Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina

Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je výsadba biokoridoru LBK 642 na pozemcích ve vlastnictví a katastru Obce Slatina, včetně následné tříleté péče. Výsadba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou Gepard spol. s r. o., Praha 5.

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kácení dřevin a sanace území v Průmyslové zóně Mošnov na pozemku p. č. 822/47, 822/51, 822/66 a 822/73 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to v souladu s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy pro kácení v lokalitě PZ Mošnov část p.č. 822/47, 822/73, 822/51“ a s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy ...

Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech: 1) Respektování stávající urbanistické koncepce; 2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť; 3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a ...

Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích

Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s údržbou veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích.

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

HOZ Barevna a Moravany

HOZ Barevna a Moravany

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Dašice, Moravanský a Moravany, obec Dašice a Moravany, okres Pardubice. Udržovací práce dle PD jsou navrženy do 2 stavebních objektů, a to SO 01 v km 0,080 - 1,165 spočívající v posečení průtočného profilu, vyhrabání a ekologické likvidaci pokoseného divokého porostu, odstranění, keřových ...

Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře

Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře

Obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory, a to pomocí krajinných struktur. Jedná se zejména o variabilní plochy pastvin a pastevních lesů s typickými skupinovými a solitérními výsadbami dřevin. Předmětem je výsadba 2295 ks geograficky původních taxonů stanoviště vhodných dřevin a ovocných dřevin.

NKP Zámok Bojnice obnova francúzskeho parku

NKP Zámok Bojnice obnova francúzskeho parku

- realizácia nového chodníka - zmena systému osvetlenia parku - realizácia terénnych úprav - realizácia odvodnenia parku - doplnenie drobnej architektúry - sadové úpravy

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova dřevinného a bylinného patra parku a regenerací trávníků, zároveň řeší opravu části stávající mlatové cestní sítě. Cílem je vytvoření nové generace stromů a doplněni stávající zeleně tak, aby se přispělo k zatraktivnění veřejné zeleně, zvýšení biodiverzity a zajištěni zdravého prostředí pro obyvatele, ...

Obnova jabloňových alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.

Obnova jabloňových alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.

Předmětem veřejné zakázky je obnova liniových vegetačních prvků v extravilánu obce Kladruby nad Labem. Tyto prvky jsou typickým doprovodem lokálních komunikací, historických cest, které propojují jednotlivé objekty hřebčína a tvoří tak charakteristickou historickou stopu v místním krajinném rázu.

Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10

Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajišťování činností spojených se správou 128,6 hektarů (část A 35,8 ha, část B 36,7 ha, část C 56,1 ha) ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 10.

Údržba travnatých ploch na území městského obvodu Poruba II

Údržba travnatých ploch na území městského obvodu Poruba II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, že za podmínek uvedených v návrhu smlouvy poskytne zadavateli služby spočívající v údržbě travnatých ploch na území městského obvodu Poruba zahrnující: a) celoroční údržbu travnatých ploch včetně 20 školských zařízení – kosení, jarní a podzimní vyhrabávání listí ze zeleně b) celoroční čištění ...

Letná a zimná údržba

Letná a zimná údržba

Predmetom zákazky je služba letná a zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov a schodísk a starostlivosť o verejnú zeleň.

Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023

Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023

Předmětem této veřejné zakázky je sedmiletá intenzivní obnovní péče na ploše 26,03 ha (sečení, vyřezání náletových dřevin) národní přírodní památky Na Požárech, s cílem zpomalení až zastavení poklesu druhové diverzity mokřadních ekosystémů a nastartování opatření a procesů vedoucích k obnově (zlepšení) druhově bohatých společenstev, tak aby byl ...

Obnova Lobezského parku

Obnova Lobezského parku

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lobezského parku“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. úpravu parkových komunikací a zpevněných ploch 2. drobná parková architektura (odpočívadlo, vyhlídkové molo, posedové zídky ...

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení

Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických prací včetně údržby a dalších souvisejících činností

Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických prací včetně údržby a dalších souvisejících činností

Dílčí část 1 - Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Dílčí část 2 - Arboristické práce a péče o stromořadí Dílčí část 3 - Údržba trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů se zvýšenou autoregulecí Dílčí část 4 - Založení a údržba záhonů letniček (jarní výsadba) a dvouletek a cibulovin (podzimní výsadba) Dílčí část 5 - Údržba Rajské zahrady

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

I/38, I/53 – Náhradní výsadba dřevin

I/38, I/53 – Náhradní výsadba dřevin

Zajištění náhradní výsadby dřevin na silničních pozemních komunikacích I. třídy na území Jihomoravského kraje - silnice I/38 a I/53.

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitné centrum v obci Malá Domaša. OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO-01Objekt komunitného centra SO-02Kanalizačná prípojka SO-03Vodovodná prípojka SO-04Odberné elektrické zariadenie SO-05Spevnené plochy a sadové úpravy Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu ...

Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018

Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018

Veřejná zakázka je rozdělena na následující 4 části: 1. ČÁST: LOKALITA KRALUPY; 2. ČÁST: LOKALITA LOBEČEK; 3. ČÁST: PŘÍRODNÍ LOKALITY; 4. ČÁST: ZELEŇ V ZŠ A MŠ + ZÁHONY A KVĚTINOVÉ MÍSY. Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně ve výše uvedených lokalitách města Kralupy nad Vltavou. ...

Revitalizace parku Nové Syrovice

Revitalizace parku Nové Syrovice

Jedná se o samostatně zadávanou část veřejné zakázky na revitalizaci vybraných parků v majetku zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace sadových úprav spočívajících v provedení odborných arboristických zásahů, opatření a biotechnických úprav v parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice.

Revitalizace parku Velké Meziříčí

Revitalizace parku Velké Meziříčí

Jedná se o samostatně zadávanou část veřejné zakázky na revitalizaci vybraných parků v majetku zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace sadových úprav spočívajících v provedení odborných arboristických zásahů, opatření a biotechnických úprav v parku u objektu Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.

Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I

Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení výsadeb v extravilánu města Velké Pavlovice. Záměrem města je realizovat část navržených skladebných částí ÚSES a tím přispět ke zlepšení životního prostředí. Projekt se zabývá návrhem chybějících částí dvou biokoridorů a pěti interakčních prvků. Všechny zakládané krajinné prvky budou ...

Založení krajinných struktur v k.ú. Syrovice

Založení krajinných struktur v k.ú. Syrovice

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení výsadeb v extravilánu obce Syrovice. Kromě realizace biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny budou realizovány prvky snižující vodní a větrnou erozi, jako jsou protierozní meze a větrolamy. Síť trvalých krajinných struktur bude doplněna liniovými ...

(záznamy 1/25 z 3113)  strana 1 / 125