Soutěž o návrh -  Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěž o návrh - Celkové řešení Vítězného náměstí

Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárně určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit ...

Prodloužení tramvajové trati  Bystrc - Kamechy - studie proveditelnosti a DUR

Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy - studie proveditelnosti a DUR

Zadavatel hodlá zajistit řádnou přípravu a posouzení možnosti pro případnou budoucí realizaci stavby spočívající ve vybudování tramvajové trati v úseku Bystrc - Kamechy ve městě Brně (dále jen „Stavba“) Předmětem plnění VZ je zejména odborná technická, tvůrčí a jiná činnost vybraného dodavatele spočívající v - posouzení možností a podmínek pro ...

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci chybějící části územního systému ekologické stability krajiny v katastru obce Vedrovice. Přesná lokalizace částí ÚSES včetně vymezení parcel pro nové výsadby jsou převzaty z Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Zábrdovice, Vedrovice, Jezeřany, Kubšice a Moravský Krumlov, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Martinice u Holešova a v části k.ú. Holešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace

Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace

Předmětem veřejné zakázky na služby je: zpracování projektových dokumentací ke kompletní rekonstrukci domů včetně dispozičního řešení, přístavby výtahu a vybudování parkovací plochy, včetně výkonu inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné“.

I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice, štúdia realizovateľnosti

I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice, štúdia realizovateľnosti

Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/51 v úseku Nitra Kalná nad Hronom - Levice a cesty I/76 v úseku Želiezovce Šarovce Tlmače Hronský Beňadik s vyhodnotením už navrhnutých trás, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie. Podrobný opis a rozsah služby je uvedený v nasledovných ...

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav, první v k.ú. Brniště (obvod cca 959 ha) a druhý v k.ú. Velký Grunov (obvod cca 641 ha), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané ...

Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava

Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava

Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pálenisko Prístav Bratislava, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu  - Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby „Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová“ ve stupních DÚR a společné DSP a DPS v délce 6,325 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu stanoveném průzkumnými ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Holohlavy a zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rodov, včetně ucelené části katastrálního území Holohlavy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ...

Podrobná diagnostika mosta - Most SNP cez Dunaj v Bratislave

Podrobná diagnostika mosta - Most SNP cez Dunaj v Bratislave

Podrobná diagnostika Mostu SNP - hlavného mostného objektu a estakád slúži na posúdenie jeho stavu, zistenia odchýlok od normálu a ich príčin, overenie bezpečnosti, ďalšej spôsobilosti a zvyškovej únavovej životnosti Mosta SNP.

Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice

Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení objektu komunitního bytového domu pro seniory s návaznost na přilehlé zastavitelné území a určení charakteru budoucí zástavby a veřejných prostranství, hlavní směry využit ploch a budov při zohlednění vhodné dopravní obslužnost, urbanistických vazeb a historii místa ...

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, projektové dokumentace, samostatného projektu interiérů, které budou sloužit jako podklad zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu, včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti. Součástí ...

Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - zpracování PD

Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - zpracování PD

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, projektové dokumentace, samostatného projektu interiérů, které budou sloužit jako podklad zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu, včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti. Součástí ...

Zpracování projektové dokumentace na akci - Modernizace jídelny a výdejny jídel

Zpracování projektové dokumentace na akci - Modernizace jídelny a výdejny jídel

Zpracování PD stupeň DSP a zároveň DPS pro rekonstrukci interiérů v rámci rozsahu prací pro rozvody VZT a klimatizace, rozvodů elektro, vodovodního a odpadního potrubí, výměna sanitárních předmětů, výměny dveří, obkladů, dlažeb, podlahové krytiny, topných těles, výmalby dotčených prostor, dořešení únikových cest pro HZS Ostrava vč. estetického ...

Soutěž na architektonicko krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

Soutěž na architektonicko krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku v Kolíně a navazujících prostor. Zadavatel požaduje řešit prostor Komenského parku s ohledem na historický kontext a zároveň na soudobé požadavky na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Z hlediska města Kolína jde o ...

Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa

Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa

Urbanisticko- architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa : Realizačný úsek C-Juh

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Architektonická studie a dokumentace pro územní řízení na akci Generální obnova areálů

Architektonická studie a dokumentace pro územní řízení na akci Generální obnova areálů

a) Architektonická studie (AS) - návrh architektonického řešení v souladu s územní studií v rozsahu varianty 3b této studie - vypracování dispozičního, provozního a technického řešení stavby - odsouhlasení cílových představ týkajících se architektonického řešení objektu s klientem jako závazný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové ...

Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno

Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nezbytné projektové a inženýrské činnosti včetně autorského dozoru pro realizaci investičního záměru investora pod názvem "Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno". Rozsah tohoto záměru vychází z odsouhlasené "Studie proveditelnosti přesunu provozů a přesunu sídla z ...

Pasportizace objektů zadavatele

Pasportizace objektů zadavatele

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování pasportů objektů zadavatele. Seznam objektů je uveden v tabulce "Seznam objektů zadavatele", která je součástí zadávací dokumentace a obsahuje údaje o zastavěné ploše a podlažnosti. Vybraný dodavatel zpracuje pro zadavatele pasporty jednotlivých objektů v rozsahu: a) prostorový pasport b) stavební ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) ve vymezených katastrálních územích, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tyto 2 návrhy KoPÚ jsou samostatnými částmi, zadávanými společně v rámci jedné veřejné zakázky - Část 1: KoPÚ v k.ú. Horní ...

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice a Útěšenovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...

Architektonická soutěž o návrh na řešení nové základní školy - Škola Smíchov

Architektonická soutěž o návrh na řešení nové základní školy - Škola Smíchov

Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a stravovacími a sportovními provozy, včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury na pražském Smíchově (tzv. Smíchov City) v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu.

Obnova Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha

Obnova Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha

Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova stávajícího objektu Divadla Spirála metodou design & build, tedy včetně vyhotovení projektu pro její realizaci. Předmět plnění této veřejné zakázky je detailně specifikován v zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 1283)  strana 1 / 52