Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR

Poptáváme franchising

Poptáváme franchising

Hledáme firmu, která by chtěla s námi spolupracovat formou frančízy. Jedná se o prodejnu v nákupní zóně, okres Strakonice.

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Předmětem plnění je poskytování služeb řídícím orgánům v oblasti kontrol projektů podporovaných z ESI fondů dle článku 125 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (ES) 1303/2013, čl. 66 odst. 1 nařízení EP a Rady č. 1305/2013, čl. 7 odst. 1 a 3, čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (PRV) a čl. 97 odst. 1 nařízení EP a Rady ...

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina

Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - IT dovednosti Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 - Účetní, ekonomické a právní ...

Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Předmětem této zakázky jsou manažerské a inženýrské služby a související poradenství (dále jen „Služby“) v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení vodohospodářského projektu „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“.

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

Premetom obstarávania je vypracovanie strategického dokumentu pre potreby NSK. Cieľom spracovania PUM musí byť predovšetkým aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Nitrianskeho kraja (ďalej len Kraj) s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov Kraja vrátane ...

Dodávka a správa decentralizovaných zařízení

Dodávka a správa decentralizovaných zařízení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky a správy decentralizovaných zařízení pro Zadavatele.

Externý manažment

Externý manažment

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu).

Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále jen RIS JMK) definuje, čeho a jakými aktivitami chtějí Jihomoravský kraj a Statutární město Brno (dále jen SMB) dosáhnout v oblasti rozvoje znalostní ekonomiky. První verze RIS JMK byla projednána v roce 2002. V návaznosti na vývoj vnějších podmínek, zejména ve vazbě na programové období ...

Realizace sportovní části Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky

Realizace sportovní části Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky

Realizace Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky 2017 - 2020 - zajištění realizace sportovní části

Výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9 v podmienkach SZRB, a.s.

Výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9 v podmienkach SZRB, a.s.

Predmetom zákazky je zhodnotenie súčasného procesu vykazovania očakávaných strát a návrh procesných zmien potrebných na implementáciu nového štandardu IFRS 9. Následne návrh, vytvorenie a implementácia nástroja na výpočet opravných položiek podľa nového štandardu IFRS 9. Súčasťou zákazky je aj validácia ratingového modelu a servis na obdobie ...

Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace

Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace

V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v souladu s požadavky ZZVZ a zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 141 ZZVZ.

Poptávám zajištění kotlíkové dotace

Poptávám zajištění kotlíkové dotace

Poptávám kompletní vyřízení a realizaci - kotlíková dotace 2017 Moravskoslezský kraj, výměna kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel.

Poradenské služby pri príprave a realizácii projektov

Poradenské služby pri príprave a realizácii projektov

Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských a konzultačných služieb verejnému obstarávateľovi pri príprave a realizácii projektov, služieb spojených s riadením projektov a s finančným riadením projektov, poradenských a konzultačných služieb v oblasti projektov zameraných na vytvorenie a nastavenie vzdelávacieho systému zamestnancov verejného ...

Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020

Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020

Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum a inovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, je zabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre - ďalej VA MŠVVaŠ SR; do ...

Zajištění sociálních služeb pro krajany přesídlené dle Usnesení vlády č. 1014/2014 v roce 2017

Zajištění sociálních služeb pro krajany přesídlené dle Usnesení vlády č. 1014/2014 v roce 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sociálních a asistenčních služeb souvisejících s repatriací českých krajanů do ČR, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, kterým vláda schválila zásady politiky vlády ve vztahu k přesídlování českých krajanů ze zahraničí. Jedná se o zajištění asistenci žádajícím osobám v místě ...

Podnikatelský záměr, Indie

Podnikatelský záměr, Indie

Chtěl bych podnikat ve vaší zemi. Jsme výrobci strojů na zpracování krmiv. Prosím, kontaktujte mě pro další podrobnosti.

Poptáváme zpracování žádosti o dotaci v sociální oblasti

Poptáváme zpracování žádosti o dotaci v sociální oblasti

Hledáme zpracovatele Žádosti o dotaci, cca 2 mio, pro výzvu č. 024 "Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny"

Služby verejného obstarávania pre projekt Priemyselné výskumno-vývojové centrum

Služby verejného obstarávania pre projekt Priemyselné výskumno-vývojové centrum

Predmetom zákazky je poradenská a konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania a realizácia postupov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Evaluace systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV

Evaluace systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV

Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelného hodnocení vybraných individuálních projektů systémových (IPs) a individuálních projektů koncepčně zaměřených (IPk), podpořených z výzev vyhlášených v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavit proces plánování sociálních služeb města Trutnova. • Zpracovat komunitní plán sociálních služeb pro území města Trutnova • Připravit systémovou změnu ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené • Zvýšit povědomí veřejnosti o ...

Zlepšení dostupnosti sociálních služeb na území Broumovska

Zlepšení dostupnosti sociálních služeb na území Broumovska

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Zjednodušit a zpřehlednit přístupnost k informacím o dostupnosti sociálních služeb na Broumovsku. • Nastavit spolupráci sociálních pracovníků a sociálních služeb při zprostředkovávání služeb a předávání informací o neuspokojených potřebách. • ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

ředmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavení a zajištění udržitelného procesu realizační fáze plánování sociálních služeb. • Nastavení spolupráce sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a činnosti města v oblasti sociálně právní ochraně dětí. • Vytvoření strategie na ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Realizovat proces plánování sociálních služeb se zahrnutím služeb obsluhující region z jiných území. • Vytvořit plán sociálních služeb pro období 2018 – 2020 se zahrnutím služeb obsluhující region z jiných území. • Posílit orientaci odborné ...

Zajištění dostupnosti sociálních služeb a rozvoj poskytovaných sociálních služeb

Zajištění dostupnosti sociálních služeb a rozvoj poskytovaných sociálních služeb

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Zajistit osobám žijícím ve správním území města Jičín potřebné sociální služby. • Vytvořit střednědobý plán sociálních služeb na období 2019-2021.

(záznamy 1/25 z 2062)  strana 1 / 83