Dotesnenie ochranných hrádzí rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456

Dotesnenie ochranných hrádzí rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456

Predmetom podlimitnej zákazky Dotesnenie ochranných hrádzí rieky Nitra v rkm 42,330 48,456 je poskytnutie služieb: 1.Vykonanie IG prieskumu záujmového územia stavieb 2.Vypracovanie technickej štúdie 3.Vypracovanie zámeru EIA 4.Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb Doplnkový predmet: 71351730-9 Geologický ...

Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech

Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu revitalizace stavby bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech pro účely městského kulturního a společenského centra. Upřesňující podmínky zadání jsou součástí soutěžních podkladů. Vyhlašovatel předpokládá, že investiční náklady předmětu soutěže nepřesáhnou 35.000.000,- Kč.

Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ - projektové a inženýrské práce

Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ - projektové a inženýrské práce

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a provedení komplexních investorsko-inženýrských činností, prací, výkonů a služeb (IČ) pro měřící stanice (dále jen stanice) monitorovací sítě poboček ČHMÚ na akci „Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ“. Projekty a příslušná povolení budou ...

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu

Předmětem veřejné zakázky je GP pro víceúčelovou budovu FVTM (laboratoře, účebny, kanceláře, aula, zasedácí místnosti) - CEMMTECH ve 3 stupních, které budou dodávány postupně. 1. PD pro územní rozhodnutí, 2. PD pro SP a 3. RPD. Součástí bude také projekt interiéru, inženýrská činnost pro ÚR a SP, včetně dodání pravomocných rozhodnutí a výroba 3D ...

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO OSTRAVA

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO OSTRAVA

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení rekonstrukce/rekonverze objektu bývalých jatek včetně případných přístaveb pro účely galerie.

Zpracování Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Zpracování Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Řešení přístavby školy a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci

Řešení přístavby školy a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení přístavby stávající budovy školy, revize využití stávajících prostor školy a novostavba sportovní haly v areálu Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54 zahrnujícího stavební parcely č. 94/1 a 1021 a pozemkovou parcelu č. 334, k.ú. Starý Plzenec. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ...

Vyhotovení návrhu územního plánu Mladá Boleslav

Vyhotovení návrhu územního plánu Mladá Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – vyhotovení návrhu územního plánu statutárního města Mladá Boleslav.

Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic

Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic a v katastrálním území Čakovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo ...

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Tachov. Celkem se jedná o 27 obcí, rozloha území dle Českého statistického úřadu je 94 793 ha. Studie bude zpracována dle „ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV“, které je přílohou č. 3 ...

Vypracovanie územného plánu obce Tvrdošovce na obdobie r. 2017 - 2027

Vypracovanie územného plánu obce Tvrdošovce na obdobie r. 2017 - 2027

Vypracovanie územného plánu obce Tvrdošovce. Predmetom zákazky bude vypracovanie všetkých častí podľa harmonogramu obstarávania územno plánovacej dokumentácie. Predmet zákazky zhotoviteľ spracuje v týchto etapách: a) Prieskumy a rozbory, b) Návrh územno-plánovacej dokumentácie, návrh Všeobecne záväzného nariadenia a spoluúčasť na ...

Územní studie krajiny ORP Blansko

Územní studie krajiny ORP Blansko

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb – zpracování územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Blansko (dále také jako „územní studie krajiny ORP Blansko“) blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí II

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí II

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí v rozsahu cca 425 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do ...

Územný plán zóny Brnianska, Bratislava

Územný plán zóny Brnianska, Bratislava

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny, názov: Územný plán zóny Brnianska, Bratislava (ďalej len ÚPN-Z Brnianska), hranice riešeného územia ÚPN-Z Brnianska v k. ú. Staré Mesto sú vymedzené ulicami.

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Verměřovice s částmi přilehlých katastrálních území, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...

Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja

Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja

Predrealizačná koncepcia zákazky s názvom Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja a ochrany pred účinkami vetra v blízkosti plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo akcie s názvom Inovácia a Modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Dohoda o grante č.:INEA/CEF/TRAN/M2015/1130225).

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Říčany 2016

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Říčany 2016

Aktualizace zpracovaných územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) města Říčany a obcí v jeho správním obvodu, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení aktualizace ÚAP obcí v níže stanoveném rozsahu, a to dle vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně ...

Projektové práce pre investičné projekty: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Projektové práce pre investičné projekty: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, projektu interiérovej štúdie, výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony ...

Projektové práce pre investičné projekty rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Projektové práce pre investičné projekty rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, vypracovanie projektu interiérovej štúdie, výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony ...

Zpracování projektové dokumentace vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská

Zpracování projektové dokumentace vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD „Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská“ ve 2 dílčích částech: - dílčí část č. 1 - „Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková – p.p.č. 793/278, Výškovice“ Záměrem tohoto projektu je výstavba nového parkoviště osob. automobilů na ul. Šeříkové na p.p.č. 793/278 v k.ú. Výškovice. Předpoklad ...

Zpracování projektových dokumentací III. - II/413 Rybníky, průtah - DSP/PDPS, SP, IČ

Zpracování projektových dokumentací III. - II/413 Rybníky, průtah - DSP/PDPS, SP, IČ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, SP, dle dokumentace pro územní řízení zpracované firmou RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25325680, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů ...

Komplexní pozemkové úpravy Nišovice

Komplexní pozemkové úpravy Nišovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nišovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru ...

Rekonstrukce a nástavba Chráněného bydlení sv. Michaela, Žabovřeská 69/6, Brno – Pisárky

Rekonstrukce a nástavba Chráněného bydlení sv. Michaela, Žabovřeská 69/6, Brno – Pisárky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR, DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je dále inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění aktuálních vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ...

Urbanistická soutěž o návrh Broumov – Spořilov

Urbanistická soutěž o návrh Broumov – Spořilov

Předmětem soutěže je zpracování urbanistického řešení uspořádání a využití zastavitelných ploch 1 a 8 dle Územního plánu Broumova v platném znění o rozsahu cca 6,8 ha, které se nachází v sousedství sídliště Broumov – Spořilov, včetně návrhu řešení dopravní obsluhy, parcelace pro jednotlivé objekty, napojení na inženýrské sítě a vymezení veřejných ...

(záznamy 1/25 z 1062)  strana 1 / 43