Poistenie majetku mesta Dunajská Streda

Poistenie majetku mesta Dunajská Streda

Predmetom zákazky bude Zmluva o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla), poistenie zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu ...

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům, dále pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění plavidel podniku Povodí Moravy, s.p. na dobu 2 let, s počátkem pojištění od 1.1.2018.

Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí

Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavate-le, jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí zadavatele, pojištění odpovědnosti zadavatele, jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí zadavatele, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti

Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovaním osobných údajov, Poistenie zodpovednosti ...

Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací

Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací

Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 3 let.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel Ústeckého kraje za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení, pojištění živelního přerušení nebo omezení provozu, pojištění strojního přerušení nebo omezení provozu, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti při přepravě. Bližší ...

FN Motol - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

FN Motol - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců v souladu se zadávací dokumentací.

Pojištění na období 2017 - 2021

Pojištění na období 2017 - 2021

Cílem zadavatele je po dobu platnosti smlouvy zajistit pojištění dle aktuálních potřeb zadavatele v rozsahu odpovídajícím pojistnému souboru tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž není omezeno souběžné podání nabídek do více částí zakázky či uzavření ...

Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2018-2019

Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2018-2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+, které se vztahuje i na škody způsobené technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se tyto osoby neúčastní na řízení a obsluze pojištěného ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel VTÚ,s.p.

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel VTÚ,s.p.

Pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel.

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Předmětem plnění veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem (dále jen „pojištění“). Pojištění zahrnuje zejména pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, pojištění obecné odpovědnosti, ...

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu/újmu a pojištění vozidel zadavatele.

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Mostu a právní ochrany. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části: Část 1: Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Objem pojištěného majetku • Budovy a stavby: 6 848 808 773 Kč • Movitý majetek vč. zásob: ...

Pojištění pro Krajskou zdravotní, a.s.

Pojištění pro Krajskou zdravotní, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého i nemovitého majetku a odpovědnosti Krajské zdravotní, a.s., dále pojištění dobrovolníků a pojištění odpovědnosti zaměstnance - řidiče za škodu způsobenou zaměstnavateli, jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.

Pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov

Pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov. Předmětem veřejné zakázky jsou také s pojištěním související služby: a) rizikový management, b) poradenská a konzultační činnost, c) správa pojištění, d) likvidace pojistných událostí, e) apod. Podrobnější specifikace předmětu plnění a ...

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem, příspěvkových organizací, které byly na zadavatele převedeny zvláštním zákonem a jeho obchodní společnosti (dále také jen „organizace“), pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi, ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Cheb. Bližší specifikace jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 6 Zadávací dokumentace.

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s: • pojištěním majetku proti vybraným rizikům, • pojištěním odpovědnosti za újmu, • pojištěním vozidel Města Nový Jičín. Jedná se o pojištění pro město a jeho příspěvkové organizace.

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu pre Mesto Liptovský Mikuláš a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín

Předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín, jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a dalších pojištěných. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: - živelní pojištění majetku - pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou - pojištění vandalismu - pojištění skel - pojištění ...

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obdobie poistenia bude od 15.05.2017 do 31.12.2017. Predmetom poistenia v rámci poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení sú: - činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných ...

Pojištění Správy a údržby silnic Ústeckého kraje

Pojištění Správy a údržby silnic Ústeckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příslušných přílohách. Zadavatel dále uvádí, že po celou dobu trvání pojistné smlouvy má zajištěny odborné služby týkající se provádění prací v oblasti ...

Poistenie majetku ŽSR

Poistenie majetku ŽSR

Predmetom zákazky s názvom Poistenie majetku ŽSR je poistenie majetku obstarávateľa pre riziká živel, vandalizmus, odcudzenie, poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám (všeobecná prevádzková zodpovednosť). Podrobný opis predmetu ...

Pojištění nemovitého a movitého majetku

Pojištění nemovitého a movitého majetku

Předmětem pojištění je pojištění škod na movitém i nemovitém majetku zadavatele, včetně škod na zásobách a věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti.

(záznamy 1/25 z 613)  strana 1 / 25