Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu, který vzniká v Nemocnici Jihlava po sjednanou dobu plnění, včetně zapůjčení 13 ks kontejnerů o objemu 1 100 l na komunální odpad, umístěných v místě plnění.

Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.

Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v odstranění nebo využití odpadů vznikajících činností zadavatele. Jedná se zejména o odpady vznikající při provozování čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, kanalizací a úpraven pitných vod. Součástí plnění je převzetí a přeprava odvodněných kalů a ostatních odpadů ...

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02

Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia (ďalej ako odpad), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. ...

Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 - 2022

Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 - 2022

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 – 2022. Nebezpečný odpad, komunální a separovaný odváží poskytovatel služeb. Frekvence vývozů bude upřesněna. Ostatní odpad je v režii zadavatele.

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od fyzických osob ze svozu prováděného zadavatelem a jeho využití či odstranění. Předpokládaný objem odpadů je 4.700 tun ročně (tj. 14.100 tun za období plnění smlouvy). Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od právnických osob a podnikajících fyzických osob ...

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Sekule

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Sekule

a)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l, 240 l a 1 100 l b)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze, dovoz prázdneho VKK ...

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok

Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

Předmětem veřejné zakázky je odtěžení, odvezení a odstranění veškerého materiálu ze sanace lagun Ostramo uloženého na deponii a přilehlém náspu v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren, a to konkrétně na pozemku parcelní číslo č. 91/1 v katastrálním území Vratimov, včetně zpracování prováděcího projektu, monitoringu prací a sanované ...

Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou

Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou

Předmětem veřejné zakázky je rozdělen na dvě části: 1. ČÁST: SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU 2. ČÁST: SVOZ BIOODPADŮ PŘÍMO Z DOMÁCNOSTÍ Předmětem 1. části veřejné zakázky je pravidelný sběr, svoz a využití odděleně sbíraných (vytříděných) složek komunálního odpadu: papír, plasty, sklo bílé a sklo barevné (odděleně sbírané) a kompozitní obaly - ...

Svoz odpadu pro obec Sulice

Svoz odpadu pro obec Sulice

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Sulice v rozsahu blíže specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Poptáváme odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně

Poptáváme odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně

Poptáváme odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně. Jsme školní jídelna v Holešově (Zlínský kraj) s kapacitou cca 1000 jídel/den. Hledáme firmu, která nám bude odebírat biologicky rozložitelný odpad z naší kuchyně (200108).

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu, starý rozebraný nábytek, dřevotříska a podobně.

Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova

Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova

Předmětem veřejné zakázky je sanace bývalého skladu pesticidů v Boršově u Kyjova. Nápravná opatření zahrnují odstranění hlavních zdrojů znečištění – nebezpečné odpady na bázi pesticidních látek, uložené do ocelových kontejnerů, a demolici betonového úložiště. Vlastní úložiště odpadů vyžaduje proto nápravná opatření, která zajistí redukci ...

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih

Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih.

Zajištění komplexního nakládání s odpadem města  Lázně Bohdaneč

Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč

Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo) sbíraným nádobovým systémem ve městě, zajištění provozu sběrného dvora a převzetí všech odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Lázně Bohdaneč ...

Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad

Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad

Předmětem veřejné zakázky je: Zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem ve městě Lázně Bělohrad.

Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě

Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ukládání a likvidace směsného komunálního odpadu ze sběru na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí, dále z obcí mikroregionu Novoměstsko.

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Předmětem veřejné zakázky je zejména, nikoliv však výlučně: svoz a likvidace směsného komunálního odpadu včetně odpadkových košů, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů, mytí nádob, monitoring nádob, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu, evidence odpadového hospodářství.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...

Svidník - uloženie komunálneho odpadu

Svidník - uloženie komunálneho odpadu

Predmetom zadávania tejto zákazky je likvidácia všetkého vyprodukovaného odpadu v meste Svidník vyzbieraného prostredníctvom Technických služieb mesta Svidník v nasledovnom členení v predpokladanom množstve: zmesový komunálny odpad (kat. č. 20 03 01) - 1 300 t objemný odpad (kat. č. 20 03 07) - 620 t spolu - 1 920 t Pod likvidáciou ...

Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020

Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství.

Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Předmětem této zakázky je zejména: a) Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z (na) území města Slaný, stanovišť odpadových nádob, b) Svoz a zajištění využití separovaných odpadů z (na) území města Slaný, včetně úklidu odpadových nádob, c) Svoz a využití biologického odpadu z (na) území města Slaný, včetně úklidu stanovišť nádob, d) ...

Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu

Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či odstranění.

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

(záznamy 1/25 z 1109)  strana 1 / 45