KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce

V rámci realizace projektu bude na lokalitě „Rujnica“ v Bosně a Hercegovině proveden komplexní geofyzikální průzkum. Na základě jeho výsledků bude určena optimální lokalita pro vybudování hydrogeologického vrtu, který bude následně proveden, a to spolu s karotážním měřením a čerpacími zkouškami. V rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina ...

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Predmetom zákazky je vybudovanie nových monitorovacích vrtov v rámci projektu: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť.

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

Monitoring stavby „I/42 VMO Žabovřeská I - etapa II“ (dále jen „stavba“) se bude provádět za účelem zajištění podkladů pro určování případných nezbytných úprav technologie, resp. postupů vlastní výstavby ve vazbě na maximální bezpečnost a efektivitu stavby a minimalizaci časové náročnosti stavby a pro určování oprávněnosti případných požadavků na ...

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a územního souhlasu na přípojky inženýrských sítí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky ...

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK / Kežmarok - bývalé kasárne

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK / Kežmarok - bývalé kasárne

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 3 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými ...

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy odborného geologického dohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa Vrakunská cesta skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136. Cieľom odborného geologického dohľadu je zabezpečenie kontroly vykonávania geologických prác v rámci sanácie ...

Junák - TZ Kovářov přístavba hlavního objektu - 2. etapa, stavební práce

Junák - TZ Kovářov přístavba hlavního objektu - 2. etapa, stavební práce

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a děl nutných k dokončení a zprovoznění stavby „Junák – TZ Kovářov přístavba hlavního objektu – 2. etapa“ v rozsahu specifikovaném prováděcí projektovou dokumentací, výkazem výměr a touto zadávací dokumentací. Jedná se o přístavbu stávajícího ...

Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese České Budějovice a Písek

Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese České Budějovice a Písek

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků s vyhotovením geometrického plánu na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků (případně geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení nemovitostí).

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe

Vypracování projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 až 5 Smlouvy o dílo (SOD) a níže uvedeného členění dílčích etap: Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového ...

Pravdepodobné environmentálne záťaže

Pravdepodobné environmentálne záťaže

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na podrobný geologický prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 45 prioritných lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika ...

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite KN Komárno

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite KN Komárno

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (OGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 5 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa bude vykonávať ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření toku Výrovka

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření toku Výrovka

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie odtokových poměrů vodního toku Výrovka (hydrotechnické posouzení stávajícího stavu, splaveninová analýza, stanovení odtokových poměrů, HMF analýza, posouzení vlivu opatření, koncept DUR). Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky ...

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb

Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Smlouva“) na zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, zajištění souhlasných prohlášení, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení ...

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum

Realizace údržby průzkumné štoly v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov. Ražba štoly byla realizována v období 05/2014 - 11/2015 (úsek 0 - 850 m) a 10/2016 - 01/2017 (rozšíření v úseku 0 - 180 m) a její údržba končí v 03/2018. Zadávací dokumentace předpokládá období provozu a údržby štoly ...

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...

Kompletní geodetické a fotogrammetrické zaměření stávajícího stavu NKP SH Karlštejn

Kompletní geodetické a fotogrammetrické zaměření stávajícího stavu NKP SH Karlštejn

Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletního geodetického a fotogrammetrického zaměření Státního hradu Karlštejn, č. j. NPU-420/72470/2017.

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace průzkumných a doprůzkumných prací, ověření aktuálního stavu kontaminace saturované a nesaturované zóny horninového prostředí vypracování souhrnné závěrečné zprávy. Hlavním cílem projektovaných prací zahrnujících doprůzkum lokality, vybrání vhodných ISM a ověření aktuálního stavu kontaminace, je upřesnit ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

Předmětem plnění je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu KN

Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí

Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí

Předmětem veřejné zakázky jsou nové výsadby čtyř biocenter a jednoho biokoridoru. Záměrem obce je realizovat opatření ke zlepšení životního prostředí. Dále je předmětem následná péče po dobu 3 let a projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření díla. Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací pro provedení stavby ...

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Pořízení dat mobilního mapování hlavního města Prahy

Pořízení dat mobilního mapování hlavního města Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení dat mobilního mapování. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění poskytnutí služeb pro zpřístupnění pořízených dat mobilního mapování na období do konce roku 2020

(záznamy 1/25 z 1932)  strana 1 / 78