Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Hýľov v zmysle súťažných podkladov.Realizácia stavebných úprav budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov podľa projektu.Stavebné úpravy spočíva v zateplení fasády, strechy, výmeny strešnej krytiny, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcii ...

Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku II.

Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku II.

zhotovenie stavebných úprav budovy Galérie Ľ. Fullu podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku a príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa výkaz výmer.

Realizácia stavby výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur

Realizácia stavby výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur

Predmetom zákazky je výmena izolátorových závesov a vodičov na 400 kV vedení V425 Križovany Veľký Ďur v úseku p.b.č.1 - 6z podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 - 6z, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany objednávateľa odovzdaná v zmysle bodu 7.25 Zmluvy ...

Energetické úspory a stavební úpravy ZŠ Vlkovice – nové vyhlášení

Energetické úspory a stavební úpravy ZŠ Vlkovice – nové vyhlášení

Předmětem této veřejné zakázky je změna dokončené stavby dvoutřídní základní školy s bytem správce a svobodárnou na Komunitní centrum.

Prestavba a nadstavba budovy na bytový dom v obci Vyšný Žipov

Prestavba a nadstavba budovy na bytový dom v obci Vyšný Žipov

Stavba je navrhovaná pre nasledovné využitie : - vytvorenie priestorov pre bývanie v dvojizbových, trojizbových a jednom štvorizbovom byte - vytvorenie priestorov pre skladovanie potrieb k domácnosti - vybudovanie pomocných priestorov v suterénoch opravovanej stavby Stavba je navrhovaná v kontakte s existujúcou zástavbou rodinných domov v obci ...

Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej

Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií: - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie základových konštrukcii, zateplenie plochej strechy, stropu nad podchodom, - vybudovanie novej plynovej prípojky a plynovej kotolne, rozvodov a vykurovacích telies vrátane ...

Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena okien, SOŠT Poprad

Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena okien, SOŠT Poprad

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie fasády a strešného plášťa objektu internátu SOŠT v Poprade. Jedná sa o objekt školského internátu postavený v 60 tych rokoch. Nosná konštrukcia je klasická murovaná na pásových betónových základoch. Murivo je z plných pálených tehál murovaných na maltu cementovú. Hrúbka muriva 450-600mm. Stropy sú ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Projekt stavby rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby v meste Leopoldov. Z architektonického hľadiska a z hľadiska účelovej funkcie sa objekt nemení. Predmetom návrhu je : 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Výmena výplňových konštrukcií 3.Zateplenie ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Jedná sa o stavebné úpravy existujúceho objektu. Stavebné úpravy z pohľadu energetickej náročnosti pozostávajú najmä zo zateplenia fasády, stropnej konštrukcie podkrovia a strechy, výmeny výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov vrátane dotknutých vnútorných a vonkajších parapetov. Taktiež s týmito úpravami dôjde i k výmene dotknutých ...

Modernizácia kultúrneho domu v obci Oľšov

Modernizácia kultúrneho domu v obci Oľšov

Projekt rieši významnú obnovu pre zníženie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Oľšov realizáciou: -Zateplením obvodového plášťa; -Výmenou a zateplením strechy do exteriéru; -Zateplením stropu nad exteriérom; -Zateplení stropu do nevykurovaného suterénu; -Výmenou výplni otvorov; -Zateplení základov obvodových stien pod ...

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Predmetom zákazky je zniženie energetickej budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - ...

Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava

Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projekt rieši dosiahnutie komplexného riešenia energetickej hospodárnosti objektu č. 19 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude ...

Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava

Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projekt rieši komplexné riešenie energetickej hospodárnosti objektu č. 14 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou ...

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Stavbou je řešena sanace vlhkosti spodní stavby, podzemního zdiva, oprava omítky, zateplení objektu, výměna střešní krytiny, v rámci modernizace interiéru a udržovacích prací budou vyměněna okna a dveře, bude proveden nový povrch podlahy v hale, budou vyměněna osvětlovací tělesa v 1.NP v celém rozsahu, podhled stropu v nářaďovně, bude ...

Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3

Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3

Úprava povrchov, izolačné práce a elektroinštalačné práce na objektoch obstarávateľa - SO 01 - Hala 1, SO 02 - Hala 2 a SO 03 - Hala 3.

Zateplenie objektov ZPB na ul Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Zateplenie objektov ZPB na ul Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB na ul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.

Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií

Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií

Jedná se o zateplení fasády a úpravu ploch a zábradlí lodžií bytového domu Stiborova 604/16, 605/18, Olomouc – Neředín. Dojde k výměně 23 stávajících dřevěných zdvojených oken za okna nová plastová a k zateplení objektu dle PD. Dojde k zateplení objektu. Stavební díly: Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní ...

Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu - Kultúrny dom v obci Horná Kráľová. Budova bola postavená v 70-tych rokoch a v súčasnosti vykazuje poruchy zatepľovacích systémov a vykurovania. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú zateplenie obvodového plášťa budovy, podhľadov, podláh, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu vykurovania. ...

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení fasády předmětného, zateplení střech a výměna výplní otvorů administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno. Předmětem plnění je také zajištění prostředků povinné publicity.

Zateplenie materskej školy

Zateplenie materskej školy

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zateplením budovy Materskej školy v obci Hokovce č. 77 na parcele č. 226. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Úspora energií v objektu společnosti KAJA s.r.o.

Úspora energií v objektu společnosti KAJA s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro realizaci opatření úspory energií v objektu společnosti KAJA s.r.o. Zateplení fasády bude provedeno v celém rozsahu objektu od úrovně cca -0,050m (to je 50mm pod úrovní podlahy). V rozsahu ramp bude zateplení řešeno od úrovně ± 0,0 (to je úroveň podlahy rampy). Konstrukčně se bude jednat o ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zateplenie fasády, strechy a stropu nad 1.PP modernymi technológiami. Pôvodné exteriérové vyplne otvorov /okná a dvere/ budú vymenené ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové. Predkladaná projektová dokumentácia rieši: - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných ...

Zateplení administrativní budovy a výměna otvorových výplní

Zateplení administrativní budovy a výměna otvorových výplní

Předmětem plnění je zateplení a výměna otvorových výplní v souladu s projektovou dokumentací u budovy č.p. 2326, která je součástí pozemku parc. č. 4113/5, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejícího se v katastrálním území Benešov u Prahy, obec Benešov, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu ...

(záznamy 1/25 z 2884)  strana 1 / 116