Kanalizace Jivina

Kanalizace Jivina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odkanalizování obce Jivina novou splaškovou kanalizací zakončenou novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nakládání s dešťovými vodami není dotčeno a bude řešeno současným způsobem - stávající dešťovou kanalizací. Recipientem ČOV je bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR (IDVT ...

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy v obci Odorín: 01 Stavebná časť 02 Vnútorný vodovod 03 Vodovodná prípojka 04 Kanalizačná prípojka 05 Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody 09 Elektroinštalácia - Preložka RE+OEZ

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a ČOV v obci Určice. V obci bude vybudován oddílný systém kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na východním konci obce, za rybníkem. Vyčištěné odpadní vody z ...

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci Podsedice

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci Podsedice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby splaškové kanalizace v obcích Podsednice a Chrášťany a stavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 700 EO. Splašková stoková síť v obcích bude tvořena dvěma čerpacími stanicemi a stokami gravitační a tlakové kanalizace. Čištění odpadních vod bude probíhat na nové ČOV v obci Podsednice. ...

Likvidace odpadních vod Nelešovice - Kanalizace a ČOV

Likvidace odpadních vod Nelešovice - Kanalizace a ČOV

Předmětem řízení je výběr generálního dodavatele pro stavbu „ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD NELEŠOVICE, KANALIZACE A ČOV Lokalita pro stavbu areálu ČOV je navržena v nezastavěné části obce Nelešovice v prostoru pole na parcele č. 238/1 pod obcí, směrem na obec Kokory, mezi krajskou komunikací III/ 43615 a Nelešovickým potokem. Lokalita pro ...

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s výstavbou miestnych komunikácií a chodníkov v rámci IBV Staré ihrisko vrátane inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod) a verejného osvetlenia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe D1 - Projektová dokumentácia a súpis prác je v Prílohe E1 - ...

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Cílem zakázky je vybudování plně funkční provozuschopné gravitační splaškové kanalizace včetně odboček k jednotlivým nemovitostem, vybudování plně funkční centrální čistírny odpadních vod a napojení splaškové kanalizace na tuto čistírnu, vybudování plně funkčního a provozuschopného vodovodu pro rozvod pitné vody včetně odboček k jednotlivým ...

Příprava území pro budoucí zástavbu, Drážní – K Hájům, Cheb

Příprava území pro budoucí zástavbu, Drážní – K Hájům, Cheb

Záměrem investora je vybudování nové infrastruktury (inženýrské sítě a komunikace) pro plánovanou zástavbu rodinnými domy v ulicích Drážní – K Hájům v Chebu. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) a vypracování jednostupňové projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby (DSP ...

Komunitné centrum Smižany

Komunitné centrum Smižany

Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení: SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NIL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod SO 02 ...

Kanalizace a vodovod Žinkovy

Kanalizace a vodovod Žinkovy

výstavba nové oddílné splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 1 250 EO (celková délka gravitačních stok je 5 179 m a celková délka výtlačného potrubí 1 192 m), stavba vodního zdroje, vodojemu vč. úpravny vody a vodovodních řadů délky 6 858,5 m

Kanalizace Kramolín

Kanalizace Kramolín

výstavba splaškové kanalizace a veřejných částí kanalizačních přípojek, stoky celkem cca 2 351,50 m

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního sběrače, čistírny odpadních vod a čerpací jímky v Počenicích - Tetěticích. Projektová dokumentace řeší kanalizaci jednotnou, přípojku vody, přípojku nn, zpevněnou komunikaci a vlastní ČOV v Počenicích. Účelem je svedení zejména odpadních vod splaškových na centrální ČOV, kde dojde k jejich ...

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.,Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.,Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov v tepelných okruhoch K-04, K-07, K-08, K-01 a K-03. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.

Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic

Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce části ulice Údolní od nemovitosti č. 52 po křižovatku s ulicí Klácelova, následná rekonstrukce ulice Klácelova, rekonstrukce ulice Lerchova v části od křižovatky s ulicí Klácelova po náměstí Míru a rovněž provedení rekonstrukce ulice Kampelíkova v části od křižovatky s ulicí Heinrichova směrem k ...

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o.

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších podzemných tepelných sieti na Robotníckej a Hviezdoslavovej ulici v Senici, rekonštrukcia je vyvolaná havarijným stavom existujúcich rozvodov. Jedná sa o sekundárne tepelné rozvody zásobujúce teplom / rozvody UK / a teplou úžitkovou vodou / rozvody TUV / z odovzdávacej stanice /OST 1 / jednotlivé ...

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Předmětem zakázky na stavební práce je výstavba vodovodního řadu z Benešovic do stávajícího vodojemu Svojšín v délce 4.092 m včetně přepojení obce Lom u Stříbra na tento vodovodní systém. Součástí stavby je i výměna čerpadel ve stávající čerpací stanici Pražka.

Rekonštrukcia HV DN 600 mikovíniho - gen. Goliana

Rekonštrukcia HV DN 600 mikovíniho - gen. Goliana

Predmetom zakazky je rekonstrukcia HV DN 600 MIKOVINIHO - GEN. GOLIANA, USEK SEKCNA S 1004 - S 1046. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov CZT vonkajších teplovodných rozvodov (4-rúrkový systém), slúžiacich pre rozvod tepla na ÚK a distribúciu TV s cirkuláciou v mestskej časti Rozkvet v rámci mesta Považská Bystrica. Technicky sa uvažuje s prechodom zo 4-rúrkového systému na systém 2-rúrkový s inštaláciou tlakovo nezávislých ...

Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová

Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová

Projekt rieši rekonštrukciu sekundárnych rozvodov v meste Želiezovce s prechodom na 2 rúrkový systém a centralizáciu výroby tepla na kotolňu Mierová 51. V odberných miestach budú inštalované nové tlakovo závislé odovzdávacie stanice tepla (DOST) s modulom na vykurovanie a prípravu teplej vody. Odberné miesta na Fučíkovej ulici budú napojené cez ...

Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

Výstavba tlakové splaškové kanalizace

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka

Navrženou stavbou je řešeno odkanalizování obce včetně čištění odpadních vod. Splašková kanalizace bude z větší částí gravitační, pouze v částech, kde sklon terénu nedovolí, bude kanalizace řešená jako tlaková. Veškeré splaškové vody budou odváděny na nově vybudovanou machanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s dlouhodobou aktivací kalu. ...

Brno, Davídkova, MČ Brno - Chrlice - splašková kanalizace

Brno, Davídkova, MČ Brno - Chrlice - splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby kanalizace v ulici Davídkova v profilu DN 500 délky 718,45 m a v profilu DN 800 délky 574,85 m. Následně bude provedena obnova vozovky v ulici Davídkova a v části ulice Roviny. Současně s tím bude provedena přestavba stávající průsečné křižovatky silnice III/41614 (jdoucí v trase ulice Davídkovy a ...

Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části ulice Staňkova (mezi ulicemi Rybníček a Červený Mlýn), v části ulice Poděbradova (mezi ulicemi Červený Mlýn a Reisigova) a v části ulice Červený Mlýn. Kanalizace bude rekonstruována v klasicky ražené štole 1000/1600 a délce 185,00 m, v profilu DN 400 délky 98,58 m, v ...

Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Viniční, v úseku od křižovatky s ulicí Hrabalova po křižovatku s ulicí Vinařického. Celková délka rekonstruované kanalizace je 782,62 m a rekonstruována bude z kameninových hrdlových trub profilu DN 400. Celková délka rekonstruovaného vodovodu je 1106,0 m. Vodovod ...

Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého a Arne Nováka s následnou obnovou vozovky a chodníků. Celková délka rekonstruované kanalizace je 689,20 m, z toho bude kanalizace rekonstruována v profilu DN 300 délky 19,20 m, v profilu DN 400 délky 121, 00m, v profilu DN 700/1050 délky 106,50 m, v profilu ...

(záznamy 1/25 z 5440)  strana 1 / 218