Technické služby v obci Brvnište

Technické služby v obci Brvnište

1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu 3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu 4) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

Protokolární likvidace dokumentů a dat VZP ČR v letech 2018 až 2022

Protokolární likvidace dokumentů a dat VZP ČR v letech 2018 až 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb odvozu a fyzické likvidace dokumentů podléhajících protokolární skartaci, zajištění služby průběžné skartace, dodávky skartačních pytlů a pronájmu bezpečnostních kontejnerů a jejich výměna, a zajištění a provedení bezpečné nakládky a vykládky včetně protokolárního zabezpečení vlastní skartace ...

Odvoz, odstranění a využití vybraných odpadů z areálu TS

Odvoz, odstranění a využití vybraných odpadů z areálu TS

Výběr organizace, která bude zajišťovat odvoz a odstranění a využití směsného komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro zadavatele z překladiště a sběrného dvora.

Použité PET lahve, Itálie

Použité PET lahve, Itálie

Máme zájem o nákup použitých (odpadních) PET lahví. Mohl byste mi prosím dejte vědět, pokud máte zájem o spolupráci?

Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „PROJEKT SANACE, DS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o. – Bartošovice, Projektová dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, včetně příloh, zpracované společností Biodegradace s.r.o. v lednu 2011 a aktualizované v ...

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

Predmetom zákazky je zber, preprava do zariadenia na zhodnotenie a zhodnotenie BRO v k. ú. Prievidza, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Veľká Lehôtka a k. ú. Hradec zo zberných nádob s objemom minimálne 120 litrov, maximálne 140 litrov, hnedej farby. Dodanie nádob k rodinným domom je podmienené získaním nenávratného finančného príspevku. V prípade ...

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - výběr provozovatele systému

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - výběr provozovatele systému

Předmětem zakázky je poskytnutní služeb dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Smlouva na obě části bude uzavřena na dobu neurčitou, výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky byla v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona stanovena jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca

Predmetom je zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon") postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona. Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu z mesta Revúca ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Předmětem plnění je soubor projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k sanaci saturované zóny znečištěné chlorovanými alifatickými uhlovodíky podle projektové dokumentace „Nápravná opatření ve společnosti ČEZ Korporátní služby, s. r. o. v lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice“ ...

Likvidácia komunálneho odpadu na skládke

Likvidácia komunálneho odpadu na skládke

Verejný obstarávateľ Mesto Kolárovo verejne obstaráva skládku odpadov na zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku odpadov vlastnými ...

Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy

Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a tříděného odpadu) na území města Kosmonosy a místní části Horní Stakory, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, právními předpisy ČR, obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému ...

Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu

Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu

2.1Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec.

Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu

Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu

Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu kat. č. 180102 a18003 a likvidácia odpadu kat. č. 160213 a 160214

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová

Předmětem projektu je zajištění likvidace komunálních odpadních vod provozně nízkonákladovým způsobem čištění, pomocí biotechnologické soustavy s kořenovou / vegetační / čistírnou odpadních vod s kapacitou 1100 EO v obci Růžová. Splňuje parametry nejlepší dostupné technologie. Součástí stavby je i zajištění výstavby oddílného kanalizačního řadu o ...

Sběrný dvůr Třinec

Sběrný dvůr Třinec

Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci.

Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu

Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu

Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávani na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do ...

Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy

Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy

Poptáváme odvoz a likvidaci různých chemikálií i bez označení ze základní školy. S pozdravem Milan Armstark

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...

Úpravna vody Želivka –  likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk

Úpravna vody Želivka – likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čerpání kalů z usazovací nádrže Rýzmburk, vznikajících z procesu úpravy vody na úpravně vody Želivka, jejich následné odvodnění, doprava a jejich využití způsoby stanovenými pro využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ...

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu, který vzniká v Nemocnici Jihlava po sjednanou dobu plnění, včetně zapůjčení 13 ks kontejnerů o objemu 1 100 l na komunální odpad, umístěných v místě plnění.

Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.

Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v odstranění nebo využití odpadů vznikajících činností zadavatele. Jedná se zejména o odpady vznikající při provozování čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, kanalizací a úpraven pitných vod. Součástí plnění je převzetí a přeprava odvodněných kalů a ostatních odpadů ...

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02

Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02

Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia (ďalej ako odpad), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. ...

Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 - 2022

Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 - 2022

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 – 2022. Nebezpečný odpad, komunální a separovaný odváží poskytovatel služeb. Frekvence vývozů bude upřesněna. Ostatní odpad je v režii zadavatele.

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od fyzických osob ze svozu prováděného zadavatelem a jeho využití či odstranění. Předpokládaný objem odpadů je 4.700 tun ročně (tj. 14.100 tun za období plnění smlouvy). Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od právnických osob a podnikajících fyzických osob ...

(záznamy 1/25 z 1129)  strana 1 / 46