Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice Kopčany a pred začiatkom realizácie stavby vykonanie predstihového - záchranného archeologického výskumu.

Rekonstrukce chodníků v Hranicích

Rekonstrukce chodníků v Hranicích

Předmětem veřejné zakázky je výstavba a rekonstrukce chodníků v Hranicích v ulici Hřbitovní, ulici Sklený kopec a ulici ČSA. V současné době se zde z části již nachází komunikace pro pěší, avšak dojde také k výstavbě nových chodníků. Nově navržené komunikace budou sloužit jako přístupové cesty pro pěší. V rámci stavby jsou navržena také místa pro ...

Poptávám obklady Kendo

Poptávám obklady Kendo

Poptávám obklad Kendo modrá, rozměr 25*50,3 cm.

Židlochovice - Přestupní terminál IDS, nekolejová část

Židlochovice - Přestupní terminál IDS, nekolejová část

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nekolejové části přestupního terminálu IDS Židlochovice. Výstavba bude probíhat ve 3 částech, přičemž vybraný dodavatel bude realizovat všechny 3 části. 1. část: V rámci této fáze budou vybudovány nové zpevněné plochy pro komunikace v terminálu IDS Židlochovice, autobusová stání, zastávky, nástupiště, ...

Předpolí Písecké brány, Praha 6

Předpolí Písecké brány, Praha 6

Předmětem plnění je revitalizace prostoru před Píseckou bránou, spojená s dopravním zklidněním tohoto území. Bude zde předlážděna část vozovky a chodníků. Hlavní prostor bude dlážděn velkou žulovou dlažbou, část komunikace řevnickou křemencovou dlažbou a chodníky před Píseckou bránou budou dlážděny řezanou mozaikou. Součástí stavby je přípojka ...

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Předmětem plnění je celková rekonstrukce veřejného prostranství před blokem 406 v Mostě. Projekt řeší rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění, dále řeší rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch ...

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Předmětem veřejné zakázky je oprava podlahové konstrukce vč. podkladních vrstev a izolace proti vodě v místnostech na úrovni 1. nadzemního podlaží objektu Aquadrom Most.

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části území sídliště Fifejdy II, které je vymezeno ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání a optimalizovat pěší trasy. Projektová ...

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava

Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce chodníků v obci Stonava.

Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec

Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec

Predmetom zákazky sú práce na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 31.03.2019. V súlade s ustanoveniami zák. č.135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon), mesto Hlohovec vykonáva správu miestnych komunikácií na ...

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...

Vybudovanie chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné - I. etapa

Vybudovanie chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné - I. etapa

Predmetom zákazky je I. etapa vybudovania chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné.

Poptávám obklady a dlažbu

Poptávám obklady a dlažbu

Poptávám 1 m2 obkladů a 1 m2 dlažby série Kleopatra. Děkuji, Vavríková.

Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu

Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu

Koupím fasádní barvy akryl 150 kg a lazury na dřevo interiér, exteriér min. 50 kg. Taky koupím zámkovou dlažbu tl. 6 ička nebo jiní tvar, cca 120m2 za výhodnou cenu.

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017

Předmětem plnění je oprava chodníků, oprava odvodnění a sadové úpravy v ul. Jana Zajíce v Praze 7. Konstrukce stávajících chodníků bude vybourána v tl. 270 mm, vjezdy 390 mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníků a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z mozaikové dlažby. Dále dojde ke zkrácení a bezbariérové úpravě přechodů pro ...

Poptávám venkovní dlažbu

Poptávám venkovní dlažbu

Poptávám venkovní dlažbu mramorit cca 11 m2. Zajímá mě zda ho máte ještě v prodeji a pak cena. Děkuji.

Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká, spracovanej spoločnosťou AMBERG ENGINEERING, s.r.o. Bratislava v 10/2016. Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je navrhnutý ...

Chodník pri ceste

Chodník pri ceste

Predmetom zákazky je vybudovanie chodníka pri ceste. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku podél silnice I/11. Stavba zajistí zvýšení bezpečnosti pro pěší v řešeném úseku podél silnice I/11.

Dopravní terminál Strakonice

Dopravní terminál Strakonice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby objektů nového autobusového terminálu včetně zastřešení, parkoviště pro osobní automobily typu P+R, K+R, pěší komunikace, odpočinkových ploch, veřejného osvětlení, ozelenění vegetačních ploch, mobiliáře veřejného prostranství, odvodnění a překládky inženýrských sítí. Předmět zakázky ...

Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova,  1. etapa, Praha 2

Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, 1. etapa, Praha 2

První etapa rekonstrukce komunikace v ul. Na Slupi - za most přes Botič B 005 v Praze 2 zahrnuje objekty komunikace ( živičný povrch), chodníky ( mozaiková dlažba), chodníkové přejezdy (drobná kostka), opravu stávajícího mostu, přeložky sítí, úpravu mobiliáře a vegetační úpravy. Stavba je koordinována se stavbou DP HMP, a.s. Při výsadbě ...

Poptávám pokládku zámkové dlažby

Poptávám pokládku zámkové dlažby

Poptávám položení zámkové dlažby cca. 80m2, včetně osazení palisád a dalších prvků. Místo realizace: Ústí nad Labem - Tisá. Termín realizace: 09-10/2017.

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, zpracované v květnu 2016 společností AT Invest, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a ...

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, zpracované v květnu 2016 společností AT Invest, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a ...

Poptávám venkovní kamínkovou dlažbu

Poptávám venkovní kamínkovou dlažbu

Poptávám venkovní kamínkovou dlažbu DUNAJ, cca 28 m2.

(záznamy 1/25 z 694)  strana 1 / 28