Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce I

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce I

Restaurátorské práce – restaurování nepolychromovaných sochařských děl z kamene a restaurování nepolychromovaných uměleckořemeslných děl z kamene, která jsou kulturními památkami zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Jezuitský kostel v Klatovech - restaurátorské práce

Jezuitský kostel v Klatovech - restaurátorské práce

Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek v Jezuitském kostele neposkvrněného početí p. Marie a sv. Ignáce na náměstí Míru st. 582 v Klatovech a prostorách sakristie a depozitáře kostela v sousedním objektu - škole jezuitské p.č. 583. Veřejná zakázka je rozdělena v ...

Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice - vnitřní vybavení

Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice - vnitřní vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení interiéru pro novou expozici v objektu Bechyňské brány, která je součástí národní kulturní památky „Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou“ (č. 123 v Ústředním seznamu) nacházející se v Městské památkové rezervaci Tábor, a to v rámci projektu s názvem "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány ...

Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

Predmetom projektu: Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným ...

Obnova budovy Okresného súdu Lučenec 1. etapa

Obnova budovy Okresného súdu Lučenec 1. etapa

Obnova je zameraná v budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou na výmenu výplní otvorov a obnovu fasády reštaurátorským spôsobom.

Hrad Uhrovec - komplexná obnova hospodárskej budovy UZKP 269/13

Hrad Uhrovec - komplexná obnova hospodárskej budovy UZKP 269/13

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Národnej kultúrnej pamiatke evidovanej , v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len NKP), konkrétne ide o zrúcaninu hradu Uhrovec vo výške 591 metrov nad morom. Samotná ...

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ na 3 (tři) části. Více Zadávací dokumentace.

Restaurátorské práce v interiéru hlavní budovy zámku Veltrusy – výmalba, štuková výzdoba

Restaurátorské práce v interiéru hlavní budovy zámku Veltrusy – výmalba, štuková výzdoba

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a specializovaných uměleckořemeslných prací v interiéru hlavní zámecké budovy (přízemí a patra), týkajících se především malířské a štukové výzdoby stěn a stropů vybraných místností, mramorových krbů a kletovaných podlah pod kamny. Součástí plnění je ochrana všech prvků obnovených v rámci ...

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopaviliónu a úprava areálu

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopaviliónu a úprava areálu

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy. Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy synagógy, výstavba infopavilónu, úprava areálu a vonkajšie prípojky inžinierskych sietí. Rekonštrukcia budovy synagógy má za cieľ stavebnú opravu budovy, záchranu jej pamiatkových hodnôt, ...

Revitalizace budovy muzea východních Čech

Revitalizace budovy muzea východních Čech

Předmětem tohoto projektu je získání nového prostoru pro expozice v 1.PP budovy muzea východních Čech v Hradci Králové a zpřístupnění střešní terasy pro návštěvníky, s čímž se pojí několik stavebních úprav těchto i navazujících prostor. V rámci revitalizace muzea dochází ke stavebním úpravám a udržovacím pracím na objektu národní kulturní památky ...

Provádění stavebních oprav a úprav, servisu a údržby technických zařízení

Provádění stavebních oprav a úprav, servisu a údržby technických zařízení

Provádění stavebních oprav a úprav, servisu a údržby technických zařízení ve všech objektech a prostorech areálu Zámku Štiřín mimo topenářských prací v kotelně a strojovně a oprav elektroinstalace v rozvodně nízkého napětí, vždy dle konkrétních podmínek a požadavků objednatele.

Rekonstrukce budovy radnice

Rekonstrukce budovy radnice

Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce památkové budovy radnice na Pernštýnském náměstí v Pardubicích sloužící pro administrativní provoz magistrátu města Pardubic. V rámci realizace rekonstrukce bude především řešena: rekonstrukce vytipovaných trámových stropů; nová hygienická zařízení; výměna elektroinstalace silnoproudu a ...

Rekonstrukce vybraných interiérů Ústavního soudu včetně restaurování sněmovního sálu

Rekonstrukce vybraných interiérů Ústavního soudu včetně restaurování sněmovního sálu

Předmětem VZ je provedení restaurátorských, stavebních a technicko - inženýrských prací souvisejících s celkovou rekonstrukcí vybraných interiérů ÚS

Restaurování orební garnitury zn. Fowler

Restaurování orební garnitury zn. Fowler

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle zpracovaného restaurátorského záměru uvedeného v příloze č. 1 této zadávací dokumetace kompletní restaurátorský zásah na orební garnituře zn. Fowler označované jako "Přemysl a Libuše". Dodavatel provede komplexní průzkum, konzervaci a restaurování garnitury včetně pluhů (dále ...

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově

restaurování vybraných prvků mobiliáře z kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Předmětem veřejné zakázky je komplexní úprava západní části hradu – 6. brány a přilehlých objektů: SO.01: Opravy, úpravy a vestavbu do tzv. západního traktu (jinak také „západní Jurkovičův palác“, „prostor dvořanské světnice“). SO.02: Opravy a doplnění chybějících prvků v objektu 6. brány. Součástí jsou opravy fasád 6. brány. SO.03: Demolice ...

Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník

Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník

Předmětem veřejné zakázky je provedení realizace restaurátorských a specializovaných uměleckořemeslných prací souvisejících s obnovou vybraných dřevěných prvků zámku Stekník, v rozsahu Zadání prací – restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník, K. Hladíková 2015.

Restaurátorské práce na nástěnné  výmalbě interiérů zámku Stekník

Restaurátorské práce na nástěnné výmalbě interiérů zámku Stekník

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na nástěnné výmalbě zámku Stekník. Restaurátorské a specializované uměleckořemeslné práce v interiéru zámku Stekník (přízemí a patra) se týkají malířské a štukové výzdoby stěn a stropů vybraných místností a zahrnují: Restaurování malířské a štukové výzdoby interiéru sala terreny ...

Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea

Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea

Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské práce na mobiliáři kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici a na exponátech do připravované muzejní expozice, která bude umístěna přímo v kostele. Bližší popis předmětů mobiliáře kostela a předmětů pro muzejní expozici je uveden v zadávacích podmínkách.

Restaurování soch v objektu a zahradě Strakovy akademie

Restaurování soch v objektu a zahradě Strakovy akademie

Předmětem veřejné zakázky je restaurování 5 soch, které se nacházejí v objektu a zahradě Strakovy akademie, která je nemovitou kulturní památkou.

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Předmětem jsou stavební práce spočívající v obnově fasád a systému dešťových svodů a odvodnění a v restaurátorské obnově oken a okenních výplní včetně dalších projektovou dokumentací předepsaných restaurátorských činností, vše na objektu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, stavební část

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, stavební část

Revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, č.p. 236, na pozemku st. parc. č. 19 v katastrálním území a obci Polička, včetně novostavby přípojek dešťové kanalizace na pozemku p.p.č. 5913/11, vše v katastrálním území a obci Polička. Jedná se o komplexní obnovu vnějšího pláště ...

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

Predmetom zákazky je sanácia úseku hradieb, vykazujúceho statické poruchy a s ňou súvisiace terénne úpravy, vrátane spevnených plôch, úpravy odvodu dažďových vôd a osvetlenia, sadové úpravy a práce súvisiace s obnovou povrchu hradobných múrov a ich koruny. Práce budú zavŕšené obnovou povrchu hradobných múrov umelecko remeselnými a reštaurátorskými ...

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům, 2 sochy o rozměrech 0,4 x 0,6 x 0,8 m.(kostel sv. Vavřince v Bystřici n.P.).

Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště – Trojský zámek

Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště – Trojský zámek

Předmětem zakázky je restaurátorská a stavební obnova venkovního dvouramenného hlavního schodiště nacházejícího se v areálu NKP Trojský zámek. Schodiště přiléhá k jižní fasádě hlavní budovy Trojského zámku, má zahloubenou středovou grottu, je opatřeno sochařskou výzdobou, a ve své nadzemní části je opatřeno vyrovnávacími stupni

(záznamy 1/25 z 467)  strana 1 / 19