Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Zateplenie priemyselnej haly spoločnosti HBH, a.s.

Zateplenie priemyselnej haly spoločnosti HBH, a.s.

Cieľom stavebných prác je zateplenie strešnej konštrukcie z vnútornej strany objektu a zateplenie severnej fasády, ktorá jediná nie je zrekonštruovaná. Stavba bude svojimi technickými, konštrukčno-fyzikálnymi a technologickými parametrami, dispozičným usporiadaním a výrazom vyhovovať svojmu účelu a spĺňať všetky požiadavky platnej legislatívy a ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy: - zateplenie fasády - strecha - výmena okien a dverí Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh súťažných podkladov.

Adivit s.r.o.- energetické úspory

Adivit s.r.o.- energetické úspory

Predmetom zákazky sú energetické úspory na stavbe budovy Adivit s.r.o. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly

Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti údržbárskej haly pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer: 1, Zateplenie obvodového plášťa 2, Zateplenie strešného plášťa 3, Výmena otvorových konštrukcií 4, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy OSTPOL v Lučenci

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy OSTPOL v Lučenci

Predmetom zákazky sú stavebné práce na pôvodnom objekte a to v hlavnej miere znížením energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií obvodového muriva a opláštenia haly, šikmej strechy vrátane stropu nad II. N.P., vonkajších výplní otvorov a na ne nadväzujúcich doplnkových konštrukcií. Bližšie ...

Školská telocvičňa v obci Cífer - 3.etapa

Školská telocvičňa v obci Cífer - 3.etapa

Predmetom zákazky je stavba telocvične pričom, navrhovaný objekt telocvične sa nachádza v jestvujúcom areáli Základnej školy v Obci Cífer. Riešené územie je vymedzené plochami pozemkov verejných komunikácii Čulenovej ulice a ulice SNP, rodinných domov Čulenovej ulice a objektom školy. Nová telocvičňa je navrhnutá ako halový obdĺžnik, kváder s ...

Prístavba pracoviska CT, NOÚ

Prístavba pracoviska CT, NOÚ

Jedná sa o prístavbu nového pracoviska CT a zároveň aj o prestavbu (resp. rekonštrukciu) časti súčasného pracoviska CT, v ktorom sa nachádzajú čakárne a spoločné priestory. Prístavba je umiestnená do tzv. vykrojenia na 1. Nadzemnom podlaží bloku AC a nadväzuje na existujúcu prevádzku CT a MR pracoviska.

Zníženie energetickej náročnosti administratívno prevádzkovej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti administratívno prevádzkovej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o.

Predmetom projektového riešenia je zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi na parcele číslo 1314 v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica

Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica

Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvora vrátane dodania na miesto určenia . Zákazka je rozdelená na 4 časti: Časť 1 Traktor s čelným nakladačom1 ks Časť 2 2.1. Ramenový nosič kontajnerov1 ks 2.2.Závesný kontajner 10,0 m3 , z toho : 3 ks otvorených kontajnerov, 2 ks otvorených ...

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Ľubá

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Ľubá

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti materskej školy v obci Ľubá v zmysle súťažných podkladov.

Bytový dom - 26 b.j., Čereňany

Bytový dom - 26 b.j., Čereňany

Predmetom zákazky je novostavba bytového domu s 26 bytovými jednotkami prístupnými dvoma sdamostatnými vchodmi s prípojkami na verejné siete. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v projektovej dokumentácii.

Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Znížení energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer: 1, Zateplenie strešného plášťa 2, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a ...

Obstaranie 7 nájomných bytov v obci Jakubov

Obstaranie 7 nájomných bytov v obci Jakubov

Predmetom zákazky je "Obstaranie 7 nájomných bytov v obci Jakubov" vrátane infraštruktúry a pozemkov. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu so siedmimi bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou vybavenosťou a pozemkami. Celkovo je v obytnom dome ...

Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Jakubov

Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Jakubov

Predmetom zákazky je "Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Jakubov" vrátane infraštruktúry a pozemkov. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu / domov so štrnástimi bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou vybavenosťou a pozemkami. Celkovo je v obytnom ...

Obnova OUI Valaská

Obnova OUI Valaská

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je komplexná obnova objektu Odborného učilišťa internátneho Valaská a zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov bude dosiahnutá úspora celkovej spotreby energie a ...

J02AA01 lipidový komplex amfotericínu B pre parenterálne podanie

J02AA01 lipidový komplex amfotericínu B pre parenterálne podanie

Predmetom zákazky je dodávka antimykotík, antivírusových prostriedkov a imunoglobulínov. Predmet zákazky je rozdelený do 9 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 až č.9). Verejný obstarávateľ si ...

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu a vybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ...

Śportová hala Hlboká

Śportová hala Hlboká

Predmetom postupu zadávania zákazky je výstavba objektu športovej haly na Hlbokej ulici v Nitre.

Zvýšenie efektívnosti výroby a spotreby energie v podniku Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Zvýšenie efektívnosti výroby a spotreby energie v podniku Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Projekt rieši kombinovanú výrobu elektriny a tepla prostredníctvom kogeneračnej jednotky (KGJ). Navrhovaná je KGJ na zemný plyn, umiestnená v priestoroch jestvujúcej strojovne ÚK a TÚV. Vyrobená elektrická energia z KGJ bude vyvedená do jestvujúcej distribučnej siete podniku a spotrebovaná priamo v podniku, teplo bude slúžiť na prípravu TÚV a ÚK. ...

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok stavebného ...

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu

Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy skleníka v areáli Trenčianskeho hradu. Stavba je národnou kultúrnou pamiatkou s oficiálnym názvom STAVBA OBYTNÁ II. je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 1345/50. Ide o dvojpodlažnú budovu obdĺžnikového tvaru s plochou strechou. ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavebnom objekte spoločnosti MONTA Žilina, s.r.o., ktoré budú viesť k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Zákazka sa nedelí na časti, ide o jeden vecne, funkčne a logicky prepojený logický celok. Podrobne v súťažných podkladoch.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Na objekte sú navrhnuté stavebné úpravy, ktoré nezasahujú do nosnej konštrukcie objektu. V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - realizácia okapového chodníka d, - zateplenie plochých striech e, - zateplenie šikmej strechy f, - ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov

Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove 2 stavebných objektov (SO.01 - administratívno - prevádzková budova a SO.02 - výrobná hala), na parc. č. KNC 1291/3, 1291/4, k.ú.: Sabinov, okres: Sabinov, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ...

(záznamy 1/25 z 317)  strana 1 / 13