. Popis realizovaných činností: Pracovní postup bude rozdělen na 2 etapy: Etapa 1 se skládá z: - Odstranění sedimentu ze dna ...

Cyklotrasy v obci Cífer - II.etapa

Cyklotrasy v obci Cífer - II.etapa

Cyklotrasu tvorí stavebný objekt SO 01 s celkovou dĺžkou 4,402 20 km, a objekt SO02 Elektroinštalacia a verejné osvetlenie Viac podrobností je uvedených v súťažných podkladoch.

Kanalizace a ČOV Dolní Pěna

Kanalizace a ČOV Dolní Pěna

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace a výstavba nové mechanicko – biologické aktivační čistírny odpadních vod pro 600 EO s odvodňovačem kalů v obci Dolní Pěna.

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa čistiarne odpadových vôd a aktualizácia dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa splaškovej kanalizácie predloženej verejným obstarávateľom, vypracovanie projektu dopravného značenia vrátanie vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a ...

Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče

Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče

Projekt řeší rekonstrukci opevnění ve formě železobetonových zdí s kamenným obkladem ze žulového kamene. Lokálně v místě stísněných podmínek podél nemovitostí se navrhují předsazené železobetonové konstrukce s pohledovým betonem. Výkopové jámy budou zajištěny příložným a záporovým pažením. V místě stávajících dlažeb dojde k odstranění nánosů na ...

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včet

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včet

Předmětem plnění je zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN“ (ASP) a teprve po jejím schválení a výběru či potvrzení varianty v Centrální komisi Ministerstva dopravy, bude pro tuto variantu dopracován Záměru projektu (ZP) a opět až po jeho schválení v Centrální komisi Ministerstva ...

Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná

Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná

Navrhovaná stavba modernizácie jestvujúcej MŠ sa realizuje za účelom riešenia nevyhovujúceho energetického stavu budovy, zlého technického stavu krovu a vyvstávajúceho kapacitného problému súčasnej MŠ v obci - vytvorením nových tried v nadstavbe a prístavbe.

Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové

Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové

Předmětem veřejné zakázky je přístavba nového pavilonu (SO02), stavební úpravy uvnitř stávající budovy (SO01) a nástavba nad částí stávající budovy základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská, č.p. 240/38, Velká Chuchle. Vzhledem k masivní výstavbě bytových domů na území Velké Chuchle dochází k navýšení počtu žactva spadající pod školu. S ...

Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 v Bratislave

Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 v Bratislave

Navrhovaná stavba je prestavbou a celkovou rekonštrukciou bývalých jaslí na Banšelovej 4.

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín

Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre rekonštrukciu administratívnej budovy RO Trenčín podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebného diela na modernizáciu, obnovu a zníženie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku verejnej budovy občianskej vybavenosti obce Kuzmice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Rekonstrukce  - ulice Bayerova, oprava komunikace

Rekonstrukce - ulice Bayerova, oprava komunikace

Předmětem veřejné zakázky je úprava chodníků a komunikace po rekonstrukci sítí Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 13458, Praha 1 a Praha 8

Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 13458, Praha 1 a Praha 8

Jedná se o souvislou údržbu komunikace Wilsonova, oba směry v úseku Hlávkův most - Hybernská, která spočívá v celkovém odfrézování obrusné vrstvy AKM tl. 40 mm, v pokládce nového asfaltového krytu SMA tl. 40 mm a obnovení stávajícího dopravního značení. V rámci akce dojde k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku. Bude provedena ...

(záznamy 1/25 z 38771)  strana 1 / 1551