I.tř. Kácení stromů u silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji

I.tř. Kácení stromů u silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji

Kácení stromů a odstranění pařezů frézováním v období vegetačního klidu (od 1.10. do 31.3.) v souladu se zákonem 117/1992 SB. o ochraně přírody a krajiny. Nevyhovující zdravotní stav stromů u silnic I.tříd v Královéhradeckém kraji.

Realizace ÚSES v k. ú. Věžky

Realizace ÚSES v k. ú. Věžky

Předmětem veřejné zakázky je založení a regenerace 4 lokálních biokoridorů (LBK 4, 5, 6 a 7) a dvou lokálních biocenter LBC 5 a 7. Jednotlivé prvky na sebe vzájemně navazují a procházejí severní polovinou katastrálního území Věžky od hranice s Kovalovicemi na severovýchodě až po hranici s Dřínovem na západě. Úpravy se týkají ploch na obecních ...

Údržba Lesoparku Skalky

Údržba Lesoparku Skalky

Předmětem zakázky je zajištění kompletní udržovací a rozvojové péče o zeleň, včetně údržby zpevněných ploch (mlatové stezky, dlážděná plocha u altánu, chodníčky u teras s růžemi) a mobiliáře v lokalitě Lesopark Skalky v Novém Jičíně v letech 2018 - 2022 dle projektu „Plán péče o Lesopark Skalky - aktualizace“, zpracovaného Ing. Janou Drochytkovou ...

Údržba veřejné zeleně v k.ú. Medlánky

Údržba veřejné zeleně v k.ú. Medlánky

Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba veřejně přístupných ploch zeleně v k.ú. Brno-Medlánky, plochy jsou vymezeny graficky a textově zadávací dokumentací s prováděním údržby v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací.

Regenerace sídlištní zeleně II - Rybízová, Ostružinová, Jabloňová (Brno - Medlánky)

Regenerace sídlištní zeleně II - Rybízová, Ostružinová, Jabloňová (Brno - Medlánky)

Předmětem plnění veřejné zakázky je regenerace sídlištní zeleně v k. ú. Brno – Medlánky lokalita ul. Rybízová, ul. Ostružinová a část ul. Jabloňová podle projektové dokumentace. Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru v Brně - Medlánkách, jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh nové koncepce řešení prostoru a zeleně s ...

Údržba zeleně v Turnově

Údržba zeleně v Turnově

Předmětem zakázky je údržba 64,8 ha veřejné zeleně na území města Turnov od 1.1.2019 do 31.12.2023.

Zajištění úklidu, zimní sjízdnosti a údržby veřejné zeleně ve městě Kosmonosy

Zajištění úklidu, zimní sjízdnosti a údržby veřejné zeleně ve městě Kosmonosy

Jedná se o zajištění komunálních služeb na území města Kosmonosy a místní části Horní Stakory. Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu veřejných prostranství včetně vývozu odpadkových košů, zajištění zimní údržby a údržby veřejné zelené v rozsahu popsaném dále v zadávací dokumentaci.

Poptávám realizaci zelené střechy

Poptávám realizaci zelené střechy

Poptávám položení zelené střechy. Rozměr cca 80m2. Rovná střecha s atikou, položena hydroizolační folie Protan G 1,5mm šedá, na ní položena geotextilie 300g/m2. Děkuji.

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí II

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí II

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Údržba městské zeleně

Údržba městské zeleně

Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexní práce při údržbě městské zeleně na území Města Ostrova. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace a Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Regenerace sídlištní zeleně II - Rybízová, Ostružinová, Jabloňová

Regenerace sídlištní zeleně II - Rybízová, Ostružinová, Jabloňová

Předmětem plnění veřejné zakázky je regenerace sídlištní zeleně v k. ú. Brno – Medlánky lokalita ul. Rybízová, ul. Ostružinová a část ul. Jabloňová podle projektové dokumentace. Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru v Brně - Medlánkách, jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh nové koncepce řešení prostoru a zeleně s ...

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok - rekonštrukcia jestvujúcej časti objektu rieši dispozičné zmeny (prispôsobenie dispozície požiadavkám prevádzky KD, čím sa vytvoria chýbajúce priestory), zateplenie obvodového muriva, výmena vonkajších a vnútorných výplní otvorov, sanácia proti vlhkosti, rekonštrukcia ...

FNKV – úklidové práce a údržba vnějších ploch a zeleně

FNKV – úklidové práce a údržba vnějších ploch a zeleně

Předmětem veřejné zakázky je: A. Vnitřní úklidové služby V rámci poskytování vnitřních úklidových služeb bude vybraný dodavatel povinen pro zadavatele zajišťovat následující služby: a) Pravidelný úklid b) Stálá služba na operačních sálech c) Mimořádný a nepravidelný úklid B. Údržba vnějších ploch areálu FNKV Údržba vnějších ploch areálu ...

Karibuni – výběh B pro slony africké

Karibuni – výběh B pro slony africké

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba venkovního výběhu pro slony africké v rámci nového území zoologické zahrady - Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín - Lešná. Součástí řešeného území je venkovní výběh včetně mechanické bariéry a elektrického ohradníku na jeho hranici, náhradní zdroj pro elektrický ...

Rez drevín - Park Janka Kráľa, Bernolákov sad, Ul. J. Slottu č. 2

Rez drevín - Park Janka Kráľa, Bernolákov sad, Ul. J. Slottu č. 2

A. Rez drevín Park Janka Kráľa - časť 1. Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostného a zdravotného rezu na drevinách ktoré rastú v dotyku s chodníkom, alebo svojimi konármi zasahujú do chodníkov vyznačených na priložených mapách viď prílohy Príloha č.1. B. Rez drevín Park Janka Kráľa - časť 2. Predmetom zákazky je zabezpečenie ...

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova,  1. etapa, Praha 2

Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, 1. etapa, Praha 2

První etapa rekonstrukce komunikace v ul. Na Slupi - za most přes Botič B 005 v Praze 2 zahrnuje objekty komunikace ( živičný povrch), chodníky ( mozaiková dlažba), chodníkové přejezdy (drobná kostka), opravu stávajícího mostu, přeložky sítí, úpravu mobiliáře a vegetační úpravy. Stavba je koordinována se stavbou DP HMP, a.s. Při výsadbě ...

Realizace zeleně v obci Věžky 2017

Realizace zeleně v obci Věžky 2017

Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou projektů založení zeleně v obci Věžky. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Svobody

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Svobody

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby parkové plochy – u Gymnázia

Zajištění údržby parkové plochy – u Gymnázia

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Centrum

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Centrum

Předmětem plnění je zajištění údržby a funkčnosti travnatých ploch, keřových skupin a dřevin na území města Kladna v lokalitě „Centrum“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Sever

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Sever

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin a dřevin včetně jejich výsadby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby parkové plochy – u Kauflandu

Zajištění údržby parkové plochy – u Kauflandu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údžby zeleně v lokalitě Kladno - Rozdělov

Zajištění údžby zeleně v lokalitě Kladno - Rozdělov

Předmětem plnění je zajištění údržby a funkčnosti travnatých ploch, keřových skupin a dřevin na území města Kladna v lokalitě „Rozdělov“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby zeleně v parkové ploše Dvořákovy sady

Zajištění údržby zeleně v parkové ploše Dvořákovy sady

Předmětem plnění je zajištění údržby a funkčnosti travnatých ploch, keřových skupin a dřevin na území města Kladna v lokalitě „Rozdělov“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

(záznamy 1/25 z 3084)  strana 1 / 124