KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej k odkupu spracovanej PD v kvalite (DUR, PD pre stavebné povolenie a ...

Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta

Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom a realizácia, zhotovenie a vybudovanie nájomného bytového domu so 6 bytovými jednotkami ( 4 x 3 izbové a 2 x 2 izbové) spolu s nevyhnutnou technickou vybavenosťou, ktorá je potrebná pre účel zabezpečenia riadnej prevádzky a užívania nájomných bytov. Predmetom zákazky je ...

Náměstí Města Benešova - otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž

Náměstí Města Benešova - otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž

Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním - Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže je vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této ...

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude především vypracování projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a dalších dokladů nezbytných pro realizaci, provoz a odstranění pavilonu České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, a to způsobem ...

Architektonická soutěž o návrh - Dům č. p. 48 – Stará lékárna, Sušice – architektonické řešení

Architektonická soutěž o návrh - Dům č. p. 48 – Stará lékárna, Sušice – architektonické řešení

2.1.1 Předmětem jednokolové veřejné soutěže o návrh je zpracování návrhu architektonického a projektového řešení Domu č. p. 48 – Stará lékárna, jako specifického a symbolického místa, které plnohodnotně a s originální uměleckou imaginací představí Sušici – Bránu Šumavy.

Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt

Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt

Predmetom tejto zákazky je prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt pre Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok, vrátane výkonu inžinierskej činnosti a autorského dozoru počas realizácie stavby. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021

Předmětem této veřejné zakázky na služby je zajištění technické podpory při výkonu státní správy ve věcech územního plánování, které jsou prováděny podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterou ve věcech dopravní infrastruktury v majetku státu vykonává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán podle ...

Dům přírody Český kras

Dům přírody Český kras

Zadavatel má v úmyslu výstavbu nového domu přírody v Českém krasu. Návrh studie tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace. Předmětem této zakázky je kompletní zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr. Projektová dokumentace ...

Projektová dokumentácia - Prestavba a prístavba k pavilónu chirurgických disciplín FN Nitra

Projektová dokumentácia - Prestavba a prístavba k pavilónu chirurgických disciplín FN Nitra

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie spolu s realizačným projektom a výkazom výmer pre realizáciu stavby: Prestavba a prístavba k pavilónu chirurgických disciplín FN Nitra- operačné sály a KAIM vrátane inžinieringu na zabezpečenie povoľovacích procesov a autorského dozoru. Bližšie informácie budú ...

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy

Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe).

Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica

Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Materskej školy na ul. A. Slaádkoviča v Žarnovici za účelom vytvorenia dvoch nových oddelení pre deti v predškolskom veku v priestoroch nedokončenej nadstavby hospodárskeho pavilónu. Vytvorí sa aj chýbajúce zázemie pre personál a realizuje sa rekonštrukcia celého obvodového plášťa za účelom zníženia energetickej ...

Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2 - PD

Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2 - PD

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby na komplexnú rekonštrukciu budovy č. 2 v Michalovciach na základe predloženého stavebného zámeru - alternatíva č. 2.

Poptáváme vypracování projektové dokumentace

Poptáváme vypracování projektové dokumentace

Poptávám pro naši firmu Landker s.r.o. projektanty k vypracování dokumentace k opravě fasády, balkonů a sanaci suterénu. Jedná se o dům Janovského 15, Praha 7. V případě zájmu zašlu i pár ilustračních fotek a zadání, které si SVJ sepsalo. Termín pro zpracování dokumentace bude do konce letošního července, nabídku by jsme potřebovali cca do ...

Ubytovací zařízení s vybaveností pro sportovce - projektová činnost

Ubytovací zařízení s vybaveností pro sportovce - projektová činnost

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových podkladů potřebných pro výstavbu ubytovacího zařízení pro sportovce hotelového typu vč. vybavení v areálu Sportovního centra Nymburk s vybaveností na úrovni čtyřhvězdičkového standardu, včetně poskytování odpovídajících služeb, s kapacitou 190 lůžek ve dvoulůžkových pokojích, výkon autorského ...

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe

Vypracování projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 až 5 Smlouvy o dílo (SOD) a níže uvedeného členění dílčích etap: Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového ...

Reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostího řešení

Reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostího řešení

Hlavním předmětem investičního záměru je reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení nacházejícího se v pavilonu „C“. Součástí předmětu plnění je však také zpracování komplexního posouzení zájmového pavilonu z pohledu požární bezpečnosti stavby včetně návrhu uvedení do souladu s dnešními požadavky v oblasti požární bezpečnosti ...

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ( ve stupni studie, DÚR, DSP/PDPS ) vč. souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také soupis prací (SP) a inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ...

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno na Janáčkově náměstí v Brně, v ploše zeleně v blízkosti hotelu Continental. Socha je chápána jako pocta Adolfu Loosovi, významnému architektu, který se 10. prosince 1870 v Brně narodil. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu sochařského díla, ...

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno v ploše chodníku u kostela Nanebevzetí Panny Marie na nároží ulic Jezuitská a Beethovenova v Brně, kde páter Martin Středa působil a je zde pochován. Socha je chápána jako pocta P. Martinu Středovi, který se organizováním studentů, tovaryšů a měšťanstva ...

Soutěž o návrh řešení základní školy

Soutěž o návrh řešení základní školy

Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné ...

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok stavebného ...

VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace - zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace - zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DSP, DPS) na „Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh“ se zajištěním stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je zateplení obvodového pláště domu, půdy a stropů sklepních prostor; oprava střechy vč. výměny ...

(záznamy 1/25 z 1255)  strana 1 / 51