Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina

Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je výsadba biokoridoru LBK 642 na pozemcích ve vlastnictví a katastru Obce Slatina, včetně následné tříleté péče. Výsadba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou Gepard spol. s r. o., Praha 5.

Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko

Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko

Dodávka rychlospojkového železného potrbního systému v tomto složení: 7020x Trubka rychlospojková 6 m, 2,75" potrubí, pozink, pevná rychlospojka, PN10 2520x Postřikovač plnokruhovy? mosazny? dvoutryskovy? , dostřik 16 m při 3 bar 2520x Navrtávka 1" na 2,75" potrubí, pozink 2520x Navrtávka 1" na 2,75" potrubí, pozink 2520x Napojení ...

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kácení dřevin a sanace území v Průmyslové zóně Mošnov na pozemku p. č. 822/47, 822/51, 822/66 a 822/73 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to v souladu s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy pro kácení v lokalitě PZ Mošnov část p.č. 822/47, 822/73, 822/51“ a s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy ...

Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech: 1) Respektování stávající urbanistické koncepce; 2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť; 3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a ...

Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích

Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s údržbou veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích.

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

HOZ Barevna a Moravany

HOZ Barevna a Moravany

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Dašice, Moravanský a Moravany, obec Dašice a Moravany, okres Pardubice. Udržovací práce dle PD jsou navrženy do 2 stavebních objektů, a to SO 01 v km 0,080 - 1,165 spočívající v posečení průtočného profilu, vyhrabání a ekologické likvidaci pokoseného divokého porostu, odstranění, keřových ...

Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře

Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře

Obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory, a to pomocí krajinných struktur. Jedná se zejména o variabilní plochy pastvin a pastevních lesů s typickými skupinovými a solitérními výsadbami dřevin. Předmětem je výsadba 2295 ks geograficky původních taxonů stanoviště vhodných dřevin a ovocných dřevin.

NKP Zámok Bojnice obnova francúzskeho parku

NKP Zámok Bojnice obnova francúzskeho parku

- realizácia nového chodníka - zmena systému osvetlenia parku - realizácia terénnych úprav - realizácia odvodnenia parku - doplnenie drobnej architektúry - sadové úpravy

Kompostéry pro obce Regionu MTJ

Kompostéry pro obce Regionu MTJ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2757 kusů kompostérů (4 různých typů), 4 kompostovacích sil a 1 štěpkovače. Předmět je dále rozdělen na 2 samostatné dílčí části ve smyslu § 35 a 101 zákona, a to na: - část A – Dodávka kompostérů a kompostovacích sil, - část B – Dodávka štěpkovače.

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova dřevinného a bylinného patra parku a regenerací trávníků, zároveň řeší opravu části stávající mlatové cestní sítě. Cílem je vytvoření nové generace stromů a doplněni stávající zeleně tak, aby se přispělo k zatraktivnění veřejné zeleně, zvýšení biodiverzity a zajištěni zdravého prostředí pro obyvatele, ...

Obnova jabloňových alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.

Obnova jabloňových alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.

Předmětem veřejné zakázky je obnova liniových vegetačních prvků v extravilánu obce Kladruby nad Labem. Tyto prvky jsou typickým doprovodem lokálních komunikací, historických cest, které propojují jednotlivé objekty hřebčína a tvoří tak charakteristickou historickou stopu v místním krajinném rázu.

Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10

Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajišťování činností spojených se správou 128,6 hektarů (část A 35,8 ha, část B 36,7 ha, část C 56,1 ha) ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 10.

Údržba travnatých ploch na území městského obvodu Poruba II

Údržba travnatých ploch na území městského obvodu Poruba II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, že za podmínek uvedených v návrhu smlouvy poskytne zadavateli služby spočívající v údržbě travnatých ploch na území městského obvodu Poruba zahrnující: a) celoroční údržbu travnatých ploch včetně 20 školských zařízení – kosení, jarní a podzimní vyhrabávání listí ze zeleně b) celoroční čištění ...

Letná a zimná údržba

Letná a zimná údržba

Predmetom zákazky je služba letná a zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov a schodísk a starostlivosť o verejnú zeleň.

Dodávka kompostérů

Dodávka kompostérů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 2 600 ks kompostérů pro biologické zbytky z kuchyní a zelených zbytků z domácností a zahrad. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Přehled částí veřejné zakázky Část 1: Dodávka kompostérů běžných Část 2: Dodávka kompostérů pěstebních Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací ...

Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023

Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023

Předmětem této veřejné zakázky je sedmiletá intenzivní obnovní péče na ploše 26,03 ha (sečení, vyřezání náletových dřevin) národní přírodní památky Na Požárech, s cílem zpomalení až zastavení poklesu druhové diverzity mokřadních ekosystémů a nastartování opatření a procesů vedoucích k obnově (zlepšení) druhově bohatých společenstev, tak aby byl ...

Obnova Lobezského parku

Obnova Lobezského parku

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lobezského parku“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. úpravu parkových komunikací a zpevněných ploch 2. drobná parková architektura (odpočívadlo, vyhlídkové molo, posedové zídky ...

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení

Venkovní bazén u Sportareálu, Česká Lípa - realizace stavby

Venkovní bazén u Sportareálu, Česká Lípa - realizace stavby

Stavební práce zahrnující vybudování nového venkovního bazénu u Sportareálu v České Lípě. Uvedené dílo zahrnuje stavbu zázemí, stavbu venkovních nerezových bazénů (víceúčelový bazén 800 m2 a dětský bazén 60 m2), bazénovou technologii a bazénové atrakce. Součástí plnění díla je rovněž zajištění servisu díla po dobu záruční lhůty, to vše v rozsahu a ...

Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických prací včetně údržby a dalších souvisejících činností

Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických prací včetně údržby a dalších souvisejících činností

Dílčí část 1 - Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Dílčí část 2 - Arboristické práce a péče o stromořadí Dílčí část 3 - Údržba trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů se zvýšenou autoregulecí Dílčí část 4 - Založení a údržba záhonů letniček (jarní výsadba) a dvouletek a cibulovin (podzimní výsadba) Dílčí část 5 - Údržba Rajské zahrady

Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu

Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu

Hľadáme dodávateľov interiérového vybavenia, osvetlenie, ozvučenie, vybavenie šatní, sedadla do hľadiska, zavlažovacie techniky na trávnik a iné pre výstavbu futbalových štadiónov v Bahrajne . Financie BD SBLC, jednanie B2B.

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej v Bratislave

Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej v Bratislave

Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia bazéna v objekte Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave.

I/38, I/53 – Náhradní výsadba dřevin

I/38, I/53 – Náhradní výsadba dřevin

Zajištění náhradní výsadby dřevin na silničních pozemních komunikacích I. třídy na území Jihomoravského kraje - silnice I/38 a I/53.

(záznamy 1/25 z 5417)  strana 1 / 217