LP -PP, Výkon strážní služby pro PKÚ, s. p. v letech 2017 - 2019

LP -PP, Výkon strážní služby pro PKÚ, s. p. v letech 2017 - 2019

Předmětem VZ je výkon nepřetržité strážní služby v období let 2017 - 2019 zabezpečující ostrahu prostor, objektů, ostatního movitého a nemovitého majetku Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále také „zadavatel“), a to konkrétně v jeho středisku Kohinoor se sídlem v Mariánských Radčicích, č. p. 100, PSČ 435 52, a středisku Kladenské doly ...

Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje

Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje

Zajištění služeb fyzické ostrahy spočívajících v nepřetržité ochraně osob a majetku (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) v 5 objektech Pardubického kraje, krajského úřadu. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb recepce.

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Zajištění funkčnosti a provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů.

Ostraha objektů LOM PRAHA s.p.

Ostraha objektů LOM PRAHA s.p.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy v areálech LOM PRAHA s.p.

Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FSI VUT

Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FSI VUT

Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Fakultu strojního inženýrství VUT a zajištění ostrahy objektu a služby moderní recepce. Upřesnění požadovaných služeb je dále uvedeno v zadávací dokumentaci, jejíž přílohu tvoří také obchodní a platební podmínky.

Poskytování služeb fyzické ochrany a ostrahy objektu

Poskytování služeb fyzické ochrany a ostrahy objektu

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování služeb fyzické ochrany a ostrahy objektu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. v Praze 8, Pod lisem 129, 182 00 na základě uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu neurčitou.

Výkon strážní služby v objektech Jihoměstské majetkové a.s.

Výkon strážní služby v objektech Jihoměstské majetkové a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon strážní služby za účelem ochrany zdraví a života osob a ochrany majetku před odcizením, zničením či poškozením ve dvou objektech Jihoměstské majetkové a.s.

Ostraha Městské knihovny v Praze

Ostraha Městské knihovny v Praze

Předmětem zakázky je zajištění ostrahy objektů Městské knihovny v Praze. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu (dále jen "smlouva" nebo "rámcová smlouva") s jedním dodavatelem. Předmětem plnění bude provádění pravidelné fyzické ostrahy veřejně přístupných prostor objektů knihovny, které bude realizováno dle dílčích objednávek zadavatele v ...

Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni

Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění: (1) fyzické ostrahy a ochrany budov Zadavatele, (2) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, (3) přeprava cenin včetně doprovodu při převozu cenin. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. Konkrétně se jedná o komplex Plzeň-město (budovy v ...

Zajištění strážní a recepční služby v budově Krajského úřadu Středočeského kraje

Zajištění strážní a recepční služby v budově Krajského úřadu Středočeského kraje

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje – Zborovská 11, ostrahy budovy a majetku nacházejícího se uvnitř i vně. Předmětem této veřejné zakázky bude zejména povinnost uchazeče poskytnout následující služby: - strážní ...

Ostraha objektů DPMO, a.s.

Ostraha objektů DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění neozbrojené ostrahy objektů Dopravního podniku města Olomouce, a.s. ve dvou areálech: A) 1 pracovník v sídle společnosti na ul. Koželužská 563/1 v Olomouci, a B) 1 pracovník na odstavné ploše autobusů na ul. Dolní Hejčínská 30 v Olomouci.

UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2017-2019

UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2017-2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech spravovaných či využívaných FF UK na adresách nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, Hybernská 3, Praha 1, Jindřišská 27, Praha 1, Opletalova 47-49 Praha 1, Hybernská 4, Praha 1, a fakultativně i dalších objektů, a dále zajištění převozu hotovosti a cenin mezi bankou a ...

Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu

Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu

Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu, včetně recepční služby, zajišťovaný každý kalendářní den 24 hodin

Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň

Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň

Předmětem veřejné zakázky „Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň“ je: a) zajištění recepce, telefonní ústředny a pochůzky po areálu v nočních hodinách a mimo pracovní dny; b)zajištění chodu PCO (pultu centralizované ochrany) z tzv. „velína“ a reakce na podněty z monitoringu PCO – CCTV (kamerový systém), EPS (elektrická požární ...

ONK - Bezpečnostní služby

ONK - Bezpečnostní služby

Předmětem plnění je zajišťování pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb v areálu a objektech Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Předmět plnění je definován požadovaným počtem pracovníků zajišťujících bezpečnostní služby, rozsahem a náplní jejich činností a požadavky na technické vybavení, které je nezbytné ...

DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele

DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele

Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy majetku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“) v areálu a přilehlých prostorách patřících k areálu DSZO, a to na dobu neurčitou, ode dne uzavření příslušné smlouvy s vybraným Dodavatelem. V rámci uvedených objektů bude Dodavatel poskytovat služby fyzické ostrahy a ...

Ostraha areálu

Ostraha areálu

Předmětem veřejné zakázky je záměr zadavatele zajistit poskytování služeb ostrahy majetku a osob v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, jehož součástí jsou budovy, pozemky na kterých se tyto budovy nachází a přilehlé pozemky, a dále ubytovna nacházející se na adrese Vídeňská 1116, ...

Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT II.

Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT II.

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.

Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb

Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb

Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa, ochrana komplexu objektov v správe verejného obstarávateľa s využívaním už existujúcich zabezpečovacích systémov, ochrana majetku a osôb, kontrola a evidencia zamestnancov a návštev, evidencia pohybu motorových vozidiel, vonkajšia a vnútorná pochôdzková služba, ...

Zajištění služeb ostrahy pro Ústav pro péči o matku a dítě 2017

Zajištění služeb ostrahy pro Ústav pro péči o matku a dítě 2017

Veřejná zakázka spočívá v zabezpečení služeb ostrahy objektů v areálu zadavatele a zajištění provozu parkoviště a recepce zadavatele.

Zajištění ostrahy objektu Vladislavova

Zajištění ostrahy objektu Vladislavova

Předmětem veřejné zakázky je provádění ostrahy objektu a poskytování souvisejících služeb a některých služeb v oblasti požární ochrany.

Bezpečnostní služby FN Plzeň

Bezpečnostní služby FN Plzeň

Předmětem veřejné zakázky „Bezpečnostní služby FN Plzeň“ je: 1) Zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob FN Plzeň, včetně: a. Zajištění informační služby pro pacienty a návštěvy FN Plzeň; b. Zajištění činnosti telefonní ústředny v nočních hodinách a mimo pracovní dny; c. Zabezpečení organizace regulace dopravy, vč. výběru ...

Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT

Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby

Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Čechy

Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM 2017 – 2020

Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM 2017 – 2020

Predmetom zákazky je výkon strážnej služby a služby ochrany objektov za účelom ochrany osôb a majetku v objekte, ktorý spravuje verejný obstarávateľ a priľahlých pozemkoch v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

(záznamy 1/25 z 533)  strana 1 / 22