Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Pojištění města Benešov

Pojištění města Benešov

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Pojištění odpovědnosti za újmu dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Pojištění odpovědnosti za újmu dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Účelem poptávkového řízení je uzavření pojistné smlouvy na ODPOV pojištění Zadavatele a vybrat takového dodavatele, který podle potřeb Zadavatele zajistí rozsah požadovaného pojištění.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Účelem poptávkového řízení je uzavření pojistné smlouvy na POV pojištění vozidel Zadavatele a vybrat takového dodavatele, který podle potřeb Zadavatele zajistí rozsah požadovaného pojištění.

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravy

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Žarnovica a pre ďalšie obce pristupujúce k ...

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Žilina. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti.

FN Motol - pojištění majetku

FN Motol - pojištění majetku

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel pre motorové vozidlá v dlhodobej prevádzke (dlhodobé poistenie) a krátkodobej prevádzke - uloženej techniky (krátkodobé poistenie) podľa §27 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú ...

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

1) Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele, pro které má živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 2) Pojištění právním předpisem ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018, ktorý sa skladá z troch častí: Časť 1: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na rok 2018. Časť 2: Poistenie ...

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov počas sledovaného obdobia projektu spolufinancovaného z fondov EÚ. Počet trolejbusov je 15 ks, sledované obdobie je 5 rokov.

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí ...

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021

Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Z nabídky předložené uchazečem musí být zřejmé a ověřitelné splnění parametrů požadovaných přílohou č. 1 – Technickou ...

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem, příspěvkových organizací, které byly na zadavatele převedeny zvláštním zákonem a jeho obchodní společnosti (dále také jen „organizace“), pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi, ...

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Predmetom zákazky je poskytnutie poistných služieb na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

Poistenie 2018 - 2020

Poistenie 2018 - 2020

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

V 00250 – Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín

V 00250 – Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je pojištění majetku města Český Těšín v rozsahu „All Risks“: ? Pojištění nemovitého, movitého a dalšího majetku města Český Těšín dle soupisu majetku uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace o Živelní pojištění o Pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež) o Pojištění pro případ vandalismu ...

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění

Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Ostravské univerzity za škodu a cestovní pojištění zaměstnanců Ostravské univerzity a dalších osob, které vykonávají pracovní činnost na základě uzavřeného smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou.

Flotilové poistenie

Flotilové poistenie

Predmet zákazky je poskytovanie poistenia motorových vozidiel: a)Flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel b)Flotilové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel c)Poistenie nadštandardnej výbavy súboru motorových vozidiel d)Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým ...

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům, dále pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění plavidel podniku Povodí Moravy, s.p. na dobu 2 let, s počátkem pojištění od 1.1.2018.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD pro rok 2018 – 2019, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a zákonem. V souladu s ustanovením § 101 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na následující části: Část č. 1 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ...

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem na období 4 let.

(záznamy 1/25 z 321)  strana 1 / 13