Poptávám realizaci vodorovného dopravního značení na parkovišti

Poptávám realizaci vodorovného dopravního značení na parkovišti

Poptávám realizaci vodorovného dopravního značení na parkovišti u obchodního centra. Konkrétně označení parkovacích míst pro motocykly a maminky s kočárky. Bližší informace poskytneme osobně. Děkuji,

ETCS Plzeň - Cheb

ETCS Plzeň - Cheb

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení projektu a realizace stavby „ETCS Plzeň (mimo) - Cheb“. Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., se rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a ...

Poptávám výrobu sloupku s výložníkem pro tři značky

Poptávám výrobu sloupku s výložníkem pro tři značky

Poptávám výrobu atypického sloupku s výložníkem pro tři značky, viz příloha.

Zajištění běžné údržby silnic I. třídy v Jihomoravském kraji

Zajištění běžné údržby silnic I. třídy v Jihomoravském kraji

Běžná údržba silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje ve smyslu § 9 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., která zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce. Jedná se zejména o následující práce: vysprávky výtluků, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, včetně jejich čištění, dále odstraňování závad ve svislém ...

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Vykonávanie prác na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných dopravných značiek: pozdĺžnych čiar, vodiacich čiar, priečnych čiar - priečna súvislá čiara, priechod pre chodcov a priechod pre cyklistov, šikmých rovnobežných čiar, šípok a nápisov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov s ...

Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu pre diaľnice, rýchlostné cesty

Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu pre diaľnice, rýchlostné cesty

Predmetom zákazky je realizácia, t.j. dodanie a umiestnenie záchytných bezpečnostných zariadení tlmičov nárazu s minimálnymi úrovňami zachytenia 50, 80, 100, 110 z celokovovej galvanizovanej konštrukcie (kovového rámu) pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty

Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty

Predmetom zákazky je realizácia dopravných retroreflexných gombíkov (ďalej len RDG) na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Realizáciou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov, t. j. dodávka a montáž.

Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva

Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva

Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia, vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravných zariadení a príslušenstva podľa určenia a potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídla oblastí, v rámci Prešovského samosprávneho kraja, v súlade s Vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a ...

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) KŘIŽOVATKY 2.18 POŘÍČÍ – HERŠPICKÁ A KŘIŽOVATKY 0.08 HUSOVA-JOŠTOVA; 2. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ 1.03 MENDLOVO NÁM. – KŘÍŽOVÁ, ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ MKDS NA CENTRÁLNÍM TECHNICKÉM DISPEČINKU SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE ...

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu

Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a oprava záchytných systémov zvodidlá NH4, AM, EA koncovky, tlmiče nárazu a súvisiace odborné služby.

Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech

Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování nových parkovacích míst, obnova stávajících, úprava veřejné zeleně a vybudování nových klidových zón. V rámci rekonstrukce bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků ...

Dodávka silničních svodidel 2018

Dodávka silničních svodidel 2018

Předmětem zakázky jsou dodávky týkající se silničních svodidel pro opravy stávajících instalovaných záchytných systémů. Jedná se o silniční svodidla s označením JSNH4/N2 a JSAM/N2, jejich příslušenství a dílů s dovozem na jednotlivá střediska SSMSK.

Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení - rámcová smlouva

Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení - rámcová smlouva

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení včetně příslušenství.

Správa cestnej svetelnej signalizácie

Správa cestnej svetelnej signalizácie

Predmetom zákazky je zabezpečenie každodennej kontroly, výmenu žiaroviek, čistenie svetiel, čistenie skrine radiča CSS. Cena bude stanovená pre celkom 25 ks zariadení CSS, revízie (1 krát za 4 roky), ročné prehliadky (1 krát za rok). V prípade dobudovania nových zariadení CSS na území mesta Žilina počas trvania tejto zmluvy o dielo (ďalej len ...

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce Svinia.

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce Jablonov I. úsek.

Správa cestnej svetelnej signalizácie

Správa cestnej svetelnej signalizácie

Predmetom zákazky je zabezpečenie každodennej kontroly, výmeny žiaroviek, čistenia svetiel, čistenie skrine radiča CSS. Cena bude stanovená za 25 ks zariadení CSS, revízie, ročné prehliadky. V prípade dobudovania nových zariadení CSS na území mesta Žilina počas trvania tejto zmluvy, budú riešené samostatným dodatkom k tejto zmluve, pri zachovaní ...

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia

Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia

Predmetom zákazky je údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia, realizácia nového vodorovného dopravného značenia, osadenie nového zvislého dopravného značenia, prenájom prenosného dopravného značenia a zariadení na území mesta Žilina (detailnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch).

I. časť: Údržba miestnych komunikácii

I. časť: Údržba miestnych komunikácii

Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda I. časť: Údržba miestnych komunikácii: II. časť: Údržba verejného osvetlenia: III. časť: Údržba dopravného značenia:

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Poptávám projekci světelného signalizační zařízení

Poptávám projekci světelného signalizační zařízení

Poptávám projektovou kancelář na projekci světelného signalizačního zařízení v Moravskoslezském, Jihomoravském nebo Zlínském kraji.

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace signalizačních systémů v DZR Terezín s názvem: Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín“ včetně provedení souvisejících stavebních prací.

Služby spojené s údržbou města Ostrov

Služby spojené s údržbou města Ostrov

Předmětem veřejné zakázky je údržba a běžné opravy místních komunikací včetně chodníků, lávek a mostů, autobusových zastávek a vpustí dešťové kanalizace v majetku Města Ostrova, údržba a běžné opravy svislého a vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení (sloupky, zábradlí, svodidla, apod.), kontrola stavu a zpracování návrhu měsíčního ...

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Předmětem plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo (část A) je zhotovení stavebního díla spočívajícího v rozšíření komunikace vlevo ve směru od Pražské tř. včetně posunutí autobusové zastávky a rozjezdů křižovatkových větví do ulice Jírovcovy, a to z důvodu umístění odbočovacích jízdních pruhů vlevo do ulice Jírovcovy v obou směrech. Dále je ...

(záznamy 1/25 z 1882)  strana 1 / 76