III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS dle Investičního záměru zpracovaného firmou PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 Aktualizace IZ zpracovaná SÚS JMK v 6/2017. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání stavebního ...

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby

V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby

Předmětem veřejné zakázky jsou konstrukce Hlávkova mostu zahrnující z hlediska historického dvě části: a) historická památkově chráněná část – objekty SO201 a SO202, která prodělala na přelomu 50. a 60. let rozsáhlou rekonstrukci; b) novodobé konstrukce – mostní objekty SO203, SO204 i. objekt SO203 je monolitický komorový trámový dvoupólový ...

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

Předmětem díla je ověření statické spolehlivosti, ověření reálného chování a zhodnocení jednotlivých prvků mostu Legií.

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

Předmětem plnění je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu KN

Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy

Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy

Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a povolenie pre zmenu užívania stavby, dokumentácie pre realizáciu stavby Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.

Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II

Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II

Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí komplexních projekčních služeb v rámci přípravy projektové dokumentace pro projekt MEPHARED 2 v Hradci Králové. Bližší popis předmětu Veřejné zakázky poskytuje Zadavatel jako součást Zadávací dokumentace jakožto Přílohu č. 1 – Specifikace Díla.

Dvorecký most

Dvorecký most

Předmětem soutěže je architektonicko-konstrukční návrh nového přemostění řeky Vltavy na území hlavního města Prahy.

PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska

PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. zpracování potřebných průzkumů, pro stavební povolení, prováděcí projektové dokumentace a dokumentace pro zadání stavebních prací a výkon inženýrské činnosti (pro územní rozhodnutí a stavební povolení ) na II. etapu cyklostezky na území obcí Hornolidečska (Lidečko, Horní Lideč a Valašské ...

Návrh a výroba stánku a zajištění účasti PIS – PCT na mezinárodních veletrzích Holiday World Praha

Návrh a výroba stánku a zajištění účasti PIS – PCT na mezinárodních veletrzích Holiday World Praha

Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je vypracování architektonického návrhu stánku, zajištění výroby tohoto stánku, zajištění přepravy stánku a sestavení stánku určeného k prezentaci Hlavního města Prahy na 3 ročnících mezinárodních veletrhů Holiday World (Praha) a ITF Slovakiatour (Bratislava) a ...

Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí

Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí

Předmětem veřejné zakázky jsou nové výsadby čtyř biocenter a jednoho biokoridoru. Záměrem obce je realizovat opatření ke zlepšení životního prostředí. Dále je předmětem následná péče po dobu 3 let a projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření díla. Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací pro provedení stavby ...

Energetický posudek a PD na rekonstrukci pavilonu patologie

Energetický posudek a PD na rekonstrukci pavilonu patologie

Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti a projektové práce, nezbytné pro záměr realizace investiční akce na rekonstrukci objektu patologie v areálu Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera

Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu koncepce budoucího rozvoje rekreačního areálu Kamencového jezera s návazností na přilehlý Velký otvický rybník a areál Podkrušnohorského zooparku, který určí hlavní směry využití ploch areálu při zohlednění vhodné dopravní dostupnosti, nároků na ochranu hodnot životního prostředí, ...

III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ

III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání územního rozhodnutí vč. zpracování oznámení EIA a zajištění zjišťovacího řízení, v případě nutnosti zpracování dokumentace EIA a zajištění vydání souhlasného ...

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové služby jako podklad pro realizaci projektu, kterým dojde k vybudování kuchyně, jídelny, kavárny, modernizaci lázeňského provozu a tím i rozšíření poskytované péče a zároveň i k navýšení ubytovací kapacity. Součástí bude také vybudování elektronického požárního a zabezpečovacího systému, dohledového ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bažantov a v katastrálním území Pořejov, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh Kreativní centrum Brno

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh Kreativní centrum Brno

Předmětem soutěže je návrh umístění Kreativního centra Brno (dále jen KCB) do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh bude v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních ...

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby ve smyslu smluvních podmínek FIDIC, zajištění výkonu inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vše při realizaci stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa ...

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace akce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě - projektová dokumentace

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě - projektová dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je: - zpracování projektové dokumentace vybavení laboratorním nábytkem (dále jen „Projekt vybavení laboratorním nábytkem“) pro stavbu s názvem „Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“ (dále jen „Stavba“). - spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na dodavatele vybavení laboratorním ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Čelivo a Pozov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do ...

Výstavba 15. b.j. v obci Nová Bošáca

Výstavba 15. b.j. v obci Nová Bošáca

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 15. b.j. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.

Výstavba 11 b.j. v obci Zemianske Podhradie

Výstavba 11 b.j. v obci Zemianske Podhradie

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 11 b.j. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity.

(záznamy 1/25 z 1220)  strana 1 / 49