Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení ...

Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec

Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec v zmysle zákona č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny zhotoviteľ zameria a zinventarizuje 6630 ...

Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina, Praha 6

Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území. Předmětem vypisované soutěže je návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze ...

Mateřská škola Vokovická v ul. Vokovická, Praha 6

Mateřská škola Vokovická v ul. Vokovická, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby čtyřtřídní mateřské školy (dále MŠ) v sídlištním bloku ze 70. let na pozemcích parc. č. 1281/256 a 1281/257 v k. ú. Vokovice, v areálu stávající MŠ včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč. vybavení venkovními herními ...

NEXT LEVEL - architektonicko-urbanistická otevřená dvoufázová soutěž

NEXT LEVEL - architektonicko-urbanistická otevřená dvoufázová soutěž

Předmětem soutěže je architektonické řešení modernizovaných Chirurgických odboru spočívající v novostavbě objektu Chirurgických oboru mezi ulici Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následovná rekonstrukce Bedrnova pavilonu. A to tak aby byla zajištěna funkčnost chirurgických oboru Emergenci centra, pavilon číslo 50 a nového pavilonu číslo 10 po ...

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy GJGT v Banskej Bystrici, (ďalej len projektová dokumentácia), vrátane projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len projektové hodnotenie). Uvedená stavba bude realizovaná v rámci ...

Urbanistická jednofázová užší projektová soutěž o návrh lokality Na Kaménkách - Brno, Černovice

Urbanistická jednofázová užší projektová soutěž o návrh lokality Na Kaménkách - Brno, Černovice

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality "Na Kaménkách" - Brno, Černovice. Urbanistický návrh bude v rozsahu studie, která stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návaznosti na okolní lokality. Návrh bude splňovat požadavky na současný městský prostor s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy ...

Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci

Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie stavby a výkon autorského dozoru.

Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a výkon veškerých činností koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby „Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“.

Studie proveditelnosti inteligentního dopravního systému města Hradec Králové

Studie proveditelnosti inteligentního dopravního systému města Hradec Králové

Vypracování studie proveditelnosti pro inteligentní dopravní systém města Hradec Králové /IDS HK/, zpracování podrobné technické specifikace jako podklad pro zadávací podmínky na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele systému IDS HK, výkon autorského dohledu za předpokladu realizace veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace, ...

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie rekonštrukcie tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), Dolnozemská cesta č. 1, 852 35, výkaz výmer (súčasť projektovej dokumentácie) a Inžinierska činnosť a Autorský dozor projektanta.

Trstená - Chyžne, CPaCS, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Trstená - Chyžne, CPaCS, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu Trstená - Chyžne, CPaCS, rekonštrukcia a modernizácia objektu.

FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů v objektu L, 3. - 6. etapa - projektová dokumentace

FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů v objektu L, 3. - 6. etapa - projektová dokumentace

Předmětem veřejné zakázky FN BRNO - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L - 3 – 6. etapa – projektová dokumentace (dále PD) je uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací a položkového výkazu výměr vč. autorského dozoru pro akci FN BRNO – Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v ...

17-001 Projektová dokumentace - TZH administrativní budovy Olbrachtova

17-001 Projektová dokumentace - TZH administrativní budovy Olbrachtova

Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci administrativní budovy Olbrachtova 3, Praha 4, v souladu s požadavky vyplývajícími z konkrétních dotačních programů a podání žádosti o dotaci.

Architektonická soutěž o návrh - Hasičská zbrojnice a moderní zázemí technických služeb

Architektonická soutěž o návrh - Hasičská zbrojnice a moderní zázemí technických služeb

Předmětem plnění je zpracování architektonického návrhu na komplexní úpravu prostranství dvora, resp. dosavadního zázemí technických služeb obce, dále výstavba víceúčelové budovy stanice jednotky sboru dobrovolných hasičů a dále úprava pro pěší i parkování v okolí Domu služe.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš a k. ú. Vražkov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš a k. ú. Vražkov

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v k. ú. Mnetěš a k. ú. Vražkov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexní projektové přípravy včetně zajištění tzv. inženýrské činnosti k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s Emergency, operačním traktem včetně centrální sterilizace a jednotkami intenzivní péče v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. .

Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ a „Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení)

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

Předmětem soutěže je zpracování architektonického urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství bývalých kasáren „U Alberta“ ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho fungování.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny, zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří (dále jen ...

Rekonštrukcia nadchodu pri Palme, Račianska – Podniková

Rekonštrukcia nadchodu pri Palme, Račianska – Podniková

Predmetom zákazky je vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie Nadchodu nad železnicou pre peších pri Palme, medzi Račianskou a Podnikovou ulicou. Nadchod sa nachádzajúca na pozemku parc. č. 22865, č. 21283/2 a parc. č. 13422/4 v k.ú. Nové Mesto. Projektová dokumentácia musí ...

Územný plán mesta Žarnovica

Územný plán mesta Žarnovica

Predmetom zákazky je spracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom Územný plán mesta Žarnovica na roky: návrhové obdobie 2018 - 2033 a výhľadové obdobie 2033 - 2048, ktorý má byť spracovaný podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. ...

II/152 Moravské Bránice – Silůvky – DÚR, IČ, DSP/PDPS, IČ, SP, AD

II/152 Moravské Bránice – Silůvky – DÚR, IČ, DSP/PDPS, IČ, SP, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR, DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Projekční a inženýrská kancelář Ing. Jiří Bajer, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního ...

II/431 Manerov - obchvat - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

II/431 Manerov - obchvat - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR/DSP, PDPS, SP) dle Investičního záměru stavby II/431 Zouvalka – Manerov zpracovaného firmou PK Ossendorf s.r.o. v únoru 2008 a dle DÚR stavby II/431 Manerov – obchvat zpracované firmou Dopravoprojekt Brno a.s. v listopadu 2003, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huštěnovice a Sušice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huštěnovice a Sušice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Huštěnovice a Sušice u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...

(záznamy 1/25 z 1092)  strana 1 / 44