Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce, plánuji výměnu plyn.kotle Janka, vetšinou topím zplynovacím kotlem Atmos na dřevo, jaký typ kotle mi doporučíte, výkon okolo 20kw.

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám dodávku podlahového teplovodního vytápění, anhydrit cca 180m2.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.

Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice

Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice

Předmětem zakázky je pronájem 20 tepelných zdrojů (dále také „TZ“) ve vlastnictví Zadavatele, viz Příloha č. 1 této ZD, provedení potřebných úprav, zajištění jejich provozu a dodávka tepelné energie do objektů Zadavatele. Předmět plnění viz Zadávací dokumentace.

Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka

Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka

Předmětem je dodání nového bezobslužného energetického zdroje (kotle) na biomasu o výkonu 3 MW a zařízení na čištění spalin včetně přípravy staveniště, stavebních prací, rekonstrukce sila, off-line line zásobování sila na palivo, přívodu paliva, napojení spotřebičů a veškerého ostatního potřebného zařízení potřebného pro obsluhu a provoz ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach

Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii budovy MsÚ v Bojniciach, ktorých výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti objektu. Rekonštrukčné práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien, rekonštrukcie vykurovania, výmeny osvetlenia, inštalácie fotovoltaických ...

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Zámerom investora je zatepliť fasádu a zatepliť strechu, vymeniť výplňové konštrukcie fasády ( okná, dvere) a zmeniť spôsob vykurovania. Nová kotolňa bude pribudovaná k existujúcemu objektu. Z Hľadiska architektonického sa dosiahne pozitívna zmena vzhľadu budovy ako aj jej okolia a budova sa stane dostupnejšou aj pre osoby s obmedzenou ...

Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica

Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Materskej školy na ul. A. Slaádkoviča v Žarnovici za účelom vytvorenia dvoch nových oddelení pre deti v predškolskom veku v priestoroch nedokončenej nadstavby hospodárskeho pavilónu. Vytvorí sa aj chýbajúce zázemie pre personál a realizuje sa rekonštrukcia celého obvodového plášťa za účelom zníženia energetickej ...

Poptáváme výměnu stoupaček v panelovém domě

Poptáváme výměnu stoupaček v panelovém domě

Poptávám výměnu stoupaček v panelovém domě (4 podlaží), potřebuji vyměnit potrubí.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Stavebné práce - profesie RD 2018-2019

Stavebné práce - profesie RD 2018-2019

Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktoré budú uskutočňované prostredníctvom jednotlivých stavebných prác/profesií. Ide o nasledovné stavebné práce (profesie): Murárske práce murár, Murárske práce pomocný murár, Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník, Pomocné stavebné práce/pomocný robotník, Vykurovacie práce/Kúrenárske práce/kúrenár, ...

Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre: ČASŤ 1 Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania. Šaľa okruh kotolne Pazmáňa 24. ČASŤ 2 Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania. Šaľa okruh kotolne Kukučínova 6. Rozsah zákazky je definovaný projektovou ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

Energetické služby a dodávky

Energetické služby a dodávky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Kultúrny dom Kaluža za účelom zateplenia - obvodového plášťa, strešného plášťa ( výmena okien, vchodových dverí je už zrealizovaná). Členenie stavby: - časť stavebná - časť ústredné kúrenie - Elektrická prípojka NN - Odberné ele. zariadenie - Fotovoltaika

Rekonštrukcia  kotolne, Konventná ul. Bratislava

Rekonštrukcia kotolne, Konventná ul. Bratislava

Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne Konventná 1, Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v BA), výmena plynofikovaných kotlov v objekte stravovacieho a ubytovacieho zariadenia EU v BA, je vymedzené projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou moravcik-schroner s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra a výkazu výmer, ktoré tvoria ...

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších podzemných tepelných sieti na Robotníckej a Hviezdoslavovej ulici v Senici, rekonštrukcia je vyvolaná havarijným stavom existujúcich rozvodov. Jedná sa o sekundárne tepelné rozvody zásobujúce teplom / rozvody UK / a teplou úžitkovou vodou / rozvody TUV / z odovzdávacej stanice /OST 1 / jednotlivé ...

Obnova potrubnej siete CZT v obci Istebné

Obnova potrubnej siete CZT v obci Istebné

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho systému centralizovaného zásobovania teplom v obci Istebné s cieľom dosiahnutia energeticky účinnejšieho systému centralizovaného zásobovania teplom. Predmetom zákazky je obnova existujúcej potrubnej siete centralizovaného zásobovania teplom, vrátane inštalácie domových odovzdávacích staníc tepla. ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II.

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II.

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě

Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě

Zadám instalaci ústředního topení (v mědi, klasické radiatory Korado a pod.) v přízemním RD (160m2), vč. plynového kotle a jeho přípojení. Místo: Škrdlovice. Termín: 12/2017, ev. 1/2018.

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a stavebné úpravy materskej školy za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Navrhovaná je realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stien, výmena výplňových otvorových konštrukcií a modernizácia TZB.

Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 48 měsíců. Jedná se většinou o plynové kotelny na objektech ve správě Správy účelových zařízení ČVUT, kde jsou kotle zapojené do kaskád. Regulace jsou ...

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina

Predmetom zákazky je : - vybudovanie nového potrubného prepojenia pre distribúciu tepla z CTZ Párovce do VS1 Klokočina - vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviek projektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) po ...

FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

Předmětem plnění je zajištění a provedení topenářských prací pro Fakultní nemocnici v Motole.

(záznamy 1/25 z 1580)  strana 1 / 64