Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále také „projekt“) je dodávka a implementace polygrafického manažerského informačního systému. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem

Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem

Předmětem VZ je poskytování služeb provozní podpory včetně nezbytnosti rozvoje/úprav SW pro realizovaný a provozovaný MIS/DWH. Jedná se o komplexní služby, které budou potřebné pro zajištění provozuschopnosti MIS/DWH po dobu ukončování operačních programů programového období 2007-2013. Současně se jedná o provozní podporu při provozování Datového ...

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace Evidenčního systému sbírkových předmětů Zlínského kraje a zajištění následné podpory. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy) a jejich příloh.

Obnova serverovny ÚZEI

Obnova serverovny ÚZEI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů, síťových prvků, záložních zdrojů UPS, diskových polí včetně příslušenství, instalace, migrace, virtualizace, školení zadavateli, včetně zajištění jejich dodávky do místa plnění (sídlo Zadavatele) a zajištění jejich instalace, migrace dat, virtualizace a školení personálu zadavatele. Konkrétní ...

Dodávka ekonomických, majetkových a správních agend v rámci modernizace informačního systému

Dodávka ekonomických, majetkových a správních agend v rámci modernizace informačního systému

Předmětem veřejné zakázky je zavedení informačního systému do prostředí MěÚ Tachov (a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí, dodání koncových zařízení, zpracování doku-mentace) a navazující technická podpora.

Infrastruktura eGovernment Luhačovice

Infrastruktura eGovernment Luhačovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: - komunikační infrastruktury pro provoz pořízených IS příspěvkových organizací a organizační složky města; - HW/SW vybavení pro pořízené IS. Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně: Část 1 ...

IS eGovernment Luhačovice

IS eGovernment Luhačovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: 1. IS zaměstnanecký portál pro MěÚ; 2. komplexní IS spisové služby a spisovny MěÚ včetně zachování všech vazeb; 3. komplexní ekonomický IS MěÚ včetně zachování všech vazeb; 4. ekonomický IS pro příspěvkové organizace a organizační složku města Luhačovice 5. koncová zařízení pro inventarizaci ...

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor, který žádal o dotaci ve výzvě 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo žádosti ...

Zajištění licencí Oracle, migrace stávajících licencí a servisní podpory 2017-2020

Zajištění licencí Oracle, migrace stávajících licencí a servisní podpory 2017-2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky – nákup licencí, migrace některých stávajících licencí na nové a servisní podpora pro stávající, migrované i nově nakupované licence podle specifikace uvedené v čl. 1.1 zadávací dokumentace.

Support EKIS ve společnosti ZSMV

Support EKIS ve společnosti ZSMV

Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb souvisejících s programovým vybavením EKIS - Ekonomické Informační Systémy provozované na platformě SAP ERP Central Component – ECC.

Navýšení diskové kapacity zálohovacího systému

Navýšení diskové kapacity zálohovacího systému

Předmětem této veřejné zakázky je navýšení stávající diskové kapacity zálohovacího systému přidáním dalšího deduplikačního diskového úložiště včetně licence pro replikaci záloh, prodloužení technické podpory stávajícího diskového úložiště, licence pro dalších 10TB záloh, instalačních a konfiguračních prací, migrace dat a zprovoznění replikace mezi ...

Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace

Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby evaluace způsobem a v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Evaluace jsou systematické a objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených projektů, programů nebo politik, jejich nastavení, implementace a výsledků. Cílem je určení relevance a ...

Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ - Pořízení HW pro provoz Delf-FEWS

Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ - Pořízení HW pro provoz Delf-FEWS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware. Součástí dodávky je instalace, zprovoznění, proškolení zaměstnanců a testovací provoz při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dodávka rovněž zahrnuje dopravu a pojištění do místa určení, apod. Dodávané zařízení musí být nové, nepoškozené a nepoužívané.

Rychlá a pomalá disková pole

Rychlá a pomalá disková pole

Uzavření 2 rámcových dohod na dodávky rychlých a pomalých diskových polí

UTB – Software pro analýzy vstřikování plastů

UTB – Software pro analýzy vstřikování plastů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení softwaru pro Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Rozšíření diskové kapacity diskových polí

Rozšíření diskové kapacity diskových polí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro rozšíření diskové kapacity diskových polí umístěných v datových centrech zadavatele.

ICIS - testování informačního systému

ICIS - testování informačního systému

Předmětem této veřejné zakázky je realizace testování Integrovaného Centrálního Informačního Systému (ICIS) OZP, který je vyvíjen a implementován na základě Smlouvy o vytvoření ICIS uzavřené s vybraným dodavatelem, společnostmi WEBCOM a.s. a STYRAX, a.s., na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výstavba, implementace a technická ...

Doplnění licencí pro systémovou infrastrukturu Krajské zdravotní, a.s. 2017

Doplnění licencí pro systémovou infrastrukturu Krajské zdravotní, a.s. 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka klientských přístupových licencí k serverovým systémům a terminálovým službám společnosti Microsoft Corporation (Microsoft Windows Server CAL a Microsoft RDS CAL), které jsou součástí systémové infrastruktury Krajské zdravotní, a.s.

Poskytování služeb technické podpory provozu Elektronické spisové služby

Poskytování služeb technické podpory provozu Elektronické spisové služby

poskytování služby technické podpory ESS po dobu 24 měsíců (od 01.10.2017) s možností prodloužení poskytování všech služeb o další rok.

Prodloužení služeb Microsoft Software Assurance 2017

Prodloužení služeb Microsoft Software Assurance 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je prodloužení služeb Microsoft Software Assurance, které exspirují k 31.8.2017, o 36 měsíců, tedy do 31.8.2020. Z důvodu zajištění kybernetické bezpečnosti provozovaných informačních systémů potřebuje zadavatel provozovat výhradně podporované verze softwarových produktů společnosti Microsoft Corporation.

Implementace inteligentních dopravních systémů

Implementace inteligentních dopravních systémů

Předmětem plnění je komplexní dodávka a implementace platformy, datové propojení platformy s provozními daty zadavatele, vývoj, dodávka a instalace mobilní aplikace, dodávka a instalace 806 komunikačních jednotek do vozidel zadavatele, propojení platformy, mobilní aplikace a komunikačních jednotek do funkčního systému jako celku včetně zajištění ...

Kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMAX

Kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMAX

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kapacitní a výkonový upgrade diskového pole VMax. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.

Podpora provozu a rozvoj statistických registrů

Podpora provozu a rozvoj statistických registrů

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování níže uvedených služeb: - podpora provozu IS SSREG spočívající zejména v konzultacích a v řešení konkrétních požadavků zadavatele souvisejících se zabezpečením provozu informačního systému Soustavy statistických registrů (dále jen „IS SSREG“); - úprava a rozvoj aplikačního a systémového ...

Programová aplikace pro analýzu video souboru pro CS ČR

Programová aplikace pro analýzu video souboru pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka programové aplikace pro analýzu video souboru pro CS ČR.

(záznamy 1/25 z 5120)  strana 1 / 205