Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020

Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisia s overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budú vykonávané ...

Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop

Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace a internetového obchodu (dále jen „e-shop“).

Služby operativního leasingu užitkových vozidel

Služby operativního leasingu užitkových vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T, N1C a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo ...

Poptávám pojištění nemovitostí

Poptávám pojištění nemovitostí

Hledám pojištění pro naše byty a jiné prostory. Je nutné vypracovat nejvhodnější pojištění na byty a další objekty. Informace dodáme zájemcům. Historie zájemce a praxe nutná.

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom ...

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových (909 ks) osobných a (485 ks) nákladných vozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý e vymedzený v častiach B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania ...

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.

Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje

Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 1-12/2018 a následující, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, ...

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou letúnov a vrtuľníkov (ďalej len lietadiel) v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých ...

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) na období čtyř let (předpoklad od 1.4.2018 do 31.3.2022). Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí: pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění profesní odpovědnosti za újmu, pojištění ...

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Predmetom zákazky je poistenie hnuteľného majetku verejného obstarávateľa ako Poistníka nadobudnutého verejným obstarávateľom v rámci projektov na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí ...

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek v projektech spolufinancovaných z IROP

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek v projektech spolufinancovaných z IROP

Zadavatel působí v rámci struktury orgánů podílejících se na procesu čerpání prostředků z fondů Evropské unie jako tzv. „zprostředkující subjekt“ Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Předmětem veřejné zakázky je podpora činností zadavatele spočívající zejména v: A) zajištění expertních právních služeb spočívajících v ...

Financování projektů, Ghana

Financování projektů, Ghana

Naše společnost v současné době hledá obchodní partnery na předfinancování následujících projektů v Ghaně, obnovitelných zdrojů energie a výroby energie, environmentálních projektů a zařízení, nakládání s odpady a skladování odpadů, recyklaci a likvidaci odpadů, sběr a nákup odpadů, Rostlinná výroba a pěstování půdy, stavebnictví, výroba čipových ...

Hledám soudního znalce na posouzení vad kamenného koberce

Hledám soudního znalce na posouzení vad kamenného koberce

Hledám soudního znalce na posouzení vad díla - kamenného koberce. Dodavatel zajišťoval materiál i pokládku. V současné době probíhá reklamační řízení - nejdříve byla reklamace uznána, pak částečně uznána - nyní jsme v patové situaci. Již podána na ČOI stížnost ADR. Středočeský kraj - okres Kladno - obec Běleč

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 7 automobilů, a to pro 3 ks + 2 ks + 2 ks vždy shodných vozidel pro příslušnou specifikaci a splňujících technickou specifikaci. Podrobná technická ...

Krátkodobé a dlouhodobé zdravotní a úrazové pojištění v zahraničí

Krátkodobé a dlouhodobé zdravotní a úrazové pojištění v zahraničí

Účelem této veřejné zakázky je zajištění pojištění osob zaměstnaných nebo spolupracujících s neziskovou organizací, která má pobočky a pracoviště v různých státech světa.

Hledáme investory

Hledáme investory

Společný podnik, investice, Angola Hledám evropské společnosti nebo jednotlivce, kteří mají zájem rozšířit své podnikání do Afriky nebo investovat v Africe, do malé a středně velké výroby. Vztah bude společný podnik nebo přímé investice. Afrika importuje 90% produktů z Asie, Evropy a Ameriky. V Africe je velmi vysoký potenciál rentability. Jsem ...

Poptávám právní služby

Poptávám právní služby

Poptávám následující právní služby: a) poradenství zaměstnávání cizinců mimo EU, legálnost zaměstnávání těchto osob přes agenturu práce, zasílání těchto zaměstnanců ke smluvním partnerům b) příprava, korekce smlouvy na prodej movitých předmětů se sníženou záruční dobou nebo bez jakékoliv záruky c) vysvětlení druhotného využití odpadů dle ...

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu vozidel.

Analýza účinnosti zákona o státní službě

Analýza účinnosti zákona o státní službě

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení dosavadní účinnosti právní úpravy v oblasti státní služby, vycházející především ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění předpisů účinných ke dni 1. 8. 2017, a naplňování základních cílů a principů stanovených pro oblast státní služby, a to v souladu se specifickým cílem 4.1 ...

Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb

Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb

(1)Provedení auditu ročních účetních závěrek včetně průběžného auditu zadavatele za účetní období 2018-2021 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce za jednotlivá účetní období dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku města Písek a jeho organizací a obchodních společností, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou městem Písek a jeho organizacemi a společnostmi, pojištění za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel města Písek a jeho organizací a ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Poptávám odhad historických mincí

Poptávám odhad historických mincí

Poptávám odhad historických mincí případně jejich cenu. Nalezeno na Těšínsku.

(záznamy 1/25 z 2969)  strana 1 / 119