D663 - HVB - Záměna generátorového vypínače

D663 - HVB - Záměna generátorového vypínače

Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení záměny stávajících 2 ks generátorových vypínačů 1(2)AQ-QM1 za nové včetně zpracování realizační a ostatní technické dokumentace. Podrobné vymezení předmětu plnění Veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů, bude detailně ...

7865 Přesun ovládání výtlačných armatur TVD z dozoren CČS na BD

7865 Přesun ovládání výtlačných armatur TVD z dozoren CČS na BD

Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a její následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech za účelem umožnit ovládat elektroarmatury (EA) na výtlaku čerpadel technické vody důležité (TVD) provozním ...

PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem

PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka PVD povlakovacího systému s HiPIMS zdrojem. Tento PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Rekonstrukce trakčních měníren

Rekonstrukce trakčních měníren

Předmět plnění je rozdělen na tři samostatné části. Předmětem plnění dvou částí je rekonstrukce VN rozvodny vč. vynucených stavebních úprav objektu. Rekonstrukce VN rozvoden bude provedena v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích ...

Dodávka rychlodobíjecích stanic fáze II. a III.

Dodávka rychlodobíjecích stanic fáze II. a III.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 25 ks rychlodobíjecích stanic pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto rychlodobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění rychlodobíjecí stanice, ověření její funkčnosti, provedení ...

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Podrobně viz ZD.

Kiosková  trafostanice

Kiosková trafostanice

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického zařízení: Kiosková trafostanice Požadavky: Kiosek - elektroinstalace s utěsňovacím systém pro vstup, hliníkové dveře, větrací mřížky, venkovní fasáda. Součástí budou kabelové propoje VN a NN a uzemnění a bleskosvod Parametry: stroj je určen pro převod z 22000 V na 400 ...

Elektrické zařízení, Rusko

Elektrické zařízení, Rusko

Naše společnost prodává ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ od ruského výrobce Pestall plus za férové ceny. Od dnešního dne vyrábíme širokou řadu transformátorů, náhradních dílů a zařízení, které mohou plně uspokojovat vysoké požadavky spotřebitelů. Více informací na webových stránkách pestallplus.cz

Dodávky zkoušeček, zkratovacích souprav NN, VN a VVN

Dodávky zkoušeček, zkratovacích souprav NN, VN a VVN

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování podkladu plochy pro bruslení na místě původní plochy zimního stadionu, ve sportovním areálu „Pod Horečkami“, vybudování osvětlení areálu, vstupního kiosku, přístřešků nad hráčskými lavicemi (trestná lavice a střídačky), zpevněné plochy pro odstavení motorových vozidel, ...

Dodávky ŘS, ochran a HMI

Dodávky ŘS, ochran a HMI

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Řídicích systému + ochran a HMI do el. stanic s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2017 –06/2023.

Dodávky přijímačů HDO

Dodávky přijímačů HDO

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Přijímačů HDO s vybraným/i uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Přijímačů HDO zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2018 – 02/2022.

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Předmětem veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou stávajících elektroodlučovačů za kotli K1 a K4. Dílo bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou podrobně obsaženy v Zadávací ...

Oprava a údržba zariadení EPS

Oprava a údržba zariadení EPS

Predmetom zákazky je preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS a (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle §15 vyhl.726/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle §13 Vyhl.169/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych ...

IPR VET 66115/66116 Dodávka blokových transformátorov T2 – VE Nosice, VE Horná Streda

IPR VET 66115/66116 Dodávka blokových transformátorov T2 – VE Nosice, VE Horná Streda

Dodávka a doprava dvoch blokových transformátorov VE Nosice (31,5 MVA ) a VE Horná Streda (20 MVA)

Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním

Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním

Bloková transformačná stanica VN/NN s vonkajším ovládaním tvorí svojim vyhotovením jeden konštrukčný celok. Je to kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou, pričom prístroje sú ovládané zvonku stanice. Bloková transformačná stanica VN/NN s VN rozvádzačom s izoláciou SF6 je určená pre inštaláciu a trvalú prevádzku v ...

Docházkový systém a terminály

Docházkový systém a terminály

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a implementování nástroje elektronickou evidenci docházky s biometrickými terminály pro všechny lokality SPÚ (Ústředí, pobočky, krajská pracoviště). Nedílnou součástí plnění je i technická podpora provozu, rozvoj díla a poskytnutí dalšího plnění podle specifikace v přílohách smlouvy o dílo.

Elektro a automatizace

Elektro a automatizace

Napájení, automatizace a řízení technologických zařízení.

Plánované opravy a údržba žeriavov, elektrických kladkostrojov a regálových zakladačov

Plánované opravy a údržba žeriavov, elektrických kladkostrojov a regálových zakladačov

Predmetom zákazky sú : 1.časť - plánované opravy, údržba žeriavov, elektrických kladkostrojov a regálových zakladačov, ktoré pozostávajú z : - Plánovaných bežných opráv žeriavov, kladkostrojov a regálových zakladačov podľa technologických postupov, - Rektifikácie žeriavových dráh. 2.časť - neplánované opravy, údržba žeriavov, elektrických ...

Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System

Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu zcela nového a nepoužitého Fotoelektrochemického systému (PhotoEchem System (FRA)) sestaveného z potenciostatu a různých světelných zdrojů, o různých výkonech a spektrálních charakteristikách (dále jen “zařízení“) dle ...

Dodávka transformátoru pro transformovnu Praha – Karlín

Dodávka transformátoru pro transformovnu Praha – Karlín

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Podrobně viz ZD.

Projekt dopravy v klidu České Budějovice - Parkovací automaty

Projekt dopravy v klidu České Budějovice - Parkovací automaty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění parkovacích automatů (dále jen PA) a Dohledového centra (DC) na území města České Budějovice.

Rozšíření energocentra v ústředí ČNB

Rozšíření energocentra v ústředí ČNB

Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele v souladu s Technickým zadáním (příloha č. 2 Návrhu smlouvy) zhotovit pro zadavatele dílo spočívající v rozšíření energocentra o paralelní napájení klíčových spotřeb budovy ČNB na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který ...

Suché transformátory pro areál Linaset, a.s.

Suché transformátory pro areál Linaset, a.s.

Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž 2 ks nových suchých transformátorů o výkonu 1000 KVA/1ks, s poměrem vstupního a výstupního napětí 22kV / 0,4kV, nízkoztrátová varianta, v areálu zadavatele. Předmětem plnění je dodávka nových, nikoliv repasovaných, transformátorů, a jejich montáž (instalace), napojení ve stávající rozvodně VN, celkové ...

Náhradní zdroj energie pro VRÚ Slapy nad Vltavou

Náhradní zdroj energie pro VRÚ Slapy nad Vltavou

Dodávka, instalace a zprovoznění předmětu plnění bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení, včetně všech nezbytných příslušenství, technického vybavení, připojení, technických a stavebních úprav nutných pro provoz zdrojového kontejneru jako náhradního zdroje elektrického proudu s automatickým startem ...

(záznamy 1/25 z 808)  strana 1 / 33