Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace a chodníků v ulici Truhlářská, zřízení obratiště na konci ulice Truhlářská, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové pěší stezky, vegetační úpravy a umístění mobiliáře v prostoru sídliště Jih v Písku. Předmět plnění je podrobně vymezen v projektové dokumentaci a v soupisech ...

Názov predmetu zákazky: Park v Tomášikove - Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima

Názov predmetu zákazky: Park v Tomášikove - Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima

Park v obci Tomášikovo je národnou kultúrnou pamiatkou (číslo ÚZPF 59/3) a zároveň chráneným areálom so 4. stupňom ochrany (evidenčné číslo 979). Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima (pajasen žliazkatý) bol pochytený už v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo, ktorá bola spracovaná v roku 2013. Od roku 2013 sa ...

Rámcová dohoda na údržbu Zámeckého parku a přilehlých ploch

Rámcová dohoda na údržbu Zámeckého parku a přilehlých ploch

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na údržbu Zámeckého parku, Klášterní zahrady, zahrady Informačního střediska Vrchlabí a plochy kolem Technického zázemí Správy KRNAP. Jedná se o plochy, se kterými je povinna hospodařit Správa KRNAP. Podrobná technická specifikace - tedy plán údržby, pasport zeleně a mapy dotčených ploch tvoří přílohy ...

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Provedení revitalizace zeleně v době vegetačního klidu; 3) Provedení souvisejících prací, ...

Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť

Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť

revitalizace zeleně ve správním území města Třešť, oprava stávající cestní sítě v okolí Třešťského potoka a oprava stávající cestní sítě v parku u Váňovského rybníka

Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dvoupodlažního objektu mateřské školy pro 100 dětí s internátním provozem a přilehlou zahradou. Součástí stavby je napojení na inženýrské sítě, vybudování bezbariérových přístupových komunikací, parkoviště, chodníků, veřejného osvětlení, kontejnerového stání a sadových úprav.

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Předmětem veřejné zakázky je obnova dřevinného a bylinného patra parku s odstraněním neperspektivních dřevin nebo dřevin ve špatném zdravotním stavu, ošetření dřevin pomocí zdravotních, výchovných, stabilizačních či bezpečnostních řezů a výsadba převážně nepůvodních dřevin na místech s vhodnými prostorovými a světelnými podmínkami. Součástí ...

Údržba zeleně v MŠ

Údržba zeleně v MŠ

Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba zeleně – seče a výhraby v mateřských školách v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy a specifikací předmětu plnění, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Prořez stromů u silnic I. tř. v Královéhradeckém kraji

Prořez stromů u silnic I. tř. v Královéhradeckém kraji

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení prořezů stromů vč. odvozu a likvidace dřevní hmoty kolem silnic I. tříd v Královehradeckém kraji. . Veškerá ošetření na stromech a kácení budou prováděna kvalifikovanou osobou v oboru arboristiky. Technické a technologické postupy při řezu stromů rostoucích mimo les jsou ...

Park v lokalitě bývalého odkaliště Hády

Park v lokalitě bývalého odkaliště Hády

Zadavatel je vlastníkem pozemku p.č. 7988/1 v k.ú. Židenice, lokalita Hády, která byla v minulosti využívána jako odkaliště popílku z provozů zadavatele. Zadavatel má zájem revitalizovat tuto plochu na park podle PROJEKTU. Realizace končeného záměru zadavatele je rozdělena na dvě etapy, z nichž každá je zadávána jako část VZ ve smyslu ustanovení § ...

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - II. část

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - II. část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci části "Nového sídliště" konkrétně ulic Luční, Ječná a Sportovní v Klášterci nad Ohří. Konkrétně budou obnoveny povrchy komunikací a chodníků, budou vybudována nová parkovací místa vč. odvodnění, bude rekonstruováno veřejné osvětlení a revitalizována zeleň.

D6 Lubenec, obchvat - náhradní výsadba

D6 Lubenec, obchvat - náhradní výsadba

Jedná se o náhradní výsadbu dřevin - ovocné polokmeny, alejové stromy (OK 10 - 12), odrostky (120 - 150 cm), poloodrostky (51 - 80 cm), lesní sazenice (36 - 50 cm), keře (20- 30 cm). Velikost sadebního materiálu zvolí zhotovitel s ohledem na jeho účel a s přihlédnutím ke konkrétním stanovištním podmínkám. Sazenice nesmí být mechanicky poškozeny (s ...

Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Ošetření lipové aleje v Malé Skále

Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Ošetření lipové aleje v Malé Skále

Předmětem veřejné zakázky je ošetření 44 ks stromů (38x zdravotní řez, 3x bezpečnostní řez, 22x instalace bezpečnostních vazeb, 21x obvodová redukce, 10x řez redukční lokální,6 x odstranění výmladků, 4x odstranění vzrůstajících dřevin v okapové linii stromu, 2x ponechání stabilního torz a 1x sesazovací řez) v lipové aleji v Malé Skále, která se ...

Významné aleje Libereckého kraje 3.etapa - Ošetření aleje Karolíny Světlé, Český Dub

Významné aleje Libereckého kraje 3.etapa - Ošetření aleje Karolíny Světlé, Český Dub

Předmětem veřejné zakázky je ošetření 61 ks stromů (47x zdravotní řez, 8x bezpečnostní řez, 4x instalace bezpečnostních vazeb, 4x výchovný řez, 1x řez redukční lokální a 1 x odstranění výmladků) v aleji Karolíny Světlé, která se nachází podél pěší cesty o délce cca 1 km mezi obcemi Český Dub a Starý Dub. Alej se nachází na pozemcích p.p.č. 929 v ...

Revitalizace parku Přátelství a středu města Meziboří 1. etapa

Revitalizace parku Přátelství a středu města Meziboří 1. etapa

Stavební úpravy středu města Meziboří spočívají v novém urbanistickém řešení - nové řešení parkoviště s navazujícími komunikacemi pro pěší. Stávající zpevněné plochy budou vybourány, budou realizovány nové opěrné stěny, nové provedení schodiště, odvodnění parkoviště (nová dešťová kanalizace), nová zeleň, dále bude provedena úprava autobusové ...

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

Predmetom zákazky je realizácia stavebného projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy. Projekt rieši štyri verejné plochy - Lokalita s parc. č. 157/1,144/2, 335, 336/2, Lokalita s parc. č. 211/1, Lokalita s parc. č. 1617/3, 1617/24 a Lokalita s parc. č. 134/1. V daných lokalitách ide o celkové riešenie verejných plôch, parkové ...

Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná

Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná

Jedná se o přístavbu základní školy – vstupní haly s šatnami žáků, spojovací chodby a pavilonu s 12 odbornými učebnami a 5 kabinety. Dále se bude v pavilonu nacházet hygienické zázemí, sklady pomůcek pro zahradní a environmentální výchovu a sklad materiálu pro praktickou výchovu (dílny). Součástí investice je vybudování výukové zahrady pro ...

Povstalecká ul. Banská Bystrica - výstavba parkoviska a rekonštrukcia komunikácie

Povstalecká ul. Banská Bystrica - výstavba parkoviska a rekonštrukcia komunikácie

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Banská Bystrica Povstalecká ulica parkoviská podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu z 07/2017, vypracovanej Ing. Tomášom Kordíkom, Orenburská 2321/8, 974 04 Banská Bystrica. Stavba Banská Bystrica Povstalecká ulicaparkoviská ...

D7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - SO 823 ÚSES

D7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - SO 823 ÚSES

Ozelenění lokálního biocentra LC 23 a koridoru LK 22 v km 8,6 - 9,1 na konci úseku D7 v blízkosti obce Droužkovice. Biocentrum se nachází u mimoúrovňové křižovatky, biokoridor je veden podél silnice. Realizace je podmínkou stanoviska o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. ...

Regenerácia vnútrobloku sídliska, ul. Mallého, Skalica

Regenerácia vnútrobloku sídliska, ul. Mallého, Skalica

Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti: 1. časť: Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého, Skalica - predmetom tejto časti zákazky je úprava a vytvorenie: - voľnej krajiny - les: doplnenie existujúcej stromovej vegetácie o výsadbu stromov a výsadbu cibuľovín; - kvetnatej lúky: výsev vhodného spektra osiva; - ...

Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu

Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu

Kosenie trávnatých plôch v rôznom stupni svahovitosti so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu, realizované rôznym technickým vybavením v závislosti od členitosti a rôznorodosti terénu. V objektoch, v ktorých je možné vykonávať úpravu trávnatých plôch mulčovaním, je žiadúce mulčovanie trávnatého porastu. Predpokladaný rozsah jedného ...

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

obnova krovů a střech, obnova fásád, odvodnění objektu, úprava zahrady Kláštera, restaurátorské práce

Poptávám úpravu zahrady

Poptávám úpravu zahrady

Poptávám jednorázovou (v termínu do konce března 2018) úprava rovinné zahrady ( cca 300 m2); 80 % je tráva- posečení, (elektřina k dispozici) a řez asi 6 stromů (jabloní) o současné max. výšce 4-5 m v katastru Ostrava-Výškovice.

Jabloňová, Praha 10

Jabloňová, Praha 10

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace Jabloňová, v úseku V Korytech – Topolová. Bude provedena výměna konstrukce vozovky a chodníků a přeložka sdělovacích kabelů (úsek Ostružinová – Fialková). Vozovka, parkovací stání jsou navržena s živičných povrchem, chodníky a chodníkové přejezdy z betonové dlažby. Přeložku České telekomunikační ...

Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín

Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v revitalizácii zelene Parku Gen. M.R. Štefánika na ucelenom verejnom priestranstve v intraviláne mesta Trenčín, kde jeho užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov. Služby budú poskytnuté v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa projektovej dokumentácie: REVITALIZÁCIA PARKU ...

(záznamy 1/25 z 3185)  strana 1 / 128