Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově

Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově

Rekonstrukce stávajících dlážděných chodníků v Uničově v ulicích Nádražní, J. z Poděbrad, Mohelnická, Pionýrů, Balcárkova, Moravské náměstí, Bratří Čapků, Dukelská. Dlažba betonová – 5783,5m2 Dlažba žulová – 329,0m2 Živičné plochy – 1364,45m2 Obruba betonová – 4902,55m Stožáry VO – 26ks

Národní muzeum - povrchy,  Praha 1

Národní muzeum - povrchy, Praha 1

Jedná se o rekonstrukci prostoru v okolí hlavní budovy Národního muzea a nové budovy Národního muzea. Podél komunikace je navržena zadlážděná plocha s kusými tramvajovými kolejemi. Vozovka bude od plochy s kolejemi oddělena nástupním ostrůvkem a na druhé straně plochy s tramvajovými kolejemi je v odstupu 5,5 m navržen pruh pro pohyb cyklistů. ...

Poptávám zhotovení betonových desek a chodníku

Poptávám zhotovení betonových desek a chodníku

Poptávám zhotovení dvou betonových desek. Jedna pod dřevostavbu cca 26m čtverečních a druhá cca 15m pod pergolu. Dále zhotovit cca 30 m chodníku z dlažby.

Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520

Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie štátnej ceste II/520 v Hladovke

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Provedení revitalizace zeleně v době vegetačního klidu; 3) Provedení souvisejících prací, ...

Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4

Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vídeňská, v úseku od křižovatky s nepojmenovanou ulicí (K Ústavu) za autobusovou zastávkou „Zelené domky“, po okružní křižovatku Dobronická. Součástí stavby jsou i stávající vjezdy a propustky. Vozovka bude živičná, chodníky z betonové dlažby. Dále dojde k rekonstrukci uličních vpustí, ...

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2018,  Jana Zajíce

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2018, Jana Zajíce

Předmětem plnění je oprava chodníků, oprava odvodnění a sadové úpravy v ul. Jana Zajíce v Praze 7. Konstrukce stávajících chodníků bude vybourána v tl. 270 mm, vjezdy 390 mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníků a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z mozaikové dlažby. Dále dojde ke zkrácení a bezbariérové úpravě přechodů pro ...

Chodník podél silnice I/11, Červená Voda

Chodník podél silnice I/11, Červená Voda

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového chodníku podél silnice I/11 včetně dvou zastávek autobusu k zajištění zvýšení bezpečnosti účastníků dopravy, zejména chodců, se záměrem možnosti zvýšení nemotorové dopravy. Realizací stavby dojde k napojení pěších tras na místní a regionální dopravní systémy, zvýšení bezpečnosti dopravy a společně s ...

Výstavba chodníku Doubravice

Výstavba chodníku Doubravice

Součástí jsou následující stavební objekty: SO 101 - Chodník SO 102 - Lávky SO 301 - Dešťová kanalizace SO 302 - Přeložka vodovodu SO 401 - Veřejné osvětlení

Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit

Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit

Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a výstavbe miestnych komunikácií v meste Svit, v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer a sprievodnej projektovej dokumentácie. Celkový rozsah stavebných prác po jednotlivých uliciach : ARekonštrukcia časti ul. Štúrovej+výstavba nových parkovacích miest SO-01, SO-02, SO-03 A.1Spevnené ...

Rekonštrukcia chodníka pre peších na ulici Železničná v Nemšovej

Rekonštrukcia chodníka pre peších na ulici Železničná v Nemšovej

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Rekonštrukcia chodníka pre peších na ul. Železničná v Nemšovej. Ide o rekonštrukciu jestvujúcich obojstranných chodníkov na ulici Železničnej v Nemšovej (miestna komunikácia) a jednostranného chodníka na Ul. Železničnej popri príjazdovej komunikácií k obytnému domu, ale aj časť chodníka na ulici ...

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Stavba je členěna na stavební objekty: SO 101 – chodník SO 102 – zastávkové zálivy SO 103 – stavební úpravy sjezdů SO 201 – opěrné zdi SO 301 – odvodnění komunikací SO 401 – veřejné osvětlení

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Předmětem veřejné zakázky je pěší propojení mezi městskými částmi Kladno centrum - Kladno Švermov. Předmětný propojovací chodník je navržen v základní šířce 2,25 m, vč. dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a opěrné zdi. Stavba je situována při východní hraně ulice Slánská. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.

Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Bytča – chodníky, dlažba

Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Bytča – chodníky, dlažba

Predmetom opravy je havarijná oprava a rekonštrukcia MK v meste Bytča a v m. č. Malá Bytča chodníky, dlažba v zmysle súťažných podkladov.

Rekonštrukcia  chodníkov rok 2018

Rekonštrukcia chodníkov rok 2018

chodníky: Búracie práce: -Vybúranie pôvodného krytu z liateho asfaltu, podkladného betónu a jestvujúcich obrubníkov chodníka -Odstránenie jestvujúcej vozovky v šírke 500 mm pozdĺž obrubníkov frézovaním hr. 60 mm. Stavebné práce: -Dodávka a uloženie kolmého obrubníka do betónového lôžka -Dodávka a pokládka vrstiev krytu nového chodníka, ktoré ...

Masarykovo náměstí - realizace

Masarykovo náměstí - realizace

Jedná s o kompletní rekonstrukci povrchů a podkladních vrstev zpevněných ploch s plynulým napojením na stávající chodníky v lokalitě. Oprava je navržená v rozsahu stávajícího chodníku včetně prostor zastávek MHD a BUS. Celková délka opravovaného úseku je 270,35m. Šířka chodníku je proměnlivá, min. šířka je 4,25m, max. šířka je 12 - 15m. Celá trasa ...

Chodníky v meste Turzovka

Chodníky v meste Turzovka

SO 01 Chodník pri II/484 Turzovka - Predmier SO 02 Chodník pri II/541 a II/487 Turzovka Vyšný koniec - Semeteš SO 03 Chodník pri MK Turzovka - Hlinené

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice Kopčany a pred začiatkom realizácie stavby vykonanie predstihového - záchranného archeologického výskumu.

Rekonstrukce chodníků v Hranicích

Rekonstrukce chodníků v Hranicích

Předmětem veřejné zakázky je výstavba a rekonstrukce chodníků v Hranicích v ulici Hřbitovní, ulici Sklený kopec a ulici ČSA. V současné době se zde z části již nachází komunikace pro pěší, avšak dojde také k výstavbě nových chodníků. Nově navržené komunikace budou sloužit jako přístupové cesty pro pěší. V rámci stavby jsou navržena také místa pro ...

Poptávám obklady Kendo

Poptávám obklady Kendo

Poptávám obklad Kendo modrá, rozměr 25*50,3 cm.

Židlochovice - Přestupní terminál IDS, nekolejová část

Židlochovice - Přestupní terminál IDS, nekolejová část

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nekolejové části přestupního terminálu IDS Židlochovice. Výstavba bude probíhat ve 3 částech, přičemž vybraný dodavatel bude realizovat všechny 3 části. 1. část: V rámci této fáze budou vybudovány nové zpevněné plochy pro komunikace v terminálu IDS Židlochovice, autobusová stání, zastávky, nástupiště, ...

Předpolí Písecké brány, Praha 6

Předpolí Písecké brány, Praha 6

Předmětem plnění je revitalizace prostoru před Píseckou bránou, spojená s dopravním zklidněním tohoto území. Bude zde předlážděna část vozovky a chodníků. Hlavní prostor bude dlážděn velkou žulovou dlažbou, část komunikace řevnickou křemencovou dlažbou a chodníky před Píseckou bránou budou dlážděny řezanou mozaikou. Součástí stavby je přípojka ...

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Předmětem plnění je celková rekonstrukce veřejného prostranství před blokem 406 v Mostě. Projekt řeší rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění, dále řeší rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch ...

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Předmětem veřejné zakázky je oprava podlahové konstrukce vč. podkladních vrstev a izolace proti vodě v místnostech na úrovni 1. nadzemního podlaží objektu Aquadrom Most.

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části území sídliště Fifejdy II, které je vymezeno ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání a optimalizovat pěší trasy. Projektová ...

(záznamy 1/25 z 711)  strana 1 / 29