Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši rekonštrukcia a prístavba severnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia západnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia a prístavba južnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia ľadovej plochy, preložka plynovodu, vnútorné silnoprúdové, slaboprúdové rozvody, ...

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Predmetom verejného obstarávania je nájsť zhotoviteľa pre revitalizáciu sídliska. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : sídlisko Pod Hájom, Dubnica nad Váhom, V rámci projektu, ktorý vypracovala projektantka Ing.arch.Marcela Masaryková, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií ...

Aquadrom Most - dodávka a montáž tobogánů

Aquadrom Most - dodávka a montáž tobogánů

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Aquadrom Most – dodávka a montáž tobogánů“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a dále provedení všech činností s dodávkami a montáží spojených ...

Multifunkčná Hi - tech športová hala

Multifunkčná Hi - tech športová hala

Predmetom zákazky je multifunkčné posilňovacie centrum prepojené s modernými IT technológiami. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú presne uvedené a definované v súťažných podkladoch.

Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku

Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Dodanie vybavenia pre posilňovňu: 1. Deck i delt deck kombinovaný stroj s dopomocou 2. Posilňovací stroj na príťahy v predklone 3. Hyperextenzia lavica polohovateľná 4. Stroj kombinovaný (kladka vrchná a kladka spodná) 5. Lavica na izolovaný biceps v sede 6. Lýtkostroj na výpony kombinovaný 7. Stroj protismernej kladky 8. Posilňovací stroj ...

RS - Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa

RS - Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa“ je oprava (stavební úprava) stávající místní komunikace označené, jako MK_1 a stávajících chodníků. V rámci první etapy je navržena i oprava stávajícího dětského hřiště u domů č.p. 463, č.p. 464, č.p. 465. Dále bude v rámci první etapy upravena zeleň a veřejné osvětlení (výměna ...

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, zpracované v květnu 2016 společností AT Invest, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a ...

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, zpracované v květnu 2016 společností AT Invest, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a ...

Společenský dům Jindřichov

Společenský dům Jindřichov

Rekonstrukce a nadstavba stávajícího objektu Společenského domu včetně přípojek inženýrských sítí, studny, vsakovacího zařízení, zpevněných ploch (příjezdová komunikace, terasa) a dětského hřiště, dále viz projektová dokumentace ve stupni DPS.

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – řešení regenerace sídliště Nová. Sídliště se nachází ve východní části města Hranice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a chodníky a pakovací stání kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. ...

Poptávám fotbalové střídačky pro oddíl kopané

Poptávám fotbalové střídačky pro oddíl kopané

Poptávám fotbalové střídačky pro oddíl kopané. Prosím o nabídku střídaček včetně fotek,ceny a ceny za dporavu.Děkuji za ochotu. S pozdravem Ing.Jindřich Skácel,Prostějov.

Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra

Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra

Predmetom zákazky je obstaranie cvičebných zariadení a technického vybavenia fitnescentra pre potreby projektu Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s manipuláciou tovaru, ako je naloženie, dovoz a vyloženie tovaru.

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Predmetom zákazky je humanizácia územia, ktoré bude využívané ako polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Plocha je vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia v zmysle súťažných podmienok a zároveň zohľadnili ...

Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou

Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia a prestavba športových plôch areálu Základnej školy Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou. Mení a dopĺňa sa pôvodné zastaralé vybavenie areálu. Bude realizovaná prestavba existujúcej atletickej dráhy so sektormi atletických disciplín (vrhy, skoky), prestavba existujúcich športových ihrísk (futbalové ...

Chytré hřiště v Kadani

Chytré hřiště v Kadani

Předmětem Zakázky je jednak dodávka, včetně umístění a instalace, herních prvků, a jednak provedení zemních a stavebních prací, jak je uvedeno v PD, resp. výkazu výměr za účelem vytvoření výukového hřiště vedeného u zadavatele pod názvem „Chytré hřiště“.

Dodávka krycího povrchu ledové plochy

Dodávka krycího povrchu ledové plochy

Předmětem plnění zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka krycího povrchu ledové plochy o rozměrech 58,75 x 28,5 m, včetně dopravy, provedení zkušební montáže a demontáže a upravení povrchu dle konkrétních rozměrů a poloměrů ve sportovní hale Polárka ve Frýdku-Místku na adrese Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, 738 01. Zadavatel požaduje, aby ...

Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II. etapa

Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II. etapa

Predmetom verejnej súťaže je určenie zhotoviteľa pre stavebné dielo Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ul., Bratislava II. ETAPA v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer v rozsahu SO 02 SO 05 v časti Detské ihrisko. Objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných objektov, ale ...

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Hmotové riešenie existujúceho objektu plavárne bude doplnené o rozšírenie bazénovej haly smerom na existujúcu terasu zo západnej strany a rozšírením priestorov pre wellness v 1.PP taktiež smerom na západ. Zo severnej strany bude k objektu pristavaný výťah. Na 1.NP budú v rámci 2. etapy zrekonštruované priestor bazénovej haly, ktorý bude zo ...

Údržba a opravy ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Údržba a opravy ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Predmetom zákazky je údržbou a opravami zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť ihrísk v zmysle normy STN EN 1176-7. Súčasti ihrísk sú: hracie a cvičebné prvky a zariadenia, oplotenie, dopadové plochy, spevnené plochy, pieskoviská, chodníky a cestičky, informačné tabule.

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RPS - Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“ jsou stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře včetně herních prvků a sadových úprav. Více viz zadávací dokumentace.

Poptávám dodávku herního prvku

Poptávám dodávku herního prvku

Poptávám cenovou nabídku na herní prvek do vnitrobloku - klouzačka s domkem na hraní a s houpačkou + instalace do země. Děkuji za zprávu. S pozdravem Eva Hájková.

Fitnes

Fitnes

Predmetom obstarávania je technologické vybavenie wellness a kompletné strojové vybavenie do fitness centra na poskytovanie športových, relaxačných a rekondičných služieb. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Časť č. 1 predmetu zákazky obsahuje Fitnes - výbava fitnes centra, bližšia špecifikácia tejto časti zákazky je uvedená v súťažných ...

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Jedná se o rekonstrukci stávající plochy s asfaltovým hřištěm a pískovištěm za účelem vybudování oploceného víceúčelového hřiště s umělým povrchem, vybudování pochozích zpevněných ploch, instalace mobiliáře a úpravy okolního terénu, rekonstrukci stávajícího atletického oválu, sektoru skoku do dálky a sektoru vrhu koulí, instalaci tribunky a ...

(záznamy 1/25 z 1549)  strana 1 / 62