VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

Předmětem nabídky je rekonstrukce a dostavba areálu školy: SO 01 hlavní budova Hlavní budova školy se skládá ze dvou dvoupodlažních částí zastřešených valbovou střechou. Obě části budou kompletně zatepleny včetně střešního pláště s osazením střešních oken. Dále pak budou obě budovy kompletně rekonstruovány (nové instalace, nové sociální ...

Poptáváme zhotovení tepelných izolací

Poptáváme zhotovení tepelných izolací

Poptáváme dodavatele na zhotovení tepelných izolací.

Poptáváme provedení hydroizolace

Poptáváme provedení hydroizolace

Poptáváme provedení hydroizolace.

KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou

KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou

Předmětem VZ jsou stavební úpravy objektu OO Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 dle projektové dokumentace s názvem "Realizace energeticky úsporných opatření budova OOP Lipník nad Bečvou" (09/2015) a dle projektové dokumentace s názvem "KŘP Omk - OO Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 - vnitřní rekonstrukce objektu" (05/2017). Náplní díla jsou ...

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, Banská Bystrica

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine

Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine

Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú rekonštrukciu obvodového plášťa budovy špeciálnej základnej školy v Krupine ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov inžinierskych sietí. Cieľom rekonštrukčných prác je úprava obvodového plášťa so zámerom znížiť energetickú náročnosť popisovaného objektu, ktorá je z pohľadu dnešných ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy. Vrámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré sa týkajú komplexného riešenia tepelnej ochrany budovy s nastavením tepelno- technických parametrov obalových konštrukcií na normou stanovené požiadavky. Uskutoční sa: rekonštrukcia strešnej konštrukcie so ...

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Predmetom zákazky je zniženie energetickej budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - ...

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Predmetom verejného obstarávania je obnova Domu kultúry. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom, Parcelné číslo: 1110/22 Budova postavená v roku 1964 ako Domu kultúry sa nachádza v rovinatej zástavbe centrálnej časti mesta Dubnica nad Váhom. Slúži ako administratívna ...

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede

Pôvodná stavba sa nachádza v katastrálnom území Dunajská Streda, ul. Komenského, na parcele č. 44/72, /73. Celková plocha pozemku:4694m2 Celková zastavaná plocha:jestvujúci objekt:1087m2 počet podlaží1nadzemné Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na ul. Komenského v Dunajskej Strede. Jestvujúci objekt sa pozostáva ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička

ČLENENIE PROJEKTU NA STAVEBNÉ OBJEKTY: SO-01 Materská škola výmena exteriérových AL parapetov s povrchovou úpravou a interiérových PVC komôrkových, výmena prvkov odvodnenia striech, výmena bleskozvodu, zateplenie a zaizolavanie striešok vstupov, kompletná výmena svietidiel za nové energeticky úsporné žiarivky, odkvapové chodníky, ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťou ...

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt, zastrešený plochou strechou, na katastrálnom území Beluša, parcela č. 25/1, a parcela č. 25/2, na ktorom sa budú realizovať nasledovné práce:- Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen zateplením, oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch zdravotechniky, elektroinštalácií, rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy.

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Zateplenie AB OcÚ Koškovce - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zateplenie AB OcÚ Koškovce - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy administratívnej budovy OcÚ Koškovce.

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce

Predmetom projektu je zateplenie fasád, zateplenie podstrešného priestoru, výmena obvodových okenných dverných výplní a s tým súvisiace drobné stavebné úpravy objektu Obecného úradu Petrovce.

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája

Stavebné úpravy s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt deti, obnova a celková estetizácia školského zariadenia. Stavebné úpravy pozostávajú zo: zateplenia obvodového plášťa a sokla, zateplenia ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča

Predmetom zákazky je kompletné zateplenie plášťa budovy a výmena transparentných konštrukcií (obvodový plášť, strešná konštrukcia ,strop nad suterénom), nútené vetranie so spätnym získavaním tepla, modernizácia vykurovacieho systému, výmena osvetlenia. CPV kódy: 45000000-7 Stavebné práce, 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 ...

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Zateplenie budovy MŠ Radobica

Zateplenie budovy MŠ Radobica

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Radobica v zmysle súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Kultúrny dom

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Kultúrny dom

Predmetný objekt sa nachádza v obci Malé Lednice, s. č. 11. Objekt je v používaní viac ako 50 rokov, čomu zodpovedá jeho konštrukčné riešenie a materiálové vyhotovenie. V súčasnom stave sú náklady na jeho prevádzku (vykurovanie) neúmerne vysoké a zároveň sa prejavujú poruchy spôsobené opotrebením alebo degradáciou konštrukcií. Zníženie ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

(záznamy 1/25 z 2834)  strana 1 / 114