Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Předmětem zakázky na stavební práce je výstavba vodovodního řadu z Benešovic do stávajícího vodojemu ve Svojšíně v délce 4.092 m včetně přepojení obce Lom u Stříbra na tento vodovodní systém. Součástí stavby je i výměna čerpadel ve stávající čerpací stanici Pražka.

Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi

Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi

stavební úpravy objektu č.p.1 a navazující dvě přípojky plynu a kanalizace

Poptáváme vodní zdroj

Poptáváme vodní zdroj

Poptáváme vodní zdroj do EO 100 obyvatel se zprovozněním do konce měsíce srpna 2017.

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Předmětem veřejné zakázky je novostavba splaškové kanalizace, včetně jednotlivých veřejných částí přípojek. Novostavba je navržena za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle. Nové budovaná splašková kanalizace bude zakončena na navrhovaném objektu mechanicko-biologické ČOV v obci Rohle. Kapacita ČOV je navržena pro 1070 EO.

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Strmilov včetně souvisejících prací.

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Z důvodu konfigurace terénu je navržena tlaková kanalizace s připojením na ČOV.

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Předmětem zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kokory, jejímž účelem je odvádění a čištění splaškových odpadních vod z území obce Kokory, k.ú. Kokory, oddílnou kanalizací ukončenou ČOV pro 1580 EO. Na projektované splaškové kanalizaci v obci budou umístěny 3 čerpací stanice. V objektu ČOV bude vstupní čerpací stanice (ČS).

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

výstavba kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, výstavba rozvodných vodovodních řadů v intravilánu obce Jezdovice a zásobovacího řadu, výstavba odbočení vodovodních přípojek

Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové

Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu s následnou obnovou komunikačních ploch v ulici Koliště, v úseku mezi ulicemi Lidická a Milady Horákové a provedení rekonstrukce komunikačních ploch včetně tramvajové trati v ulici Milady Horákové v úseku mezi ulicemi Koliště a Rooseveltova.

Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod

Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Kolešovice a její přidružené části Zderaz a Heřmanov. Účelem stavby je zajistit výrobu a dodávky kvalitní pitné vody.

Celoplošná kanalizace obce Jívová

Celoplošná kanalizace obce Jívová

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, a to gravitační kanalizace v délce cca 6 143 m a tlaková kanalizace v délce cca 1 006 m včetně 4 ks ČS. Součástí stavby je také vybudování nové ČOV pro 650 EO. Součástí plnění jsou i související objekty a provozní soubory. Součástí je i propagace dle podmínek OPŽP. Bližší informace jsou ...

Obnova historické části Podmokel - etapa C

Obnova historické části Podmokel - etapa C

Bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch ve vymezené lokalitě včetně provedení jejich odvodnění. Provedení nových a úprava stávajících inženýrských sítí. Výsadba zeleně a listnatých stromů (Ulmus Resista ,New Horizon‘- resistentní jilmy – bez alternativy kultivaru ) cca 30 ks s obvodem kmene do 35 cm a podchozí výška min. 4,5 m). ...

Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami

Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Lučina dostavba kanalizace, lokalita ČOV – hráz, 1. – 3. etapa“ zpracované společností Hausing s.r.o., Mosty u Jablunkova 275, která je přílohou č. 3 této ZD. Jde o provedení stavebního díla v rámci záměru Ochrany levého břehu Žermanické přehrady ...

D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice

D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice

Oprava vozovky v celé šíři dle diagnostiky. Výměna obrusné a lokálně i ložné vrstvy. Opočívka - v místech stání bude provedena CB vozovka. Budou osazeny velké balvany a opravena dešťová kanalizace. Lokální výtluky, rozpad obrusné a ložné vrstvy, trhliny, koleje,

Žádovice – odkanalizování obce

Žádovice – odkanalizování obce

Předmětem zakázky je dobudování kanalizace v obci Žádovice a výstavba čistírny odpadních vod včetně příslušných stavebních objektů a provozních souborů nutných pro provoz ČOV. V obci je částečně vybudována jednotná kanalizace s jednotlivými výustěmi do vodních toků. Dobudováním kanalizace se stávající vyústění do toku podchytí a sběračem „A“ se ...

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov v tepelných okruhoch K-04, K-07, K-08, K-01 a K-03. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice

Předmětem plnění veřejné zakázky je generální dodávka stavby „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“ dle projektové dokumentace pro realizaci stavby zpracované Projekčními kancelářemi rala s.r.o. a atelier 15 s.r.o., ing. Libor Hrdoušek, ing. arch. Luděk Černý, 09/2016 (dále jen „projektová dokumentace“), včetně všech souvisejících prací a ...

Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků a rozšíření areálové komunikace v areálu Pittsburgh

Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků a rozšíření areálové komunikace v areálu Pittsburgh

SO 01 - Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků. SO 02 - Rozšíření komunikace v prostoru nakládky a otoč pro kamiony. SO 03 - Terénní úpravy. SO 04 - Přeložka požárního vodovodu.

Chebsko - zlepšení kvality vody

Chebsko - zlepšení kvality vody

Předmětem díla je výstavba nového vodovodního přivaděče mezi obcemi Tři Sekery - Tachovská Huť v délce cca 1,3 km. A dále výstavba nového vodovodního přivaděče mezi obcemi Křižovatka - Hrzín - Nový Kostel v délce cca 6 km (součástí stavby je i cca 130 m rekonstrukce vodovodu).

Mukařov, Srbín, Žernovka – vodovod, vodovod Region jih

Mukařov, Srbín, Žernovka – vodovod, vodovod Region jih

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou vodovodu pro část obce Mukařov, část místní části Srbín a místní část Žernovka a dostavba přivaděče Regionu Jih - řad G5 a G6. Včetně veřejných částí vodovodních přípojek v rozsahu výstavby vodovodních řadů. Zásobení ...

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská,  28. Října

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská, 28. Října

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajícího stavu křižovatky, které zlepší dopravní situaci v historickém centru města České Budějovice. Úprava křižovatky zvětšuje koridor linky MHD, který se tak rozšíří až na ulici Na Sadech pomocí vyhrazeného BUS pruhu z Mariánského náměstí až do zastávky Poliklinika Sever. Stavební úprava ulice ...

II/379 Vyškov - průtah,  ul. Purkyňova

II/379 Vyškov - průtah, ul. Purkyňova

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/379 v intravilánu města Vyškova v úseku od křižovatky II/379 x III/37933 po křižovatku II/379 x II/430 v celkové délce 845 m. Stavební práce zahrnují: v úseku I. výměnu obrusné a ložné vrstvy asfaltobetonu s vyspravením podkladu, v úseku II. výměnu obrusné, ložné a podkladní asfaltové vrstvy ...

Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa

Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa

Předmětem zakázky je vybudování 2. etapy inženýrských sítí v lokalitě na Babinci ve Velké Bíteši. Jedná se o vybudování komunikace, veřejného osvětlení, slaboproudých rozvodů, plynovodu, dešťové kanalizace a přípojky vody, kanalizací a plynu, splaškové kanalizace a vodovodu.

Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Předmětem veřejné zakázky je modernizace mostů místa křížení - tratě SŽDC a místní komunikace ul. Dluhonská v Přerově. Zakázka má tyto stavební objekty: demolice dvou mostů, rekonstrukce místní komunikace ul. Dluhonská, výstavba mostu přes železniční trať Přerov – Bohumín, výstavba mostu přes železniční trať Česká Třebová - Přerov, opěrné zdi, ...

D55 Kurovice - provozování oboustranné odpočívky

D55 Kurovice - provozování oboustranné odpočívky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování prefabrikovaných toalet, technického zázemí (inženýrské sítě, odpadové hospodářství) úprava okolí, vybudování relaxační zóny (obsahující dětské hřiště a cvičební prvky pro dospělé) a zajištění provozu odpočívky jako celku. Jedná se komplexní řešení realizace toalet a výše uvedeného zázemí, což ...

(záznamy 1/25 z 5402)  strana 1 / 217