Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR

Poptáváme franchising

Poptáváme franchising

Hledáme firmu, která by chtěla s námi spolupracovat formou frančízy. Jedná se o prodejnu v nákupní zóně, okres Strakonice.

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Předmětem plnění je poskytování služeb řídícím orgánům v oblasti kontrol projektů podporovaných z ESI fondů dle článku 125 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (ES) 1303/2013, čl. 66 odst. 1 nařízení EP a Rady č. 1305/2013, čl. 7 odst. 1 a 3, čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (PRV) a čl. 97 odst. 1 nařízení EP a Rady ...

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina

Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - IT dovednosti Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 - Účetní, ekonomické a právní ...

Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Předmětem této zakázky jsou manažerské a inženýrské služby a související poradenství (dále jen „Služby“) v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení vodohospodářského projektu „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“.

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

Premetom obstarávania je vypracovanie strategického dokumentu pre potreby NSK. Cieľom spracovania PUM musí byť predovšetkým aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Nitrianskeho kraja (ďalej len Kraj) s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov Kraja vrátane ...

Dodávka a správa decentralizovaných zařízení

Dodávka a správa decentralizovaných zařízení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky a správy decentralizovaných zařízení pro Zadavatele.

Externý manažment

Externý manažment

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu).

Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále jen RIS JMK) definuje, čeho a jakými aktivitami chtějí Jihomoravský kraj a Statutární město Brno (dále jen SMB) dosáhnout v oblasti rozvoje znalostní ekonomiky. První verze RIS JMK byla projednána v roce 2002. V návaznosti na vývoj vnějších podmínek, zejména ve vazbě na programové období ...

Realizace sportovní části Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky

Realizace sportovní části Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky

Realizace Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky 2017 - 2020 - zajištění realizace sportovní části

Výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9 v podmienkach SZRB, a.s.

Výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9 v podmienkach SZRB, a.s.

Predmetom zákazky je zhodnotenie súčasného procesu vykazovania očakávaných strát a návrh procesných zmien potrebných na implementáciu nového štandardu IFRS 9. Následne návrh, vytvorenie a implementácia nástroja na výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9. Súčasťou zákazky je aj validácia ratingového modelu a servis na obdobie ...

Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace

Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace

V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v souladu s požadavky ZZVZ a zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 141 ZZVZ.

Poradenské služby pri príprave a realizácii projektov

Poradenské služby pri príprave a realizácii projektov

Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských a konzultačných služieb verejnému obstarávateľovi pri príprave a realizácii projektov, služieb spojených s riadením projektov a s finančným riadením projektov, poradenských a konzultačných služieb v oblasti projektov zameraných na vytvorenie a nastavenie vzdelávacieho systému zamestnancov verejného ...

Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020

Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020

Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum a inovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, je zabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre - ďalej VA MŠVVaŠ SR; do ...

Podnikatelský záměr, Indie

Podnikatelský záměr, Indie

Chtěl bych podnikat ve vaší zemi. Jsme výrobci strojů na zpracování krmiv. Prosím, kontaktujte mě pro další podrobnosti.

Služby verejného obstarávania pre projekt Priemyselné výskumno-vývojové centrum

Služby verejného obstarávania pre projekt Priemyselné výskumno-vývojové centrum

Predmetom zákazky je poradenská a konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania a realizácia postupov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Evaluace systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV

Evaluace systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV

Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelného hodnocení vybraných individuálních projektů systémových (IPs) a individuálních projektů koncepčně zaměřených (IPk), podpořených z výzev vyhlášených v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

Poskytování specializovaných poradenských služeb pro MSP

Poskytování specializovaných poradenských služeb pro MSP

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb specializovaného podnikatelského poradenství a specializovaného právního poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Veřejná zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na šest samostatných částí dle jednotlivých oborů poradenství. Poradenské služby bude poradce zadavateli ...

Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A

Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A

Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Součástí evaluace zároveň bude stanovení průběžného stavu výsledkového ukazatele prioritní osy 4 programu podle předem stanovené metodiky.

Zajištění činnosti Hodnotitelského centra Českého systému kvality služeb

Zajištění činnosti Hodnotitelského centra Českého systému kvality služeb

zajištění činnosti Hodnotitelského centra Českého systému kvality služeb, tj. zajištění všech fází hodnocení pro získání certifikátu ČSKS včetně zajištění kontrol

Poradenské služby pri príprave a realizácii projektov

Poradenské služby pri príprave a realizácii projektov

Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských služieb verejnému obstarávateľovi pri príprave a realizácii projektov, služieb spojených s riadením projektov a s finančným riadením projektov, poradenských služieb v oblasti projektov zameraných na vytvorenie a nastavenie vzdelávacieho systému zamestnancov verejného obstarávateľa a odbornej ...

Evaluace komunikačních aktivit OPZ

Evaluace komunikačních aktivit OPZ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je evaluace komunikačních aktivit OPZ, jejíž povinnost vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013, čl. 116. Cílem evaluace je vyhodnotit fungování aktuálně využívaných klíčových komunikačních nástrojů a získání informací pro vylepšení jejich nastavení. Podrobná specifikace předmětu ...

Poskytování služeb projektového řízení

Poskytování služeb projektového řízení

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb podpory projektového řízení plnění z oblasti ICT v rámci resortu zadavatele (dále společně jen „Služby“), které jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace, závazném vzoru rámcové smlouvy (dále také jen jako „Smlouva“ nebo „Závazný vzor Smlouvy“). Smlouva bude uzavřena s jedním ...

Zberný dvor-Mošovce - Externý manažment

Zberný dvor-Mošovce - Externý manažment

Predmetom obstarávania je poskytnutie služby externého projektového manažmentu projektu s názvom "Zberný dvor-Mošovce" financovaného z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery ...

Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti doplňovania ľudských zdrojov SNK s dôrazom na heathuntingové služby - cielené vyhľadávanie kandidátov na odborné manažérske pozície v SNK.

(záznamy 1/25 z 1043)  strana 1 / 42