Poptávám renovaci trávníku

Poptávám renovaci trávníku

Poptávám renovaci trávníku u rodinného domu v Olomouci_Lazcích. Trávník byl před pěti lety založen nově, bohužel nebyl uválcován, takže se hned objevily nerovnosti, drny. Na trávníku je spousta mechu,zčásti proto,že od jihu je zcela zastíněn. Dále potřebuji poradit s hnojením trávníku i celé zahrady,pomoc s výsadbou trvalek a posléze i jarních ...

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Jedná se o vytvoření větší mokřadní plochy tvořené soustavou vodních tůní - mokřadů na pozemcích investora v k. ú. Ořechov v lokalitě „Na dolinách“, rozšiřující stávající lokální biocentrum LBC10 o novou část v souladu s územním plánem obce Ořechov. Součástí stavby je vzdouvací objekt na toku Lejtna, zajišťující příznivý vodní režim v mokřadu. ...

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice 1. máje. Součástí stavby jsou komunikace, parkoviště, veřejné osvětlení, kanalizační a vodovodní řad, mobiliář a výsadba stromů a další související objekty. Rekonstrukce ul. 1. máje je rozdělena do 3 etap. CPV kódy: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace, 45232400-6 Stavební práce na výstavbě ...

Nuselská III. etapa, Praha 4

Nuselská III. etapa, Praha 4

V rámci stavby III. etapy dojde k rekonstrukci ul. Nuselská v délce cca 426 m, v úseku most přes Botič - Michelská. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace (vozovka s živičným krytem, chodníky mozaiková dlažba dle pražských předpisů, chodníkové přejezdy, autobusové zastávky a parkovací stání z velké dlažby) a vegetační úpravy. Přeložku České ...

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg

Predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bardejove

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bardejove

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bradejove. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Projekt starostlivosti o zeleň v meste Poprad

Projekt starostlivosti o zeleň v meste Poprad

Predmetom zákazky je zameranie a inventarizácia zelene stromov v intraviláne mesta Poprad. Pôjde o mobilný zber dát o zeleni na území mesta Poprad pre ich následnú implementáciu do informačného systému mesta z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. V rámci zberu dát pôjde o inventarizáciu stromov na pozemkoch vo ...

Běžná údržba zeleně

Běžná údržba zeleně

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je údržba prvků ploch zeleně na vybraných lokalitách v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. údržbu parkových trávníků 2. údržbu trvalkových rabat 3. údržbu keřových porostů 4. údržbu živých plotů 5. údržbu mlatových ploch. Zadavatel rozhodl v souladu s ...

Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech

Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování nových parkovacích míst, obnova stávajících, úprava veřejné zeleně a vybudování nových klidových zón. V rámci rekonstrukce bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků ...

III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Rekonstrukce průtahu s novou konstrukcí vozovky silnic III/1804 v obci Horní Bříza, ulice Tovární. Výstavba chodníků a vjezdů ke stávajícím nemovitostem, oboustranné autobusové zastávky, výstavba parkovacích míst, odvodnění vozovky, součástí stavby je obnova vodovodu a kanalizace, úprava vegetace.

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK Dr.I.Markoviča

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK Dr.I.Markoviča

Riešená lokalita na sídlisku Rajková ( vnútroblok Klčové) je situovaná v pôvodnom areáli Technických služieb mesta Nové mesto nad Váhom. Zmena funkčného využitia tejto lokality bude zlepšením parkovacích možností pre obyvateľov sídliska a doplnením funkcie relaxačnej zelene so športoviskami a hernými plochami . Navrhovaný počet parkovacích stojísk ...

Výsadba zeleně v Hranicích

Výsadba zeleně v Hranicích

Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů a keřů v rámci následujících kategorií: • Stromořadí a solitérní stromy • Solitérní keře • Živé ploty a linie keřů • Keřové skupiny v rovině • Keřové skupiny na svahu. Umístění navržených vegetačních prvků je dáno výkresovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace. Součástí předmětu ...

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa

Rekonstrukce místních komunikací, veřejného osvětlení, revitalizace zeleně, vybudování dětských hřišť, vybudování parkovišť.

Obec Zvole – Výstavba mateřské školy

Obec Zvole – Výstavba mateřské školy

Předmětem zakázky je výstavba areálu nové mateřské školy na pozemcích parc. č. 502/31, 502/185, 502/186, 502/187, 502/237 a st. 272, k.ú. Zvole u Prahy, obec Zvole, s kapacitou 100 dětí, a to v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností STUDIO DEGREE s.r.o. a stavebním povolením ze dne 12. 6. 2014, ve znění rozhodnutí o změně ...

Poptávám frézování pařezů

Poptávám frézování pařezů

Poptávám frézování pařezů na zahradě u RD. Jedná se o 10 ks, po tůjích, o průměru 10 až 30 cm.

Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr

Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr

Zadavatel je příjemcem dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu (dále též jen „IROP“) určené na realizaci projektu s názvem „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“ (dále též jen „Projekt“), jehož předmětem je mimo jiné stavební obnova a zpřístupnění a zatraktivnění této památky UNESCO. Tato veřejná ...

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji, konkrétne: 1. Zvýšenie kapacity materskej školy formou prístavby 2. Rekonštrukcia existujúcej budovy materskej školy 3. Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v ...

Revitalizácia centra obce Ohrady

Revitalizácia centra obce Ohrady

Stavba pozostáva z vybudovania parku, ihriska, amfiteátru vrátane sadových úprav, závlahového systému, kanalizácie, osvetlenia. Súčasťou stavby je aj náučný chodník, tržnica a protihlukové časti stavby. Bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch a projektovej dokumentácií.

Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK5, LBK9 v k.ú. Nenkovice

Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK5, LBK9 v k.ú. Nenkovice

Předmětem plnění je odstranění nevhodných, suchých a plevelných zbytků rostlin, úprava plochy kultivátorem + následné zatravnění plochy biokoridoru, výsadba jednotlivých skupin dřevinných porostů v pásech, zřízení dočasné ochrany dřevin (oplocení úseků, ochrana jednotlivých dřevin pletivem proti okusu). Realizace díla proběhne od 1. 8. 2018 do ...

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části území sídliště Fifejdy II, které je vymezeno ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání a optimalizovat pěší trasy. Projektová ...

Staré Bohnice, II et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha

Staré Bohnice, II et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha

V rámci stavby II. a III. etapy dojde k rekonstrukci níže jmenovaných komunikací: II. etapa – U Skalky, Nad Pentlovkou, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce III. etapa – U Velké Skály, Na Bendovce, V Nových Bohnicích, Před Ústavem, U Pazderek na Praze 8. Vozovka je navržena s živičným krytem, zvýšená plocha křižovatek z dlažby, ...

Obnova tradičného obhospodarovania - Drienčanský kras

Obnova tradičného obhospodarovania - Drienčanský kras

Predpokladaný rozsah predmetu zákazky: Odstránenie náletových drevín (lokalita so IV. stupňom ochrany). Dreviny je potrebné odstraňovať ručne, krovinorezom a ručným náradím, s využitím OOPP, pretože sklonitosť terénu je značná a na povrch tu vystupuje materská hornina škrapy. Dôležité je ponechať solitéry starších drevín, napr. ovocných, ako aj ...

Komunitné centrum Smižany

Komunitné centrum Smižany

Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení: SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NIL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod SO 02 ...

Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření

Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření

Předmětem veřejné zakázky jsou managementová opatření na území CHKO Šumava v NPP Blanice (včetně OP) a Prameniště Blanice. Opatření spočívají v činnostech: 1. Prořezávky - Odstranění dřevin podél vodoteče, do průměru kmene 20 cm, na pruhu o šířce 30 m 2. Stružkování – jedná se o obnovu funkce narušených pramenišť, obnovu mokřadních biotopů v ...

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...

(záznamy 1/25 z 3155)  strana 1 / 127