Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre

Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre

Predmetom zákazky je elektroinštalácia ovládania technológie vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre. Montážou elektrického ovládania jednotlivých vetrákov digestorov sa zlepší a zefektívni ich fungovanie.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám dodávku podlahového teplovodního vytápění, anhydrit cca 180m2.

Zimný štadión - Chladenie

Zimný štadión - Chladenie

Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu),výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií, elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatického systému varovania ...

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Předmět veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele, který provede projektové, stavební, elektroinstalační, a další práce související s: část 1: Výstavbou kompresorové stanice 73 bar v Jirkově, část 2: Kapacitním rozšířením hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny. Generální zhotovitel dále provede uvedení do provozu, příslušné ...

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně ve zdravotnickém zařízení dle projektové dokumentace pod názvem „Výdej jídel, mytí nádobí a vzduchotechnika kuchyně“ zpracované Ing. Petrem Jirouškem. V první části jsou zamýšleny stavební, vodovodní, elektroinstalační práce s obměnou výzbroje elektrorozvodny a výměna oken, vchodových dveří a podlahy. Podstatný objem této ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach

Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii budovy MsÚ v Bojniciach, ktorých výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti objektu. Rekonštrukčné práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien, rekonštrukcie vykurovania, výmeny osvetlenia, inštalácie fotovoltaických ...

Elektrikář, Německo

Elektrikář, Německo

Hledáme elektrikáře na základě propůjčení k brigádě na německém území. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste nám poskytli nezávaznou nabídku. Tisíceré díky za Vaši snahu. S přátelským pozdravem Sonja Hübner Birke Elektroanlagen GmbH

Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica

Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Materskej školy na ul. A. Slaádkoviča v Žarnovici za účelom vytvorenia dvoch nových oddelení pre deti v predškolskom veku v priestoroch nedokončenej nadstavby hospodárskeho pavilónu. Vytvorí sa aj chýbajúce zázemie pre personál a realizuje sa rekonštrukcia celého obvodového plášťa za účelom zníženia energetickej ...

Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Predmetom zákazky je koncesia na modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci Ladce v rozsahu svetelných bodov uvedenom ďalej v návrhu koncesnej zmluvy a jej prílohách, prenechanie systému VO do užívania a jeho modernizácia prostredníctvom výmeny všetkých súčasných svietidiel za úsporné LED svietidlá. Prenesená ...

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

2.3Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 9 týchto súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu OD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 4 častí: a)Stavebné práce. b)Ústredné ...

Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla

Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Repase rozváděčových skříní 2. Výměna ovládacích pultů 3. Instalace nového ...

COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce

COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce

Předmětem řešení je budova dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb. Jedná se o historický objekt složený z několika různě starých přístaveb a nástaveb. Předmětem projektu jsou vnitřní stavební úpravy, nová trafostanice a přístavba výtahu. Budova dílen odborného výcviku je stavba o rozměrech cca 23x73 m.

Stavebné práce - profesie RD 2018-2019

Stavebné práce - profesie RD 2018-2019

Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktoré budú uskutočňované prostredníctvom jednotlivých stavebných prác/profesií. Ide o nasledovné stavebné práce (profesie): Murárske práce murár, Murárske práce pomocný murár, Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník, Pomocné stavebné práce/pomocný robotník, Vykurovacie práce/Kúrenárske práce/kúrenár, ...

VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa

VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa

Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie na stavebných objektoch SO 801 - SO 808 Vodnej nádrže Starina.

Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Předmětem veřejné zakázky je třípodlažní přístavba školy jižním směrem ke stávající mateřské škole a jídelně na pozemcích 328/24, 328/14 k.ú. Okrouhlice. Parkovací stání osobních vozidel v počtu 29 včetně 2 ZTP a úpravu místní komunikace. Součástí přístavby školy jsou nové přípojky vody, elektroinstalace, plynu, splašková kanalizace do nové žumpy ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Beladice v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí za kvalitatívne lepšie, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov s nutnosťou demontáže stávajúceho bleskozvodu a opätovnej montáže, rekonštrukcia elektro rozvodov vrátane obmeny svietidiel, inštalácia teplovodného vykurovania ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Kultúrny dom Kaluža za účelom zateplenia - obvodového plášťa, strešného plášťa ( výmena okien, vchodových dverí je už zrealizovaná). Členenie stavby: - časť stavebná - časť ústredné kúrenie - Elektrická prípojka NN - Odberné ele. zariadenie - Fotovoltaika

Komunitné centrum Smižany

Komunitné centrum Smižany

Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení: SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NIL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod SO 02 ...

Instalace fotovoltaického systému

Instalace fotovoltaického systému

Realizace fotovoltaického systému o výkonu 29,43 kW na stávající střeše přístavby haly dle Projektové dokumentace. Vyrobená elektřina bude spotřebovávána na místě a přebytky budou odváděny do distribuční sítě. Místem instalace jsou Dráby 932, 56601 Vysoké Mýto, parcela č. 4216/84, k.ú. Vysoké Mýto 788228.

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania

Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania

Predmetom zákazky "Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní" je zateplenie objektu a rekonštrukcia vnútorných priestorov v jednom z existujúcich objektov patriacich do areálu školy (objekt bez súp. čísla na parcele 526), ktorými bude zabezpečená : - rekonštrukcia kotolne - vytvorenie ...

Energetické úspory koleje C

Energetické úspory koleje C

Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a výměna prosklených částí budovy C v areálu kolejí. Dílo bude realizováno ve dvou etapách. I. etapa: Do 15. 8. 2018 - výměna všech prosklených výplní včetně výměny vnitřních parapetů a oprav vnitřního ostění, včetně všech prací uvedených ve výkazu výměr ÚT. II. etapa Do 31. 10. ...

Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno

Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno

Predmetom obstarávania je údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia Mesta Komárno v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb: Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia: a)Odstránenie bežných porúch ...

(záznamy 1/25 z 3389)  strana 1 / 136