I. časť: Údržba miestnych komunikácii

I. časť: Údržba miestnych komunikácii

Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda I. časť: Údržba miestnych komunikácii: II. časť: Údržba verejného osvetlenia: III. časť: Údržba dopravného značenia:

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Poptávám projekci světelného signalizační zařízení

Poptávám projekci světelného signalizační zařízení

Poptávám projektovou kancelář na projekci světelného signalizačního zařízení v Moravskoslezském, Jihomoravském nebo Zlínském kraji.

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace signalizačních systémů v DZR Terezín s názvem: Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín“ včetně provedení souvisejících stavebních prací.

Služby spojené s údržbou města Ostrov

Služby spojené s údržbou města Ostrov

Předmětem veřejné zakázky je údržba a běžné opravy místních komunikací včetně chodníků, lávek a mostů, autobusových zastávek a vpustí dešťové kanalizace v majetku Města Ostrova, údržba a běžné opravy svislého a vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení (sloupky, zábradlí, svodidla, apod.), kontrola stavu a zpracování návrhu měsíčního ...

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Předmětem plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo (část A) je zhotovení stavebního díla spočívajícího v rozšíření komunikace vlevo ve směru od Pražské tř. včetně posunutí autobusové zastávky a rozjezdů křižovatkových větví do ulice Jírovcovy, a to z důvodu umístění odbočovacích jízdních pruhů vlevo do ulice Jírovcovy v obou směrech. Dále je ...

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potreby zimnej údržby Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja. Technické špecifikácie a predpokladané množstvá sú ...

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48 za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuálního servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo, dopravné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo a rozmrazovacie materiály pre potreby zimnej údržby Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Rekonstrukce žst. Bohosudov

Rekonstrukce žst. Bohosudov

Předmětem díla je zpracování projektu stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ jejímž cílem je řešení stávajícího stavu infrastruktury vč. výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií. Rekonstrukcí bude umožněno zvýšení traťové rychlosti až na 135 km/h. V rámci stavby bude zajištěn bezbariérový přístup na nově vzniklá ...

Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi

Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi, včetně provedení veškerých souvisejících elektroinstalačních, softwarových, stavebních či jiných prací, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu a včetně demontáže a odstranění stávajícího světelného signalizačního ...

Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: spočívající ve zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci I/16 Mělnická - Mladoboleslavská v obci Byšice. Konkrétně se jedná o zvýšení bezpečnosti zejména chodců (trasa pro pěší podél silnice včetně jejího přecházení) a částečně i cyklistů (společná stezka pro cyklisty a chodce).Tohoto cíle bude ...

Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace komplexní modernizace a optimalizace autobusového terminálu ve městě Blansko. Předmět díla zahrnuje mimo jiné vybudování podélných stání pro linkové autobusy a autobusy městské hromadné dopravy, podélného ...

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení. Prosím o informaci zda nám můžete vyznačit (vodorovné dopravní značení) na soukromém parkovišti u hotelu Adria v Karlových Varech. Jednalo by se o 6 parkovacích míst a jaká by byla cena + - . Děkuji

Stavební úprava kžiřovatky Staré dálnice - Kohoutovická - Žebětínská včetně signalizace

Stavební úprava kžiřovatky Staré dálnice - Kohoutovická - Žebětínská včetně signalizace

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav v prostoru křižovatky (doplnění dělicích ostrůvků ve vozovce, výměna a doplnění svodidel), oprava vozovek v oblasti křižovatky a na přilehlých úsecích do ní ústících silnic a úprava obou zastávek MHD „Stará dálnice“ a instalace světelného signalizačního zařízení.

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Předmětem veřejné zakázky jsou služby řízení tunelového provozu, zahrnující zejména: - Zajištění nepřetržitého provozu funkčního centralizovaného dohledového pracoviště komunikujícího v režimu on-line s lokálními velíny jednotlivých silničních tunelů v intravilánu Statutárního města Brna a současně zajišťujícího on-line přenosy dat mezi ...

Doplnění preference, optimalizace řízení u vybraných křiižovatek

Doplnění preference, optimalizace řízení u vybraných křiižovatek

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rozšíření stávajících 5 ks řadičů na níže uvedených křižovatkách, tzn. na každou křižovatku dodávka 1 ks jednotky aktivní preference, 1 ks jednotky pro zvukovou signalizaci nevidomých, max. 2 ks přijímače signálů nevidomých včetně kabelové trasy. Dále projektová činnost potřebná k výše uvedené ...

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská,  28. Října

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská, 28. Října

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajícího stavu křižovatky, které zlepší dopravní situaci v historickém centru města České Budějovice. Úprava křižovatky zvětšuje koridor linky MHD, který se tak rozšíří až na ulici Na Sadech pomocí vyhrazeného BUS pruhu z Mariánského náměstí až do zastávky Poliklinika Sever. Stavební úprava ulice ...

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“. Původní stavba nebyla dokončena původním zhotovitelem stavby, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČO ...

Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká

Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Předmětem veřejné zakázky je novostavba autobusového terminálu, který vznikne v prostoru mezi areálem žel. stanice Plzeň hl. nádraží a ulicí Šumavská. Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení 10 stání pro autobusy. Odstavných stání je celkem 9, z toho 1 stání pro trolejbusy.

II/421 Terezín – Velké Pavlovice

II/421 Terezín – Velké Pavlovice

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/421 od křižovatky se silnicí II/380 v Terezíně po obec Kobylí a dále od konce Bořetic po křižovatku se silnicí II/425 za Velkými Pavlovicemi. Součástí stavby je rekonstrukce mostů ev. č. 421-002, 421-008 a 421-008a. Navrženo je několik technologií dle provedené diagnostiky: výměna konstrukčních ...

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla spočívající v rozšíření komunikace vlevo ve směru od Pražské tř. v rozjezdu křižovatkové větve do ulice Rudolfovská z důvodu umístění odbočovacího pruhu vlevo do ulice Jírovcovy, a to v obou směrech. Dále umístění světelně signalizačního zařízení, úpravy veřejného osvětlení a překládka ...

(záznamy 1/25 z 1863)  strana 1 / 75