Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce Svinia.

Vypracovanie štúdie pre projekt Linking Danube

Vypracovanie štúdie pre projekt Linking Danube

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdií, výstupov a analýz, technických a organizačných špecifikácií k multimodálnemu plánovaču ciest, zameraného na prepojenie existujúcich služieb s menej dostupnými (vidieckymi) územiami do TEN-T siete pomocou alternatívnych verejných dopravných služieb a integráciou dopravných údajov do služieb, najmä ...

Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie

Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro vybudování, zprovoznění a provozování informačního dynamického dopravního systému mapujícího meteorologické situace rizikových lokalit v intravilánu města Liberce. Cílem tohoto systému bude prostřednictvím informací o aktuálním stavu snížit nehodovost v daných lokalitách.

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Předmětem veřejné zakázky je vybudování, zprovoznění a provozování informačního a navigačního systému parkování v centru Liberce. Jedná se o dynamický dopravně – informační systém, který bude realizován prostřednictvím osazení bezdrátových senzorů na vybraných parkovacích místech ve vlastnictví zadavatele a instalace statických a dynamických ...

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Predmetom zákazky je dodávka zariadení na preferenciu vozidiel VOD na svetelných križovatkách vmeste Žilina. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je včasti (B) Opis predmetu zákazky.

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování centrálního řízení dopravy, které umožní efektivnější řízení provozu při zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy (také projekt). Jedná se o vybudování technologického zařízení, které bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem ...

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48 za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuálního servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika

D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika

Splněním VZ bude naplněna potřeba modernizace dálničního informačního systému. Jedná se o položení kompletní telekomunikační trasy ve SDP pro připojení stávajících telematických systémů na dálnici D2 v úseku km 2,000-60,000. Potřeba zadavatele bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkové správy a technickými podmínkami ...

Údržba Automatizovaného systému řízení dopravy ASŘD v Plzni

Údržba Automatizovaného systému řízení dopravy ASŘD v Plzni

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem plnění: Zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Automatizovaného systému řízení dopravy (ASŘD) v Plzni, tj. světelného signalizačního zařízení na pozemních komunikacích včetně dopravní ústředny a souvisejících ...

Údržba telematického dohledového systému

Údržba telematického dohledového systému

Veřejná zakázka se týká údržby zařízení pořízených v rámci projektu: "Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy". V tomto projektu jsou provozována telematická zařízení sběru dopravních informací, videodetekce z otočných kamer a kooperativní systémy pro předávání dat mezi vozidly a řídicím systémem. V rámci údržby bude prováděno: ...

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce čtyř světelných signalizačních zařízení křižovatek ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro územní a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti v Praze

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti v Praze

Předmětem plnění je údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti. Jedná se o tyto typy zařízení dokumentující přestupky na křižovatkách v Praze: 1. Dokumentace jízdy na červenou - UnicamREDLIGHT 2. Měření okamžité rychlosti - UnicamSPEED 3. Dokumentace jízdy na červenou - UnicamREDCROSS Uchazeč bude vykonávat takové ...

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením okamžité rychlosti v Praze

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením okamžité rychlosti v Praze

Předmětem plnění je údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti. Jedná se o tyto typy zařízení dokumentující přestupky na křižovatkách v Praze: 1. Dokumentace jízdy na červenou - UmcamREDLIGHT 2. Měření okamžité rychlosti - UnicamSPEED 3. Dokumentace jízdy na červenou - UnlcamREDCROSS Uchazeč bude vykonávat takové ...

Údržba strategických dopravních detektorů řezových (SDDŘ) a klimatických vozovkových detektorů (KVD)

Údržba strategických dopravních detektorů řezových (SDDŘ) a klimatických vozovkových detektorů (KVD)

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s pravidelnou údržbou a opravami systémů pro sběr dopravních informací na území HMP. Pracoviště pro sběr dat se nachází na HDŘÚ. Jedná se o systém, který poskytuje dopravní informace, umožňující zvýšit efektivitu provozu městské dopravy v HMP a to: - systém KVD - systém SDDŘ Podrobné ...

Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513,514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)

Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513,514 a ŘC Rudná (SSÚD Mirošovice a Rudná)

Cílem modernizací je obměna kamerové a přenosové technologie včetně uchycovacích prvků do stavu, který tuto integraci a bezproblémový provoz bude umožňovat. Modernizovaný systém navazuje na stávající systémy provozované investorem, proto je nutné zachovat kompatibilitu a možnost komunikace s těmito stávajícími systémy, na který bude nový systém ...

Košice, údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 2016

Košice, údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 2016

Vykonávanie pravidelnej údržby zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS), elektronických dopravných načiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti, vykonávanie programátorských činností, odborných prehliadok (revízií) zariadení a činností súvisiacich s odstránením nefunkčnosti (opravou) zariadení CSS, EDZ a meračov rýchlosti vrátane ...

Upgrade mobilního radaru pro měření rychlosti vozidel

Upgrade mobilního radaru pro měření rychlosti vozidel

Upgrade původního zařízení vedeného pod typovým schválením jako ProLaser III/ PL-DOK I, pod obchodní značkou verze „T“ na zařízení s názvem a typovým schválením ProLaser III/PL-DOK II vedeného pod obchodní značkou verze „ G “ v sestavě s dokumentačním zařízením PL-DOK II, softwarem PL-VIEW, a protokolem o ověření správnosti měřidla. Upgrade ...

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja

Údržba strategických dopravních detektorů úsekových (SDDÚ) na území hl. m. Prahy

Údržba strategických dopravních detektorů úsekových (SDDÚ) na území hl. m. Prahy

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s pravidelnou údržbou a opravami systémů pro sběr dopravních informací na území HMP. Pracoviště pro sběr dat se nachází na HDŘÚ. Jedná se o systém, který poskytuje dopravní informace, umožňující zvýšit efektivitu provozu městské dopravy v HMP. Systém SDDÚ Podrobné technické ...

D8 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Panenská

D8 - Rozšíření technologického vybavení v tunelu Panenská

Dodávka a instalace zařízení multifunkčního kamerového systému obsahujícího měření úsekové rychlosti, umožňujícího certifikované měření úsekové rychlosti v definovaném úseku tunelu, certifikované měření okamžité rychlosti v pruzích na vjezdech do definovaného úseku tunelu, systém monitoringu ADR tabulek zepředu, propojení do nadřazeného systému ...

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

D1 km 220,00 - 245,000 / modernizace IDS, Telematika

Modernizace IDS spočívající v položení kompletní telekomunikační trasy v SDP pro připojení stávajících telematických systémů na dálnici D1 v úseku km 220,000 - 245,000 s vyvedením na SSÚD 20 Ivanovice.

Výmena a záručný servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Branisko

Výmena a záručný servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Branisko

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, tj. výmena meračov fyzikálnych veličín (ďalej len MFV) v tuneli Branisko pre technologický celok (ďalej len TC) 412 Vzduchotechnické zariadenia a TC 432 Centrálny riadiaci systém za nové rovnakého typu, resp. priameho nástupcu doteraz používaných meračov z dôvodu morálneho a fyzického ...

(záznamy 1/25 z 272)  strana 1 / 11