Rozšírenie MŠ Nesluša

Rozšírenie MŠ Nesluša

Predmetom zákazky je rozšírenie materskej školy v obci Nesluša s. č. 1000 a novostavba detského ihriska a multiihriska na parcelách 434/1, 434/3, 436,437 Nesluša okr. Kysucké nové Mesto. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce a rozšíření části multifunkčního plochy umístěné v kulturně-sportovním areálu. Plnění spočívá ve výstavbě asfaltové plochy, dětského dopravního hřiště, volejbalového hřiště, plochy s hracími prvky pro děti a ve s tím souvisejících činnostech a plněních.

Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10

Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajišťování činností spojených se správou 93 dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území Městské části Prahy 10.

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Predmetom zákazky je novostavba športovej haly a jej napojenie na technické vybavenie územia. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky: - likvidáciu odpadu zabezpečí uchádzač na vlastné náklady, - uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu prác, ktorý je povinný predložiť vo svojej ponuke a ktorý ...

Obnova Lobezského parku

Obnova Lobezského parku

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lobezského parku“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. úpravu parkových komunikací a zpevněných ploch 2. drobná parková architektura (odpočívadlo, vyhlídkové molo, posedové zídky ...

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Jedná se o revitalizaci sídliště mezi ulicemi Příbramská a Mikulášská. Vytvoření obytné zóny, zkapacitnění parkovacích stání, vytvoření nového parkourového hřiště a komunikací pro pěší. S uvedenými dispozičními úpravami souvisí úprava veřejného osvětlení a dešťová kanalizace.

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení

Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu

Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu

Hľadáme dodávateľov interiérového vybavenia, osvetlenie, ozvučenie, vybavenie šatní, sedadla do hľadiska, zavlažovacie techniky na trávnik a iné pre výstavbu futbalových štadiónov v Bahrajne . Financie BD SBLC, jednanie B2B.

Račice – startovní bloky 2

Račice – startovní bloky 2

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provést kompletní dodávku nových startovních bloků pro veslařskou a kanoistickou závodní dráhu v areálu sportovního centra v Račicích včetně příslušenství v rozsahu dle specifikace tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je ...

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Banská Belá

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Banská Belá

Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, mosta, riešenie verejnej zelene a novostavby verejnej zhromažďovacej plochy (námestia) ; parkoviska a detského ihriska. Rozsah prác je vyšpecifikovaný v súťažných podkladoch.

Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu

Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu

Předmětem plnění veřejné zakázky (rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu) je provedení stavby ve vojenském areálu kasáren Ruzyně, Praha 6 dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a vydaného stavebního povolení za podmínek stanovených v Návrhu smlouvy o dílo a Zadávacích podmínek.

Údržba a opravy detských a športových ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Údržba a opravy detských a športových ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Predmetom zákazky je údržbou a opravami zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť ihrísk v zmysle normy STN EN 1176-7. Súčasti ihrísk sú: hracie a cvičebné prvky a zariadenia, oplotenie, dopadové plochy, spevnené plochy, pieskoviská, chodníky a cestičky, informačné tabule.

Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež

Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež

Predmetom zákazky je novostavba oblúkovej haly v Obci Slovenská Ľupča, ktorá bude slúžiť pre potreby ZŠ ako florbalové stredisko.

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši rekonštrukcia a prístavba severnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia západnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia a prístavba južnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia ľadovej plochy, preložka plynovodu, vnútorné silnoprúdové, slaboprúdové rozvody, ...

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Predmetom verejného obstarávania je nájsť zhotoviteľa pre revitalizáciu sídliska. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : sídlisko Pod Hájom, Dubnica nad Váhom, V rámci projektu, ktorý vypracovala projektantka Ing.arch.Marcela Masaryková, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií ...

Aquadrom Most - dodávka a montáž tobogánů

Aquadrom Most - dodávka a montáž tobogánů

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Aquadrom Most – dodávka a montáž tobogánů“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a dále provedení všech činností s dodávkami a montáží spojených ...

Multifunkčná Hi - tech športová hala

Multifunkčná Hi - tech športová hala

Predmetom zákazky je multifunkčné posilňovacie centrum prepojené s modernými IT technológiami. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú presne uvedené a definované v súťažných podkladoch.

Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku

Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Dodanie vybavenia pre posilňovňu: 1. Deck i delt deck kombinovaný stroj s dopomocou 2. Posilňovací stroj na príťahy v predklone 3. Hyperextenzia lavica polohovateľná 4. Stroj kombinovaný (kladka vrchná a kladka spodná) 5. Lavica na izolovaný biceps v sede 6. Lýtkostroj na výpony kombinovaný 7. Stroj protismernej kladky 8. Posilňovací stroj ...

RS - Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa

RS - Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa“ je oprava (stavební úprava) stávající místní komunikace označené, jako MK_1 a stávajících chodníků. V rámci první etapy je navržena i oprava stávajícího dětského hřiště u domů č.p. 463, č.p. 464, č.p. 465. Dále bude v rámci první etapy upravena zeleň a veřejné osvětlení (výměna ...

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, zpracované v květnu 2016 společností AT Invest, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a ...

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, zpracované v květnu 2016 společností AT Invest, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a ...

Společenský dům Jindřichov

Společenský dům Jindřichov

Rekonstrukce a nadstavba stávajícího objektu Společenského domu včetně přípojek inženýrských sítí, studny, vsakovacího zařízení, zpevněných ploch (příjezdová komunikace, terasa) a dětského hřiště, dále viz projektová dokumentace ve stupni DPS.

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – řešení regenerace sídliště Nová. Sídliště se nachází ve východní části města Hranice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a chodníky a pakovací stání kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. ...

(záznamy 1/25 z 1562)  strana 1 / 63