Reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostího řešení

Reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostího řešení

Hlavním předmětem investičního záměru je reorganizace zdravotní péče Dětského a dorostového oddělení nacházejícího se v pavilonu „C“. Součástí předmětu plnění je však také zpracování komplexního posouzení zájmového pavilonu z pohledu požární bezpečnosti stavby včetně návrhu uvedení do souladu s dnešními požadavky v oblasti požární bezpečnosti ...

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ( ve stupni studie, DÚR, DSP/PDPS ) vč. souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také soupis prací (SP) a inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ...

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno na Janáčkově náměstí v Brně, v ploše zeleně v blízkosti hotelu Continental. Socha je chápána jako pocta Adolfu Loosovi, významnému architektu, který se 10. prosince 1870 v Brně narodil. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu sochařského díla, ...

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno v ploše chodníku u kostela Nanebevzetí Panny Marie na nároží ulic Jezuitská a Beethovenova v Brně, kde páter Martin Středa působil a je zde pochován. Socha je chápána jako pocta P. Martinu Středovi, který se organizováním studentů, tovaryšů a měšťanstva ...

Soutěž o návrh řešení základní školy

Soutěž o návrh řešení základní školy

Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné ...

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok stavebného ...

VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace - zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace - zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DSP, DPS) na „Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh“ se zajištěním stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je zateplení obvodového pláště domu, půdy a stropů sklepních prostor; oprava střechy vč. výměny ...

III/39613 Drnholec průtah - studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

III/39613 Drnholec průtah - studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování studie, projektové dokumentace (ve stupni DSP, PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů a doplňující diagnostiky vozovky. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění ...

Ubytovací zařízení s vybaveností pro sportovce - projektová činnost

Ubytovací zařízení s vybaveností pro sportovce - projektová činnost

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových podkladů potřebných pro výstavbu ubytovacího zařízení pro sportovce hotelového typu vč. vybavení v areálu Sportovního centra Nymburk s vybaveností na úrovni čtyřhvězdičkového standardu, včetně poskytování odpovídajících služeb, s kapacitou 190 lůžek ve dvoulůžkových pokojích, výkon autorského ...

II/414 Drnholec – Mikulov - studie, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

II/414 Drnholec – Mikulov - studie, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ( ve stupni studie, DÚR/DSP, PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů, diagnostiky vozovky a diagnostiky mostů 414-007 a 414-010. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou ...

II/426  Syrovín  - Těmice DSP/PDPS,IČ,SP,AD

II/426 Syrovín - Těmice DSP/PDPS,IČ,SP,AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP), včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní ...

Soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích

Soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích

Předmětem soutěže je návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jedná se o projektovou soutěž, jejímž cílem je nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční.

Kulturak 2 -  Neratovice

Kulturak 2 - Neratovice

Architektonický návrh a projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního a administrativního centra v Neratovicích, a nasledovné zpracování všech fází PD stavby a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru rekonstrukce

Stavebně historický a restaurátorský průzkum areálu Klementina

Stavebně historický a restaurátorský průzkum areálu Klementina

Předmětem této veřejné zakázky je provedení podrobného stavebně historického průzkumu, resp. celková revize a aktualizace stavebně historického průzkumu zpracovaného v roce 2008 spol. VAS, v.o.s., s částečným využitím (zejména stavební historie) stavebně historického průzkumu zpracovaného v roce 1969 Státním ústavem pro rekonstrukce památkových ...

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby včetně projektu interiéru a lékařské technologie. Součástí plnění bude i zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na základě zpracované projektové dokumentace bude také ...

Soutěž o návrh řešení pěší zóny Trutnov

Soutěž o návrh řešení pěší zóny Trutnov

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na řešení pěší zóny v ulici Horská v Trutnově. Rozsah řešeného území je definován v příloze č. P.02 soutěžních podmínek. Návrh by se měl stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prací, dohledu nad jejich provedením ...

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě

Předmětem zakázky je vyhotovení stavebně-projektové dokumentace vč. architektonického návrhu řešení exteriéru budovy, a souvisejécí inženýrské činnosti na stavební úpravy Domova mládeže, Těpeřská 581 v Železném Brodě v rozsahu definovaném v projektovém záměru zpracovaném Project A plus, s.r.o., Husova 581, 511 01, Turnov.

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS dle Investičního záměru zpracovaného firmou PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 Aktualizace IZ zpracovaná SÚS JMK v 6/2017. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání stavebního ...

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby

V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby

Předmětem veřejné zakázky jsou konstrukce Hlávkova mostu zahrnující z hlediska historického dvě části: a) historická památkově chráněná část – objekty SO201 a SO202, která prodělala na přelomu 50. a 60. let rozsáhlou rekonstrukci; b) novodobé konstrukce – mostní objekty SO203, SO204 i. objekt SO203 je monolitický komorový trámový dvoupólový ...

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

Předmětem díla je ověření statické spolehlivosti, ověření reálného chování a zhodnocení jednotlivých prvků mostu Legií.

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

Předmětem plnění je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu KN

Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy

Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy

Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a povolenie pre zmenu užívania stavby, dokumentácie pre realizáciu stavby Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.

Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II

Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II

Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí komplexních projekčních služeb v rámci přípravy projektové dokumentace pro projekt MEPHARED 2 v Hradci Králové. Bližší popis předmětu Veřejné zakázky poskytuje Zadavatel jako součást Zadávací dokumentace jakožto Přílohu č. 1 – Specifikace Díla.

(záznamy 1/25 z 1238)  strana 1 / 50