Poskytování služeb FM pro budovy ČNB

Poskytování služeb FM pro budovy ČNB

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb facility managementu pro budovy České národní banky. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky se nachází v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Technická správa objektů Národní galerie v Praze

Technická správa objektů Národní galerie v Praze

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním provozu a správy objektů, tj. především údržba a servis technologických částí a systémů instalovaných v objektech Národní galerie, údržba a servis zařízení, řešení havarijních situací, drobné stavební, instalatérské a zámečnické práce včetně dodávek materiálu, v podrobnostech ...

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa

Požadujú sa stavebné práce, bežná stavebná údržba, najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech atď.

Údržba TZB v objektoch a zariadeniach v Trnavskom kraji

Údržba TZB v objektoch a zariadeniach v Trnavskom kraji

Predmetom zákazky je údržba technických zariadení budov (ďalej len "Údržba TZB") ktorá pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, ...

Poptávám služby facility management pro SVBJ

Poptávám služby facility management pro SVBJ

Poptávám služby facility pro SVBJ v Praze 7 Holešovicích Popis: - správa nemovitosti, - vedení účetnictví, - SIPA, - rozpisů plateb, - vyúčtování, - fondu oprav, - údržby zeleně - pravidelného úklidu - odečty vodoměrů - odečty měřičů tepla - kontrola stavu budovy, potrubí, elektroinstalace - revize hasicích přístrojů - revize ...

Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechn

Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechn

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem ve smyslu ustanovení § 11 zákona, jejímž předmětem bude poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v centru BIOCEV. Rámcová smlouva, jež stanoví podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek, bude s vybraným ...

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Údržbové práce a služby v nevýrobních budovách společnosti Teplárny Brno

Údržbové práce a služby v nevýrobních budovách společnosti Teplárny Brno

Předmětem plnění je provádění údržbových prací a služeb v nevýrobních budovách Tepláren Brno, a.s. nebo budovách dislokací, provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu. Smlouva na dobu neurčitou.

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Správa budovy Minsiterstva zdravotnictví ČR

Správa budovy Minsiterstva zdravotnictví ČR

Předmětem veřejné zakázky jsou služby pro zabezpečení správy budovy zadavatele, zejména: 1.24hodinový „Dispečink“ 2.Zajištění správy budovy 3.Zajištění provozu a údržby budovy

Zajištění služeb údržby

Zajištění služeb údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

ETF - Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty

ETF - Kompletní zajištění správy budovy Evangelické teologické fakulty

Zajištění komplexní správy objektu Evangelické teologické fakulty na adrese Černá 9, 115 55 Praha 1, a to po dobu 4 let od podpisu smlouvy, včetně zajištění následujících služeb: a) správa a údržba objektu, b) služby vrátného – ostraha objektu, c) úklid objektu. Detailní popis všech výše uvedených služeb je uveden v příloze č. 6 zadávací ...

Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení v objektech

Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení v objektech

Předmětem této veřejné zakázky je obsluha, kontrola, revize, servis a opravy zařízení na technologickém a technickém zařízení v objektech Národní knihovny ČR (dále jen „zařízení svěřených do správy“), tj. chladícího a klimatizačního zařízení včetně parních zvlhčovačů a tepelných clon, VZT, čerpací protipovodňové stanice, plynové kotelny včetně ...

Bežné, nepravidelné opravy a údržba

Bežné, nepravidelné opravy a údržba

Predmetom zákazky sú bežné, nepravidelné a nepredvídateľné prevádzkové opravy, údržba a drobné stavebné opravy , najmä elektrických, plynových, mechanických a pohyblivých častí zariadení, strojov, spotrebičov kanalizácie a náhrady opotrebovaných a poškodených dielov zariadení dielmi alebo časťami rovnakých parametrov a iného použitého materiálu ...

Zabezpečenie bezpečnostno - technickej služby

Zabezpečenie bezpečnostno - technickej služby

Predmetom zákazky je v zmysle platných právnych predpisov, zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 22 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technik požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred ...

Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice

Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění stavebních prací – HSV a PSV. Jedná se o opravy a údržbu v budovách a přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice, což znamená budovy základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domů s pečovatelskou službou, správních a ostatních budov. Plnění bude ...

Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení

Zajištění provozně-servisních činností na technologickém a technickém zařízení

Předmětem této veřejné zakázky je obsluha, kontrola, revize, servis a opravy zařízení na technologickém a technickém zařízení v objektech Národní knihovny ČR (dále jen „zařízení svěřených do správy“), tj. chladícího a klimatizačního zařízení včetně parních zvlhčovačů a tepelných clon, VZT, čerpací protipovodňové stanice, plynové kotelny včetně ...

Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku

Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku

Predmetom zákazky sú: -komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného obstarávateľom vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov vo všetkých objektoch užívaných obstarávateľom v rámci územia Slovenskej republiky, -komplexné zabezpečenie a vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a ...

Opravy a údržba

Opravy a údržba

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy a údržba bytového i nebytového fondu, který je Statutárním městem Brnem svěřen do správy MČ Brno - Sever.

Správa domovního fondu svěřeného m.č. Praha 10

Správa domovního fondu svěřeného m.č. Praha 10

Předmětem veřejné zakázky je správa domovního fondu svěřeného m.č. Praha 10. Předmětem správy budou celé bytové domy nerozdělené na jednotky, ve kterých se nacházejí byty a nebytové prostory, a bytové a nebytové jednotky nacházející v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu m.č. Praha 10 a vzniklo společenství vlastníků.

Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVAR

Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVAR

Predmetom zákazky je zabezpečiť komplexnú správu objektov, t. j. riadenie prevádzkovo-technických procesov správy budov, prevádzku technických zariadení (TZ), technickú obsluhu a kontrolu TZ, vyhradených technických zariadení (VTZ) a technológií, odborné prehliadky a skúšky (revízie) VTZ, kontroly (revízie) požiarnych zariadení, energetický ...

Zajištění provozního servisu (facility management služeb) pro objekt IBC MSK

Zajištění provozního servisu (facility management služeb) pro objekt IBC MSK

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozního servisu objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

Správa a prevádzka cintorínov a domu smútku v Lipanoch

Správa a prevádzka cintorínov a domu smútku v Lipanoch

Prevádzkovanie pohrebiska v meste Lipany podľa §17 zákona č.131/2010 Z.z.: správa troch cintorínov a evidencia poplatkov, správa domu smútku, prevádzka a údržba plôch cintorínov

Zajištění volnočasových aktivit občanům města Mělník

Zajištění volnočasových aktivit občanům města Mělník

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního provozu krytého plaveckého bazénu a letního koupaliště města Mělník a podpora volnočasových aktivit občanů

Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava

Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, v oboru zámečnických prací. Jedná se zejména o výrobu, montáž a opravy zámečnických konstrukcí (ocelová okna, zábradlí, montované podhledy na bázi kovových prvků, oplocení a plotové ...

(záznamy 26/50 z 317)  strana 2 / 13