Poskytnutí manažerských služeb sloužících k zajištění výzkumného programu

Poskytnutí manažerských služeb sloužících k zajištění výzkumného programu

Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování manažerských služeb, jejichž předmětem bude zajištění realizace experimentů v PVP Bukov a optimálního využití PVP Bukov.

Poradenské služby - nastavenie procesov

Poradenské služby - nastavenie procesov

Predmetom zákazky je najmä: - poskytovanie odborných poradenských služieb vrátane konzultačných služieb, asistencie a koučingu pre pracovníkov verejného obstarávateľa pri: -výkone auditu existujúceho procesného modelu verejného obstarávateľa a posúdení efektívnosti nastavenia procesov v organizácii -optimalizácii procesného modelu (až na úroveň ...

Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU

Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do projektů EU na ...

Extený manažment

Extený manažment

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu).

Poskytování administrativních služeb

Poskytování administrativních služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...

Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Singapur

Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Singapur

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí organizaci matchmakingové akce pro podporu rozvoje mezinárodního působení českých inovativních firem formou setkání firem (Účastníků KA) s potenciálními investory či strategickými partnery, zajistí služby mentora, matchmakingový servis a hodnotitelské služby. Jedná se tedy o ...

Externý manažment

Externý manažment

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu).

Analýza účinnosti zákona o státní službě

Analýza účinnosti zákona o státní službě

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení dosavadní účinnosti právní úpravy v oblasti státní služby, vycházející především ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění předpisů účinných ke dni 1. 8. 2017, a naplňování základních cílů a principů stanovených pro oblast státní služby, a to v souladu se specifickým cílem 4.1 ...

Vzdělávací služby pro členy CAFIN II

Vzdělávací služby pro členy CAFIN II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby. Konkrétně se jedná o vzdělávací služby – zajištění a realizaci vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení rozdělených do dvou okruhů: 1. MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY

Evaluace systémových projektů podpořených z PO 3 OP VVV II

Evaluace systémových projektů podpořených z PO 3 OP VVV II

Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení vybraných individuálních projektů systémových podaných do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání). Veřejná zakázka je rozdělena na tři části.

Implementace nařízení REACH a CLP

Implementace nařízení REACH a CLP

Předmětem plnění zakázky jsou především služby zahrnující činnosti vedoucí k posílení kapacit gruzínské vlády v oblasti řádného řízení chemických látek při zohlednění relevantních nařízení Evropské unie REACH a CLP.

Právně-procesně-technické poradenství související s aplikací nařízení GDPR

Právně-procesně-technické poradenství související s aplikací nařízení GDPR

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení komplexní právně-procesně-technické analýzy, na základě které bude zjištěno jaké osobní údaje, na kterých místech, za jakým účelem a v jakém rozsahu zadavatel zpracovává. Tato právněprocesně-technická analýza by měla dále zhodnotit, do jaké míry jsou stávající procesy ...

Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu

Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu

Dodávka služeb dvou externích poradců/expertů

Vzdělávání k rozvoji

Vzdělávání k rozvoji

Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů klastru), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti 2. Obecné IT 3. Technické a jiné odborné kurzy 4. Účetní, ekonomické a právní kurzy 5. Cizí jazyky Veškeré podrobnosti o ...

Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb

Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb

Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb.

Expertní poradenské a konzultační služby

Expertní poradenské a konzultační služby

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborných kapacit, zejména z oblasti ICT technologií a projektového řízení, a to jednak pro interní potřeby zadavatele a dále za účelem plnění závazků zadavatele vůči zákazníkovi na základě jeho potřeb a zadání. Zákazníkem se rozumí subjekt v postavení objednatele vůči zadavateli, jemuž zadavatel dodává zboží ...

Zajištění vzdělávání pro Společenstvo kominíků ČR v letech 2017 - 2020

Zajištění vzdělávání pro Společenstvo kominíků ČR v letech 2017 - 2020

Předmětem veřejné podlimitní zakázky na služby je zajištění výuky (Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Účetní ekonomické a právní kurzy, kurz Technické a jiné odborné vzdělávání, kurz Obsluha manipulačního vozíku a kurz Práce ve výškách) pro Společenstvo kominíků ČR v letech 2017 – 2020 po celé ČR v rámci projektu ...

Dynamický nákupní systém pro evaluace projektů Úřadu práce ČR

Dynamický nákupní systém pro evaluace projektů Úřadu práce ČR

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby evaluace způsobem a v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Evaluace jsou systematické a objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených projektů, programů nebo politik, jejich nastavení, implementace a výsledků. Cílem je určení relevance a ...

Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy

Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy

Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP ...

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR

Poptáváme franchising

Poptáváme franchising

Hledáme firmu, která by chtěla s námi spolupracovat formou frančízy. Jedná se o prodejnu v nákupní zóně, okres Strakonice.

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Předmětem plnění je poskytování služeb řídícím orgánům v oblasti kontrol projektů podporovaných z ESI fondů dle článku 125 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (ES) 1303/2013, čl. 66 odst. 1 nařízení EP a Rady č. 1305/2013, čl. 7 odst. 1 a 3, čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (PRV) a čl. 97 odst. 1 nařízení EP a Rady ...

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina

Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - IT dovednosti Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 - Účetní, ekonomické a právní ...

Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Předmětem této zakázky jsou manažerské a inženýrské služby a související poradenství (dále jen „Služby“) v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení vodohospodářského projektu „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“.

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

Premetom obstarávania je vypracovanie strategického dokumentu pre potreby NSK. Cieľom spracovania PUM musí byť predovšetkým aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Nitrianskeho kraja (ďalej len Kraj) s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov Kraja vrátane ...

(záznamy 1/25 z 1062)  strana 1 / 43