Zberný dvor v obci Ľubica

Zberný dvor v obci Ľubica

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Zberný dvor v obci Ľubica, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 Prevádzkový objekt, časti: 0011 Vodovodná prípojka, 0012 Kanalizačná prípojka, SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy, SO 04 Asanácia existujúcich garáži a oplotenia, SO 05 Elektroprípojka, SO 06 Chodník. Podrobný ...

Svazek obcí Cecemínsko - intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace

Svazek obcí Cecemínsko - intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace ve Svazku obcí Cecemínsko.

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice 1. máje. Součástí stavby jsou komunikace, parkoviště, veřejné osvětlení, kanalizační a vodovodní řad, mobiliář a výsadba stromů a další související objekty. Rekonstrukce ul. 1. máje je rozdělena do 3 etap. CPV kódy: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace, 45232400-6 Stavební práce na výstavbě ...

Napojenie novej ulice v mestskej časti Biskupice na splaškovú kanalizáciu

Napojenie novej ulice v mestskej časti Biskupice na splaškovú kanalizáciu

Predmetom zákazky sú stavebné práce Napojenie novej ulice v mestskej časti Biskupice na splaškovú kanalizáciu v Bánovciach nad Bebravou. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh SO 500 Kanalizácia - Skalka nad Váhom

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh SO 500 Kanalizácia - Skalka nad Váhom

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej gravitačnej kanalizácie z PVC kanalizačných rúr podľa projektovej dokumentácie. Podrobne je predmet zákazky opísaný v projektovej dokumentácii.

III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Rekonstrukce průtahu s novou konstrukcí vozovky silnic III/1804 v obci Horní Bříza, ulice Tovární. Výstavba chodníků a vjezdů ke stávajícím nemovitostem, oboustranné autobusové zastávky, výstavba parkovacích míst, odvodnění vozovky, součástí stavby je obnova vodovodu a kanalizace, úprava vegetace.

Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže

Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže

Předmětem stavby je rekonstrukce opěrné zdi a silnice II/143 v průtahu městyse Křemže. Dále stavba řeší výstavbu chodníku podél této silnice, výstavbu dešťové a splaškové kanalizace, výstavbu vodovodu, výstavby ocelového schodiště a zřízení nového veřejného osvětlení. Začátek úpravy silnice II/143 je umístěn cca. 27 m za mostním dilatačním ...

Předpolí Písecké brány, Praha 6

Předpolí Písecké brány, Praha 6

Předmětem plnění je revitalizace prostoru před Píseckou bránou, spojená s dopravním zklidněním tohoto území. Bude zde předlážděna část vozovky a chodníků. Hlavní prostor bude dlážděn velkou žulovou dlažbou, část komunikace řevnickou křemencovou dlažbou a chodníky před Píseckou bránou budou dlážděny řezanou mozaikou. Součástí stavby je přípojka ...

Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa, zhotovitel

Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa, zhotovitel

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na následující stavbu v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Vybudování kanalizace a ČOV v obci Řepiště a napojení obyvatel obce na kanalizaci a novou ČOV. 2. Opravy komunikací mimo trasy splaškové kanalizace. 3. Oprava stávající jednotné kanalizace. Předmět ...

Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsí

Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsí

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba infrastruktury pro novou lokalitu 32 rodinných domů v obci Rudíkov, lokalita Nade Vsí. Podrobný a přesný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem

Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem

Předmětem veřejné zakázky je podchycení stávající části jednotné kanalizace a vybudování dílčích částí nové splaškové kanalizace v jižní části zástavby společně s podchycením stávající jednotné kanalizace a novým vybudováním lapáku štěrku, čerpací stanicí odpadních vod ČS 1 a areálem ČOV.

Splašková gravitační kanalizace, dostavba vodovodu a úpravny vody v obci Vrdy

Splašková gravitační kanalizace, dostavba vodovodu a úpravny vody v obci Vrdy

Předmětem stavebních prací je výstavba splaškové kanalizave, dostavba vodovodu a úpravny vody v obci Vrdy.

Komunitné centrum Drahňov

Komunitné centrum Drahňov

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy, ktorá má slúžiť v budúcnosti ako komunitné centrum. Stavba pozostáva z: SO 01 - Komunitné centrum SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka SO 03 - Elektrická prípojka NN SO 04 - Odberné plynové zariadenie

Heřmanov – kanalizace a ČOV

Heřmanov – kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové kanalizační stokové sítě koncipované jako oddílná kanalizace. Tato bude svedena do nově vybudované ČOV, která je rovněž součástí stavby. Geografické rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod gravitačním způsobem na jedno místo do ČS, odkud budou splaškové vody čerpány přímo na ČOV. Celkem ...

Dobudování kanalizace v obci Albrechtice n. O.

Dobudování kanalizace v obci Albrechtice n. O.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dobudování kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí. Stavba kanalizace bude sloužit k odvádění splaškových vod na ČOV v Týništi nad Orlicí. Délka stok 1518 m, délka přípojek 330 m min. technická specifikace: novostavba kanalizace prostorově odpovídající PD, o délce stok 1518 m a délky ...

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Předmětem veřejné zakázky je stavba kanalizace a rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v obci Rožďalovice.

Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec

Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby splaškové kanalizace, čerpací stanice v Kocandě a čistírny odpadních vod v Blatci, tak aby byla odkanalizována v co největší míře gravitačně pokud možno celá obec Blatec, součástí dokumentace je i odkanalizování části Kocanda, která leží na k.ú. Blatec. V ní budou odpadní vody svedeny do nejnižšího ...

Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace

Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace v délce 2 922,70 m z žebrovaného PP potrubí, centrální ČOV pro obě MČ Vlaštovičky a Jarkovice, ČS 1 ve Vlaštovičkách, ČS 2 v Jarkovicích, 100,7 m a 616,5 m výtlaku, 113 ks kanalizačních přípojek, přípojku vody pro ČOV, přípojky NN pro ČOV a 2x ČS a přeložky vodovodu a dešťové kanalizace.

Ohnišov - vodovod - stavební úpravy

Ohnišov - vodovod - stavební úpravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících vodovodních řadů v obci Ohnišov, spočívající ve výměně vodovodního potrubí v celkové délce 4 750m. Stávající vodovodní řady jsou provedeny částečně z litinového potrubí a částečně z potrubí PVC, které vykazuje časté poruchy.

Tlaková splašková kanalizace Uničov, m.č. Nová Dědina, Dolní a Horní Sukolom

Tlaková splašková kanalizace Uničov, m.č. Nová Dědina, Dolní a Horní Sukolom

Provedení díla - dokončení tlakové splaškové kanalizace v místních částech Nová Dědina, Horní a Dolní Sukolom (realizace čerpacích šachet včetně vystrojení, dokončení rozvodů v intravilánu obcí), realizace přivaděčů tlakové kanalizace a jejich napojení na kanalizační síť v Uničově.

Zberný dvor Jesenské

Zberný dvor Jesenské

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Jesenské. Stavba je rozdelená na nasledovné objekty, ku ktorým patria aj inžinierske siete: Stavba Zberný dvor Jesenské pozostáva z následných objektov: Objekt : 01 Triediaca hala Časť : Elektroinštalácia Časť : Spodná stavba Časť : Vrchná stavba Objekt : 02 Prevádzková budova Časť : ...

Splašková kanalizace a ČOV Kuřimské Jestřabí

Splašková kanalizace a ČOV Kuřimské Jestřabí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Kuřimské Jestřabí. Celková délka kanalizace včetně odboček pro přípojky je 3 383,6 m a kapacita ČOV je 162 EO s řešením srážení fosforu. Bližší podrobnosti jsou v projektu stavby na profilu zadavatele.

Poříčany - dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV

Poříčany - dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV

Předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace a rekonstrukce stávající čistírny odpadních Poříčany.

Velenice – ČOV a splašková kanalizace

Velenice – ČOV a splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Velenice.

ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou

ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV ve městě Ronov nad Doubravou.

(záznamy 1/25 z 5530)  strana 1 / 222