Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Kamenický Šenov - Slunečná

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Kamenický Šenov - Slunečná

Předmětem veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji Kamenický Šenov – Slunečná , která se nachází podél silnice vedoucí z Kamenického Šenova do Slunečné, v katastru Kamenického Šenova. Alej se nachází na pozemcích p.č. 2551/1, p.č. 1353, p.p.č. 1327/5, p.č. 1327/4, p.č. 1403, p.č. 1237/1 v k.ú. Kamenický Šenov. Začíná ihned za ...

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Albrechtice - Vítkov

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Albrechtice - Vítkov

Předmětem veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji Albrechtice – Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov na pozemcích p. č. 936, 602/1, 602/7, 603 a 633/3 a 937 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu a na pozemku p. č. 1229 v k.ú. Horní Vítkov. Stromy rostou v těsné blízkosti ...

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79 se nachází v klidné části MO Plzeň 2 Slovany, řešené území je ohraničeno ulicí Koterovskou, Táborskou a 13. ZŠ. V současnosti se ve vnitrobloku nachází obousměrná komunikace s asfaltovým povrchem. Účelem stavby je vybudování nových 49 parkovacích stání, úprava území na obytnou zónu, rekonstrukce veřejného osvětlení, ...

Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava

Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění ošetření několika typů arboristických zásahů za účelem zajištění vitality a perspektivy jednotlivých stromů. Typy zásahů vycházejí ze standardu "Řez stromů" (SPPK A02 02: 2015-AOPK, Standardy péče o přírodu a ...

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

Bude provedena obnova vrchnostenské okrasné zahrady, jejíž součástí bude obnovená terasová partie zahrady, včetně funkční obnovy vodních prvků, související terénní úpravy a rozsáhlý systém parkových cest. Pod terasami je situován původní rybník, který bude obnoven. Celá spodní část zahrady v rovině bude upravena pro účely zahradního parteru, kde ...

Poptávám sezónní sečení trávy

Poptávám sezónní sečení trávy

Poptávám sezónní sečení trávy kolem chaty v chatové oblasti obce Valšov, okres Bruntál. - pozemek cca 900 m2, mírný svah, celistvý - bez překážek na pozemku - sezóna květen až září, sečení 1x až 2x v měsíci pravidelně - dosekávání kolem plotu - cca 35 m - posekanou trávu nechat na kompostu - eventuálně dokončit letošní sezónu, domluva na ...

Poptávám odstranění pařezu

Poptávám odstranění pařezu

Poptávám odstranění pařezu, na zahradě ve Frýdlantě n/O.

Revitalizace zeleně v mikroregionu Urbanická brázda

Revitalizace zeleně v mikroregionu Urbanická brázda

Předmětem zakázky je revitalizace zeleně v mikroregionu Urbanická brázda.

Revitalizace Masarykových sadů v Lounech – část park T.G.M.

Revitalizace Masarykových sadů v Lounech – část park T.G.M.

Předmětem Zakázky je celková revitalizace parku T.G.M. v Masarykových sadech v Lounech. V rámci projektu Revitalizace Masarykových sadů v Lounech byly zhodnoceny všechny dřeviny rostoucí v řešeném území. Dle vyhodnocení zdravotního stavu dřevin a provozní bezpečnosti bylo navrženo kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu a ošetření stávajících ...

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova dřevinného a bylinného patra parku a regenerací trávníků, zároveň řeší opravu části stávající mlatové cestní sítě. Cílem je vytvoření nové generace stromů a doplněni stávající zeleně tak, aby se přispělo k zatraktivnění veřejné zeleně, zvýšení biodiverzity a zajištěni zdravého prostředí pro obyvatele, ...

Údržba veřejné zeleně v Boskovicích

Údržba veřejné zeleně v Boskovicích

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní údržby veřejné zeleně v Boskovicích. Komplexní údržbou městské zeleně se rozumí všechny práce související se zakládáním, pěstováním, údržbou a likvidací sadovnických prvků přirozených či umělých, uspořádaných podle zásad sadovnické estetiky do zpravidla více funkčních kompozic, jakož i pravidelné, ...

JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - oblast sever

JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - oblast sever

Zajištění údržby zeleně (travní porosty, keře a stromy) na silničních pozemcích komunikací I. třídy na území Jihomoravského kraje - oblast sever (silnice I/19, I/23, I/42, I/43, I/47, I/50, I/52 a I/54) v období od 10/2017 do 09/2022.

Obnova historické části Podmokel - etapa C

Obnova historické části Podmokel - etapa C

Bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch ve vymezené lokalitě včetně provedení jejich odvodnění. Provedení nových a úprava stávajících inženýrských sítí. Výsadba zeleně a listnatých stromů (Ulmus Resista ,New Horizon‘- resistentní jilmy – bez alternativy kultivaru ) cca 30 ks s obvodem kmene do 35 cm a podchozí výška min. 4,5 m). ...

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Sítná

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Sítná

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby parkové plochy – Trilobit

Zajištění údržby parkové plochy – Trilobit

Předmětem plnění je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin a dřevin včetně jejich výsadby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – řešení regenerace sídliště Nová. Sídliště se nachází ve východní části města Hranice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a chodníky a pakovací stání kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany v okrese Příbram, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Kácení stromů a ořezy dřevin v MSK

Kácení stromů a ořezy dřevin v MSK

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení kácení stromů a odstranění pařezů a veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů a úpravou terénu v Moravskoslezském kraji v období vegetačního klidu od 01. 10. do 31. 03. Dále je předmětem zakázky provedení ořezů křovin a stromů vč. odvozu a likvidace dřevní hmoty kolem ...

Provádění sečí (opravných sečí)

Provádění sečí (opravných sečí)

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby údržby zeleně spočívající v sečení travnatých ploch včetně sběru, odvozu a likvidace posečené hmoty na území městské části Praha 8. Předmět plnění bude prováděn na plochách vymezených Pasportem zeleně.

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

Predmetom zákazky je sanácia úseku hradieb, vykazujúceho statické poruchy a s ňou súvisiace terénne úpravy, vrátane spevnených plôch, úpravy odvodu dažďových vôd a osvetlenia, sadové úpravy a práce súvisiace s obnovou povrchu hradobných múrov a ich koruny. Práce budú zavŕšené obnovou povrchu hradobných múrov umelecko remeselnými a reštaurátorskými ...

Hrabákova, Praha 11, č.akce 720

Hrabákova, Praha 11, č.akce 720

Předmětem plnění je oprava stávající vozovky a chodníků, včetně opravy odvodňovacích zařízení v ulici Hrabákova. Povrch vozovky i chodníku bude asfaltový. Opravovaný úsek ulice Hrabákova se nachází v úseku mezi vjezdem do areálu ZŠ Praha - Šeberov a obratištěm u MŠ Hrabákova, má délku 187 m. Komunikace je jednopruhová jednosměrná s šířkou jízdního ...

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“. Původní stavba nebyla dokončena původním zhotovitelem stavby, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČO ...

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave

Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: SO Spevnené plochy SO Sadové úpravy SO Verejné osvetlenie SO Preložka oznamovacieho vedenia Súčasťou zákazky sú náklady na zabezpečenie koordinátora PD a koordinátora bezpečnosti, geodetické práce a všetky ostatné súvisiace práce a dodávky. Podrobnejší popis je uvedený v súťažných ...

(záznamy 1/25 z 3051)  strana 1 / 123