Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: spočívající ve zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci I/16 Mělnická - Mladoboleslavská v obci Byšice. Konkrétně se jedná o zvýšení bezpečnosti zejména chodců (trasa pro pěší podél silnice včetně jejího přecházení) a částečně i cyklistů (společná stezka pro cyklisty a chodce).Tohoto cíle bude ...

Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace komplexní modernizace a optimalizace autobusového terminálu ve městě Blansko. Předmět díla zahrnuje mimo jiné vybudování podélných stání pro linkové autobusy a autobusy městské hromadné dopravy, podélného ...

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení. Prosím o informaci zda nám můžete vyznačit (vodorovné dopravní značení) na soukromém parkovišti u hotelu Adria v Karlových Varech. Jednalo by se o 6 parkovacích míst a jaká by byla cena + - . Děkuji

Stavební úprava kžiřovatky Staré dálnice - Kohoutovická - Žebětínská včetně signalizace

Stavební úprava kžiřovatky Staré dálnice - Kohoutovická - Žebětínská včetně signalizace

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav v prostoru křižovatky (doplnění dělicích ostrůvků ve vozovce, výměna a doplnění svodidel), oprava vozovek v oblasti křižovatky a na přilehlých úsecích do ní ústících silnic a úprava obou zastávek MHD „Stará dálnice“ a instalace světelného signalizačního zařízení.

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Předmětem veřejné zakázky jsou služby řízení tunelového provozu, zahrnující zejména: - Zajištění nepřetržitého provozu funkčního centralizovaného dohledového pracoviště komunikujícího v režimu on-line s lokálními velíny jednotlivých silničních tunelů v intravilánu Statutárního města Brna a současně zajišťujícího on-line přenosy dat mezi ...

Doplnění preference, optimalizace řízení u vybraných křiižovatek

Doplnění preference, optimalizace řízení u vybraných křiižovatek

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rozšíření stávajících 5 ks řadičů na níže uvedených křižovatkách, tzn. na každou křižovatku dodávka 1 ks jednotky aktivní preference, 1 ks jednotky pro zvukovou signalizaci nevidomých, max. 2 ks přijímače signálů nevidomých včetně kabelové trasy. Dále projektová činnost potřebná k výše uvedené ...

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská,  28. Října

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská, 28. Října

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajícího stavu křižovatky, které zlepší dopravní situaci v historickém centru města České Budějovice. Úprava křižovatky zvětšuje koridor linky MHD, který se tak rozšíří až na ulici Na Sadech pomocí vyhrazeného BUS pruhu z Mariánského náměstí až do zastávky Poliklinika Sever. Stavební úprava ulice ...

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“. Původní stavba nebyla dokončena původním zhotovitelem stavby, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČO ...

Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká

Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Předmětem veřejné zakázky je novostavba autobusového terminálu, který vznikne v prostoru mezi areálem žel. stanice Plzeň hl. nádraží a ulicí Šumavská. Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení 10 stání pro autobusy. Odstavných stání je celkem 9, z toho 1 stání pro trolejbusy.

II/421 Terezín – Velké Pavlovice

II/421 Terezín – Velké Pavlovice

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/421 od křižovatky se silnicí II/380 v Terezíně po obec Kobylí a dále od konce Bořetic po křižovatku se silnicí II/425 za Velkými Pavlovicemi. Součástí stavby je rekonstrukce mostů ev. č. 421-002, 421-008 a 421-008a. Navrženo je několik technologií dle provedené diagnostiky: výměna konstrukčních ...

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla spočívající v rozšíření komunikace vlevo ve směru od Pražské tř. v rozjezdu křižovatkové větve do ulice Rudolfovská z důvodu umístění odbočovacího pruhu vlevo do ulice Jírovcovy, a to v obou směrech. Dále umístění světelně signalizačního zařízení, úpravy veřejného osvětlení a překládka ...

Bezpečnostní prvky 2017

Bezpečnostní prvky 2017

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 20 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Dále zakoupení 9 kusů informačních panelů s proměnným dopravním značením. Dále zakoupení 12 kusů ...

Poptávám pronájem dopravního značení

Poptávám pronájem dopravního značení

Poptávám zapůjčení dopravního značení, světelné signalizace, na 6 dní.

Pod Čimickým hájem, Praha 8

Pod Čimickým hájem, Praha 8

Jedná se o rekonstrukci komunikace Pod Čimickým hájem Praha 8 v délce cca 41,70 m. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace (vozovka s živičným krytem, chodníky a vjezdy betonová dlažba, parkovací stání z drobné kostky). Stavba dále zahrnuje odvodnění, vegetační úpravy a mobiliář. Při výsadbě keřů a stromů zadavatel požaduje následnou péči po ...

Nuselská II. etapa, Praha 4

Nuselská II. etapa, Praha 4

V rámci stavby II. etapy dojde k rekonstrukci ul. Nuselská v délce cca 445 m, v úseku Na Jezerce – most přes Botič. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace (vozovka s živičným krytem, chodníky mozaiková dlažba dle pražských předpisů, chodníkové přejezdy, autobusové zastávky a parkovací stání z velké dlažby). Stavba dále zahrnuje napojení ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 3 Velký Beranov

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 3 Velký Beranov

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Střediska správy a údržby dálnic 3 - Velký Beranov (dále jen „SSÚD 3“)

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 1 - Mirošovice (dále jen „SSÚD 1“) a 17 - Chotoviny (dále jen "SSÚD 17").

Koridor linky č. 3 - Etapa II - 1. křižovatka Branišovská - J. Opletala

Koridor linky č. 3 - Etapa II - 1. křižovatka Branišovská - J. Opletala

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava chodníkových ploch a přechodů pro chodce na křižovatce Branišovská x J. Opletala a osazení křižovatky světelným signalizačním zařízením s preferencí MHD. Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 101 – Křižovatka Branišovská x J. Opletala SO 161 – Dopravní značení SO 162 – Světelná ...

II/413 Dobelice - Hostěradice

II/413 Dobelice - Hostěradice

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/413 v úseku délky 5615 m, od konce obce Dobelice, po začátek obce Hostěradice – Míšovice, provozní staničení km 8,043 – 13,658. Rekonstrukce silnice spočívá v odstranění stávajícího asfaltového krytu, sanaci trhlin a položení nové ložné a obrusné vrstvy. Součástí stavby bude také rekonstrukce propustků, ...

Síť STC - změna značení z R na D, III. etapa

Síť STC - změna značení z R na D, III. etapa

V rámci zakázky bude provedeno předznačení na nižších třídách tzn. II. a III. dle stanovení příslušných odborů dopravy. Toto přeznačení bude provedeno z důvodu změny kategorizace silnic a dálnic.

Zajištění provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích

Zajištění provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích

Předmětem je zajištění provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích zařízení Zadavatele na území hl. m. Prahy. Zajištění provizorního a definitivního dopravního značení bude prováděno na základě písemného nebo telefonického (a následně písemně potvrzeného) požadavku Zadavatele. Součástí tohoto požadavku bude ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 2 – Bernartice

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 2 – Bernartice

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Střediska správy a údržby dálnic 2 - Bernartice (dále jen „SSÚD 2“).

Provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích

Provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích v Českých Budějovicích, na dobu určitou v trvání 48 měsíců. Tabulky se specifikací prací za 12 měsíců tvoří přílohu smlouvy. Podobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu ...

(záznamy 1/25 z 1851)  strana 1 / 75