Poptávám truhlářské práce

Poptávám truhlářské práce

Poptávám police do špajzky. Police do špajzky po dvou stranách. Jedna strana cca 27 x 53 cm a druhá cca 33 x 54 cm. Na obě strany asi 8 polic. Stačí levné dřevo + montáž, je to jen špajz. Co nejdříve ;-). Praha 10. Děkuji

Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre

Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre

Predmetom zákazky je elektroinštalácia ovládania technológie vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre. Montážou elektrického ovládania jednotlivých vetrákov digestorov sa zlepší a zefektívni ich fungovanie.

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky sú stavebné práce a to v priestoroch objektu MŠ Dimitrovova a v priestoroch objektu ZŠ Morovnianska cesta. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...

Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu

Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu

Predmetom tejto stavby je úprava toku Žitava v rkm 27,225.46 - 27,552 16 a v rkm 27,567.19 - 28,200.65 (most rkm 28,210). Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 961 m. Úprava toku Žitava je navrhnutá na návrhový prietok Q100 = 84,6 m3. s-1 s bezpečnostným prevýšením 50 cm. V rámci úpravy je navrhnutá pravostranná úprava s ohrádzkovaním. Svah bude ...

Separovaný zberný dvor Trávnica

Separovaný zberný dvor Trávnica

vybudovanie separovaného zberného dvora v obci Trávnica podľa projektovej dokumentácie.Projektová dokumentácia sa skladá z nasledovných stavebných objektov : Stavebný objekt SO 01 Sýpka, prístrešok, Sklad nebezpečných odpadov, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Osvetlenie, Stavebný objekt SO 02 Terénne úpravy Stavebný objekt SO 04 - Oplotenie.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou

Novostavba prevádzky kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov. Nový areál v obci Dežerice určený pre kompostovacie hospodárstvo o rozlohe 3000m2 bude slúžiť mestu Bánovce nad Bebravou a okolitým obciam. Vstupná surovina pre spracovanie bude biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu: lístie, odpad z kosenia (ulíc, ihrísk, parkov, ...

Ekodvor a kompostáreň v obci Plášťovce

Ekodvor a kompostáreň v obci Plášťovce

Predmetom obstarávania je výstavba zberného dvora a kompostárne na triedený zber komunálnych odpadov v obci Plášťovce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

KoDuS Nové Sedlo

KoDuS Nové Sedlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování Komunitního domu seniorů (KoDuS)v Novém Sedle. Novostavba bude mít kapacitu 20 bytů. Přízemních 10bytů budou o podlahové výměře 40,64m2 a budou mít vlastní terasy o ploše 8,64m2. 10 bytů v druhém nadzemním podlaží budou o podlahové ploše 40,64m2 a budou bez balkonů. Jednotlivé byty jsou navrženy jako ...

Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Predmetom zákazky je nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

MVN Brdo, obnova vodního díla

MVN Brdo, obnova vodního díla

Realizace akce „MVN Brdo, odstranění nánosů“ spočívající v odstranění nánosů z vodního díla Brdo v objemu cca 5 tis. m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment bude uložen na přilehlé pozemky ZPF a realizace akce "MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla" spočívající v demolici stávajícího požeráku včetně ...

Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy za účelem modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice.

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích

Rekonstrukce stávající zemědělské stavby na uskladnění sena a slámy. Přestavba dle historické předlohy.

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a provedení stavebních prací pro „Modernizaci laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“ na adrese 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, parc. č. 1849, katastrální území Olomouc - město, Katastrální úřad pro Olomoucký ...

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline

Predmetom zákazky je nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov

Poptávám OSB desky

Poptávám OSB desky

Poptávám cenovou nabídku na: - OSB desky tl. 22 mm pero drážka - stropní trámky 100 x 220 x 5600 mm 18 ks - hranol 100 x 100 x 2800 mm 34 ks.

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce, plánuji výměnu plyn.kotle Janka, vetšinou topím zplynovacím kotlem Atmos na dřevo, jaký typ kotle mi doporučíte, výkon okolo 20kw.

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks venkovních třífázových olejových řiditelných transformátorů 110±8x2%/23/(6,3) kV o výkonu 40 MVA, a to pro následující investiční akce zadavatele: • TR Praha - SEVER – obnova T101; • TR Praha - SEVER – obnova T102; • TR Praha - SLIVENEC – dodání transformátorů T101 a T102 v rámci výstavby ...

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dverí a vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.

Rekonstrukce laboratoří DSP

Rekonstrukce laboratoří DSP

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových laboratoří a podpůrných laboratorních a výukových prostor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb společnostmi BREAK POINT, spol. s.r.o., ...

Zberný dvor v obci Kosorín

Zberný dvor v obci Kosorín

Riešené objekty sú situované na pozemku parc.č.2 obci Kosorín v zastavanom území obce za budovou kultúrneho domu. Ostatné okolité pozemky tvoria zastavané plochy a záhrady súkromnych vlastníkov. Areál zberného dvoru je napojeny na existujúcu miestnu komunikáciu. Pozemok je rovinaty a v súčasnosti slúži čiastočne ako plocha existujúceho zberného ...

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu

Stavba je rozdělena na tři části (nejedná se o části ve smyslu zákona): 1. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR - PR I. část, (Starostín – Jetřichov) Předmětem této stavby je rekonstrukce stávající silnice II/302 v úseku státní hranice s Polskem – Meziměstí - Jetřichov. Celková délka úpravy komunikace je 4520m. 2. II/302 Starostín – Broumov ...

Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa

Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa

Predmetom zákazky je modernizácia vykurovania bytových domov podľa projektovej dokumentácie t.j. napojením bytových domov na vykurovací systém. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii.

(záznamy 1/25 z 66003)  strana 1 / 2641