Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce inženýrských sítí a ploch Dominikánského náměstí včetně zpracování dokumentace ve stupni RDS se zapracováním souvisejících architektonických požadavků. Rekonstrukcí dojde ke změně využití plochy náměstí ze současného parkoviště na shromažďovací a společenský prostor, nevyhovující stav inženýrských sítí, ...

Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.

Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.

Předmětem této zakázky je celková rekonstrukce brownfieldu (BF), který bude sloužit pro výrobu a osazování plošných spojů. BF projde komplexní rekonstrukcí pro vyhovující podmínky vlastních výrobních prostor, kdy musí dojít k výměně a komplexnímu zateplení zdiva s výměnou otvorových prvků včetně střechy. Zároveň dojde k rekonstrukci vnitřních ...

Lomnička – vodovod a kanalizace

Lomnička – vodovod a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD“, zpracované v září 2013 společností KV Engineering spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, čistírny odpadních vod a její přípojky NN a následně ...

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace na ulici V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě ve Žďáře nad Sázavou, včetně odstranění stávající stavby garáže na trase kanalizace, novostavby garáže a oprav povrchů a dále oprava zbývajících povrchů těchto ulic, které nebudou dotčeny a opraveny při rekonstrukci ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná

Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná

V rámci stavby „Splašková kanalizace v obci Písečná - I.etapa“ dojde k výstavbě gravitační a tlakové kanalizace na části k.ú. obce Písečná“ o celkové délce 7342,4 m spolu s vybudováním 3ks čerpacích stanic. Kanalizaci tvoří: gravitační kanalizace o celkové délce 6127,9 m – z toho gravitační stoky 5094,5 m a gravitační přípojky 1033,4 m, tlaková ...

Výstavba kanalizace a ČOV Záhoří

Výstavba kanalizace a ČOV Záhoří

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace v místních částech Dolní a Horní Záhoří a nové ČOV v Dolním Záhoří, která je navržena na 600 EO. Celková délka kanalizace je 2862,5 m a cca 534 m veřejných částí kanalizačních přípojek

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby odkanalizování místní části města Litovel – Myslechovice – navrhovaná oddílná splašková kanalizace a obce Haňovice – navrhovaná jednotná splašková kanalizace s odváděním odpadních vod do stávající kanalizace města Litovel v místní části Nasobůrky. Ředěné splaškové vody z odlehčovacích komor budou ...

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s výstavbou miestnych komunikácií a chodníkov v rámci IBV Staré ihrisko vrátane inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod) a verejného osvetlenia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe D1 - Projektová dokumentácia a súpis prác je v Prílohe E1 - ...

Poptávám realizaci přípojek inženýrských sítí

Poptávám realizaci přípojek inženýrských sítí

Poptávám: Realizace přípojek na p.č. 691 Svádov - Ústí nad Labem Popis: Projektová dokumentace již vypracována, jedná se o realizaci vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a plynové přípojky na pozemek. Vypracování na stavby na klíč podle předložené dokumentace. Orientační údaje: Kanalizační přípojka PVC DN150 - 2m + šachta (připojení z ...

Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV

Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetně dvou veřejných čerpacích stanic (ČS 1 a ČS 2) a biologicko-mechanické čistírny odpadních vod (ČOV) Hořesedly 600 EO. Stavba zahrnuje též odpad DN 250 z ČOV do vodoteče, elektropřípojky pro ČOV a ČS, vodovodní přípojku jako zdroj vody pro ČOV Hořesedly a účelovou ...

Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV

Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetně dvou veřejných čerpacích stanic (ČS 1 a ČS 2) a biologicko-mechanické čistírny odpadních vod (ČOV) Hořesedly 600 EO. Stavba zahrnuje též odpad DN 250 z ČOV do vodoteče, elektropřípojky pro ČOV a ČS, vodovodní přípojku jako zdroj vody pro ČOV Hořesedly a účelovou ...

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jasenica

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jasenica

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rozšírení verejného vodovodu. Bližšia špecifikácia je uvedená v PD a VV, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Poľovnícka

Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Poľovnícka

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej generálnym projektantom stavby spoločnosťou Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zpracované v 03/2016 společností G-Consult. Předmětem plnění je vybudování vodovodního řádu včetně přípojek, vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a ...

Splašková kanalizace a ČOV, Zhoř

Splašková kanalizace a ČOV, Zhoř

Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Zhoř u Jihlavy. Navrhovaná stavba se nachází v zastavěné části obce. Nová splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody ze všech stávajících nemovitostí produkujících splaškové vody do navrhované čistírny odpadních vod. V rámci stavby ČOV bude vybudována ...

Rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady

Rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady

Predmetom zákazky je rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady.

Vybudování vodovodu, Hrbov

Vybudování vodovodu, Hrbov

Stavba vodovodního přivaděče Polná – Hrbov (dl. cca 2 031,1 m) včetně ATS s vystrojením a vodovodních řadů (dl. cca 3 674,2 m) a přípojek (80 ks) v obci Hrbov.

Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany

Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany

Jedná se o výstavbu vodovodního přivaděče „A“ DN250, vodovodního přivaděče „B“ DN200, rozváděcího řadu„B-1“ DN80. Stavba se nachází v extravilánu obce Droždín, intravilánu obce Samotišky a Tovéř a v extravilánu i intravilánu obce Dolany. Po vybudování navrhovaných řadů se zvýší kapacita vodovodního potrubí na trase Samotišky – Tovéř – Dolany. ...

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitné centrum v obci Malá Domaša. OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO-01Objekt komunitného centra SO-02Kanalizačná prípojka SO-03Vodovodná prípojka SO-04Odberné elektrické zariadenie SO-05Spevnené plochy a sadové úpravy Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu ...

Mšec - výstavba kanalizace a ČOV

Mšec - výstavba kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v městyse Mšec ve Středočeském kraji. Předmětem stavebních prací je vy?stavba kanalizace a ČOV pro 1200 EO včetně doprovodny?ch objektů.

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obcích Oldřiš a Borová vč. ČOV.

Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa

Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa

Předmětem veřejné zakázky je 2. etapa výstavby vodovodu v Hradci nad Svitavou.

Kamenec u Poličky – splašková kanalizace

Kamenec u Poličky – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace pro obec Kamenec u Poličky. Splaškové odpadní vody z obce budou odvedeny gravitační kanalizací do čerpacích stanic odpadních vod, odkud budou čerpány do kanalizačního systému města Polička s následným čištěním na stávající čistírně odpadních vod Polička.

(záznamy 1/25 z 5470)  strana 1 / 219