Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s nádražím ČD. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku s úpravou ...

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – stavební úpravy chemické knihovny

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – stavební úpravy chemické knihovny

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s dispozičními úpravami spočívající ve stavebních úpravách chemické knihovny a kompresorové stanice, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního ...

Dokončení rekonstrukce objektu Bio VZLET, Holandská 1/669, Praha 10

Dokončení rekonstrukce objektu Bio VZLET, Holandská 1/669, Praha 10

Předmětem plnění bude dokončení rekonstrukce objektu ‚Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“.v rozsahu dle projektové dokumentace stavby aktualizované v červnu 2017 společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sídlo: Praha 8 - Karlín, Sokolovská č.p. 45, PSČ 18000, Identifikační číslo: 26760312.

Úpravy stáje pro výkrm prasat

Úpravy stáje pro výkrm prasat

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby stáje pro výkrm prasat podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část

Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací III. třídy na území Jihočeského kraje v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část zahrnuje opravu vybraných úseků komunikací III. třídy, které budou realizovány v některých okresech Jihočeského kraje, a je složen z celkem 9 dílčích ...

Dobšický p., ř. km 3,330 - 3,630, Suchohrdly u Znojma, oprava koryta

Dobšický p., ř. km 3,330 - 3,630, Suchohrdly u Znojma, oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v pročištění koryta a dále v opravě stávajících břehových opěrných zdí, kamenného opevnění a sanaci nátrží.

Březník – kanalizace a ČOV

Březník – kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Březník – kanalizace a ČOV“, spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace, na kterou budou napojeni všichni obyvatelé obce Březník a výstavba ČOV o kapacitě 740 EO. Jedná se tedy o výstavbu kanalizace k odvádění splaškových vod z nemovitostí a výstavbu nové ČOV. Podkladem pro vypracování nabídky je ...

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu- I. etapa - 1.část

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu- I. etapa - 1.část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na dostavbu areálu Střední školy stavební v Teplicích. Výsledkem těchto stavební prací bude dvoupodlažní objekt, kdy v severní části objektu bude v krajní části umístěna dílna s kapacitou 40 žáků pro výcvik oborů automechanik a autoelektrikář, druhá část přízemí bude zahrnovat výukové servisní ...

Stavební práce k Otevřenému Rudolfinu 2017

Stavební práce k Otevřenému Rudolfinu 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava kanceláří ve 4. podlaží a vybudování nových pokladen v budově Rudolfina.

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

Předmětem nabídky je rekonstrukce a dostavba areálu školy: SO 01 hlavní budova Hlavní budova školy se skládá ze dvou dvoupodlažních částí zastřešených valbovou střechou. Obě části budou kompletně zatepleny včetně střešního pláště s osazením střešních oken. Dále pak budou obě budovy kompletně rekonstruovány (nové instalace, nové sociální ...

Husitská, Praha 3

Husitská, Praha 3

Stavba zahrnuje rekonstrukci uličního prostoru ulice Husitská na Praze 3 v rozsahu mezi křižovatkami s ulicemi Trocnovská a Prokopova - Chlumova v délce cca 657 m. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení III s asfaltovým krytem se zvýšenou tuhostí. V prostoru parkovacích pruhů je konstrukce s dlážděným krytem z velké dlažby, ...

Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi

Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi

stavební úpravy objektu č.p.1 a navazující dvě přípojky plynu a kanalizace

Stavba budov a vybudování odpočívadla v rámci rozvoje keltského archeoskanzenu Nasavrky

Stavba budov a vybudování odpočívadla v rámci rozvoje keltského archeoskanzenu Nasavrky

Předmětem výběrového řízení je zajištění následujících stavebních prací: - přístavba sociálního zařízení - objekt budovy prodeje vstupenek, suvenýrů a občerstvení - posezení, odpočívadlo

Kulturní dům Strážničan - obnova sedadlového parku

Kulturní dům Strážničan - obnova sedadlového parku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové teleskopické tribuny vč. sedadel (křesel), zábradlí na výsuvnou elevaci a zábradlí na pevné elevaci. Součástí dodávky je demontáž stávajícího sedadlového parku. Celkový počet míst k sezení je 404, z toho 140 je na podlaze sálu a 264 na posuvné elevaci. Uspořádání sedadel je možné ve 12. řadě uzpůsobit až ...

SÚ Dobřášská, Praha 5

SÚ Dobřášská, Praha 5

Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace. Jedná se o frézování vozovky v tl. 15 mm s následnou pokládkou studeného mikrokoberce s případnou lokální opravou obrusné vrstvy, rektifikací povrchových znaků a obnovní dopravního značení.

Poptáváme vodní zdroj

Poptáváme vodní zdroj

Poptáváme vodní zdroj do EO 100 obyvatel se zprovozněním do konce měsíce srpna 2017.

Poptáváme zabezpečení balkonu

Poptáváme zabezpečení balkonu

Poptávám zabezpečení celého balkonu v panelovém domě, balkon má rozměry - 8 m na délku.

Zateplení domu Jablonec nad Jizerou NETAIR, s.r.o.

Zateplení domu Jablonec nad Jizerou NETAIR, s.r.o.

Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště budovy č.p. 299 v Jablonci nad Jizerou a zateplení stropů v 3.NP této budovy. Podrobný rozpis – technická specifikace je uvedená v projektové dokumentaci, která je přílohou č.3 této výzvy. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného ...

Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS - pokračování

Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS - pokračování

Předmětem zakázky je provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS“ zpracovanou projektovou kanceláří APOLO CZ s.r.o., Polička v r. 2016 pod zakázkovým číslem P0916 (dále též jako „projektová dokumentace“) a zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k řádnému provedení díla při ...

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

Zadavatel hodlá zadat zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je výstavba bytového domu o osmi bytových jednotkách zvláštního určení (ust. § 2300, zákona 89/2012 Sb., ) které budou sloužit pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace způsobené věkem, nebo zdravotním ...

B.j. 8 PB-PČB Spálené Poříčí - pečovatelské byty

B.j. 8 PB-PČB Spálené Poříčí - pečovatelské byty

Dílo představuje rekonstrukci stávajícího objektu ve městě Spálené Poříčí. Řešený objekt je situován na západní straně Náměstí Svobody. Jedná se o bývalý rodinný dům s dvorními hospodářskými objekty, které sloužily jako sklady. Objekt je uličním objektem řady domů, jejichž průčelí tvoří severní stranu náměstí města. Realizací projektu dojde k ...

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Předmětem veřejné zakázky je novostavba splaškové kanalizace, včetně jednotlivých veřejných částí přípojek. Novostavba je navržena za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle. Nové budovaná splašková kanalizace bude zakončena na navrhovaném objektu mechanicko-biologické ČOV v obci Rohle. Kapacita ČOV je navržena pro 1070 EO.

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)“.

(záznamy 1/25 z 36789)  strana 1 / 1472