Poptávám pojištění nemovitostí

Poptávám pojištění nemovitostí

Hledám pojištění pro naše byty a jiné prostory. Je nutné vypracovat nejvhodnější pojištění na byty a další objekty. Informace dodáme zájemcům. Historie zájemce a praxe nutná.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou letúnov a vrtuľníkov (ďalej len lietadiel) v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých ...

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Predmetom zákazky je poistenie hnuteľného majetku verejného obstarávateľa ako Poistníka nadobudnutého verejným obstarávateľom v rámci projektov na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku města Písek a jeho organizací a obchodních společností, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou městem Písek a jeho organizacemi a společnostmi, pojištění za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel města Písek a jeho organizací a ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Pojištění města Benešov

Pojištění města Benešov

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Pojištění odpovědnosti za újmu dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Pojištění odpovědnosti za újmu dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Účelem poptávkového řízení je uzavření pojistné smlouvy na ODPOV pojištění Zadavatele a vybrat takového dodavatele, který podle potřeb Zadavatele zajistí rozsah požadovaného pojištění.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Účelem poptávkového řízení je uzavření pojistné smlouvy na POV pojištění vozidel Zadavatele a vybrat takového dodavatele, který podle potřeb Zadavatele zajistí rozsah požadovaného pojištění.

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravy

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Žarnovica a pre ďalšie obce pristupujúce k ...

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Žilina. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti.

FN Motol - pojištění majetku

FN Motol - pojištění majetku

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel pre motorové vozidlá v dlhodobej prevádzke (dlhodobé poistenie) a krátkodobej prevádzke - uloženej techniky (krátkodobé poistenie) podľa §27 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú ...

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

1) Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele, pro které má živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 2) Pojištění právním předpisem ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018, ktorý sa skladá z troch častí: Časť 1: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na rok 2018. Časť 2: Poistenie ...

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov počas sledovaného obdobia projektu spolufinancovaného z fondov EÚ. Počet trolejbusov je 15 ks, sledované obdobie je 5 rokov.

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí ...

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021

Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Z nabídky předložené uchazečem musí být zřejmé a ověřitelné splnění parametrů požadovaných přílohou č. 1 – Technickou ...

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem, příspěvkových organizací, které byly na zadavatele převedeny zvláštním zákonem a jeho obchodní společnosti (dále také jen „organizace“), pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi, ...

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Predmetom zákazky je poskytnutie poistných služieb na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

Poistenie 2018 - 2020

Poistenie 2018 - 2020

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

(záznamy 1/25 z 327)  strana 1 / 14