Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) KŘIŽOVATKY 2.18 POŘÍČÍ – HERŠPICKÁ A KŘIŽOVATKY 0.08 HUSOVA-JOŠTOVA; 2. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ 1.03 MENDLOVO NÁM. – KŘÍŽOVÁ, ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ MKDS NA CENTRÁLNÍM TECHNICKÉM DISPEČINKU SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE ...

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu

Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a oprava záchytných systémov zvodidlá NH4, AM, EA koncovky, tlmiče nárazu a súvisiace odborné služby.

Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech

Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování nových parkovacích míst, obnova stávajících, úprava veřejné zeleně a vybudování nových klidových zón. V rámci rekonstrukce bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků ...

Dodávka silničních svodidel 2018

Dodávka silničních svodidel 2018

Předmětem zakázky jsou dodávky týkající se silničních svodidel pro opravy stávajících instalovaných záchytných systémů. Jedná se o silniční svodidla s označením JSNH4/N2 a JSAM/N2, jejich příslušenství a dílů s dovozem na jednotlivá střediska SSMSK.

Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení - rámcová smlouva

Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení - rámcová smlouva

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení včetně příslušenství.

Správa cestnej svetelnej signalizácie

Správa cestnej svetelnej signalizácie

Predmetom zákazky je zabezpečenie každodennej kontroly, výmenu žiaroviek, čistenie svetiel, čistenie skrine radiča CSS. Cena bude stanovená pre celkom 25 ks zariadení CSS, revízie (1 krát za 4 roky), ročné prehliadky (1 krát za rok). V prípade dobudovania nových zariadení CSS na území mesta Žilina počas trvania tejto zmluvy o dielo (ďalej len ...

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce Svinia.

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce Jablonov I. úsek.

Správa cestnej svetelnej signalizácie

Správa cestnej svetelnej signalizácie

Predmetom zákazky je zabezpečenie každodennej kontroly, výmeny žiaroviek, čistenia svetiel, čistenie skrine radiča CSS. Cena bude stanovená za 25 ks zariadení CSS, revízie, ročné prehliadky. V prípade dobudovania nových zariadení CSS na území mesta Žilina počas trvania tejto zmluvy, budú riešené samostatným dodatkom k tejto zmluve, pri zachovaní ...

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia

Predmetom zákazky je údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia, realizácia nového vodorovného dopravného značenia, osadenie nového zvislého dopravného značenia, prenájom prenosného dopravného značenia a zariadení na území mesta Žilina (detailnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch).

I. časť: Údržba miestnych komunikácii

I. časť: Údržba miestnych komunikácii

Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda I. časť: Údržba miestnych komunikácii: II. časť: Údržba verejného osvetlenia: III. časť: Údržba dopravného značenia:

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Poptávám projekci světelného signalizační zařízení

Poptávám projekci světelného signalizační zařízení

Poptávám projektovou kancelář na projekci světelného signalizačního zařízení v Moravskoslezském, Jihomoravském nebo Zlínském kraji.

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace signalizačních systémů v DZR Terezín s názvem: Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín“ včetně provedení souvisejících stavebních prací.

Služby spojené s údržbou města Ostrov

Služby spojené s údržbou města Ostrov

Předmětem veřejné zakázky je údržba a běžné opravy místních komunikací včetně chodníků, lávek a mostů, autobusových zastávek a vpustí dešťové kanalizace v majetku Města Ostrova, údržba a běžné opravy svislého a vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení (sloupky, zábradlí, svodidla, apod.), kontrola stavu a zpracování návrhu měsíčního ...

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Předmětem plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo (část A) je zhotovení stavebního díla spočívajícího v rozšíření komunikace vlevo ve směru od Pražské tř. včetně posunutí autobusové zastávky a rozjezdů křižovatkových větví do ulice Jírovcovy, a to z důvodu umístění odbočovacích jízdních pruhů vlevo do ulice Jírovcovy v obou směrech. Dále je ...

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potreby zimnej údržby Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja. Technické špecifikácie a predpokladané množstvá sú ...

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48 za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuálního servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo, dopravné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo a rozmrazovacie materiály pre potreby zimnej údržby Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Rekonstrukce žst. Bohosudov

Rekonstrukce žst. Bohosudov

Předmětem díla je zpracování projektu stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ jejímž cílem je řešení stávajícího stavu infrastruktury vč. výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií. Rekonstrukcí bude umožněno zvýšení traťové rychlosti až na 135 km/h. V rámci stavby bude zajištěn bezbariérový přístup na nově vzniklá ...

Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi

Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi, včetně provedení veškerých souvisejících elektroinstalačních, softwarových, stavebních či jiných prací, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu a včetně demontáže a odstranění stávajícího světelného signalizačního ...

Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: spočívající ve zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci I/16 Mělnická - Mladoboleslavská v obci Byšice. Konkrétně se jedná o zvýšení bezpečnosti zejména chodců (trasa pro pěší podél silnice včetně jejího přecházení) a částečně i cyklistů (společná stezka pro cyklisty a chodce).Tohoto cíle bude ...

Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace komplexní modernizace a optimalizace autobusového terminálu ve městě Blansko. Předmět díla zahrnuje mimo jiné vybudování podélných stání pro linkové autobusy a autobusy městské hromadné dopravy, podélného ...

(záznamy 1/25 z 1874)  strana 1 / 75