Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – řešení regenerace sídliště Nová. Sídliště se nachází ve východní části města Hranice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a chodníky a pakovací stání kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. ...

Poptávám fotbalové střídačky pro oddíl kopané

Poptávám fotbalové střídačky pro oddíl kopané

Poptávám fotbalové střídačky pro oddíl kopané. Prosím o nabídku střídaček včetně fotek,ceny a ceny za dporavu.Děkuji za ochotu. S pozdravem Ing.Jindřich Skácel,Prostějov.

Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra

Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra

Predmetom zákazky je obstaranie cvičebných zariadení a technického vybavenia fitnescentra pre potreby projektu Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s manipuláciou tovaru, ako je naloženie, dovoz a vyloženie tovaru.

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Predmetom zákazky je humanizácia územia, ktoré bude využívané ako polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Plocha je vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia v zmysle súťažných podmienok a zároveň zohľadnili ...

Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou

Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia a prestavba športových plôch areálu Základnej školy Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou. Mení a dopĺňa sa pôvodné zastaralé vybavenie areálu. Bude realizovaná prestavba existujúcej atletickej dráhy so sektormi atletických disciplín (vrhy, skoky), prestavba existujúcich športových ihrísk (futbalové ...

Chytré hřiště v Kadani

Chytré hřiště v Kadani

Předmětem Zakázky je jednak dodávka, včetně umístění a instalace, herních prvků, a jednak provedení zemních a stavebních prací, jak je uvedeno v PD, resp. výkazu výměr za účelem vytvoření výukového hřiště vedeného u zadavatele pod názvem „Chytré hřiště“.

Dodávka krycího povrchu ledové plochy

Dodávka krycího povrchu ledové plochy

Předmětem plnění zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka krycího povrchu ledové plochy o rozměrech 58,75 x 28,5 m, včetně dopravy, provedení zkušební montáže a demontáže a upravení povrchu dle konkrétních rozměrů a poloměrů ve sportovní hale Polárka ve Frýdku-Místku na adrese Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, 738 01. Zadavatel požaduje, aby ...

Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II. etapa

Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II. etapa

Predmetom verejnej súťaže je určenie zhotoviteľa pre stavebné dielo Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ul., Bratislava II. ETAPA v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer v rozsahu SO 02 SO 05 v časti Detské ihrisko. Objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných objektov, ale ...

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Hmotové riešenie existujúceho objektu plavárne bude doplnené o rozšírenie bazénovej haly smerom na existujúcu terasu zo západnej strany a rozšírením priestorov pre wellness v 1.PP taktiež smerom na západ. Zo severnej strany bude k objektu pristavaný výťah. Na 1.NP budú v rámci 2. etapy zrekonštruované priestor bazénovej haly, ktorý bude zo ...

Údržba a opravy ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Údržba a opravy ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Predmetom zákazky je údržbou a opravami zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť ihrísk v zmysle normy STN EN 1176-7. Súčasti ihrísk sú: hracie a cvičebné prvky a zariadenia, oplotenie, dopadové plochy, spevnené plochy, pieskoviská, chodníky a cestičky, informačné tabule.

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RPS - Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“ jsou stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře včetně herních prvků a sadových úprav. Více viz zadávací dokumentace.

Poptávám dodávku herního prvku

Poptávám dodávku herního prvku

Poptávám cenovou nabídku na herní prvek do vnitrobloku - klouzačka s domkem na hraní a s houpačkou + instalace do země. Děkuji za zprávu. S pozdravem Eva Hájková.

Fitnes

Fitnes

Predmetom obstarávania je technologické vybavenie wellness a kompletné strojové vybavenie do fitness centra na poskytovanie športových, relaxačných a rekondičných služieb. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Časť č. 1 predmetu zákazky obsahuje Fitnes - výbava fitnes centra, bližšia špecifikácia tejto časti zákazky je uvedená v súťažných ...

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Jedná se o rekonstrukci stávající plochy s asfaltovým hřištěm a pískovištěm za účelem vybudování oploceného víceúčelového hřiště s umělým povrchem, vybudování pochozích zpevněných ploch, instalace mobiliáře a úpravy okolního terénu, rekonstrukci stávajícího atletického oválu, sektoru skoku do dálky a sektoru vrhu koulí, instalaci tribunky a ...

Novodobou technologiou ku zdraviu a fyzickej pohode

Novodobou technologiou ku zdraviu a fyzickej pohode

Predmetom zákazky je dodanie technológií ku zdraviu a fyzickej pohode. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská

MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská

Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska s rozlohou 3000 m2 v juhozápadnej časti mesta Trenčín, na sídlisku Noviny. Vybavenost herných a oddychovo-relaxacných častí má zabezpecit zaujímavé herné a pobytové aktivity pre deti a dospelých, t.j. ihrisko pre najmenších, ihrisko LOĎ pre vekovú kategóriu 5 12 rokov a ihrisko Vodný svet pre ...

Riešenie havarijnej situácie telocvične pri ZŠ v Zemianskej Olči

Riešenie havarijnej situácie telocvične pri ZŠ v Zemianskej Olči

Daný projekt rieši odstránenie havarijnej situácie objektu telocvične pri základnej škole v Zemianskej Olči. Daný pozemok s jestvujúcim objektom sa nachádza v centre obce Zemianska Olča, v miešanej lokalite spoločensko-komerčnej a bytovej zástavby. Daný školský pozemok je prístupný z okolitej miestnej komunikácie. Pri návrhu riešenia stavebných ...

RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - I. etapa

RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejných prostranství sídliště U Nemocnice ve Frýdlantě, která spočívá v opravě stávajících komunikací a chodníků, rozšíření stávajících parkovacích stání, odvodnění všech dotčených ploch, doplnění odpočinkových ploch s městským mobiliářem a herními prvky, a v úpravě veřejného osvětlení.

Sportoviště u Říčanského lesa

Sportoviště u Říčanského lesa

Předmětem zakázky jsou stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s realizací Sportoviště u Říčanského lesa, a to v souladu se stavebním povolením, s vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou Pitter Design, s.r.o, Stavba bude členěna na etapy. 1.etapa – ...

MŠ Važecká 18, Prešov

MŠ Važecká 18, Prešov

Predmetom obstarávania je uskutočnenie stavebných prác na MŠ Važecká 18, Prešov za účelom rozšírenia kapacít materskej školy a zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ. MŠ sa skladá z troch pavilónov. Druhou časťou predmetu obstarávania je dodávka exteriérového detského ihriska. Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je ...

MŠ Čapajevova 17, Prešov

MŠ Čapajevova 17, Prešov

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom rozšírenia kapacít materskej školy a zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ. MŠ sa skladá zo štyroch pavilónov. Druhou časťou predmetu obstarávania je dodávka exteriérového detského ihriska. Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Telocvičňa ZŠ a MŠ s prístavbou, novostavba

Telocvičňa ZŠ a MŠ s prístavbou, novostavba

Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a realizácia novostavby telocvične pri Základnej škole v katastrálnom území obce Oravská Lesná. Jedná sa o murovanú stavbu s pôdorysnými rozmermi 20,0x40,0m. Objekt pozostáva z dvoch stavebných objektov a to zo stavebného objektu SO-01 telocvične a SO-02 hygienických ...

Hevlín - Víceúčelový sportovní areál

Hevlín - Víceúčelový sportovní areál

Projekt řeší rekonstrukci sportovního areálu v obci Hevlín. Jde o realizaci sportovních ploch s umělým povrchem. Stavba bude užívána ke stejným účelům, tj. ke sportovním účelům. Plocha běžecké dráhy: = 240,54 m2 Plocha rozběhu pro skok daleký: = 30,5 m2 Plocha umělého trávníku: = 1.250,0 m2 Plocha víceúčelového hřiště: = 648,0 m2 Délka ...

Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany

Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks běžeckých pásů, 5 ks eliptických trenažérů, 2 ks rotopedů, 2 ks multifunkčních posilovacích strojů a 6 ks veslařských trenažérů.

(záznamy 1/25 z 1539)  strana 1 / 62