Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor

Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci "Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor. Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor", a to ve stupni DÚR, DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 12/2009. ...

II/394 Tetčice průtah 1.stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP, AD

II/394 Tetčice průtah 1.stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP, AD

Předmětem zakázky je aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti (IČ) pro části II/394 Tetčice průtah 1. stavba; II/394 Tetčice průtah – přeložka Bobravy; II/394 Rosice – Tetčice, rekonstrukce krytu komunikace, km 0,000 – 1,332 a dále zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (PDPS), ...

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Předmětem veřejné zakázky je provedení činností nutných pro přípravu výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou umístěny na různých místech na území hlavního města Prahy, a to v tomto rozsahu: a) zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to včetně soupisu prací a výkazu výměr, b) zhotovení ...

Zpracování projektové dokumentace II/408 Štítary průtah - DSP/PDPS, SP, IČ, AD a II/408 hranice kraje

Zpracování projektové dokumentace II/408 Štítary průtah - DSP/PDPS, SP, IČ, AD a II/408 hranice ...

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS) včetně souvisejících průzkumů. Dále je součástí zpracování soupisu prací (SP), inženýrské činnosti (IČ) nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí ( ...

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu, provedení průzkumu na výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky stavebně – ...

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu

Předmětem veřejné zakázky je GP pro víceúčelovou budovu FVTM (laboratoře, účebny, kanceláře, aula, zasedácí místnosti) - CEMMTECH ve 3 stupních, které budou dodávány postupně. 1. PD pro územní rozhodnutí, 2. PD pro SP a 3. RPD. Součástí bude také projekt interiéru, inženýrská činnost pro ÚR a SP, včetně dodání pravomocných rozhodnutí a výroba 3D ...

Výkresové díly pro projekt EVO2

Výkresové díly pro projekt EVO2

Výkresové díly pro projekt EVO2 dle technické specifikace

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)“.

II/380 Terezín - Čejč - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/380 Terezín - Čejč - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00, Brno, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního ...

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu (pasport), podrobnú obhliadku objektov a stavieb, ako aj ich technické a technologické vybavenie, ktoré zabezpečujú prevádzku budov, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného (stavebný zámer) a stavebného konania, ...

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre Detenčný ústav Hronovce

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre Detenčný ústav Hronovce

Vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie (PD) stavby a zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti (IČ) pre budúcu realizáciu diela.

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění staveb (DPS), dále také jako „PD“, včetně všech souvisejících prací dále specifikovaných, průzkumné práce, geodetické zaměření, zajištění územního souhlasu, ...

Investičný projekt č. I00TUBD20002 - Alternatívny obalový súbor

Investičný projekt č. I00TUBD20002 - Alternatívny obalový súbor

Predmetom zákazky je vývoj a návrh alternatívneho obalového súboru na prepravu a finálne ukladanie NAO v RÚ RAO Mochovce, testovanie alternatívneho obalového súboru, vypracovanie a dodanie licenčnej dokumentácie a súčinnosť pri jej schvaľovaní dotknutými orgánmi štátnej správy, vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie pre ...

Hradec Králové - Nový areál FVZ UO - výstavba pracoviště radio-izotopické laboratoře

Hradec Králové - Nový areál FVZ UO - výstavba pracoviště radio-izotopické laboratoře

Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. projednání záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí; Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu a pro vydání vodohospodářského povolení; Zpracování dokumentace pro provádění stavby; ...

Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí

Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí

Předmětem plnění veřejné zakázky je: - zpracování projektové dokumentace, a to dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) (vč. dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to včetně neoceněného a oceněného výkazu ...

Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou

Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou

Předmětem zakázky je vypracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) pro stavbu „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň“ ve variantě A4+B4. Součástí zakázky je i zpracování oznámení ...

E202-Odstraňování TOC z DEMI vody pro bloky ETE

E202-Odstraňování TOC z DEMI vody pro bloky ETE

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla spočívající ve vybudování linky pro výrobu demineralizované vody, založené na technologii reverzní osmózy. Tato demineralizační linka bude zapojena za stávající technologií předúpravy vody, paralelně ke stávajícím ionexovým filtrům, což umožní její provoz ...

Konstrukční práce na přípravcích potřebných pro výrobu nového letounu L-39NG

Konstrukční práce na přípravcích potřebných pro výrobu nového letounu L-39NG

Předmětem tohoto výběrového řízení je zajištění konstrukčních prací na přípravcích pro letounu nové generace L-39NG. Jedná se o poptávku dostatečných a kvalifikovaných pracovních kapacit k zajištění konstrukčních prací na přípravcích pro výrobu jednotlivých dílů nového letounu.

Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen

Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v objektech v majetku města Mnichovo Hradiště. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 12 let. Opatření se budou týkat ...

Čeradice - kolektivní filtry FP 300 - rekonstrukce - PD a realizace

Čeradice - kolektivní filtry FP 300 - rekonstrukce - PD a realizace

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce výměny filtrů a následná realizace rekonstrukce a výměny filtrů.

Zpracování projektových dokumentací 2016 II. - III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická – DSP/PDPS, SP

Zpracování projektových dokumentací 2016 II. - III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická – DSP/PDPS, SP

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDSP, SP dle investičního záměru, soupisu prací (SP), inženýrské činnosti (IČ) nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci. Předmětem zakázky je také ocenění výkonu autorského ...

Projektové dokumentace pro energetiku II

Projektové dokumentace pro energetiku II

Předmětem zakázky je vyhotovení projektových dokumentací (PD)energetických staveb VN/NN (ZCN od 3 mil. Kč), liniových staveb VVN, rozvoden VVN a transformoven VVN/VN. Jednotlivé dílčí zakázky na PD zadávané podle rámcové smlouvy nebudou finančně převyšovat limit pro podlimitní veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách. Kromě vlastní PD ...

Stavba č. 42935 P + R Opatov - inženýrská činnost

Stavba č. 42935 P + R Opatov - inženýrská činnost

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon investorské a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby na výše uvedenou akci v plném rozsahu, zejména: 1. Objasnění základních cílů zadání s objednatelem služeb, obstarání vstupních údajů 2. Zajištění podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace stavby 3. Zajištění vydání ...

Dostavba kanalizace v Brně II. - komplexní poradenství při výběru správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně II. - komplexní poradenství při výběru správce stavby

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování komplexních zadávacích podmínek podle § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vč. technických podmínek a obchodních podmínek a dalších podmínek účasti pro nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem a účelem bude výběr správce stavby pro dílo "Dostavba kanalizace v ...

(záznamy 1/25 z 169)  strana 1 / 7