Poptávám pojištění nemovitostí

Poptávám pojištění nemovitostí

Hledám pojištění pro naše byty a jiné prostory. Je nutné vypracovat nejvhodnější pojištění na byty a další objekty. Informace dodáme zájemcům. Historie zájemce a praxe nutná.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou letúnov a vrtuľníkov (ďalej len lietadiel) v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých ...

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) na období čtyř let (předpoklad od 1.4.2018 do 31.3.2022). Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí: pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění profesní odpovědnosti za újmu, pojištění ...

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Predmetom zákazky je poistenie hnuteľného majetku verejného obstarávateľa ako Poistníka nadobudnutého verejným obstarávateľom v rámci projektov na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Pojištění města Benešov

Pojištění města Benešov

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravy

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Žarnovica a pre ďalšie obce pristupujúce k ...

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Žilina. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti.

FN Motol - pojištění majetku

FN Motol - pojištění majetku

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

1) Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele, pro které má živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 2) Pojištění právním předpisem ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018, ktorý sa skladá z troch častí: Časť 1: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na rok 2018. Časť 2: Poistenie ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí ...

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021

Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Z nabídky předložené uchazečem musí být zřejmé a ověřitelné splnění parametrů požadovaných přílohou č. 1 – Technickou ...

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem, příspěvkových organizací, které byly na zadavatele převedeny zvláštním zákonem a jeho obchodní společnosti (dále také jen „organizace“), pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi, ...

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Predmetom zákazky je poskytnutie poistných služieb na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

Poistenie 2018 - 2020

Poistenie 2018 - 2020

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

V 00250 – Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín

V 00250 – Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je pojištění majetku města Český Těšín v rozsahu „All Risks“: ? Pojištění nemovitého, movitého a dalšího majetku města Český Těšín dle soupisu majetku uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace o Živelní pojištění o Pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež) o Pojištění pro případ vandalismu ...

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění

Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Ostravské univerzity za škodu a cestovní pojištění zaměstnanců Ostravské univerzity a dalších osob, které vykonávají pracovní činnost na základě uzavřeného smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům, dále pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění plavidel podniku Povodí Moravy, s.p. na dobu 2 let, s počátkem pojištění od 1.1.2018.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem na období 4 let.

Poistenie majetku mesta Dunajská Streda

Poistenie majetku mesta Dunajská Streda

Predmetom zákazky bude Zmluva o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla), poistenie zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu ...

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům, dále pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění plavidel podniku Povodí Moravy, s.p. na dobu 2 let, s počátkem pojištění od 1.1.2018.

(záznamy 1/25 z 636)  strana 1 / 26