Obnova Lobezského parku

Obnova Lobezského parku

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lobezského parku“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. úpravu parkových komunikací a zpevněných ploch 2. drobná parková architektura (odpočívadlo, vyhlídkové molo, posedové zídky ...

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na existujúcich zastávkach mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina a mestských častiach. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RPS - Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“ jsou stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře včetně herních prvků a sadových úprav. Více viz zadávací dokumentace.

RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - I. etapa

RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejných prostranství sídliště U Nemocnice ve Frýdlantě, která spočívá v opravě stávajících komunikací a chodníků, rozšíření stávajících parkovacích stání, odvodnění všech dotčených ploch, doplnění odpočinkových ploch s městským mobiliářem a herními prvky, a v úpravě veřejného osvětlení.

Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru

Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina, zabezpečenie opráv a údržby autobusových prístreškov, lavičiek, mestských fontán, zabezpečenie drobných zámočníckych prác ako napr. výroba a osadenie zábradlí, kovových mreží a pod. a oprava, montáž a ...

RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

Poptávám zahradní sedací soupravu

Poptávám zahradní sedací soupravu

Poptávám zaslání katalogu zahradních sedacích souprav z masivního dřeva.

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

Poptávám zahradní lehátko

Poptávám zahradní lehátko

Poptávám zahradní lehátko "Borneo".

Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér – (FOR-SOC)

Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér – (FOR-SOC)

Účelom stavby je vytvorenie nových oddychových zón v lesoparku Bankov a Furča s bezbariérovými prvkami. Projekt rieši návrh rozmiestnenia altánkov, náučných a informačných tabúľ, lavičiek, ohnísk, sociálnych zariadení (mobilných toaliet) a zariadení pre športové aktivity v prírode . Sú navrhnuté aj nové spevnené chodníky, ktoré dopĺňajú jestvujúce ...

Náučný chodník obce Suchohrad

Náučný chodník obce Suchohrad

Predmetom zmluvy je vykonať dielo (stavbu) Náučný chodník obce Suchohrad podľa projektovej dokumentácie s následovnou špecifikáciou: SO 01- Chodníky Časť 1 novonavrhovaný pravostranný chodník pri ceste III/1115. Šírka chodníka je 1,5 m. Dĺžka časti 1 je 308 m, Časť 2 novonavrhovaný ľavostranný chodník pri obecnej ceste Šírka chodníka je 1,5 ...

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. etapa

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. etapa

V ulici Gemerská bude provedena nová místní obslužná komunikace s asfaltovou vozovkou, novými betonovými obrubníky a uličními vpustěmi. V ulici budou dále provedena nová parkovací a odstavná stání ze zámkové dležby. Chodníky a kontejnerová stání budou rovněž dlážděná. Zárověň bude v ulici osazen nový mobiliář a provedeny sadové úpravy. Součástí ...

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. etapa

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. etapa

V ulici Gemerská bude provedena nová místní obslužná komunikace s asfaltovou vozovkou, novými betonovými obrubníky a uličními vpustěmi. V ulici budou dále provedena nová parkovací a odstavná stání ze zámkové dležby. Chodníky a kontejnerová stání budou rovněž dlážděná. Zárověň bude v ulici osazen nový mobiliář a provedeny sadové úpravy. Součástí ...

Rekonštrukcia a modernizácia turisticky zaujímavého objektu

Rekonštrukcia a modernizácia turisticky zaujímavého objektu

Účelom projektu je kvalitatívne zhodnotenie existujúceho areálu obecného amfiteátra s priľahlými okolitými plochami: prestavba existujúceho dreveného objektu amfiteátra (javisko), výstavba nových doplnkových drevených prístreškov a vybudovanie nových peších chodníkov vrátane výsadby parkovej zelene (stromy a kry). Stavba je členená na objekty: SO ...

Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov

Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov

Objekt SO 001 prvky drobnej architektúry nové, + graf. príloha Objekt pozostáva zo súboru stavebných prvkov rozmiestnených v centre obce Bzenov. Súbor týchto objektov pozostáva z: pilónov( a), palisády(b) a brány(c) tvoriace vstup do kultúrneho zariadenia. Jednotlivé zariadenia budú upevnené k podložiu /základu/. Zdraviu nie sú nebezpečné, ...

Revitalizácia parku v obci Papín

Revitalizácia parku v obci Papín

Predmetom zákazky je prestavba a dostavba (revitalizácia) obecného parku s vybudovaním detského ihriska. Plocha je situovaná na území, ktoré je funkčne riešené ako plocha určená na vybavenosť obce a dopĺňa jestvujúce funkcie ako škôlka, škola a obecný úrad, v centrálnej časti obce, v nadväznosti na novobudované komunitné centrum. Objekt SO-03: ...

Regenerace sídliště Fifejdy II - VI.etapa (část A, B)

Regenerace sídliště Fifejdy II - VI.etapa (část A, B)

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce části území sídliště (veřejného prostranství), které je vymezeno areálem ZŠO, Gen. Píky, navazuje na realizovanou II. etapu (kolem objektu Armády spásy) a na realizovanou III. etapu (hřiště VITA), z jihu na oplocené plochy v soukromém vlastnictví. Řeší rekonstrukci části ulice Gen.Píky a Oskara ...

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Žitavce

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Žitavce

Predmetom zákazky je realizácia revitalizácie verejného priestranstva a nadviazať na voľnočasové aktivity občanov a tiež vybudovanie malého trhoviska, pre potreby obce a jej občanov. Dotvorením lokalít sa zatraktívni a skvalitní estetické vnímanie daných častí, poskytne sa priestor pre voľnočasové aktivity pre mládež ale aj pre mamičky s deťmi. ...

Úprava verejného priestranstva pri RK kostole v obci Podkriváň

Úprava verejného priestranstva pri RK kostole v obci Podkriváň

Riešená plocha sa nachádza v obci Podkriváň, pri RK kostole. Návrh upravuje a dopĺňa jestvujúce spevnené plochy v záujmovom území a rovnako dopĺňa, resp. revitalizuje jestvujúcu zeleň. Komplexná úprava priestranstva zahŕňa vybudovanie alebo rekonštrukciu spevnených plôch, zelených plôch, vytvorenie oddychových plôch, rozmiestnenie lavičiek, ...

Modernizácia a rozšírenie detského ihriska v obci Červený Kláštor

Modernizácia a rozšírenie detského ihriska v obci Červený Kláštor

SO 01 Detské ihrisko: 1312,81 m2 zastavaná plocha Stavebnotechnické riešenie stavby: Účelom je vytvorenie detského ihriska pre voľno časové aktivity detí vo veku od 3 do 15 rokov, s hracími prvkami s dopadovými zónami, lavičkami a košmi. Ihrisko bude prístupné aj pre deti s rôznym zdravotným postihnutím. Stavebný objekt obsahuje zostavu 19 tich ...

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Zalaba

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Zalaba

Revitalizáciou sa navrhuje oddychovú zónu rozšíriť o objekty - Prístrešok, Spevnené plochy, Sedenie s prístreškom, opraviť Drevený mostík cez vodoteč, Upraviť betónový múrik, Upraviť pôvodné pódium, Upraviť brehy vodoteče, Revitalizovať trávnatú plochu. Realizáciou navrhovaných úprav sa rozšíria možnosti využitia oddychovej zóny pre väčší počet ...

Revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky

Revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky

Predmetom zákazky je revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky. Navrhovaná spevnená plocha má slúžiť hlavne na usporiadavanie verejných akcií. V rámci projektu je navrhované doplnenie mobiliáru spolu so sadovými úpravami. Stavebnými objektmi budú: - SO 101 Spevnené plochy - SO 102 Súbor prvkov verejnej zelene - SO 103 Súbor prvkov drobnej ...

(záznamy 1/25 z 415)  strana 1 / 17