Pojištění na období 2017 - 2021

Pojištění na období 2017 - 2021

Cílem zadavatele je po dobu platnosti smlouvy zajistit pojištění dle aktuálních potřeb zadavatele v rozsahu odpovídajícím pojistnému souboru tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž není omezeno souběžné podání nabídek do více částí zakázky či uzavření ...

Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2018-2019

Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2018-2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+, které se vztahuje i na škody způsobené technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se tyto osoby neúčastní na řízení a obsluze pojištěného ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel VTÚ,s.p.

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel VTÚ,s.p.

Pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel.

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti

Úrazové pojištění členů a účastníků akcí, pojištění obecné odpovědnosti a z provozní činnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, pojištění nemajetkové újmy

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Předmětem plnění veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem (dále jen „pojištění“). Pojištění zahrnuje zejména pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, pojištění obecné odpovědnosti, ...

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu/újmu a pojištění vozidel zadavatele.

Pojištění vozidel SŽDC 2017 – 2021

Pojištění vozidel SŽDC 2017 – 2021

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy (případně dvou pojistných smluv) pro veškerá vozidla provozovaná zadavatelem na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů , na doplňková pojištění v rámci ...

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa nemocnice v Martine

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa nemocnice v Martine

Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při činnostech spojených s řízením letového provozu

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při činnostech spojených s řízením ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 600 000 000 EUR.

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Mostu a právní ochrany. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části: Část 1: Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Objem pojištěného majetku • Budovy a stavby: 6 848 808 773 Kč • Movitý majetek vč. zásob: ...

Pojištění pro Krajskou zdravotní, a.s.

Pojištění pro Krajskou zdravotní, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého i nemovitého majetku a odpovědnosti Krajské zdravotní, a.s., dále pojištění dobrovolníků a pojištění odpovědnosti zaměstnance - řidiče za škodu způsobenou zaměstnavateli, jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.

Pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov

Pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov. Předmětem veřejné zakázky jsou také s pojištěním související služby: a) rizikový management, b) poradenská a konzultační činnost, c) správa pojištění, d) likvidace pojistných událostí, e) apod. Podrobnější specifikace předmětu plnění a ...

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem, příspěvkových organizací, které byly na zadavatele převedeny zvláštním zákonem a jeho obchodní společnosti (dále také jen „organizace“), pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi, ...

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla počas trvania rámcovej dohody.

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s: • pojištěním majetku proti vybraným rizikům, • pojištěním odpovědnosti za újmu, • pojištěním vozidel Města Nový Jičín. Jedná se o pojištění pro město a jeho příspěvkové organizace.

Komerčné zdravotné pripoistenie 2017

Komerčné zdravotné pripoistenie 2017

Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie zamestnancov MZVaEZ SR a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a deti) počas ich dočasného vyslania do zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla počas trvania rámcovej dohody.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadel, havarijní pojištění letadel

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadel, havarijní pojištění letadel

Předmětem pojištění je pojištění škod na majetku a zdraví třetích osob způsobených provozem letadla a pojištění poškození, zničení nebo ztráty letadla (all risk báze).

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu pre Mesto Liptovský Mikuláš a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činnosti

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 600 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín

Předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín, jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a dalších pojištěných. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: - živelní pojištění majetku - pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou - pojištění vandalismu - pojištění skel - pojištění ...

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obdobie poistenia bude od 15.05.2017 do 31.12.2017. Predmetom poistenia v rámci poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení sú: - činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných ...

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorého uzatvorenie je predpísané zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poistenie kryje zodpovednosť lekárov a zdravotníckych pracovníkov za škodu na zdraví alebo za škodu na veci pri liečení pacientov. ...

Pojištění Správy a údržby silnic Ústeckého kraje

Pojištění Správy a údržby silnic Ústeckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příslušných přílohách. Zadavatel dále uvádí, že po celou dobu trvání pojistné smlouvy má zajištěny odborné služby týkající se provádění prací v oblasti ...

(záznamy 1/25 z 284)  strana 1 / 12