Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji, konkrétne: 1. Zvýšenie kapacity materskej školy formou prístavby 2. Rekonštrukcia existujúcej budovy materskej školy 3. Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v ...

Lezecké centrum - inováciou k pohybu

Lezecké centrum - inováciou k pohybu

Predmetom postupu zadávania zákazky je realizácia cvičnej lezeckej steny pre lezecké centrum vrátane súvisiacich služieb - doprava, montáž lezeckej steny a zaškolenie obsluhy.

Prístavba a rekonštrukcia materskej školy

Prístavba a rekonštrukcia materskej školy

Prístavba k materskej škole Palárikovo - stavebné práce, elektroinštalácia, bleskozvod, zdravotechnika, ihrisko 10mx20m v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

1. Deck i delt deck kombinovaný stroj s dopomocou 2. Posilňovací stroj na príťahy v predklone 3. Hyperextenzia lavica polohovateľná 4. Stroj kombinovaný (kladka vrchná a kladka spodná) 5. Lavica na izolovaný biceps v sede 6. Lýtkostroj na výpony kombinovaný 7. Stroj protismernej kladky 8. Posilňovací stroj kombinovaný (hrazda aj bradlá s ...

Termálne centrum v Galante - realizácia detských zábavných vodných atrakcií

Termálne centrum v Galante - realizácia detských zábavných vodných atrakcií

Predmetom zákazky je výstavba novej vodnej atrakcie Termálneho centra Galandia, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie.

ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu

ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 – přístavba sportovního areálu“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Realizací přístavby se zvýší možnosti školy pro výuku tělesné výchovy, volné kapacity budou použity pro ...

Rozšírenie kapacity MŠ Margecany

Rozšírenie kapacity MŠ Margecany

Cieľom rekonštrukcie, resp. stavebných úprav, je rozšíriť kapacitu materskej školy (ďalej len MŠ), ktorá je súčasťou učebňového pavilónu Základnej školy v Margecanoch, pre požadovaný stav umiestnenia detí v predškolskom veku. Realizáciou stavebných úprav v prízemí bude vytvorená nová trieda (herňa + spálňa) pre 17 detí vo veku 3 až 4 roky, s ...

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku v Detve. Súčasťou zákazky budú nasledovné stavebné objekty: SO 01 Sadovnícke úpravy SO 02 Pitná fontána SO 03 Oddychová zóna SO 04 Stretávacia zóna SO 05 - Detské ihrisko 2-5 rokov SO 06 Workoutové ihrisko SO 07 Spevnené plochy SO 08 Detské ihrisko 2-5 rokov SO 09 ...

Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina

Predmetom zákazky je revitalizácia medziblokových priestorov na sídlisku Majerský rad v Krupine. Súčasťou zákazky budú nasledovné stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia chodníkov SO 01-01 Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov SO 01-02Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo ...

Výstavba telocvične - Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Výstavba telocvične - Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Navrhovaná stavba predstavuje výstavbu telocvične v priestoroch II.N.P objektu SO02 budovy Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Telocvičňa bude vystavaná na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú prevádzkové priestory školy riaditeľňa, zborovňa kancelárie. Strecha nad vybranou časťou bude odstránená a celý priestor bude dispozične otvorený ...

Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava – Nové Mesto

Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava – Nové Mesto

Predmetom obstarávania je realizácia diela s názvom Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava Nové Mesto. Dielo je financované s dotácie ministerstva školstva SR vo výške 200 000,- eur pričom viazanosť čerpania dotácie je na 31.8.2018 v rátane kolaudácie diela. Dielo bude zhotovené na základe stavebného povolenia stavebného úradu ...

Račice – startovní bloky 3

Račice – startovní bloky 3

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provést kompletní dodávku nových startovních bloků pro veslařskou a kanoistickou závodní dráhu v areálu sportovního centra v Račicích včetně příslušenství v rozsahu dle specifikace tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je ...

Školská telocvičňa v obci Cífer - 3.etapa

Školská telocvičňa v obci Cífer - 3.etapa

Predmetom zákazky je stavba telocvične pričom, navrhovaný objekt telocvične sa nachádza v jestvujúcom areáli Základnej školy v Obci Cífer. Riešené územie je vymedzené plochami pozemkov verejných komunikácii Čulenovej ulice a ulice SNP, rodinných domov Čulenovej ulice a objektom školy. Nová telocvičňa je navrhnutá ako halový obdĺžnik, kváder s ...

Dodání sportovního vybavení

Dodání sportovního vybavení

Dodání sportovního vybavení dle specifikace výzvy

FTK – gymnastické vybavení

FTK – gymnastické vybavení

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka gymnastického vybavení: - mužská gymnastická bradla 1 ks - gymnastická kladina 1 ks - pružinový můstek 1ks - švédská lavička dřevěná (délka 4 m) 3 ks - švédská lavička dřevěná (délka 3 m) 3 ks Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě ...

Lezecké centrum - Inováciou k pohybu

Lezecké centrum - Inováciou k pohybu

Predmetom postupu zadávania zákazky je realizácia cvičnej lezeckej steny pre lezecké centrum vrátane súvisiacich služieb - doprava, montáž lezeckej steny a zaškolenie obsluhy.

Rozšírenie MŠ Nesluša

Rozšírenie MŠ Nesluša

Predmetom zákazky je rozšírenie materskej školy v obci Nesluša s. č. 1000 a novostavba detského ihriska a multiihriska na parcelách 434/1, 434/3, 436,437 Nesluša okr. Kysucké nové Mesto. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce a rozšíření části multifunkčního plochy umístěné v kulturně-sportovním areálu. Plnění spočívá ve výstavbě asfaltové plochy, dětského dopravního hřiště, volejbalového hřiště, plochy s hracími prvky pro děti a ve s tím souvisejících činnostech a plněních.

Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10

Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajišťování činností spojených se správou 93 dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území Městské části Prahy 10.

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Predmetom zákazky je novostavba športovej haly a jej napojenie na technické vybavenie územia. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky: - likvidáciu odpadu zabezpečí uchádzač na vlastné náklady, - uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu prác, ktorý je povinný predložiť vo svojej ponuke a ktorý ...

Obnova Lobezského parku

Obnova Lobezského parku

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lobezského parku“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. úpravu parkových komunikací a zpevněných ploch 2. drobná parková architektura (odpočívadlo, vyhlídkové molo, posedové zídky ...

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Jedná se o revitalizaci sídliště mezi ulicemi Příbramská a Mikulášská. Vytvoření obytné zóny, zkapacitnění parkovacích stání, vytvoření nového parkourového hřiště a komunikací pro pěší. S uvedenými dispozičními úpravami souvisí úprava veřejného osvětlení a dešťová kanalizace.

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení

Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu

Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu

Hľadáme dodávateľov interiérového vybavenia, osvetlenie, ozvučenie, vybavenie šatní, sedadla do hľadiska, zavlažovacie techniky na trávnik a iné pre výstavbu futbalových štadiónov v Bahrajne . Financie BD SBLC, jednanie B2B.

(záznamy 1/25 z 1579)  strana 1 / 64