Poptáváme recepční služby

Poptáváme recepční služby

Poptáváme recepční službu na adresu: Brno, Řipská 9 (v nájmu) v době od 6:00 do 18:00 hod.(v pracovní dny) Požadujeme: -informační službu pro návštěvníky úřadu -dohled nad režimem vstupu osob do objektu -klíčové hospodářství -odstřežení a zastřežení objektu Žádáme o vystavení cenové nabídky. Další informace na požádání. Antonie Elsnerová, ...

Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí

Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Ministerstva životního prostředí. Předmětem plnění je dále zajištění ozbrojeného doprovodu pokladní při převozu peněžní hotovostí nebo cenin vč. její fyzické ochrany. Předmětem plnění je dále zpracování příslušných bezpečnostních směrnic.

Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí

Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Ministerstva životního prostředí. Předmětem plnění je dále zajištění ozbrojeného doprovodu pokladní při převozu peněžní hotovostí nebo cenin vč. její fyzické ochrany. Předmětem plnění je dále zpracování příslušných bezpečnostních směrnic.

Vrátenská a recepční služba na kolejích a Studentském domě ČVUT

Vrátenská a recepční služba na kolejích a Studentském domě ČVUT

Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění vrátenské a recepční služby na kolejích ČVUT a v Studentském domě. Důvod zadání zakázky je konec platnosti smlouvy se stávajícími dodavateli poskytovaných služeb.

JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno

Ostraha objektů SAKO Brno

Ostraha objektů SAKO Brno

Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů společnosti SAKO Brno, a.s. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Českého hydrometeorologického ústavu

Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Českého hydrometeorologického ústavu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na zajišťování integrovaných bezpečnostních služeb v objektech ČHMÚ. Smlouvy upravují podmínky týkající se veřejné zakázky, která se dělí na 4 části a to: 1) Poskytování služeb fyzické ostrahy ČHMÚ pro objekt Praha Komořany 2) Poskytování služeb PCO pro objekt Praha Komořany 3) Poskytování služeb ...

Fyzická ostraha areálu skladů Celní správy v Klášterci nad Orlicí

Fyzická ostraha areálu skladů Celní správy v Klášterci nad Orlicí

Jedná se o zajištění nepřetržité 24 hodinové fyzické ostrahy areálu skladů Celní správy (dále jen „CS“) v Klášterci nad Orlicí. Tyto služby spočívají v komplexním zajištění ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v objektu areálu skladů CS.

JM - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

JM - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno

Poskytování bezpečnostních a recepčních  služeb  pro výzkumná centra ELI BEAMLINES A HiLASE

Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb pro výzkumná centra ELI BEAMLINES A HiLASE

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ochranných bezpečnostních a recepčních služeb v rámci ochrany, ostrahy majetku a osob v areálu vědeckých a výzkumných center v Dolních Břežanech ELI BEAMLINES a HiLASE. Bližší specifikace je uvedena v rámci zadávacích podmínek.

Ostraha EDU a ETE

Ostraha EDU a ETE

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb fyzické ostrahy Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín do roku 2023 za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Po výběru jednoho dodavatele budou s tímto dodavatelem uzavřeny 2 smlouvy, pro každou JE samostatně.

Strážne služby pre UK v Bratislave

Strážne služby pre UK v Bratislave

Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej a technickej služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti. Výkon strážnej služby a služby ochrany objektov za účelom ochrany osôb a majetku v objekte, ktorý spravuje verejný obstarávateľ, v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom š. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v ...

LP -PP, Výkon strážní služby pro PKÚ, s. p. v letech 2017 - 2019

LP -PP, Výkon strážní služby pro PKÚ, s. p. v letech 2017 - 2019

Předmětem VZ je výkon nepřetržité strážní služby v období let 2017 - 2019 zabezpečující ostrahu prostor, objektů, ostatního movitého a nemovitého majetku Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále také „zadavatel“), a to konkrétně v jeho středisku Kohinoor se sídlem v Mariánských Radčicích, č. p. 100, PSČ 435 52, a středisku Kladenské doly ...

Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje

Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje

Zajištění služeb fyzické ostrahy spočívajících v nepřetržité ochraně osob a majetku (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) v 5 objektech Pardubického kraje, krajského úřadu. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb recepce.

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Zajištění funkčnosti a provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů.

Ostraha objektů LOM PRAHA s.p.

Ostraha objektů LOM PRAHA s.p.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy v areálech LOM PRAHA s.p.

Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FSI VUT

Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FSI VUT

Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Fakultu strojního inženýrství VUT a zajištění ostrahy objektu a služby moderní recepce. Upřesnění požadovaných služeb je dále uvedeno v zadávací dokumentaci, jejíž přílohu tvoří také obchodní a platební podmínky.

Poskytování služeb fyzické ochrany a ostrahy objektu

Poskytování služeb fyzické ochrany a ostrahy objektu

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování služeb fyzické ochrany a ostrahy objektu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. v Praze 8, Pod lisem 129, 182 00 na základě uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu neurčitou.

Výkon strážní služby v objektech Jihoměstské majetkové a.s.

Výkon strážní služby v objektech Jihoměstské majetkové a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon strážní služby za účelem ochrany zdraví a života osob a ochrany majetku před odcizením, zničením či poškozením ve dvou objektech Jihoměstské majetkové a.s.

Ostraha Městské knihovny v Praze

Ostraha Městské knihovny v Praze

Předmětem zakázky je zajištění ostrahy objektů Městské knihovny v Praze. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu (dále jen "smlouva" nebo "rámcová smlouva") s jedním dodavatelem. Předmětem plnění bude provádění pravidelné fyzické ostrahy veřejně přístupných prostor objektů knihovny, které bude realizováno dle dílčích objednávek zadavatele v ...

Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni

Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění: (1) fyzické ostrahy a ochrany budov Zadavatele, (2) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, (3) přeprava cenin včetně doprovodu při převozu cenin. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. Konkrétně se jedná o komplex Plzeň-město (budovy v ...

Zajištění strážní a recepční služby v budově Krajského úřadu Středočeského kraje

Zajištění strážní a recepční služby v budově Krajského úřadu Středočeského kraje

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje – Zborovská 11, ostrahy budovy a majetku nacházejícího se uvnitř i vně. Předmětem této veřejné zakázky bude zejména povinnost uchazeče poskytnout následující služby: - strážní ...

Ostraha objektů DPMO, a.s.

Ostraha objektů DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění neozbrojené ostrahy objektů Dopravního podniku města Olomouce, a.s. ve dvou areálech: A) 1 pracovník v sídle společnosti na ul. Koželužská 563/1 v Olomouci, a B) 1 pracovník na odstavné ploše autobusů na ul. Dolní Hejčínská 30 v Olomouci.

UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2017-2019

UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2017-2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech spravovaných či využívaných FF UK na adresách nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, Hybernská 3, Praha 1, Jindřišská 27, Praha 1, Opletalova 47-49 Praha 1, Hybernská 4, Praha 1, a fakultativně i dalších objektů, a dále zajištění převozu hotovosti a cenin mezi bankou a ...

Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu

Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu

Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu, včetně recepční služby, zajišťovaný každý kalendářní den 24 hodin

(záznamy 1/25 z 545)  strana 1 / 22