Polygrafické služby 2017

Polygrafické služby 2017

Tlač rôznych druhov tlačovín podľa predpokladaných požiadaviek v Prílohe č. 6 súťažných podkladov Špecifikácia predmetu dohody, ich knihárske a dokončovacie spracovanie, balenie a distribúcia na miesto určenia podľa jednotlivých čiastkových zmlúv (objednávok), príp. grafické návrhy vybratých zákaziek.

Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14

Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14

Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění grafických prací, redakčních prací, tiskových, distribučních a inzertních služeb pro časopis Městské části Praha 14 v pravidelných měsíčních intervalech, a dále poskytnutí ostatních grafických a tiskových služeb, zejména letáků a plakátů dle dílčích objednávek Zadavatele po ...

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména dále uvedené standardní grafické a tiskařské služby pro potřeby zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících služeb: Grafické práce, předtisková příprava materiálů, zpracování grafických manuálů, tvorba a úpravy šablon log OPZ, jednoduchá brožura, statistická ročenka, ...

Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania

Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania

Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.

Poptávám tisk letáků

Poptávám tisk letáků

Poptávám tisk letáku A5 v množství 500 ks dle přílohy. Rozhodující je cena a rychlost.

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Zabezpečení výroby a distribuce časopisu Historie a vojenství včetně poskytování veškerých souvisejících služeb

Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018

Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018

Předmět plnění veřejné zakázky je obsahem přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných (ode dne uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky) zadavatelem do celkové výše vysoutěžené ceny a do termínu ukončení veřejné zakázky, tj. do 31. 12. ...

Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.

Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.

Predmetom obstarávania je dodávka tlačív pre všetky pracoviská VšZP v SR: -C1. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ a Príloha k výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ -C2. ...

Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod

Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod

Predmetom zákazky je tlač tlačovín, a to : 1.Tlač knižných publikácií, 2.Tlač propagačných materiálov , 3.Tlač časopisu kod

Tiskové služby

Tiskové služby

Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb podle konkrétních potřeb zadavatele. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu na období 48 měsíců se 3 dodavateli, kteří se umístí v pořadí na 1., 2. a 3 místě. V případě, že bude hodnoceno méně než 3 nabídky, bude rámcové dohoda uzavřena se všemi dodavateli, jejichž nabídky budou hodnoceny, a ...

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt C1S+

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt C1S+

Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov,fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a všetkého softvéru a ...

Poptáváme výrobu krabiček na čaj

Poptáváme výrobu krabiček na čaj

Dobrý den, vyrábíme porcované čaje a máme zájem o výrobu krabiček. Jedná se o rozměr cca 65x80x135,asi 25 druhů čajů. Můžete prosím napsat, jaká cena je u Vás za grafický návrh, raznici? S podravem Helena Vlčková

Hybridní pošta města Břeclavi

Hybridní pošta města Břeclavi

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice subjektům, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou

Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou

Distribúcia učebníc, pracovných zošitov a iných učebných textov v printovej verzii a digitálnej verzii na nosiči CD, DVD, USB (ďalej len učebnice) a služby súvisiace s distribúciou.

Poptávám textilní etikety

Poptávám textilní etikety

Poptávám textilní etikety na háčkované hračky. Asi 1 krát 4 cm, může i menší. S jednoduchým nápisem ,,verka". Jaká by byla cena a kolik kusů je minimální objednávka. Děkuji.

Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR

Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní služby hromadné korespondence pro VZP ČR (tzv. hybridní pošty).

Zajištění poskytování tiskových služeb ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Zajištění poskytování tiskových služeb ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude na území celé České republiky v místech působení zadavatele zajištění tiskových/kopírovacích/skenovacích a souvisejících služeb pro zadavatele, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Více v Zadávací dokumentaci.

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...

Dodávka formulářů pro VZP ČR

Dodávka formulářů pro VZP ČR

Tiskové dodávky formulářů zahrnující výrobu formulářů dle předloh včetně grafické úpravy; úpravu textu v předlohách dle požadavku zadavatele; balení a distribuci tiskovin na určená pracoviště VZP ČR; správu předloh; bezplatnou výrobu elektronické verze jednotlivých formulářů včetně jejího dodání do sídla zadavatele; bezplatnou výrobu vzorků ...

Hybridní pošta 2017 - 2020

Hybridní pošta 2017 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Polygrafické služby pro ČSÚ

Polygrafické služby pro ČSÚ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění poskytování polygrafických služeb – zhotovení tiskovin, včetně dokončujícího knihařského zpracování (dále jen „polygrafické služby“) podle požadavků specifikovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Stanovená doba na poskytnutie polygrafických ...

Tlačivá - tlačoviny na objednávku

Tlačivá - tlačoviny na objednávku

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka špecializovaných typov tlačív pre jednotlivé pracoviská verejného obstarávateľa v rozsahu požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje vrátane prepravy a ...

Zajištění služeb produkce tiskových dokumentů

Zajištění služeb produkce tiskových dokumentů

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace jednotného zajištění služeb produkce tiskových dokumentů v multivendorovém prostředí Zadavatele a s požadavkem na jednotné ovládání tiskového řešení.

(záznamy 1/25 z 1526)  strana 1 / 62