Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie rekonštrukcie tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), Dolnozemská cesta č. 1, 852 35, výkaz výmer (súčasť projektovej dokumentácie) a Inžinierska činnosť a Autorský dozor projektanta.

Trstená - Chyžne, CPaCS, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Trstená - Chyžne, CPaCS, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu Trstená - Chyžne, CPaCS, rekonštrukcia a modernizácia objektu.

FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů v objektu L, 3. - 6. etapa - projektová dokumentace

FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů v objektu L, 3. - 6. etapa - projektová dokumentace

Předmětem veřejné zakázky FN BRNO - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L - 3 – 6. etapa – projektová dokumentace (dále PD) je uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací a položkového výkazu výměr vč. autorského dozoru pro akci FN BRNO – Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v ...

17-001 Projektová dokumentace - TZH administrativní budovy Olbrachtova

17-001 Projektová dokumentace - TZH administrativní budovy Olbrachtova

Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci administrativní budovy Olbrachtova 3, Praha 4, v souladu s požadavky vyplývajícími z konkrétních dotačních programů a podání žádosti o dotaci.

Architektonická soutěž o návrh - Hasičská zbrojnice a moderní zázemí technických služeb

Architektonická soutěž o návrh - Hasičská zbrojnice a moderní zázemí technických služeb

Předmětem plnění je zpracování architektonického návrhu na komplexní úpravu prostranství dvora, resp. dosavadního zázemí technických služeb obce, dále výstavba víceúčelové budovy stanice jednotky sboru dobrovolných hasičů a dále úprava pro pěší i parkování v okolí Domu služe.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš a k. ú. Vražkov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš a k. ú. Vražkov

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v k. ú. Mnetěš a k. ú. Vražkov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexní projektové přípravy včetně zajištění tzv. inženýrské činnosti k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s Emergency, operačním traktem včetně centrální sterilizace a jednotkami intenzivní péče v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. .

Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ a „Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení)

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

Předmětem soutěže je zpracování architektonického urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství bývalých kasáren „U Alberta“ ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho fungování.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny, zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří (dále jen ...

Rekonštrukcia nadchodu pri Palme, Račianska – Podniková

Rekonštrukcia nadchodu pri Palme, Račianska – Podniková

Predmetom zákazky je vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie Nadchodu nad železnicou pre peších pri Palme, medzi Račianskou a Podnikovou ulicou. Nadchod sa nachádzajúca na pozemku parc. č. 22865, č. 21283/2 a parc. č. 13422/4 v k.ú. Nové Mesto. Projektová dokumentácia musí ...

Územný plán mesta Žarnovica

Územný plán mesta Žarnovica

Predmetom zákazky je spracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom Územný plán mesta Žarnovica na roky: návrhové obdobie 2018 - 2033 a výhľadové obdobie 2033 - 2048, ktorý má byť spracovaný podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. ...

II/152 Moravské Bránice – Silůvky – DÚR, IČ, DSP/PDPS, IČ, SP, AD

II/152 Moravské Bránice – Silůvky – DÚR, IČ, DSP/PDPS, IČ, SP, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR, DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Projekční a inženýrská kancelář Ing. Jiří Bajer, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního ...

II/431 Manerov - obchvat - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

II/431 Manerov - obchvat - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR/DSP, PDPS, SP) dle Investičního záměru stavby II/431 Zouvalka – Manerov zpracovaného firmou PK Ossendorf s.r.o. v únoru 2008 a dle DÚR stavby II/431 Manerov – obchvat zpracované firmou Dopravoprojekt Brno a.s. v listopadu 2003, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huštěnovice a Sušice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huštěnovice a Sušice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Huštěnovice a Sušice u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...

Kúpalisko Handlová

Kúpalisko Handlová

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo Kúpalisko Handlová na vypracovanie kompletného projektu k stavebnému povoleniu v súlade s územným plánom mesta.

Zpracování projektové dokumentace - Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště

Zpracování projektové dokumentace - Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DUR, DUR a současně DPS) včetně zajištění souhlasného územního rozhodnutí na výstavbu nového dětského hřiště určené dětem ve věku od 2 – 15 let na pozemku parc. č. 793/249, k. ú. Výškovice u Ostravy, sídliště ul. Břustkova (naznačeno v situaci příloha č. 4 této ZD). Jedná se ...

II/430 Holubice - Rousínov - DSP, IČ, PDPS, SP, AD

II/430 Holubice - Rousínov - DSP, IČ, PDPS, SP, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS) dle investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan, s.r.o. z června 2013, včetně souvisejících průzkumů. Dále zpracování soupisu prací (SP), inženýrské činnosti (IČ) nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a ...

Komplexní pozemkové úpravy Mladkov

Komplexní pozemkové úpravy Mladkov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mladkov s části katastrálního území Petrovičky u Mladkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude ...

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

Predmetom zákazky je vytvorenie územnoplánovacieho podkladu - generelu motorovej i nemotorovej dopravy na území Nitrianskeho kraja, ktorý bude komplexným nástrojom pre koordinované riadenie územného rozvoja motorovej (cestnej, železničnej, leteckej a vodnej) i nemotorovej (cyklistickej) dopravy a ktorý posúdi územie Nitrianskeho kraja z hľadiska ...

Dotesnenie ochranných hrádzí rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456

Dotesnenie ochranných hrádzí rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456

Predmetom podlimitnej zákazky Dotesnenie ochranných hrádzí rieky Nitra v rkm 42,330 48,456 je poskytnutie služieb: 1.Vykonanie IG prieskumu záujmového územia stavieb 2.Vypracovanie technickej štúdie 3.Vypracovanie zámeru EIA 4.Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb Doplnkový predmet: 71351730-9 Geologický ...

Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech

Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu revitalizace stavby bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech pro účely městského kulturního a společenského centra. Upřesňující podmínky zadání jsou součástí soutěžních podkladů. Vyhlašovatel předpokládá, že investiční náklady předmětu soutěže nepřesáhnou 35.000.000,- Kč.

Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ - projektové a inženýrské práce

Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ - projektové a inženýrské práce

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a provedení komplexních investorsko-inženýrských činností, prací, výkonů a služeb (IČ) pro měřící stanice (dále jen stanice) monitorovací sítě poboček ČHMÚ na akci „Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ“. Projekty a příslušná povolení budou ...

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu

Předmětem veřejné zakázky je GP pro víceúčelovou budovu FVTM (laboratoře, účebny, kanceláře, aula, zasedácí místnosti) - CEMMTECH ve 3 stupních, které budou dodávány postupně. 1. PD pro územní rozhodnutí, 2. PD pro SP a 3. RPD. Součástí bude také projekt interiéru, inženýrská činnost pro ÚR a SP, včetně dodání pravomocných rozhodnutí a výroba 3D ...

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO OSTRAVA

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO OSTRAVA

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení rekonstrukce/rekonverze objektu bývalých jatek včetně případných přístaveb pro účely galerie.

(záznamy 1/25 z 1082)  strana 1 / 44