Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR-CZ

Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR-CZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce next business day, on site v lokalitách Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno a Ústav organické chemie a biochemie ...

FIT-1702 Dodávka IT - síťová zařízení, servery, storage

FIT-1702 Dodávka IT - síťová zařízení, servery, storage

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace, včetně zajištění dopravy do místa plnění a montáže. V případě, že se jedná o celá zařízení a nikoliv pouze komponenty, musí být součástí dodávky veškeré příslušenství pro montáž jednotlivých částí, propojení ...

II. etapa obměny PC, monitorů a notebooků

II. etapa obměny PC, monitorů a notebooků

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stolních počítačů, notebooků a monitorů včetně všech součástí, příslušenství a doplňků, jejichž specifikace je uvedena v přílohách č. 1A, 1B, 1C zadávací dokumentace. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách č. 2A, 2B, 2C zadávací dokumentace a jejich ...

Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále také „projekt“) je dodávka a implementace polygrafického manažerského informačního systému. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace Evidenčního systému sbírkových předmětů Zlínského kraje a zajištění následné podpory. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy) a jejich příloh.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro 3D technologie pro odborné učebny pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Náhradní díly do diskových polí DELL ve FNUSA

Náhradní díly do diskových polí DELL ve FNUSA

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na dodávku náhradních dílů do diskových polí DELL ve FNUSA. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu 3 let. Množství a přesná specifikace je popsána v příloze 1.

Rámcová dohoda na dodávky strandardního ICT vybavení

Rámcová dohoda na dodávky strandardního ICT vybavení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardní výpočetní techniky a jejích periferií na základě rámcové dohody s konkrétně vymezenými podmínkami plnění po dobu 12 měsíců.

Notebooky - rámcová dohoda 2017

Notebooky - rámcová dohoda 2017

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky přenosných počítačů a souvisejících zařízení.

MoVI FAI – Matematický software

MoVI FAI – Matematický software

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení matematického softwaru pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Infrastruktura eGovernment Luhačovice

Infrastruktura eGovernment Luhačovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: - komunikační infrastruktury pro provoz pořízených IS příspěvkových organizací a organizační složky města; - HW/SW vybavení pro pořízené IS. Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně: Část 1 ...

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor, který žádal o dotaci ve výzvě 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo žádosti ...

Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2017

Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2017

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné (dle aktuálních potřeb zadavatele) komplexní dodávky počítačů včetně monitorů, lokálních tiskáren, notebooků a OEM licencí software, plně kompatibilních se současně používanými u zadavatele (MS Windows a MS Office). Předmětem zakázky je rovněž záruční i pozáruční servis výpočetní techniky a ...

Nákup HW vybavení Mainframe

Nákup HW vybavení Mainframe

nákup HW vybavení Mainframe společně se souvisejícími licencemi a poskytnutí souvisejících služeb podpory.

Pracovní stanice a výkonné NB pro TV aplikace

Pracovní stanice a výkonné NB pro TV aplikace

Předmětem plnění jsou dodávky a instalace výkonných notebooků a pracovních stanic pro TV aplikace. Pro část 1 jde o dodávku včetně instalace, pro části 2 a 3 je předmětem plnění dodávka zboží uvedeného v technické specifikaci.

Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK 2017 - 2021

Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK 2017 - 2021

Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK, jeho volených představitelů a zaměstnanců zařazených k výkonu práce na krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Navýšení diskové kapacity zálohovacího systému

Navýšení diskové kapacity zálohovacího systému

Předmětem této veřejné zakázky je navýšení stávající diskové kapacity zálohovacího systému přidáním dalšího deduplikačního diskového úložiště včetně licence pro replikaci záloh, prodloužení technické podpory stávajícího diskového úložiště, licence pro dalších 10TB záloh, instalačních a konfiguračních prací, migrace dat a zprovoznění replikace mezi ...

UTB – Software pro analýzy vstřikování plastů

UTB – Software pro analýzy vstřikování plastů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení softwaru pro Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Rámcová dohoda - dodávky diskových polí 2017-2020

Rámcová dohoda - dodávky diskových polí 2017-2020

vymezená část A: disková pole NAS A, disková pole NAS B vymezená část B: disková pole Midrange A, disková pole Midrange B

CZ IKT-2 2017

CZ IKT-2 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky blade - serverů a serverů - RC.

Dodávka 103 počítačů, 10 monitorů a 9 notebooků

Dodávka 103 počítačů, 10 monitorů a 9 notebooků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 103 počítačů, 10 monitorů a 9 notebooků.

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - Dodávka SW

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - Dodávka SW

Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka technického vybavení – SW vybavení“ a poskytnutí souvisejících služeb do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Husova 675, 508 01 Hořice, dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.

Rozšíření produkčních diskových polí

Rozšíření produkčních diskových polí

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření diskové kapacity dvou produkčních diskových polí Dell Compellent SC8000 o dvě diskové police, tzn. že každé diskové pole bude rozšířeno o jednu diskovou polici SSD disků. Předmětem dodávky je dále montáž a konfigurace dodaného zboží a záruka během jeho provozu. Tato záruka nových diskových polic prodlouží ...

Dodávka software

Dodávka software

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serveru včetně operačního systému v minimálních parametrech a v rozsahu ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.

(záznamy 1/25 z 6528)  strana 1 / 262