Dodávka bateriového úložiště

Dodávka bateriového úložiště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW a garantované užitné kapacitě ve výši 2,5 MWh. Součástí projektu je kompletní dodávka bateriového úložiště umístěného ve venkovním prostředí, skládajícího se z bateriových článků, střídačů, transformátorů, řídicího systému a kontejnerů, ve ...

Elektronický systém spisové služby Národního technického muzea a vybraných organizačních složek

Elektronický systém spisové služby Národního technického muzea a vybraných organizačních složek

Cílem veřejné zakázky je dodávka licencí a implementace ESSL umožňujícího správu dokumentů a vedení spisové služby v souladu se zákonnými požadavky (zejména v souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu pro elektronické systémy ...

Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68

Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68, a to formou dodávky na „klíč“, což v souhrnu představuje zajištění všech hmotných dodávek a prací v části: stavební, strojní, elektro, SKŘ včetně seřízení dodané technologie, provedení všech požadovaných zkoušek, uvedení díla do trvalého provozu a zpracování veškeré ...

Dodávka modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD

Dodávka modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD

Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 ks modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD včetně příslušenství, dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Vypracování projektové dokumentace, zajištění příslušných úředních povolení a následná realizace nového pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren, uvedení do zkušebního provozu.

Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro

Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro údržbu a opravu trakčního vedení dle požadavků organizačních jednotek zadavatele. Všechen dodávaný materiál je, v souladu § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, určeným technickým zařízením a ...

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce- rozděleno na 2 etapy - „V402-modernizace - 1.etapa (TR PRN – st.č. 333) (P.0453)" a/nebo „V402-modernizace – 2.etapa (TR Krasíkov – st.č. 333) (P.0453)"

Zabezpečení kolektorů města Plzně, 2. etapa

Zabezpečení kolektorů města Plzně, 2. etapa

Předmětem plnění zakázky je realizace 2. etapy zabezpečení kolektorů města Plzně, v částech obce Severní Předměstí a Bolevec. V rámci realizace veřejné zakázky bude proveden zabezpečovací systém pro vstupy do kolektorů města Plzně, v oblasti Lochotína a Bolevce. Jedná se o novou instalaci zabezpečovacího zařízení (formou vstupních karet, zámků, ...

Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování

Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování

Dodávka obsahuje 4 kusy strojů: 1) automatická inspekce osazených plošných spojů 2) optická inspekce prvního vyrobeného kusu – verifikace prvního kusu z výrobní dávky 3) automatický sítotisk s inspekcí nanesené cínové pasty 4) skladovací skříň pro elektronické komponenty – dry cabinet Dodávka bude provedena včetně: dopravy, montáže, ...

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Predmetom zákazky je odstránenie následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného stavu.

Pořízení know-how – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii

Pořízení know-how – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii

Pořízení KNOW-HOW – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii a Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou energii, elektrickou energii a chlad. Podrobná specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Rozvaděče NN typu RST

Rozvaděče NN typu RST

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky rozvaděčů NN typu RST, stojanů a skříní. Konkrétně se jedná o položky uvedené v zadávací dokumentaci.

D663 - HVB - Záměna generátorového vypínače

D663 - HVB - Záměna generátorového vypínače

Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení záměny stávajících 2 ks generátorových vypínačů 1(2)AQ-QM1 za nové včetně zpracování realizační a ostatní technické dokumentace. Podrobné vymezení předmětu plnění Veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů, bude detailně ...

7865 Přesun ovládání výtlačných armatur TVD z dozoren CČS na BD

7865 Přesun ovládání výtlačných armatur TVD z dozoren CČS na BD

Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a její následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech za účelem umožnit ovládat elektroarmatury (EA) na výtlaku čerpadel technické vody důležité (TVD) provozním ...

PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem

PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka PVD povlakovacího systému s HiPIMS zdrojem. Tento PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Rekonstrukce trakčních měníren

Rekonstrukce trakčních měníren

Předmět plnění je rozdělen na tři samostatné části. Předmětem plnění dvou částí je rekonstrukce VN rozvodny vč. vynucených stavebních úprav objektu. Rekonstrukce VN rozvoden bude provedena v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích ...

Dodávka rychlodobíjecích stanic fáze II. a III.

Dodávka rychlodobíjecích stanic fáze II. a III.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 25 ks rychlodobíjecích stanic pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto rychlodobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění rychlodobíjecí stanice, ověření její funkčnosti, provedení ...

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Podrobně viz ZD.

Kiosková  trafostanice

Kiosková trafostanice

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického zařízení: Kiosková trafostanice Požadavky: Kiosek - elektroinstalace s utěsňovacím systém pro vstup, hliníkové dveře, větrací mřížky, venkovní fasáda. Součástí budou kabelové propoje VN a NN a uzemnění a bleskosvod Parametry: stroj je určen pro převod z 22000 V na 400 ...

Elektrické zařízení, Rusko

Elektrické zařízení, Rusko

Naše společnost prodává ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ od ruského výrobce Pestall plus za férové ceny. Od dnešního dne vyrábíme širokou řadu transformátorů, náhradních dílů a zařízení, které mohou plně uspokojovat vysoké požadavky spotřebitelů. Více informací na webových stránkách pestallplus.cz

Dodávky zkoušeček, zkratovacích souprav NN, VN a VVN

Dodávky zkoušeček, zkratovacích souprav NN, VN a VVN

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování podkladu plochy pro bruslení na místě původní plochy zimního stadionu, ve sportovním areálu „Pod Horečkami“, vybudování osvětlení areálu, vstupního kiosku, přístřešků nad hráčskými lavicemi (trestná lavice a střídačky), zpevněné plochy pro odstavení motorových vozidel, ...

Dodávky ŘS, ochran a HMI

Dodávky ŘS, ochran a HMI

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Řídicích systému + ochran a HMI do el. stanic s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2017 –06/2023.

Dodávky přijímačů HDO

Dodávky přijímačů HDO

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Přijímačů HDO s vybraným/i uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Přijímačů HDO zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2018 – 02/2022.

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Předmětem veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou stávajících elektroodlučovačů za kotli K1 a K4. Dílo bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou podrobně obsaženy v Zadávací ...

(záznamy 1/25 z 820)  strana 1 / 33