Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Hýľov v zmysle súťažných podkladov.Realizácia stavebných úprav budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov podľa projektu.Stavebné úpravy spočíva v zateplení fasády, strechy, výmeny strešnej krytiny, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcii ...

Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku II.

Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku II.

zhotovenie stavebných úprav budovy Galérie Ľ. Fullu podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku a príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa výkaz výmer.

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám omytí, drobné opravy a obnovení nátěru zateplené omítky RD (r. 2000) a zahradního domku v Liberci a to předostně ve 2. čtvrtletí 2018. Celková plocha cca 500 m2, střední výška omítky včetně soklu RD 7 m, u zahradního domku 3 m, lešení nutné, přístup po veřejné komunikaci, možnost parkování i uskladnění materiálu. Dohoda o jiných dodávkách ...

Poptávám zhotovení nových výloh do obchodu

Poptávám zhotovení nových výloh do obchodu

Poptávám zhotovení nového portálu do obchodu v Plzni. Jedná se o jednu výlohu (přibližně š 3,4 na v 2,5 m) a druhou menší výlohu i s dveřmi. Materiál hliník, ocel nebo dřevo, sklo.

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kácení dřevin a sanace území v Průmyslové zóně Mošnov na pozemku p. č. 822/47, 822/51, 822/66 a 822/73 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to v souladu s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy pro kácení v lokalitě PZ Mošnov část p.č. 822/47, 822/73, 822/51“ a s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy ...

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávající zastaralé technologické části Rozvodny označené jako R 110 kV v Sokolnici a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností. Rekonstrukce spočívá ve výměně hlavní a pomocné lanové přípojnice, přípojnicových odpojovačů a dalších zastaralých přístrojů. S ...

Restaurování mobiliáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Restaurování mobiliáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Předmětem veřejné zakázky je restaurování děl výtvarného umění, uměleckého řemesla, jež tvoří vybavení baziliky Nanebevzetí P. Marie. V jednotlivostech půjde o restaurování hlavního oltáře, oltáře sv. Jana Nepomuckého, kazatelny, mramorového oltáře Nalezení Palladia, 2 soch, kovových vrátek v chórové přepážce, kropenek, 3 dveří a skříní v ...

Lomnička – vodovod a kanalizace

Lomnička – vodovod a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek

Restaurování orební garnitury zn. Fowler II

Restaurování orební garnitury zn. Fowler II

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle zpracovaného restaurátorského záměru uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumetace kompletní restaurátorský zásah na orební garnituře zn. Fowler označované jako "Přemysl a Libuše". Dodavatel provede komplexní průzkum, konzervaci a restaurování garnitury včetně pluhů do ...

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle značky Dakon Unical.

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD“, zpracované v září 2013 společností KV Engineering spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, čistírny odpadních vod a její přípojky NN a následně ...

Realizácia stavby výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur

Realizácia stavby výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur

Predmetom zákazky je výmena izolátorových závesov a vodičov na 400 kV vedení V425 Križovany Veľký Ďur v úseku p.b.č.1 - 6z podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 - 6z, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany objednávateľa odovzdaná v zmysle bodu 7.25 Zmluvy ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO.

Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu

Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu

PLYN - provozní revize a kontrola těsnosti. Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu dle vyhl. 85/78 Sb.  pro Společenství vlastníků bytů v Plzni a kontrolu těsnosti v bytech (75 bytů). Jedná se o panelák s pěti  přípojkami plynu z ulice, 5 vchodů po 15 bytech.  Požadujeme jednu provozní revizi od hlavních uzávěrů plynu pro jednotlivé vchody ...

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí požadavků na servis, opravy a monitoring kamerových komunikačních, signalizačních a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě ICT ÚMČ Praha 8.

Poptávám kamenické práce

Poptávám kamenické práce

Poptávám kamenické práce. Mám zájem o zhotovení nápisů na náhrobku v Modřicích u Brna. Materiál leštěná žula, barva bílá nebo stříbrná.Nápisy: Rodina Pastvova, Emil, hvězdička datum narození, křížek datum úmrtí, Vzmomínáme. Prosím o cenovou nabídku a zejména termín, kdy je možné práci provést.

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace na ulici V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě ve Žďáře nad Sázavou, včetně odstranění stávající stavby garáže na trase kanalizace, novostavby garáže a oprav povrchů a dále oprava zbývajících povrchů těchto ulic, které nebudou dotčeny a opraveny při rekonstrukci ...

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

Předmětem plnění je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu KN

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Jedná se o stavbu nového mostu, který bude sloužit pro převedení komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahrazuje stávající most z roku 1907, jež je nyní v havarijním stavu. Komunikace III/3082 bude po obnovení silniční dopravy sloužit pro napojení na stávající silnici I/11. Komunikace III/3082 je v předmostích rozšířena na šířku 7,0m, s ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Poptávám renovaci dřevěných schodů

Poptávám renovaci dřevěných schodů

Poptávám renovaci dřevěných schodů a podesty.

Revitalizace kláštera Osek – restaurátorské práce

Revitalizace kláštera Osek – restaurátorské práce

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou restaurátorské práce v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. Jedná se o nástěnné malby, štuková výzdoba a mobiliář klášterního kostela. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku stejně jako celý areál je Národní kulturní památkou (NKP) zapsanou v seznamu kulturních památek pod číslem 42489/5-2722.

(záznamy 1/25 z 19936)  strana 1 / 798