Výkresové díly pro projekt EVO2

Výkresové díly pro projekt EVO2

Výkresové díly pro projekt EVO2 dle technické specifikace

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek ...

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexní projektové přípravy včetně zajištění tzv. inženýrské činnosti k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s Emergency, operačním traktem včetně centrální sterilizace a jednotkami intenzivní péče v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Projektová dokumentace: II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka

Projektová dokumentace: II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka

Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr,výkon inženýrské činnosti pro zajištění ...

Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice

Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hlavatce, Vyhnanice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kopidlno a v katastrálním území Mlýnec u Kopidlna, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Předmětem veřejné zakázky je provedení předprojektových prací, zpracování studie bezbariérového řešení škol včetně propočtu nákladů, zpracování projektové dokumentace v rozsahu společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně neoceněného a oceněného ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u ...

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Véska a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Předmětem je zpracování: studie stavby, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP.

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové služby jako podklad pro realizaci projektu, kterým dojde k vybudování kuchyně, jídelny, kavárny, modernizaci lázeňského provozu a tím i rozšíření poskytované péče a zároveň i k navýšení ubytovací kapacity. Součástí bude také vybudování elektronického požárního a zabezpečovacího systému, dohledového ...

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu bude administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním ...

Nová požární stanice Brno-Lidická - projektová dokumentace

Nová požární stanice Brno-Lidická - projektová dokumentace

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu nové centrální požární stanice s předpokládaným objemem stavebních prací ve výši 359 510 000 Kč (propočet nákladů v příloze č. 1a ZP). Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je „Studie požární stanice Brno Lidická“, zpracovaná firmou INTAR a.s., ...

II/380 Terezín - Čejč - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/380 Terezín - Čejč - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00, Brno, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního ...

Návrh změn Úz. plánu města Brna vyplývajících ze Zásad úz. rozvoje JMK

Návrh změn Úz. plánu města Brna vyplývajících ze Zásad úz. rozvoje JMK

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je • zpracování Návrhu změn Územního plánu města Brna dle Obsahu změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, dle Zadání změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor, a dle Zadání změn ...

Pelhřimov - ZTV Skrýšov

Pelhřimov - ZTV Skrýšov

Předmětem soutěže je zpracování studie návrhu ZTV v oblasti předpokládané výstavby RD v lokalitě obce Skrýšov včetně občanské vybavenosti. Jedná se o optimální využití celé oblasti pro výstavbu RD.

Pelhřimov - Děkanská zahrada a okolí

Pelhřimov - Děkanská zahrada a okolí

Předmětem soutěže je zpracování studie využití prostoru Děkanské zahrady včetně vymezeného okolí. Zájmové území pro studii je vymezeno pozemky města Pelhřimov viz. situace v příloze. Zpracovaná studie by měla respektovat definici území dle územního plánu města Pelhřimova případně navrhnout změnu územního plánu. Dále by měla respektovat současné ...

Pelhřimov - rybník Stráž a okolí

Pelhřimov - rybník Stráž a okolí

Předmětem soutěže je zpracování studie návrhu využití rybníku Stráž a jeho okolí k rekreaci a odpočinku obyvatel a návštěvníků města.

Pelhřimov - ulice Jirsíkova

Pelhřimov - ulice Jirsíkova

Předmětem soutěže je zpracování studie využití prostoru v ulici Jirsíkova mezi Gymnáziem a Obchodní akademií. V současné době je v tomto prostoru park s nevyhovující úpravou. Tento prostor slouží k shromažďování studentů obou středních škol o přestávkách.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany v okrese Příbram, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Poptávám návrh na realizaci kuchyňské linky

Poptávám návrh na realizaci kuchyňské linky

Poptávám návrh na realizaci kuchyňské linky.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Vsetína včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valašská Polanka včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vl

Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vl

Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti pro akci „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry“, včetně souvisejících inženýrských činností.

II/428 Dětkovice - průtah – DSP/PDPS, IČ, SP, AD

II/428 Dětkovice - průtah – DSP/PDPS, IČ, SP, AD

Předmětem zakázky je aktualizace a dokončení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS) dle investičního záměru zpracovaného Ing. Petrem Novotným, PhD., IČO: 451 49 062 a dle nedokončené DSP zpracované Dopravně inženýrskou kanceláří, s.r.o. IČO: 274 66 868 včetně ...

Základní škola, Komenského náměstí, Říčany

Základní škola, Komenského náměstí, Říčany

Předmětem soutěže je návrh architektonického a konstrukčního řešení 18- třídní základní školy v Říčanech, jejíž doporučený stavební program je popsán v soutěžním podkladu č. P-01. Základní škola s 18 kmenovými třídami pro 1. i 2.stupeň bude mimo jiné obsahovat specializované učebny, jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště, zpevněné plochy ...

Architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh Centrum volného času Nová Bystrouška

Architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh Centrum volného času Nová Bystrouška

Předmětem soutěže je návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Nový objekt Centra volného času poskytne odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i ...

(záznamy 1/25 z 1151)  strana 1 / 47