Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Tachov. Celkem se jedná o 27 obcí, rozloha území dle Českého statistického úřadu je 94 793 ha. Studie bude zpracována dle „ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV“, které je přílohou č. 3 ...

Vypracovanie územného plánu obce Tvrdošovce na obdobie r. 2017 - 2027

Vypracovanie územného plánu obce Tvrdošovce na obdobie r. 2017 - 2027

Vypracovanie územného plánu obce Tvrdošovce. Predmetom zákazky bude vypracovanie všetkých častí podľa harmonogramu obstarávania územno plánovacej dokumentácie. Predmet zákazky zhotoviteľ spracuje v týchto etapách: a) Prieskumy a rozbory, b) Návrh územno-plánovacej dokumentácie, návrh Všeobecne záväzného nariadenia a spoluúčasť na ...

Územní studie krajiny ORP Blansko

Územní studie krajiny ORP Blansko

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb – zpracování územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Blansko (dále také jako „územní studie krajiny ORP Blansko“) blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí II

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí II

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí v rozsahu cca 425 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do ...

Územný plán zóny Brnianska, Bratislava

Územný plán zóny Brnianska, Bratislava

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny, názov: Územný plán zóny Brnianska, Bratislava (ďalej len ÚPN-Z Brnianska), hranice riešeného územia ÚPN-Z Brnianska v k. ú. Staré Mesto sú vymedzené ulicami.

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Verměřovice s částmi přilehlých katastrálních území, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...

Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja

Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja

Predrealizačná koncepcia zákazky s názvom Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja a ochrany pred účinkami vetra v blízkosti plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo akcie s názvom Inovácia a Modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Dohoda o grante č.:INEA/CEF/TRAN/M2015/1130225).

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Říčany 2016

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Říčany 2016

Aktualizace zpracovaných územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) města Říčany a obcí v jeho správním obvodu, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení aktualizace ÚAP obcí v níže stanoveném rozsahu, a to dle vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně ...

Projektové práce pre investičné projekty: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Projektové práce pre investičné projekty: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, projektu interiérovej štúdie, výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony ...

Projektové práce pre investičné projekty rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Projektové práce pre investičné projekty rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, vypracovanie projektu interiérovej štúdie, výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony ...

Zpracování projektové dokumentace vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská

Zpracování projektové dokumentace vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD „Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská“ ve 2 dílčích částech: - dílčí část č. 1 - „Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková – p.p.č. 793/278, Výškovice“ Záměrem tohoto projektu je výstavba nového parkoviště osob. automobilů na ul. Šeříkové na p.p.č. 793/278 v k.ú. Výškovice. Předpoklad ...

Zpracování projektových dokumentací III. - II/413 Rybníky, průtah - DSP/PDPS, SP, IČ

Zpracování projektových dokumentací III. - II/413 Rybníky, průtah - DSP/PDPS, SP, IČ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, SP, dle dokumentace pro územní řízení zpracované firmou RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25325680, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů ...

Komplexní pozemkové úpravy Nišovice

Komplexní pozemkové úpravy Nišovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nišovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru ...

Rekonstrukce a nástavba Chráněného bydlení sv. Michaela, Žabovřeská 69/6, Brno – Pisárky

Rekonstrukce a nástavba Chráněného bydlení sv. Michaela, Žabovřeská 69/6, Brno – Pisárky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR, DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je dále inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění aktuálních vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ...

Urbanistická soutěž o návrh Broumov – Spořilov

Urbanistická soutěž o návrh Broumov – Spořilov

Předmětem soutěže je zpracování urbanistického řešení uspořádání a využití zastavitelných ploch 1 a 8 dle Územního plánu Broumova v platném znění o rozsahu cca 6,8 ha, které se nachází v sousedství sídliště Broumov – Spořilov, včetně návrhu řešení dopravní obsluhy, parcelace pro jednotlivé objekty, napojení na inženýrské sítě a vymezení veřejných ...

Soutěž o návrh na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby - Novostavba bytového domu

Soutěž o návrh na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby - Novostavba bytového domu

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA POZEMKU PARC.Č. 527/97, K.Ú. STŘÍŽKOV Autor vítězného návrhu bude vyzván v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k realizaci veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace celého díla a dohledu nad jeho prováděním a uvedení stavby ...

Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu

Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ stavební část, a to v rozsahu: Provedení stavebního průzkumu, zaměření stavby, zpracování a předání kompletní dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na stavební ...

Komplexní pozemkové úpravy Libeň, Libeř

Komplexní pozemkové úpravy Libeň, Libeř

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Libeň u Libeře a v k.ú. Libeř, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Zpracování projektové dokumentace – Rozšíření školy ZŠ T. Stolzové v Kostelci nad Labem

Zpracování projektové dokumentace – Rozšíření školy ZŠ T. Stolzové v Kostelci nad Labem

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace Zpracování projektové dokumentace – Rozšíření školy ZŠ T. Stolzové v Kostelci nad Labem. Investiční náklady následné stavby předpokládáme v hodnotě 70-80 mil. Kč bez DPH. Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace v následujících stupních: - Dokumentace pro žádost o ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Ostrovec, k. ú. Dolní Ostrovec a k. ú. Dědovice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Ostrovec, k. ú. Dolní Ostrovec a k. ú. Dědovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Horní Ostrovec, v katastrálním území Dolní Ostrovec a v katastrálním území Dědovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ...

Návrh změn ÚP města Brna vyplývajících ze zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Návrh změn ÚP města Brna vyplývajících ze zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je zpracování dále uvedených dokumentů ve dvou etapách plnění, a to následovně: - v 1. etapě: Návrhu změn Územního plánu města Brna vyplývajícího ze schváleného Obsahu změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského ...

Územní plán Litvínov

Územní plán Litvínov

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace „Územní plán Litvínov“. Zpracování dokumentace bude v tomto rozsahu: - zhotovení návrhu ÚP, - příprava podkladů k řízení o ÚP a součinnost při vydání opatření obecné povahy, -zhotovení čistopisu ÚP.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukov u Hořoviček a k.ú. Kolešov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukov u Hořoviček a k.ú. Kolešov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v okrese Rakovník, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín, Tři Dvory a Poboří

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín, Tři Dvory a Poboří

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v okrese Kolín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy Bojmany, Janovická Lhota, Zdeslavice u Černín

Komplexní pozemkové úpravy Bojmany, Janovická Lhota, Zdeslavice u Černín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v okrese Kutná Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

(záznamy 1/25 z 1052)  strana 1 / 43