Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika

D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika

Splněním VZ bude naplněna potřeba modernizace dálničního informačního systému. Jedná se o položení kompletní telekomunikační trasy ve SDP pro připojení stávajících telematických systémů na dálnici D2 v úseku km 2,000-60,000. Potřeba zadavatele bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkové správy a technickými podmínkami ...

Údržba Automatizovaného systému řízení dopravy ASŘD v Plzni

Údržba Automatizovaného systému řízení dopravy ASŘD v Plzni

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem plnění: Zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Automatizovaného systému řízení dopravy (ASŘD) v Plzni, tj. světelného signalizačního zařízení na pozemních komunikacích včetně dopravní ústředny a souvisejících ...

Údržba telematického dohledového systému

Údržba telematického dohledového systému

Veřejná zakázka se týká údržby zařízení pořízených v rámci projektu: "Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy". V tomto projektu jsou provozována telematická zařízení sběru dopravních informací, videodetekce z otočných kamer a kooperativní systémy pro předávání dat mezi vozidly a řídicím systémem. V rámci údržby bude prováděno: ...

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce čtyř světelných signalizačních zařízení křižovatek ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro územní a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti v Praze

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti v Praze

Předmětem plnění je údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti. Jedná se o tyto typy zařízení dokumentující přestupky na křižovatkách v Praze: 1. Dokumentace jízdy na červenou - UnicamREDLIGHT 2. Měření okamžité rychlosti - UnicamSPEED 3. Dokumentace jízdy na červenou - UnicamREDCROSS Uchazeč bude vykonávat takové ...

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením okamžité rychlosti v Praze

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením okamžité rychlosti v Praze

Předmětem plnění je údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti. Jedná se o tyto typy zařízení dokumentující přestupky na křižovatkách v Praze: 1. Dokumentace jízdy na červenou - UmcamREDLIGHT 2. Měření okamžité rychlosti - UnicamSPEED 3. Dokumentace jízdy na červenou - UnlcamREDCROSS Uchazeč bude vykonávat takové ...

Údržba strategických dopravních detektorů řezových (SDDŘ) a klimatických vozovkových detektorů (KVD)

Údržba strategických dopravních detektorů řezových (SDDŘ) a klimatických vozovkových detektorů (KVD)

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s pravidelnou údržbou a opravami systémů pro sběr dopravních informací na území HMP. Pracoviště pro sběr dat se nachází na HDŘÚ. Jedná se o systém, který poskytuje dopravní informace, umožňující zvýšit efektivitu provozu městské dopravy v HMP a to: - systém KVD - systém SDDŘ Podrobné ...

Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513,514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)

Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513,514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)

Cílem modernizací je obměna kamerové a přenosové technologie včetně uchycovacích prvků do stavu, který tuto integraci a bezproblémový provoz bude umožňovat. Modernizovaný systém navazuje na stávající systémy provozované investorem, proto je nutné zachovat kompatibilitu a možnost komunikace s těmito stávajícími systémy, na který bude nový systém ...

Košice, údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 2016

Košice, údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 2016

Vykonávanie pravidelnej údržby zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS), elektronických dopravných načiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti, vykonávanie programátorských činností, odborných prehliadok (revízií) zariadení a činností súvisiacich s odstránením nefunkčnosti (opravou) zariadení CSS, EDZ a meračov rýchlosti vrátane ...

Upgrade mobilního radaru pro měření rychlosti vozidel

Upgrade mobilního radaru pro měření rychlosti vozidel

Upgrade původního zařízení vedeného pod typovým schválením jako ProLaser III/ PL-DOK I, pod obchodní značkou verze „T“ na zařízení s názvem a typovým schválením ProLaser III/PL-DOK II vedeného pod obchodní značkou verze „ G “ v sestavě s dokumentačním zařízením PL-DOK II, softwarem PL-VIEW, a protokolem o ověření správnosti měřidla. Upgrade ...

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja

Údržba strategických dopravních detektorů úsekových (SDDÚ) na území hl. m. Prahy

Údržba strategických dopravních detektorů úsekových (SDDÚ) na území hl. m. Prahy

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s pravidelnou údržbou a opravami systémů pro sběr dopravních informací na území HMP. Pracoviště pro sběr dat se nachází na HDŘÚ. Jedná se o systém, který poskytuje dopravní informace, umožňující zvýšit efektivitu provozu městské dopravy v HMP. Systém SDDÚ Podrobné technické ...

D8 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Panenská

D8 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Panenská

Dodávka a instalace zařízení multifunkčního kamerového systému obsahujícího měření úsekové rychlosti, umožňujícího certifikované měření úsekové rychlosti v definovaném úseku tunelu, certifikované měření okamžité rychlosti v pruzích na vjezdech do definovaného úseku tunelu, systém monitoringu ADR tabulek zepředu, propojení do nadřazeného systému ...

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

Modernizace IDS spočívající v položení kompletní telekomunikační trasy v SDP pro připojení stávajících telematických systémů na dálnici D1 v úseku km 220,000 - 245,000 s vyvedením na SSÚD 20 Ivanovice.

Výmena a záručný servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Branisko

Výmena a záručný servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Branisko

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, tj. výmena meračov fyzikálnych veličín (ďalej len MFV) v tuneli Branisko pre technologický celok (ďalej len TC) 412 Vzduchotechnické zariadenia a TC 432 Centrálny riadiaci systém za nové rovnakého typu, resp. priameho nástupcu doteraz používaných meračov z dôvodu morálneho a fyzického ...

D8 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Panenská

D8 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Panenská

Dodávka a instalace zařízení multifunkčního kamerového systému obsahujícího měření úsekové rychlosti, umožňujícího certifikované měření úsekové rychlosti v definovaném úseku tunelu, certifikované měření okamžité rychlosti v pruzích na vjezdech do definovaného úseku tunelu, systém monitoringu ADR tabulek zepředu, propojení do nadřazeného systému ...

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

Modernizace IDS spočívající v položení kompletní telekomunikační trasy v SDP pro připojení stávajících telematických systémů na dálnici D1 v úseku km 220,000 - 245,000 s vyvedením na SSÚD 20 Ivanovice.

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

Modernizace IDS spočívající v položení kompletní telekomunikační trasy v SDP pro připojení stávajících telematických systémů na dálnici D1 v úseku km 220,000 - 245,000 s vyvedením na SSÚD 20 Ivanovice.

Plán udržitelné městské mobility Olomouc

Plán udržitelné městské mobility Olomouc

V současné době nemá město Olomouc zpracovaný ucelený strategický materiál, který by věnoval dopravě jako celku. Pokud již takové dokumenty existují, zpravidla jsou zaměřeny pouze na jeden dopravní mód bez vazby na ostatní systémy. Dále tyto dokumenty nebyly ve většině případů projednávány s veřejností, maximálně se na jejich pořízení podílela ...

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

Modernizace IDS spočívající v položení kompletní telekomunikační trasy v SDP pro připojení stávajících telematických systémů na dálnici D1 v úseku km 220,000 - 245,000 s vyvedením na SSÚD 20 Ivanovice.

Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia

Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia

Predmetom zákazky je vykonanie prác pri obnove, oprave a zriadení zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra.

Doplnenie a osadenie evakuačného rozhlasu tunela Branisko

Doplnenie a osadenie evakuačného rozhlasu tunela Branisko

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s montážou pre technologický celok T422.10 evakuačný rozhlas v tuneli, podľa projektovej dokumentácie - T422.10 Evakuačný rozhlas v tuneli doplnenie 2014 tendrová dokumentácia, ktorú vypracovala spoločnosť HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o. (r. 2014). Cieľom úpravy/doplnenia tovaru je zabezpečiť jasnú počuteľnosť ...

D8 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Panenská

D8 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Panenská

Dodávka a instalace zařízení multifunkčního kamerového systému obsahujícího měření úsekové rychlosti, umožňujícího certifikované měření úsekové rychlosti v definovaném úseku tunelu, certifikované měření okamžité rychlosti pruzích na vjezdech do definovaného úseku tunelu, systém monitoringu ADR tabulek zepředu, propojení do nadřazeného systému ...

D1 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Klimkovice

D1 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Klimkovice

Dodávka a instalace zařízení multifunkčního kamerového systému obsahujícího měření úsekové rychlosti, umožňujícího certifikované měření úsekové rychlosti v definovaném úseku tunelu, certifikované měření okamžité rychlosti v pruzích na vjezdech do definovaného úseku tunelu, systém monitoringu ADR tabulek zepředu, propojení do nadřazeného systému ...

(záznamy 1/25 z 263)  strana 1 / 11