Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu, starý rozebraný nábytek, dřevotříska a podobně.

Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova

Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova

Předmětem veřejné zakázky je sanace bývalého skladu pesticidů v Boršově u Kyjova. Nápravná opatření zahrnují odstranění hlavních zdrojů znečištění – nebezpečné odpady na bázi pesticidních látek, uložené do ocelových kontejnerů, a demolici betonového úložiště. Vlastní úložiště odpadů vyžaduje proto nápravná opatření, která zajistí redukci ...

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih

Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih.

Zajištění komplexního nakládání s odpadem města  Lázně Bohdaneč

Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč

Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo) sbíraným nádobovým systémem ve městě, zajištění provozu sběrného dvora a převzetí všech odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Lázně Bohdaneč ...

Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad

Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad

Předmětem veřejné zakázky je: Zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem ve městě Lázně Bělohrad.

Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě

Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ukládání a likvidace směsného komunálního odpadu ze sběru na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí, dále z obcí mikroregionu Novoměstsko.

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Předmětem veřejné zakázky je zejména, nikoliv však výlučně: svoz a likvidace směsného komunálního odpadu včetně odpadkových košů, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů, mytí nádob, monitoring nádob, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu, evidence odpadového hospodářství.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...

Svidník - uloženie komunálneho odpadu

Svidník - uloženie komunálneho odpadu

Predmetom zadávania tejto zákazky je likvidácia všetkého vyprodukovaného odpadu v meste Svidník vyzbieraného prostredníctvom Technických služieb mesta Svidník v nasledovnom členení v predpokladanom množstve: zmesový komunálny odpad (kat. č. 20 03 01) - 1 300 t objemný odpad (kat. č. 20 03 07) - 620 t spolu - 1 920 t Pod likvidáciou ...

Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020

Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství.

Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Předmětem této zakázky je zejména: a) Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z (na) území města Slaný, stanovišť odpadových nádob, b) Svoz a zajištění využití separovaných odpadů z (na) území města Slaný, včetně úklidu odpadových nádob, c) Svoz a využití biologického odpadu z (na) území města Slaný, včetně úklidu stanovišť nádob, d) ...

Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu

Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či odstranění.

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů pro zadavatele: část A- odpady s pravidelným výskytem, pravidelně odvážené odpady kategorie O; část B- odpady ze zdravotní péče, pravidelně odvážené odpady kategorie N; část C-odpady s nepravidelným výskytem, nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O.

Komplexní nakládání s odpady

Komplexní nakládání s odpady

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady na území měst a obcí uvedených v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho dalšími prováděcími právními předpisy. Jedná se zejména o: • sběr, svoz, přepravu ...

Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně

Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně

Zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona veřejnou zakázku, předmětem jejíhož plnění je poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obce zadavatele.

Východ región, nebezpečný odpad

Východ región, nebezpečný odpad

Zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov

Poptávám ekologickou likvidaci vozidel

Poptávám ekologickou likvidaci vozidel

Poptávám ekologickou likvidaci dvou vozidel.1 Seat Toledo, 98 výroba, stk 09-17, pojizdné. 2 Opel Corsa, 96 výroba, stk 08-17, pojizdné.

Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod

Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod

Předmětem této veřejné zakázky je provedení služeb - sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů vzniklých kompletní demolicí areálu firmy EXATHERM vč. kontaminovaných zemin a kanalizace s odsazovací nádrží za areálem bývalé společnosti. Kontaminované materiály, kal a odpadní voda z nádrže budou odstraněny ve vhodném schváleném zařízení. ...

Poptáváme uložení odpadu

Poptáváme uložení odpadu

Poptávám uložení odpadu z vybouraného podhledu - materiál minerální vata + termatex.

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy" je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy) sbíraným nádobovým systémem ve městě a na sběrném dvoře a převzetí nebezpečných odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Veltrusy.

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro jihočeské nemocnice dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Přejímka a nakládání s nebezpečnými odpady musí být ...

Převzetí biologicky rozložitelného odpadu

Převzetí biologicky rozložitelného odpadu

Předmětem veřejné zakázky je převzetí ve schváleném zařízení odděleně sbíraného komunálního odpadu – biologicky rozložitelného odpadu katalogové číslo 200201 v předpokládaném množství 1 200 – 1 350 t za období jednoho kalendářního roku.

Převzetí směsného plastu

Převzetí směsného plastu

Předmětem veřejné zakázky je převzetí ve schváleném zařízení odděleně sbíraného komunálního odpadu – směsný plast katalogové číslo 20 01 39, 15 01 02 z odpadových nádob na tříděný odpad v předpokládaném množství 310 - 500 t za období jednoho kalendářního roku.

Svoz skla z podzemních a dělených kontejnerů duo se spodním výsypem

Svoz skla z podzemních a dělených kontejnerů duo se spodním výsypem

Předmětem veřejné zakázky je svoz komunálních odpadů, konkrétně odděleně sbíraného komunálního odpadu – sklo barevné, bílé katalogové číslo 20 01 02, ze speciálních dělených kontejnerů tzv. zvon duo (o objemu 1,8 m3 v počtu 70, 2,1 m3 v počtu 31) zeleno-bílé barvy a z celkem 8 podzemních kontejnerů ke sběru směsného skla o objemu 5 ...

(záznamy 1/25 z 1097)  strana 1 / 44