Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania

Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK

Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty

Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad

Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad

Predmetom zákazky s názvom Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad je nákup stravných lístkov pre zamestnancov StVPS a PVPS ako celku a poskytovanie služby v miestach jednotlivých prevádzok StVPS a PVPS v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...

Dodávky stravenek

Dodávky stravenek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a distribuce stravenek zabezpečených proti pozměňování a padělání, určených pro zaměstnance zadavatele. Dodávka a distribuce bude zasmluvněna na dobu 48 měsíců od podpisu rámcové dohody – rámcové kupní smlouvy v rozsahu dle Zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a ...

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.

Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov

Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov

Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov informačný systém, stravovanie zamestnancov

Dodávky stravenek a volnočasových poukázek

Dodávky stravenek a volnočasových poukázek

Postupné dodávky stravenek a volnočasových poukázek.

Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB

Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa.

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania.

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky formou stravných poukážok s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača a v lokalitách uvedených verejným obstarávateľom. Služby majú byť poskytované v súlade s ...

Stravenky

Stravenky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávání poukázek na stravování pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Dodávky stravních a benefitních poukázek

Dodávky stravních a benefitních poukázek

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, zajišťující stravování zaměstnanců zadavatele a poskytnutí benefitů zaměstnancům zadavatele ve formě poukázek k úhradě zboží a služeb poskytovaných třetími osobami

Zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov v rezorte kultúry

Zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov v rezorte kultúry

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením stravovania pre zamestnancov rezortu kultúry na základe aktuálnych požiadaviek, priebežným dodaním stravných poukážok v papierovej forme, stravovacej karty a v elektronickej podobe počas trvania rámcovej dohody. Forma a množstvá vydania poukážok v papierovej či ...

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4,20 Eur v zmysle §152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručenie ...

Dodávka víceúčelových poukázek FKSP

Dodávka víceúčelových poukázek FKSP

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP pro zaměstnance, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace pro zaměstnance v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom úspešného uchádzača, ktorý sprostredkuje stravovacie služby u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica

Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na nákup tovaru a poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom: Zabezpečenie stravovania zamestnancov ...

Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok

Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovanie hromadného stravovania pre zamestnancov formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami.

Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

Obstaranie stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch

Stravné poukážky

Stravné poukážky

Stravné poukážky, Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania

Dodávka stravenek pro statutární město Děčín

Dodávka stravenek pro statutární město Děčín

Zabezpečení závodního stravování pro zaměstnance úřadu a to tak, že na základě požadavku objednatele umožní kombinaci způsobu dodávání stravovacích kuponů - jak v elektronické podobě (karta), tak v listinné podobě dle jednotlivých objednávek objednatele.

Nákup poukázek pro volnočasové aktivity

Nákup poukázek pro volnočasové aktivity

Předmětem plnění je dodání 82 000 ks poukázek pro volný čas v nominální hodnotě 50Kč/ks pro zaměstnance Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Tyto poukázky budou moci být využívány pouze k účelům uvedeným ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. ministerstva financí, o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a so zákonom č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou ...

(záznamy 1/25 z 264)  strana 1 / 11