Poptávám louhování starých dveří

Poptávám louhování starých dveří

Poptávám olouhování cca 10 ks starých dveří.

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ na 3 (tři) části. Více Zadávací dokumentace.

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

oprava střech a krovů, fasád, výplní otvorů kostela, oprava odvodnění, provedení nových chodníků, oprava střech a omítek márnice, oprava ohradní a opěrné zdi

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vč. restaurátorských prací (souvisí s pracemi stavebními a jsou od stavebních prací neoddělitelné) týkající se Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná ...

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních a restaurátorských prací v rámci památkové obnovy baziliky Nanebevzetí Panny Marie a přilehlých objektů. Způsob provádění díla je specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o. v lednu 2016 a dále v ...

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce III

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce III

Restaurátorské práce – restaurování uměleckořemeslných děl z kovu, uměleckořemeslných povrchových úprav – zlacení a restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva, která jsou kulturními památkami zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Restaurování mobiliáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Restaurování mobiliáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Předmětem veřejné zakázky je restaurování děl výtvarného umění, uměleckého řemesla, jež tvoří vybavení baziliky Nanebevzetí P. Marie. V jednotlivostech půjde o restaurování hlavního oltáře, oltáře sv. Jana Nepomuckého, kazatelny, mramorového oltáře Nalezení Palladia, 2 soch, kovových vrátek v chórové přepážce, kropenek, 3 dveří a skříní v ...

Restaurování orební garnitury zn. Fowler II

Restaurování orební garnitury zn. Fowler II

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle zpracovaného restaurátorského záměru uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumetace kompletní restaurátorský zásah na orební garnituře zn. Fowler označované jako "Přemysl a Libuše". Dodavatel provede komplexní průzkum, konzervaci a restaurování garnitury včetně pluhů do ...

Revitalizace kláštera Osek – restaurátorské práce

Revitalizace kláštera Osek – restaurátorské práce

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou restaurátorské práce v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. Jedná se o nástěnné malby, štuková výzdoba a mobiliář klášterního kostela. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku stejně jako celý areál je Národní kulturní památkou (NKP) zapsanou v seznamu kulturních památek pod číslem 42489/5-2722.

FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium – II., III., IV. Etapa

FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium – II., III., IV. Etapa

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele v rámci II., III. a IV. etapy nadlimitní veřejné zakázky na služby FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smlouvu o dílo na zrestaurování nemovité kulturní památky, vedené pod rejstříkovým číslem 30841/8-3157 Ústředního ...

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce II

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce II

Restaurátorské práce – restaurování polychromovaných uměleckořemeslných děl ze štuku a restaurování malířských uměleckých děl – nástěnných maleb, která jsou kulturními památkami zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Restaurování vybraných částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu

Restaurování vybraných částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu

Předmětem zakázky je zajištění restaurátorských činností vybraných částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Maří. Předmět plnění veřejné zakázky je v detailu vymezen v Příloze č. 5 Technická specifikace a Příloze č. 3 Závazné znění smlouvy této zadávací dokumentace.

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování souborů sbírkových předmětů : A) Vůz BCa 2-8009 (inv. č. 73485) B) Vůz Ca 4-5086 (inv. č. 73486) ,a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A veřejné zakázky přílohu č. 2, a v případě části B veřejné zakázky přílohu č. 3.

SZ Lysice – celková obnova sala terreny

SZ Lysice – celková obnova sala terreny

Odborné restaurátorské práce, specializované uměleckořemeslné práce a další související práce a činnosti, spojené s restaurováním SZ Lysice – sala terrena, sestávající z restaurování nástěnných maleb a historických omítek z pozdní doby renesance a baroka, historické omítky a druhotné zásahy z 18. až 20. století technikou fresco – secco v kombinaci ...

Restaurování vybavení Letenského kolotoče

Restaurování vybavení Letenského kolotoče

Předmětem plnění veřejné je restaurování souborů sbírkových předmětů : A) Figury koní vycpaných s dřevěnými částmi a koní dřevěných B) Tři figury rytířů z papírmaše se zbraněmi a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A veřejné zakázky přílohu č. 2, a v případě části B veřejné zakázky přílohu č. 3 této Výzvy.

Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna

Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna

Předmětem veřejné zakázky je obnova zámecké zdi zámku Slavkov u Brna a stavební obnovu dřevěného altánu v prostoru zámecké zahrady.

SZ Rájec nad Svitavou - celková obnova hlavní zámecké brány

SZ Rájec nad Svitavou - celková obnova hlavní zámecké brány

Předmětem veřejné zakázky je celková obnova dvoukřídlové kovové brány včetně navazujícího kovového oplocení osazeného na kamenné podezdívce. Celková rekonstrukce brány se skládá ze dvou základních částí. V první řadě se jedná o stabilizaci nosných konstrukcí hlavní brány a druhá část se zabývá vlastními restaurátorskými pracemi kovové brány. ...

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce I

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce I

Restaurátorské práce – restaurování nepolychromovaných sochařských děl z kamene a restaurování nepolychromovaných uměleckořemeslných děl z kamene, která jsou kulturními památkami zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Jezuitský kostel v Klatovech - restaurátorské práce

Jezuitský kostel v Klatovech - restaurátorské práce

Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek v Jezuitském kostele neposkvrněného početí p. Marie a sv. Ignáce na náměstí Míru st. 582 v Klatovech a prostorách sakristie a depozitáře kostela v sousedním objektu - škole jezuitské p.č. 583. Veřejná zakázka je rozdělena v ...

Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice - vnitřní vybavení

Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice - vnitřní vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení interiéru pro novou expozici v objektu Bechyňské brány, která je součástí národní kulturní památky „Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou“ (č. 123 v Ústředním seznamu) nacházející se v Městské památkové rezervaci Tábor, a to v rámci projektu s názvem "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány ...

Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

Predmetom projektu: Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným ...

Obnova budovy Okresného súdu Lučenec 1. etapa

Obnova budovy Okresného súdu Lučenec 1. etapa

Obnova je zameraná v budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou na výmenu výplní otvorov a obnovu fasády reštaurátorským spôsobom.

Hrad Uhrovec - komplexná obnova hospodárskej budovy UZKP 269/13

Hrad Uhrovec - komplexná obnova hospodárskej budovy UZKP 269/13

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Národnej kultúrnej pamiatke evidovanej , v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len NKP), konkrétne ide o zrúcaninu hradu Uhrovec vo výške 591 metrov nad morom. Samotná ...

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ na 3 (tři) části. Více Zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 485)  strana 1 / 20