Realizace konferencí / Realizace odborných seminářů

Realizace konferencí / Realizace odborných seminářů

Zadavatel stanoví, že v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je Veřejná zakázka rozdělena na 2 části: Část 1: Realizace konferencí - poskytnutí služeb, které spočívají v zabezpečení realizace celkem tří (3) konferencí (podrobněji viz popis část 1) Část 2: Realizace odborných seminářů - je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění realizace ...

Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018

Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018

Předmětem Veřejné zakázky bude zajištění služeb souvisejících s pořádáním Olympiády, a to za podmínek, v rozsahu a kvalitě stanovené v Příloze č. 1 (Smlouva o zajištění služeb v souvislosti s konáním akce s názvem „Mezinárodní chemická olympiáda 2018; dále jen „Smlouva“), v Příloze č. 2 (Definice a rozsah služeb) a Příloze č. 3 (Předběžný program ...

Space for all

Space for all

Predmetom zákazky je organizácia eventov a workshopov v zmysle zadania a detailného popisu uvedeného v súťažných podkladoch. Uchádzač zabezpečí aj materiálno-technické zabezpečenie, personálne zabezpečenie, marketingové zabezpečenie v zmysle pokynov uvedených v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je aj materiálno-technické zabezpečenie ...

Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí

Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí

Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na služby související se zajištěním standardních akcí, kterými se pro účely této veřejné zakázky rozumí zejména konference, mezinárodní konference, semináře, kulaté stoly, workshopy a akce obdobného charakteru ...

Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět

Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit vícedenní pobyty pro rodiny, které pečují o člověka se zdravotním postižením, včetně jejich evaluace. Poskytovatel zajistí jak organizačně technické zázemí (ubytování, strava, pronájem prostoru a technika pro výuku, apod.), tak personální zajištění pobytu dle zadání objednatele (smluvní zajištění ...

Zajištění ubytování, stravování a koordinace při ME 2017 v basketbale žen

Zajištění ubytování, stravování a koordinace při ME 2017 v basketbale žen

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění kompletního ubytování a stravování a koordinace dopravy účastníků (jedná se o týmy, rozhodčí, pracovníky mezinárodní basketbalové federace, VIP hosty, zástupce médií a dobrovolníky) Mistrovství Evropy v basketbale žen, které se bude konat v červnu 2017 v Praze a Hradci ...

Organizační a technické zajištění jednání Řídicího orgánu OP VVV

Organizační a technické zajištění jednání Řídicího orgánu OP VVV

Předmětem veřejné zakázky je organizační a technické zajištění výročních konferencí, monitorovacích výborů, seminářů, výjezdních zasedání a dalších akcí pro potřeby ŘO OP VVV včetně poskytnutí souvisejících služeb. blíže viz ZD

Konferenční služby pro výjezdní zasedání pracovníků Fakulty ekonomicko-správní

Konferenční služby pro výjezdní zasedání pracovníků Fakulty ekonomicko-správní

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem prostor a vybavení a zajištění ubytovacích a stravovacích služeb pro výjezdní zasedání pracovníků FES ve dnech 9.-10.6.2016.

Príprava a organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie 5. výročné fórum Stratégie EÚ

Príprava a organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie 5. výročné fórum Stratégie EÚ

Príprava a organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región. Predmetom zákazky sú služby spojené s organizačným a technickým zabezpečením konferencie a cateringových služieb počas trvania konferencie v dňoch 3.11.-4.11.2016 v Bratislave.

Konferenční a stravovací služby pro konferenci IPOCC 2016

Konferenční a stravovací služby pro konferenci IPOCC 2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem prostor a zajištění stravovacích služeb pro mezinárodní konferenci IPOCC 2016 konanou ve dnech 13. - 14. 9. 2016.

Európske fórum cestovného ruchu 2016 (EFCR 2016)

Európske fórum cestovného ruchu 2016 (EFCR 2016)

Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie medzinárodnej konferencie Európske fórum cestovného ruchu 2016, ktorú Slovenská republika ako predsednícka krajina Rady Európskej únie spoluorganizuje s Európskou komisiou (EK) a predstavuje najvýznamnejšie európske podujatie v oblasti cestovného ruchu organizované príslušnou predsedníckou krajinou ...

Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením odborných podujatí a informačných podujatí

Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením odborných podujatí a informačných podujatí

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením min. ubytovacích služieb, stravovacích služieb, prenájmu priestorov, tlmočníckej a prezentačnej techniky, služieb súvisiacich s dopravou a ostatných služieb (doplnková technika a doplnkové služby) v rámci organizovaných odborných podujatí ...

Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN Evropský Habitat v Praze v březnu 2016

Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN Evropský Habitat v Praze v březnu 2016

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“, která se bude konat v Praze v březnu roku 2016 v prostorách Kongresového centra Praha (KCP). Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020

Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické a organizační podpory při přípravě a realizaci zasedání monitorovacích výborů, konferencí, seminářů či workshopů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také jako „OPŽP“). Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. ...

Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016

Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“, která se bude konat v Praze v březnu roku 2016 v prostorách Kongresového centra Praha (KCP). Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020

Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické a organizační podpory při přípravě a realizaci zasedání monitorovacích výborů, konferencí, seminářů či workshopů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také jako „OPŽP“). Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. ...

Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016

Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“, která se bude konat v Praze v březnu roku 2016 v prostorách Kongresového centra Praha (KCP). Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020

Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické a organizační podpory při přípravě a realizaci zasedání monitorovacích výborů, konferencí, seminářů či workshopů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také jako „OPŽP“). Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. ...

Zabezpečenie aktivity Roadshow

Zabezpečenie aktivity Roadshow

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie aktivity Roadshow 2015 Úradu vlády Slovenskej republiky ako Centrálneho koordinačného orgánu. Aktivita Roadshow 2015 bude informačnou a súťažnou formou približovať aktuálnu problematiku a možnosti čerpania prostriedkov zo ŠF (štrukturálnych fondov) a KF (kohézneho fondu).

Zabezpečenie ubytovania, stravovania a priestorov pre účely školenia

Zabezpečenie ubytovania, stravovania a priestorov pre účely školenia

Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a priestorov pre účely školenia v lokalite Nitra (Nitra okolie).

Zajištění konferenčních sálů a občerstvení pro pořádání informačních panelů v rámci ČR NIQES III

Zajištění konferenčních sálů a občerstvení pro pořádání informačních panelů v rámci ČR NIQES III

Zajištění 14 informačních panelů pořádaných Českou školní inspekcí ve všech krajských městech ČR a v hl. m. Praze. Zahrnuje zajištění konferenčního sálu a občerstvení pro účastníky. Předpokládaný počet účastníků 200 na jeden informační panel.

Zabezpečenie služieb prenájmu konferenčnej sály, ubytovania, cateringu a súvisiacich služieb na kľúč

Zabezpečenie služieb prenájmu konferenčnej sály, ubytovania, cateringu a súvisiacich služieb na kľúč

Predmetom obstarávania je služba poskytnutie služieb prenájmu konferenčných priestorov vrátane súvisiaceho technického vybavenia, ako aj cateringových služieb a poskytnutia ubytovania pre operatívne potreby verejného obstarávateľa

Organizácia a zabezpečenie medzinárodného podujatia - TechMatch Global Bratislava 2015

Organizácia a zabezpečenie medzinárodného podujatia - TechMatch Global Bratislava 2015

TechMatch Global Slovakia 2015 je kooperačné podujatie, ktorého ambíciou je prepojiť popredné svetové technologicky orientované startupy na globálnu korporátnu a investičnú sféru koncentrovanú predovšetkým v prostredí Silicon Valley. TechMatch Global Slovakia 2015 je päťdňovým programom, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 12. až 16. ...

Zajištění celostátní konference projektu NIQES

Zajištění celostátní konference projektu NIQES

Předmětem zakázky je zajištění přednáškového sálu v hl. m. Praze, občerstvení a dalších doprovodných služeb pro konání jednodenní celostátní konference pro cca 500 účastníků.

Mezinárodní konference projektu NIQES

Mezinárodní konference projektu NIQES

Předmětem zakázky je zajištění přednáškového sálu v hl. m. Praze, občerstvení a dalších doprovodných služeb pro konání jednodenní mezinárodní konference pro cca 50 účastníků.

(záznamy 1/25 z 66)  strana 1 / 3