Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka

Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.

Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur

Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur

Predmetom zákazky je zhotovenie projektovej dokumentácie pre výstavbu nového vedenia a rekonštrukciu existujúceho vedenia VVN medzi Elektrickými stanicami Tr Nitra Čermáň a Tr Veľký Ďur a vykonanie s tým súvisiacich činností.

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude především vypracování projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a dalších dokladů nezbytných pro realizaci, provoz a odstranění pavilonu České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, a to způsobem ...

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a územního souhlasu na přípojky inženýrských sítí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky ...

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Předmět veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele, který provede projektové, stavební, elektroinstalační, a další práce související s: část 1: Výstavbou kompresorové stanice 73 bar v Jirkově, část 2: Kapacitním rozšířením hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny. Generální zhotovitel dále provede uvedení do provozu, příslušné ...

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021

Předmětem této veřejné zakázky na služby je zajištění technické podpory při výkonu státní správy ve věcech územního plánování, které jsou prováděny podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterou ve věcech dopravní infrastruktury v majetku státu vykonává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán podle ...

Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste

Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ...

Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatrení prístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska; havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárov ...

Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice; příkazník

Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice; příkazník

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nezbytných a obvyklých investorských služeb a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů v rámci projektové a inženýrské přípravy na stavbu č. 42872 Dům seniorů Bohnice. Inženýrskou činnost spojenou s dočasnou investorskou péčí až do podpisu "protokolu o převodu hmotného ...

Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov (mimo)

Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov (mimo)

Předm.plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby. Zajištění úplné dokladové části pro územ.říz. vč.podání žádosti o vydání územ.rozh.a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.Součástí zak.je i zajištění zprac.Oznámení a Dokumentace EIA,posouz.vlivu záměru na ...

Konstrukční plány pro malý městský elektromobil

Konstrukční plány pro malý městský elektromobil

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede služby na konstrukční plány pro malý městský elektromobil pro společnost Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Aplikace, reg.číslo projektu: CZ 01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908. Zakázka na služby je ...

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo: "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica" v členení: - zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre ...

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ( ve stupni studie, DÚR, DSP/PDPS ) vč. souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také soupis prací (SP) a inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ...

Zajištění a administrace dotace na akci Vodovod, kanalizace a ČOV v obci Košátky

Zajištění a administrace dotace na akci Vodovod, kanalizace a ČOV v obci Košátky

Inženýrské činnosti směřující k získání podpory na výše uvedenou akci

Projekční práce na obnovu energetického centra v ZTC 1

Projekční práce na obnovu energetického centra v ZTC 1

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla, které spočívá v(e): a. vyhotovení komplexní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) k obnově energetického centra v ZTC 1 (dále jen „akce“) včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost, b. provedení výkonu inženýrské činnosti pro akci za účelem vyřízení ...

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...

Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje

Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí následující služby: - Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby - Autorský dozor během realizace akce Detaily jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II/380 Hovorany - Mutěnice - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/380 Hovorany - Mutěnice - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou PIS Pechal,s.r.o.,Lidická 42, 602 00, Brno. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je ...

Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor

Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci "Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor. Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor", a to ve stupni DÚR, DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 12/2009. ...

II/394 Tetčice průtah 1.stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP, AD

II/394 Tetčice průtah 1.stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP, AD

Předmětem zakázky je aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti (IČ) pro části II/394 Tetčice průtah 1. stavba; II/394 Tetčice průtah – přeložka Bobravy; II/394 Rosice – Tetčice, rekonstrukce krytu komunikace, km 0,000 – 1,332 a dále zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (PDPS), ...

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Předmětem veřejné zakázky je provedení činností nutných pro přípravu výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou umístěny na různých místech na území hlavního města Prahy, a to v tomto rozsahu: a) zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to včetně soupisu prací a výkazu výměr, b) zhotovení ...

Zpracování projektové dokumentace II/408 Štítary průtah - DSP/PDPS, SP, IČ, AD a II/408 hranice kraje

Zpracování projektové dokumentace II/408 Štítary průtah - DSP/PDPS, SP, IČ, AD a II/408 hranice ...

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS) včetně souvisejících průzkumů. Dále je součástí zpracování soupisu prací (SP), inženýrské činnosti (IČ) nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí ( ...

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu, provedení průzkumu na výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky stavebně – ...

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu

Předmětem veřejné zakázky je GP pro víceúčelovou budovu FVTM (laboratoře, účebny, kanceláře, aula, zasedácí místnosti) - CEMMTECH ve 3 stupních, které budou dodávány postupně. 1. PD pro územní rozhodnutí, 2. PD pro SP a 3. RPD. Součástí bude také projekt interiéru, inženýrská činnost pro ÚR a SP, včetně dodání pravomocných rozhodnutí a výroba 3D ...

Výkresové díly pro projekt EVO2

Výkresové díly pro projekt EVO2

Výkresové díly pro projekt EVO2 dle technické specifikace

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)“.

(záznamy 1/25 z 186)  strana 1 / 8