Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021

Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a likvidace vzniklých odpadů ve vojenských areálech, případně na území vojenských újezdů.

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

Likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů pro zadavatele

Likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů pro zadavatele

Rozpis požadovaných služeb rozepsán v zadávací dokumentaci.

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství a to v tomto rozsahu: 1.Sběr, svoz a odstranění směsného kom. odpadu, 2.Odvoz a odstranění objemného odpadu - SD, 3.Odvoz a odstranění stavebního odpadu - SD, 4.Odvoz a odstranění dřeva - SD,5.Odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu - SD,6.Odvoz a odstranění ...

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Průhonice

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Průhonice

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Košťany

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Košťany

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

Svoz komunálního odpadu v Moravském Berouně

Svoz komunálního odpadu v Moravském Berouně

Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro celé město Moravský Beroun (tj. včetně jeho části – Sedm Dvorů, Ondrášov, Čabová a Nové Valteřice), vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.

Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu

Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu

Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia alebo zhodnocovania odpadu zo spaľovania odpadu, ktorý vzniká v závode Spaľovňa odpadu obstarávateľa. V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o nie nebezpečný odpad, katalógové číslo odpadu : 19 01 12 popol a škvara iné ako ...

Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže

Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže

Cílem prací je vybudování nového gravitačního kmenového sběrače jednotné kanalizace v lokalitě Nový Svět obce Albrechtice. Jedná se o jednotnou kanalizaci, z tohoto důvodu je součástí stavby také prefabrikovaná odlehčovací komora včetně potrubí odlehčení a výustního objektu.

Zajištění sběru, svozu a likvidace odpadu pro obce DSO MORAVSKÁ BRÁNA

Zajištění sběru, svozu a likvidace odpadu pro obce DSO MORAVSKÁ BRÁNA

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování směsného a tříděného odpadu v obcích Sobíšky, Lazníky, Lazníčky, Radvanice, Veselíčko, Osek nad Bečvou, Dolní Újezd, Bohuslávky, Jezernice, Týn nad Bečvou. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.01.2018.

Svoz a likvidace odpadu pro Svazek obcí Cecemínsko

Svoz a likvidace odpadu pro Svazek obcí Cecemínsko

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obcí jednotlivých zadavatelů, uvedených v části A. této zadávací dokumentace. Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu určitou čtyř let od termínů stanovených v čl. 1.7 této zadávací dokumentace. Obchodní ...

Poptávám skartaci dokumentů

Poptávám skartaci dokumentů

Poptáváme skartaci archivu cca 1.000 kg. Děkuji za odpověď, Petr Brecík

Odvoz objemného a nebezpečného odpadu z vojenských areálů v letech 2018 -2021

Odvoz objemného a nebezpečného odpadu z vojenských areálů v letech 2018 -2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy. Odpad je zařazen dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů jako odpad kategorie "O" pod katalogovým číslem 200307 (objemný odpad) a odpad kategorie "N" (nebezpečný odpad).

Likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů pro zadavatele

Likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů pro zadavatele

Likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů

Svoz a likvidace odpadu z popelnic

Svoz a likvidace odpadu z popelnic

Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 870 ks a 240 l v počtu 626 ks ve městě Most, městské části Zahražany, Špačkárna, Vinohrady, Rudolice, Chanov, Vtelno, Nad Benediktem, Velebudice - Skyřická, Lesní, Hořanská cesta, V sadech, Ke Koupališti, Pod Kurty, Souš, Čepirohy, Pionýrů, Pod Širokým ...

Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou

Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou

Predmetom zákazky sú služby spojené s nakladaním s odpadom v obci Dvory nad Žitavou, pozostávajúce zo zberu, odvozu a zneškodňovania odpadu v mieste plnenia. Detailnejší opis a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky, ako aj ostatné časti a prílohy súťažných podkladov.

Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín

Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM Nový Bohumín – BENZINA, s.r.o. Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu“, zpracované společností GEOtest, a.s. V zájmové oblasti je nezbytné realizovat následující sanační práce: Provést demolici 11 budov; Provést odtěžení nadlimitně ...

Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2017 - 2019

Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2017 - 2019

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu, využití a likvidace odpadu, včetně poskytnutí požadovaných nádob na odpad pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje. Konkrétní požadované množství a druh pro každou příspěvkovou organizaci, bude objednán příslušnou příspěvkovou organizací zadavatele.

Poptávám likvidaci osobního automobilu

Poptávám likvidaci osobního automobilu

Poptávám likvidaci vozu Opel Astra F 1993 1,6 benzín. Propadlá technická ale pojízdné, dle stáří minimální koroze. Koroze je u víčka nádrže,pátých dveří u spodního okna. Jsem z Chropyně. Děkuji Spáčil David

Zberný dvor - Lúčky - stavebné práce

Zberný dvor - Lúčky - stavebné práce

Cieľom zákazky je výstavba nového zberného dvora v obci Lúčky vrátane prislúchajúceho technologického a strojového vybavenia.

Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke

Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke

Predmetom zákazky je: Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke.

Zajištění služeb nakládání s odpady na území Městyse Křinec

Zajištění služeb nakládání s odpady na území Městyse Křinec

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je městys Křinec a dále zajištění odkládání a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu. Specifikace požadovaných ...

Revitalizace Žehuňského rybníka - odvoz a likvidace sedimentu

Revitalizace Žehuňského rybníka - odvoz a likvidace sedimentu

Předmětem je likvidace cca 500 tis. m3 sedimentu získaného odbahněním Žehuňského rybníka. Vytěžený sediment bude ukládán do odvodňovacích lagun, kde dojde k jeho postupnému odvodnění ve dvou lokalitách. Předmětem je tedy naložení sedimentu, jeho odvoz a likvidace způsobem, který si účastník zvolí. Deponování se předpokládá v letech 2018–2022. ...

Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov

Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov

Dodanie služby: Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Predmetom zákazky je dodanie služby Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Prešov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho prepravy zo zariadenia na zber ...

(záznamy 1/25 z 1071)  strana 1 / 43