Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria

Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v ...

Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch

Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch

Predmetom zákazky je zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli ATABOR, resp. NEUTRONIT, resp. RADIONOX vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných ...

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti našich výrobků (sypkých materiálů) - mleté váno a vápenný hydrát.

Vypracovanie štúdie - frekvencia tavenia aktívnej zóny a skorých únikov rádioaktívnych látok

Vypracovanie štúdie - frekvencia tavenia aktívnej zóny a skorých únikov rádioaktívnych látok

Analýza zraniteľnosti stavených objektov a systémov, konštrukcií a komponentov (SKK), definovaných v modeloch PSA (Probabilistic safety Assessment -pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti) úrovne L1 a úrovne L2. Aktualizáciu modelov PSA 1. a 2. úrovne v rámci rozšírených analýz externých ohrození zahrňujúc seizmicitu a ohrozenia vyvolané ...

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR

Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.

Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů

Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů

Předmětem zakázky je zajištění zkoušek a výpočtových analýz materiálových a technologických kompozitních polotovarů pro optické soustavy, skládajících se ze zabezpečení technických předpokladů pro realizaci mechanických zkoušek a technických výpočtů a poskytování dalších služeb spojených s návrhem optomechanických sestav souvisejících.

Zajištění analytického rozboru ropy pro CTR Nelahozeves – příjem ropy z ropovodů IKL a Družba

Zajištění analytického rozboru ropy pro CTR Nelahozeves – příjem ropy z ropovodů IKL a Družba

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dobu čtyř let pro akreditovaný rozbor příjmu ropy pro Centrální tankoviště ropy Nelahozeves dle požadovaných stanovení. Zahrnuje rovněž dovoz vzorků v kyvetách, jejich vymytí a předání pro další odběr. Přípravu a předání archivních vzorků, zasílání akreditovaných atestů určených parametrů ...

NDT měření vnějších nadzemních rozvodů

NDT měření vnějších nadzemních rozvodů

Předmětem této veřejné zakázky je provedení měření tloušťky stěny potrubních rozvodů na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.

Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav

Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav

Předmětem zakázky je zajištění testování a analýz optomechanických sestav skládajících se ze zabezpečení technických předpokladů pro testování a poskytování dalších služeb s testováním optomechanických sestav souvisejících. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

Predmetom zákazky je výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízií elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...

Nárazové zkoušky ocelových svodidel

Nárazové zkoušky ocelových svodidel

Předmětem plnění výběrového řízení je kompletní dodávka služby Nárazové zkoušky ocelových svodidel včetně vystavení příslušných Protokolů o zkoušce s platnosti EU včetně videozáznamu a fotodokumentace dle platných norem.

Zajištění služeb pro testování leteckých motorů

Zajištění služeb pro testování leteckých motorů

Předmětem Veřejné zakázky je tedy provozní zajištění testování leteckých motorů sestávající se ze zajištění lokality pro testování motorů a poskytování dalších služeb s testováním motorů souvisejících, a to včetně zajištění nezbytných dodávek. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených ...

Nárazové zkoušky TB51 pro zábradelní svodidlo

Nárazové zkoušky TB51 pro zábradelní svodidlo

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka služby v rozsahu: a) provedení nárazové zkoušky TB51 vzorku ocelového silničního záchytného systému pro vozidla – Zábradelní svodidlo typ ZSSR/H2 dle ČSN EN 1317-1 „Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody“ a EN 1317-2 „Silniční záchytné systémy - ...

Nárazové zkoušky TB11 pro zábradelní svodidlo

Nárazové zkoušky TB11 pro zábradelní svodidlo

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka služby v rozsahu: a) provedení nárazové zkoušky TB11 vzorku ocelového silničního záchytného systému pro vozidla – Zábradelní svodidlo typ ZSSR/H2 dle ČSN EN 1317-1 „Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody“ a EN 1317-2 „Silniční záchytné systémy - Část 2: ...

Přezkoumávání výsledků nedestruktivních kontrol

Přezkoumávání výsledků nedestruktivních kontrol

Předmětem této veřejné zakázky je přezkoumávání výsledků nedestruktivních kontrol na Jaderné elektrárně Dukovany a na Jaderné elektrárně Temelín. Stručná technická specifikace této veřejné zakázky je uvedena v Kvalifikační dokumentaci.

Simulátory - Technická zařízení pro výcvik strojvedoucích

Simulátory - Technická zařízení pro výcvik strojvedoucích

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks simulátorů - Technického zařízení pro výcvik řidičů kolejových vozidel do majetku zadavatele (ČD,a.s.)

Poptáváme kalibraci měřidel

Poptáváme kalibraci měřidel

Hledáme dodavatele akreditované kalibrace našich měřidel typu: Detektory alkoholu Totální stanice Nivelační přístroje Teploměry elektronické Teploměry mechanické Váhy laboratorní - elektronické Váhy laboratorní - mechanické Tlakoměry deformační Vlhkoměry elektronické Posuvná měřidla Momentové klíče Žádám Vás o informaci, na které ...

Vývojové zkoušky kompozitové náběžné hrany a kompozitových křidélek pro konstrukci křídla letounu

Vývojové zkoušky kompozitové náběžné hrany a kompozitových křidélek pro konstrukci křídla letounu

Předmětem výběrového řízení je zajištění vývojových zkoušek kompozitové náběžné hrany a kompozitových křidélek pro konstrukci křídla nové generace proudového cvičného letounu. Jedná se o laboratorní zkoušky, které podpoří konstrukční vývoj dílů z hlediska odolnosti proti impaktům. Dodavatel zajistí, kromě zkoušek, potřebné přípravkové vybavení ...

Poptávám atest na užitkovou keramiku

Poptávám atest na užitkovou keramiku

Poptávám potravinářský atest na užitkovou keramiku. Chemické a fyzikální zkoušky užitkové karemiky. Hledám laboratoř nebo firmu, která se zabývá atestací užitkové keramiky. Děkuji.

Poptávka zkoušek požární odolnosti EN 1634-1

Poptávka zkoušek požární odolnosti EN 1634-1

Předmětem plnění výběrového řízení je služba provedení zkoušek požární odolnosti dle EN 1634-1, 2 zkoušky na zkušební peci o rozměru 5x5 metrů a opce na budoucí provedení dalších 2 zkoušek na peci 5x5 metrů a 4 zkoušek na peci 3x3 metry, včetně vyhotovení protokolů o zkouškách v anglickém jazyce a jejich vydání v tištěné (2 kopie) a elektronické ...

Inovace výroby nového typu sdružovací skříňky pro jaderné elektrárny pro společnost ELEXIM, a.s.

Inovace výroby nového typu sdružovací skříňky pro jaderné elektrárny pro společnost ELEXIM, a.s.

Předmětem této zakázky je poskytnutí služeb, jejichž náplní je provedení kvalifikačních zkoušek pro použití výrobků v primární zóně jaderných elektráren na výrobku zadavatele – sdružovací skříňce dle požadavků blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále také jako „předmět zakázky“) a dále poskytnutí všech ...

Daikin Industries - Dodávka a stavba zvukové laboratoře

Daikin Industries - Dodávka a stavba zvukové laboratoře

Jedná se o klimatickou zvukovou plně bezodrazovou komoru pro měření akustického tlaku a akustického výkonu. Je složena ze dvou oddělených místností propojených průchodkami a servisních vstupů pro obsluhu. Kontrola teplotních podmínek v komoře a záznam naměřených dat probíhá automaticky pomocí řídícího softwaru. Komora obsahuje celý měřící aparát ...

Dodávka a stavba kalorimetrické laboratoře

Dodávka a stavba kalorimetrické laboratoře

Tato klimatická komora je primárně určena k měření tepelného výkonu klimatizačních jednotek pomocí air-enthalpy metody (viz. EN14511-3:2013 Annex B). Testovací komora je složena ze dvou oddělených místností. Jedna místnost je určena pro instalaci vnitřní klimatizační jednotky jednotky a druhá pro instalaci venkovní jednotky. V místnosti určené pro ...

Jazdné skúšky

Jazdné skúšky

Predmetom plnenia je služba - jazdné skúšky, ktorej cieľom bude zistiť jazdné vlastnosti podvozkov a ich plnenie v súlade s podmienkami TSI alebo podľa predpisov platných v Ruskej federácií. Objektom skúšok sú 3-nápravové podvozky s pevným rámom a osovým zaťažením 25 t. Sú určené pre použitie na nákladné vozne hlavných železničných tratí rozchodu ...

Zajištění certifikace OIML 49

Zajištění certifikace OIML 49

Předmětem plnění zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v certifikaci produktů zadavatele normou OIML 49. V rámci zakázky bude proveden metrologický výkon podle zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, spočívající v posouzení shody dvou výrobků zadavatele (elektromagnetické průtokoměry označované jako MAGB1 a MAGX2) s normou OIML ...

(záznamy 1/25 z 374)  strana 1 / 15