Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně ve zdravotnickém zařízení dle projektové dokumentace pod názvem „Výdej jídel, mytí nádobí a vzduchotechnika kuchyně“ zpracované Ing. Petrem Jirouškem. V první části jsou zamýšleny stavební, vodovodní, elektroinstalační práce s obměnou výzbroje elektrorozvodny a výměna oken, vchodových dveří a podlahy. Podstatný objem této ...

Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR

Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky a montáž klimatizačních jednotek ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody, s tím, že zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli ...

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace muzea zaměřená na 1.N.P., 2.N.P. a část 1.P.P., kde je její součástí provedení kompletních nových rozvodů a systémů ZTI, VZT, chlazení, silnoproudu a slaboproudu.

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...

Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT

Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT

Předmětem zakázky je zajištění komplexního a bezproblémového provozu, servisu, oprav a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB v objektech Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Služby budou poskytovány včetně managementu, tj. včetně revizí, odborných prohlídek apod. Dále budou zajištěny a provedeny veškeré opravy ...

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou chodbou okolo átria, pavilóny 1, 2 a 3 sú dvojpodlažné budovy, technický pavilón a vstupné časti do pavilónov 1 až 3 sú jednopodlažné. Strechy sú ploché so živičnou krytinou s vnútornými dažďovými zvodmi. Na pavilónoch boli ...

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň – viz Příloha č. 1 ZD – Specifikace klimatizací. Napojení klimatizačních jednotek FANCOIL bude provedeno na připravený páteřní rozvod chladící vody.

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chladících jednotek vč. propojovacího potrubí a příslušenství, demontáž stávajících jednotek, kompletní profese elektroinstalace a kompletní profese měření a regulace. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Poptávám dodávku klimatizace do rodinného domu

Poptávám dodávku klimatizace do rodinného domu

Poptávám klimatizaci do horního patra domu v Břeclavi. Prosim o zaslání nabídky. Děkuji.

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Dodání a instalace chlazení VRV - budova D2

Dodání a instalace chlazení VRV - budova D2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace chladícího VRV systému v budově D2 Fakultní nemocnice Olomouc.

Zníženie energetickej náročnosti  budovy  Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy

Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Bleskozvod Rekonštrukcia vykurovania Vzduchotechnika - rekuperácia vzduchu

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom, výmeny okien a dverí, vybudovaním strednotlakovej plynovej prípojky, ktorá sa pripojí na ...

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je komplexná rekonštrukcia (prestavba) kuchyne a jedálne Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú v pôvodnom stave. Ide o stavebné práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektoch: architektonicko stavebné riešenie, statika, zdravotechnické inštalácie, plynofikácia, vykurovanie, ...

Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice

Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace obnovy klimatizačních zařízení vč. zajištění záručního servisu v objektu knižního depozitáře zadavatele na adrese Neratovická 247, Kojetice. Veřejná zakázka řeší výměnu stávajících, již dosluhujících, jednotek přesné klimatizace, úpravu rozvodů ústředního topení (ÚT), systém měření a regulace (MaR) tak ...

Záložní agregát pro noční chlazení v objektu CCHS

Záložní agregát pro noční chlazení v objektu CCHS

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění stávající centrální chladící stanice České televize o záložní chladící agregát pro noční chlazení o chladícím výkonu max. 1400 kW v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je i poskytování servisních služeb a záruky na dodaný chladící agregát po dobu 60 měsíců.

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 -  4 a A1 - 5

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, údržbových pracích, opravách a dispozičních změnách 2 sekcí (sekce A1-4NP a A1-5NP) Ústavu imunologie budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v provedení stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. Je navrženo vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku, vybudování ...

Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny

Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny

Zpracování, dodání projektové dokumentace stupeň DSP (zároveň DPS) a zajištění stavebního povolení na rozšíření současných rozvodů VZT a klimatizace v prostorách veřejné knihovny a dvou sálů, v 1. a 2. NP objektu K-TRIO, kdy rozvody této technologie není přípustné vést po fasádě objektu.

Obnova verejnej budovy v obci Kšinná

Obnova verejnej budovy v obci Kšinná

Predmetom zákazky je zlepšenie kvality prostredia kultúrneho strediska, vyrazné zlepšenie energetickej efektívnosti objektu a predĺženie životnosti objektu. Stavebné práce obsahujú: - Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...

Rekonštrukcia kuchyne MŠ Pri Šajbách

Rekonštrukcia kuchyne MŠ Pri Šajbách

V rámci stavebných úprav nedôjde k výrazným dispozičným zmenám v kuchynskom trakte. Najväčšia zmena sa týka strojovne vzduchotechniky, pôvodná strojovňa umiestnená v rámci kuchynského traktu sa zruší a nová vzduchotechnická jednotka sa umiestni na strechu objektu nad kuchynským traktom. Navrhnuté sú nové povrchové úpravy podláh, stien a stropov ...

Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy

Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy

Predmetom rekonštrukcie je existujúca budova Kliniky hematológie a transfuziológie Národného centra hemostázy a trombózy. Rekonštrukcia bude spočívať v úprave vnútornej dispozície podľa potreby kliniky, výmene okien, dverí, nových rozvodoch kúrenia, elektroinštalácie, vzduchotechniky a zateplení budovy.

Poptáváme montáž vzduchotechniky

Poptáváme montáž vzduchotechniky

Poptáváme firmu na instalaci vzduchotechniky. Poptáváme pouze montáž, materiál dodáme. Lokalita Praha. Možnost dlouhodobé spolupráce. Dokumentaci včetně VV pošlu na vyžádání mailem. Prosím o CN do 19.4.2017

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci stavebních úprav v budově Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Komenského 234, Hradec Králové. Je navržena rekonstrukce odborných učeben fyziky, chemie, biologie a navazujících prostor. Součástí rekonstrukce ...

(záznamy 1/25 z 797)  strana 1 / 32