Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání části nosné železobetonové příčky v paneláku, jde o cca 6 m2 (vyříznutí prostoru kolem dveří) a vyříznutí jedné kovové zárubně + odvoz a likvidace odpadu. Termín nejlépe začátek srpna 2017. Prosím o nabídku s orientační cenou a předpokládanou délkou trvání prací.

Demolice objektu čp. 157

Demolice objektu čp. 157

Předmětem veřejné zakázky je demolice objektu čp. 157. Jedná se o stávající objekt čp.157 ul. Tyršova na parc.č. st. 578 a částečně na parcele 2545/1 Jaroměřice nad Rokytnou.Objekt čp.157 je vzhledem ke svému stáří a stavu údržby v posledních letech ve špatném technickém stavu,jeho další využívání v současné podobě a stavu je nemožné. Jeho ...

Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Predmetom zákazky sú búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad

Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad

Předmětem veřejné zakázky je demolice budovy č.p. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad. Jedná se o demolici dvou budov včetně garáže. V rámci rozsahu prací se bude jednat o bourání, vybourávání, demontáž atd. Obestavěný prostor odstraněných objektů je 4 553m3.

I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

Demolice současné mostní konstrukce a stavba nové.

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Přístavba školní budovy, ZŠ ve Staré Boleslavi

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Přístavba školní budovy, ZŠ ve Staré Boleslavi

Zadávané stavební práce jsou členěny na dva základní stavební objekty: SO 02 – Demolice a SO 03 – Přístavba školní budovy. Předmět plnění veřejné zakázky v rozsahu stavebního objektu SO 03 spočívá v provedení přístavby mezi stávající objekt hlavní budovy školy a stávající objekt tělocvičny. Navržená přístavba dispozičně propojí tyto 2 stávající ...

Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu mateřské školy a výstavba nové budovy mateřské školy. Jedná se o dvoupodlažní objekt, ve kterém budou vytvořeny čtyři samostatné třídy MŠ – dvě v přízemí a dvě v patře. Jednotlivá podlaží MŠ budou propojena prostřednictvím dvou jednoramenných schodišť situovaných v západní a východní části ...

Demolice objektu - obytný dům č.p.45, ulice Pasovská, Vimperk a rodinný dům č.p.52

Demolice objektu - obytný dům č.p.45, ulice Pasovská, Vimperk a rodinný dům č.p.52

Demolice objektu čp. 45 obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 15,2m x 11,5m, třípodlažní, podsklepený. Demolice objektu č.p.52 obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 10,6m x 15,25m dvoupodlažní, podsklepený.

Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín

Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM Nový Bohumín – BENZINA, s.r.o. Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu“, zpracované společností GEOtest, a.s. V zájmové oblasti je nezbytné realizovat následující sanační práce: Provést demolici 11 budov; Provést odtěžení nadlimitně ...

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova. Demolice bude prováděna těžkou mechanizací. Zastavěná plocha 288,65 2. Obestavěný prostor 3 900,00 m3.

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Předmětem veřejné zakázky kompletní provedení díla v souladu s dokumentací bouracích prací, zpracovanou Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 1200539, Na Bečvě 1354, 751 31 Lipník nad Bečvou a ověřené v řízení o odstranění stavby. Předmětem bouracích prací je objekt bydlení – bytový dům č.p. 658 včetně zpevněných ploch kolem objektu, vstupní brány s ...

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v úpravách dvou částí přízemního objektu MŠ, tj. pavilonu A a C. Předmětem je rovněž demolice dřevostavby pavilonu B a její nahrazení novým přízemním zděným pavilonem. Podrobněji je předmět popsán v zadávací dokumentaci.

16 - 076 Heřmanův Městec – demolice objektů, výstavby odstavné plochy

16 - 076 Heřmanův Městec – demolice objektů, výstavby odstavné plochy

Provedení díla spočívajícího v odstranění (demolici) vymezených stavebních objektů ve dvou skladovacích kapacitách Vrbice I a Vrbice II, střediska SSHR Heřmanův Městec, v úpravě ploch po vybouraných objektech a na nich v realizaci výstavby odstavných ploch v k. ú. Úherčice a v k. ú. Kostelec u Heřmanova Městce, dle stanovené projektové ...

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Předmětem veřejné zakázky kompletní provedení díla v souladu s dokumentací bouracích prací, zpracovanou Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 1200539, Na Bečvě 1354, 751 31 Lipník nad Bečvou a ověřené v řízení o odstranění stavby. Předmětem bouracích prací je objekt bydlení – bytový dům č.p. 658 včetně zpevněných ploch kolem objektu, vstupní brány s ...

Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií v objektu společnosti ...

Zateplení střechy a části obvodových plášťů objektu, výměna části výplní otvorů, zateplení základů a podlah, demolice přístavku objektu. Instalace energeticky úsporného osvětlení v částech objektu a rekonstrukce soustavy vytápění včetně instalace nového zdroje vytápění objektu. Instalace fotovoltaické fasády na východní stěnu budovy a ...

Přístavba Základní školy Kněžmost

Přístavba Základní školy Kněžmost

Předmětem veřejné zakázky je demolice objektů v areálu základní školy v obci Kněžmost, Na Františku, 294 02 Kněžmost (část A) a přístavba budovy základní školy v obci Kněžmost, Na Františku, 294 02 Kněžmost (část B).

Demolice Hotelu U Jezera, Chomutov

Demolice Hotelu U Jezera, Chomutov

Jedná se o demolici objektu, který je opticky rozdělen na třípodlažní červenou stavbu a na nízkou bílou stavbu. Vysoká budova má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Nízká budova je nepodsklepená a má pouze jedno nadzemní podlaží. Nízká budova přiléhá při východní straně ke stávajícímu objektu kotelny, která sloužila v minulosti k ...

Riešenie havarijného stavu budovy školského internátu – SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

Riešenie havarijného stavu budovy školského internátu – SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

Predmetom obstarávania sú búracie práce, klampiarske práce, rôzne stavebné práce a bleskozvod (úprava rozvodov a stavebné práce s úpravou súvisiace).

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Stavební práce: - bourací práce a demontáže (demontáž otvorových výplní, parapetů, mříží v oknech, klempířských prvků, části vnějších podhledů, osvětlení, elektrorozvaděčů, klimatizačních jednotek, šindelů na štítech budov, zastřešení schodiště, části dřevěné stěny schodiště, podbití říms, dlažeb okapového chodníku, lapačů střešních splavenin, ...

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového skladu soli a nového skladu dvou frakcí drti. Součástí stavby bude dále přemístění technologie míchání solanky do nového skladu soli a napojení nových objektů na areálové rozvody NN, kanalizace a vody. Soupis objektů: 001 Sklad soli 002 Sklad posypového materiálu 003 Bourací práce, ...

Provozní budova společnosti AZUB bike s.r.o. v Uherském Brodě

Provozní budova společnosti AZUB bike s.r.o. v Uherském Brodě

Předmětem této zakázky jsou stavební práce. V rámci zakázky budou realizovány stavební práce (demolice, výstavba průmyslového objektu) zadavatele blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

UK – RUK - Revitalizace ubytování na 12. až 15. NP, areálu Centra Krystal

UK – RUK - Revitalizace ubytování na 12. až 15. NP, areálu Centra Krystal

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části (stavební a dodávky). 1. část: Stavební práce spočívající ve vybourání stávajících jader, vyrovnání a přestavba interiéru včetně vybavení sanity a elektroinstalace. 2. část veřejné zakázky: Dodávka nábytku a vybavení pro hotelové pokoje.

Realizace objektu pro polygrafickou výrobu společnosti Triangl a.s.

Realizace objektu pro polygrafickou výrobu společnosti Triangl a.s.

V rámci zakázky bude provedena demolice stávajícího objektu (objekt typu brownfield), úprava pozemku a výstavba nové, moderní výrobní haly pro polygrafickou výrobu. Podrobná specifikace předmětu zakázky je vymezena v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Sanační zásah na lokalitě aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s.

Sanační zásah na lokalitě aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je plošné odstranění souboru 44 stavebních objektů a souvisejících zařízení (stavebních konstrukcí, mostů, pásových dopravníků aj.), kontaminovaných zejména těžkými kovy a NEL, obsahujícími z velké části azbest. Dále bude provedena odtěžba zemin znečištěných NEL na sanační ploše SP 6 – SBK včetně odstranění ...

Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby

Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektové dokumentace. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu A pro umístění magnetické rezonance a provozu ortoptiky. Součástí stavby je i částečná demolice budovy D z důvodů uvolnění prostoru pro přístavbu budovy A. Stavba bude realizována v uzavřeném areálu Kroměřížské nemocnice, ...

(záznamy 1/25 z 989)  strana 1 / 40