KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory

KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kašperské Hory a navazující části Červená u Kašperských Hor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tato KoPÚ byla zahájena ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Halenkovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh - Areál Brněnského výstaviště

Mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh - Areál Brněnského výstaviště

Předmětem soutěže je urbanistický ideový návrh areálu brněnského výstaviště a části areálu brněnských vodáren s návazností na přilehlou vozovnu a rekreační areál Riviéra, který ukáže nový způsob využití rozvojových ploch areálu a možnosti lepšího zapojení areálu do organismu města. Návrh v rozsahu urbanistické studie bude zpracován na celé řešené ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexní projektové přípravy včetně zajištění tzv. inženýrské činnosti k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s Emergency, operačním traktem včetně centrální sterilizace a jednotkami intenzivní péče v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – zajištění výkonu TDS a BOZP

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – zajištění výkonu TDS a BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce“. Předmět veřejné zakázky je ...

Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia

Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) o schválení typu prepravného zariadenia - transportného kontajnera C-30 a spolupôsobenie zhotoviteľa potrebné pre schválenie dokumentácie a vydanie rozhodnutia ÚJD SR. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dražíč

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dražíč

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dražíč, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Památník Zámeček

Památník Zámeček

Předmětem soutěže je nalezení vhodného architektonického řešení pro ideový koncept expozice na území NKP - Pietní území Zámeček v Pardubičkách. Návrh bude obsahovat nové řešení expozice NKP (Národní kulturní památka). Nedílnou součástí bude řešení nástupního prostoru a přilehlého okolí památníku.

Hradec Králové - Nový areál FVZ UO - výstavba pracoviště radio-izotopické laboratoře

Hradec Králové - Nový areál FVZ UO - výstavba pracoviště radio-izotopické laboratoře

Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. projednání záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí; Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu a pro vydání vodohospodářského povolení; Zpracování dokumentace pro provádění stavby; ...

Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci

Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu s názvem „Rekonstrukce ...

KoPÚ v k.ú. Radvanov, KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

KoPÚ v k.ú. Radvanov, KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Radvanov, Verušice a Protivec s částmi katastrálních území Žlutice, Mostec, Semtěš a Záhořice, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí katastrální ...

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Spojenú školu a Školu úžitkového výtvarníctva

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Spojenú školu a Školu úžitkového výtvarníctva

Predmetom zákazky je výber projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie pre Spojenú školu a Školu úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora, Ružomberok.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce“. Předmět ...

Zpracovatel nového územního plánu Teplice

Zpracovatel nového územního plánu Teplice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování územního plánu Teplice v souladu s Návrhem zadání územního plánu Teplice a poskytnutí dalších návazných činností s tím souvisejících, a to dle specifikace uvedených níže a v příloze této zadávací dokumentace. Návrh zadání územního plánu Teplice je zpracované pořizovatelem územního plánu ...

Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova

Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Březno u Chomutova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Chrudim

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Chrudim

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování územní studie ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona dle níže uvedeného zadání. Územní studie krajiny bude od počátku zpracována v prostředí GIS. Uchazeč bere na vědomí, že na předmět zakázky bude podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.3. ...

Projektová dokumentácia pre školské jedálne a kuchyne v Dunajskej Strede

Projektová dokumentácia pre školské jedálne a kuchyne v Dunajskej Strede

Stupeň zákazky: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu Harmonogram plnenia predmetu zákazky: Stavebný objekt SO-A - 4 mesiace po podpise zmluvy Stavebný objekt SO-B 5 mesiacov po podpise zmluvy Stavebný objekt SO-C - 6 mesiacov po podpise zmluvy Ďalšie ustanovenia: Inžiniering na zabezpečenie povoľovacích ...

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení ...

Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec

Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec v zmysle zákona č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny zhotoviteľ zameria a zinventarizuje 6630 ...

Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina, Praha 6

Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území. Předmětem vypisované soutěže je návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze ...

Mateřská škola Vokovická v ul. Vokovická, Praha 6

Mateřská škola Vokovická v ul. Vokovická, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby čtyřtřídní mateřské školy (dále MŠ) v sídlištním bloku ze 70. let na pozemcích parc. č. 1281/256 a 1281/257 v k. ú. Vokovice, v areálu stávající MŠ včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč. vybavení venkovními herními ...

NEXT LEVEL - architektonicko-urbanistická otevřená dvoufázová soutěž

NEXT LEVEL - architektonicko-urbanistická otevřená dvoufázová soutěž

Předmětem soutěže je architektonické řešení modernizovaných Chirurgických odboru spočívající v novostavbě objektu Chirurgických oboru mezi ulici Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následovná rekonstrukce Bedrnova pavilonu. A to tak aby byla zajištěna funkčnost chirurgických oboru Emergenci centra, pavilon číslo 50 a nového pavilonu číslo 10 po ...

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy GJGT v Banskej Bystrici, (ďalej len projektová dokumentácia), vrátane projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len projektové hodnotenie). Uvedená stavba bude realizovaná v rámci ...

(záznamy 1/25 z 1111)  strana 1 / 45