Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Kamenický Šenov - Slunečná

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Kamenický Šenov - Slunečná

Předmětem veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji Kamenický Šenov – Slunečná , která se nachází podél silnice vedoucí z Kamenického Šenova do Slunečné, v katastru Kamenického Šenova. Alej se nachází na pozemcích p.č. 2551/1, p.č. 1353, p.p.č. 1327/5, p.č. 1327/4, p.č. 1403, p.č. 1237/1 v k.ú. Kamenický Šenov. Začíná ihned za ...

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Albrechtice - Vítkov

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Albrechtice - Vítkov

Předmětem veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji Albrechtice – Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov na pozemcích p. č. 936, 602/1, 602/7, 603 a 633/3 a 937 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu a na pozemku p. č. 1229 v k.ú. Horní Vítkov. Stromy rostou v těsné blízkosti ...

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79 se nachází v klidné části MO Plzeň 2 Slovany, řešené území je ohraničeno ulicí Koterovskou, Táborskou a 13. ZŠ. V současnosti se ve vnitrobloku nachází obousměrná komunikace s asfaltovým povrchem. Účelem stavby je vybudování nových 49 parkovacích stání, úprava území na obytnou zónu, rekonstrukce veřejného osvětlení, ...

Poptávám mletý vápenec

Poptávám mletý vápenec

Poptávám mletý vápenec pro zahradu na potlačení mechu v trávě.

Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava

Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění ošetření několika typů arboristických zásahů za účelem zajištění vitality a perspektivy jednotlivých stromů. Typy zásahů vycházejí ze standardu "Řez stromů" (SPPK A02 02: 2015-AOPK, Standardy péče o přírodu a ...

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části stávající budovy Jesenického koupaliště – vybudování nového zázemí pro venkovní bazén a doplnění o prostory wellness a s tím související stavební úpravy. Plánované stavební práce mají charakter stavebních úprav na stávajícím objektu na parcele č. 2413. Východní část objektu bude stavebně upravena ...

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

Bude provedena obnova vrchnostenské okrasné zahrady, jejíž součástí bude obnovená terasová partie zahrady, včetně funkční obnovy vodních prvků, související terénní úpravy a rozsáhlý systém parkových cest. Pod terasami je situován původní rybník, který bude obnoven. Celá spodní část zahrady v rovině bude upravena pro účely zahradního parteru, kde ...

Poptávám sezónní sečení trávy

Poptávám sezónní sečení trávy

Poptávám sezónní sečení trávy kolem chaty v chatové oblasti obce Valšov, okres Bruntál. - pozemek cca 900 m2, mírný svah, celistvý - bez překážek na pozemku - sezóna květen až září, sečení 1x až 2x v měsíci pravidelně - dosekávání kolem plotu - cca 35 m - posekanou trávu nechat na kompostu - eventuálně dokončit letošní sezónu, domluva na ...

Aquacentrum Pardubice - výstavba 25m bazénu

Aquacentrum Pardubice - výstavba 25m bazénu

Předmětem veřejné zakázky je přístavba nového veřejného krytého 25m bazénu navazující na stávající objekt Aquacentrum Pardubice č.p. 2664 ul. Jiráskova v Pardubicích. Přístavba bude provedena v prostoru stávajícího manipulačního a technického zázemí u severovýchodního průčelí objektu Aquacentra, kde budou nejprve zdemolovány stávající objekty ...

Poptávám odstranění pařezu

Poptávám odstranění pařezu

Poptávám odstranění pařezu, na zahradě ve Frýdlantě n/O.

Revitalizace zeleně v mikroregionu Urbanická brázda

Revitalizace zeleně v mikroregionu Urbanická brázda

Předmětem zakázky je revitalizace zeleně v mikroregionu Urbanická brázda.

Přírodní koupací biotop Otaslavice

Přírodní koupací biotop Otaslavice

Předmětem veřejné zakázky je areál veřejného přírodní koupaliště, který bude sloužit pro rekreační účely. Přírodní koupací biotop včetně biologické části a technologie Koupací biotop je vytvořen jako objekt fyzicky oddělující vodu od podloží. V závislosti na požadované hloubce a poloze je pak provedeno odpovídající stavební řešení. Vnitřní, ...

Revitalizace Masarykových sadů v Lounech – část park T.G.M.

Revitalizace Masarykových sadů v Lounech – část park T.G.M.

Předmětem Zakázky je celková revitalizace parku T.G.M. v Masarykových sadech v Lounech. V rámci projektu Revitalizace Masarykových sadů v Lounech byly zhodnoceny všechny dřeviny rostoucí v řešeném území. Dle vyhodnocení zdravotního stavu dřevin a provozní bezpečnosti bylo navrženo kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu a ošetření stávajících ...

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova dřevinného a bylinného patra parku a regenerací trávníků, zároveň řeší opravu části stávající mlatové cestní sítě. Cílem je vytvoření nové generace stromů a doplněni stávající zeleně tak, aby se přispělo k zatraktivnění veřejné zeleně, zvýšení biodiverzity a zajištěni zdravého prostředí pro obyvatele, ...

Údržba veřejné zeleně v Boskovicích

Údržba veřejné zeleně v Boskovicích

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní údržby veřejné zeleně v Boskovicích. Komplexní údržbou městské zeleně se rozumí všechny práce související se zakládáním, pěstováním, údržbou a likvidací sadovnických prvků přirozených či umělých, uspořádaných podle zásad sadovnické estetiky do zpravidla více funkčních kompozic, jakož i pravidelné, ...

JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - oblast sever

JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - oblast sever

Zajištění údržby zeleně (travní porosty, keře a stromy) na silničních pozemcích komunikací I. třídy na území Jihomoravského kraje - oblast sever (silnice I/19, I/23, I/42, I/43, I/47, I/50, I/52 a I/54) v období od 10/2017 do 09/2022.

Obnova historické části Podmokel - etapa C

Obnova historické části Podmokel - etapa C

Bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch ve vymezené lokalitě včetně provedení jejich odvodnění. Provedení nových a úprava stávajících inženýrských sítí. Výsadba zeleně a listnatých stromů (Ulmus Resista ,New Horizon‘- resistentní jilmy – bez alternativy kultivaru ) cca 30 ks s obvodem kmene do 35 cm a podchozí výška min. 4,5 m). ...

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Sítná

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Sítná

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby parkové plochy – Trilobit

Zajištění údržby parkové plochy – Trilobit

Předmětem plnění je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin a dřevin včetně jejich výsadby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – řešení regenerace sídliště Nová. Sídliště se nachází ve východní části města Hranice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a chodníky a pakovací stání kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. ...

Poptávám herbicid Roundup

Poptávám herbicid Roundup

Poptávám herbicid Roundup 5l.

Kompostéry pro Novoborsko

Kompostéry pro Novoborsko

Předmětem veřejné zakázky je pořízení technologií pro předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v jednotlivých domácnostech nacházející se v katastrálních územích vybraných obcí dobrovolného svazku Svazek obcí Novoborska. Jedná se o pořízení zahradních kompostérů a technologií pro zpracování dřevního odpadu (štěpkovače a drtiče). ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany v okrese Příbram, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Kácení stromů a ořezy dřevin v MSK

Kácení stromů a ořezy dřevin v MSK

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení kácení stromů a odstranění pařezů a veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů a úpravou terénu v Moravskoslezském kraji v období vegetačního klidu od 01. 10. do 31. 03. Dále je předmětem zakázky provedení ořezů křovin a stromů vč. odvozu a likvidace dřevní hmoty kolem ...

(záznamy 1/25 z 5337)  strana 1 / 214