Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Extrakorporálny litotriptor

Extrakorporálny litotriptor

Predmetom zákazky je dodávka extrakorporálneho litotriptora, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom ...

Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu - Kultúrny dom v obci Horná Kráľová. Budova bola postavená v 70-tych rokoch a v súčasnosti vykazuje poruchy zatepľovacích systémov a vykurovania. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú zateplenie obvodového plášťa budovy, podhľadov, podláh, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu vykurovania. ...

Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Predmetom zákazky je obnova jestvujúcej časti materskej školy stavebnými úpravami a dispozičnými zmenami, rozšírenie kapacity materskej školy vytvorením prístavby nového pavilónu vrátane prístupových komunikácií, šatní, hygienického a technického zázemia s bezbariérovým prístupom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktorých ...

Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR

Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR

Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných vozidiel a súvisiace služby

Zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre  projekty IOM a MetaIS

Zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre projekty IOM a MetaIS

Zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre projekty IOM a MetaIS

Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní

Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní

Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní, ktoré majú byť vyrobené ako kópie pôvodných drevených dverných výplní, v zmysle týchto súťažných podkladov a ich príloh.

Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice

Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice

Predmetom zákazky sú záručné a pozáručné opravy, údržba a servis motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel vozového parku Záchrannej služby Košice a súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.

Vývoj a dodanie softvéru informačného systému Národný register znečisťovania (NRZ)

Vývoj a dodanie softvéru informačného systému Národný register znečisťovania (NRZ)

Predmetom zákazky sú služby spočívajúce vo vytvorení Jednotného informačného systému Národný register znečisťovania, ktorý má zabezpečovať zber, spracovanie, validáciu a prezentáciu údajov oznamovaných prevádzkovateľmi SR v zmysle relevantných národných predpisov. Zároveň má zabezpečiť elektronické reportovanie údajov a požadovaných metainformácií ...

Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul. 1. mája č.8, Malacky

Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul. 1. mája č.8, Malacky

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia certifikovaným zatepľovacím systémom strechy a obvodového plášťa šiestich pavilónov školy vrátane výmeny sklobetónových stien na telocvični Gymnázia Malacky.

Zateplenie AB OcÚ Koškovce - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zateplenie AB OcÚ Koškovce - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy administratívnej budovy OcÚ Koškovce.

Dodávka  zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dodávka zemného plynu pre veľkoodbery a maloodbery objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dohodnutom množstve a čase.

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu: 1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu 2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Zber, odvoz a  zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.

Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017

Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017

Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Korňa

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Korňa

Predmetom zákazky je dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov v obci Korňa. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. technológia zberného dvora, 2. mostová cestná váha a 3. box na tuky a oleje. Predmetom dodania prvej časti predmetu zákazky sú traktor a k nemu kompatibilné príslušenstvo, a to čelny nakladač, hákovy ...

Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému

Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému

Predmetom zákazky sú služby spočívajúce najmä v rozšírení existujúceho systému o nové moduly, aby Národný emisný informačný systém mohol plniť úlohu nástroja pre elektronické zasielanie údajov v zmysle novovzniknutých povinností prevádzkovateľov a povinností na informovanie verejnosti; takisto má zabezpečiť integráciu nových modulov a funkcií do ...

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitné centrum v obci Malá Domaša. OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO-01Objekt komunitného centra SO-02Kanalizačná prípojka SO-03Vodovodná prípojka SO-04Odberné elektrické zariadenie SO-05Spevnené plochy a sadové úpravy Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu ...

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Strečno

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Strečno

Predmetom zákazky je dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov v obci Strečno. Predmetom dodania sú traktor a k nemu kompatibilné príslušenstvo, a to čelný nakladač, hákový kontajnerový nosič, kontajnery na drobný stavebný odpad, kontajnery na bežný odpad, kontajner na textílie a drvič biologicky rozložiteľného odpadu. Bližšia ...

Nákup stroja na metalickú potlač

Nákup stroja na metalickú potlač

Predmetom zákazky je dodávka stroja na metalickú potlač, vrátane dopravy na miesto určenia, služieb spojených s kompletnou inštaláciou a sprevádzkovaním (sfunkčnením). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k tejto podlimitnej zákazke (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky).

Prevádzka kotolní Hlavného mesta SR Bratislavy

Prevádzka kotolní Hlavného mesta SR Bratislavy

Predmetom zákazky je prevádzka 4 kotolní vo vlastníctve Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých súpis strojov a zariadení je podrobne špecifikovaný v časti PRÍLOHE č.1 v Mandátnej zmluve na zabezpečenie služieb. Jedná sa o nasledovné kotolne: a)plynová kotolňa Primaciálne nám. 2 v Bratislave - Primaciálny palác, b)plynová kotolňa ...

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI v ZSSK CARGO

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI v ZSSK CARGO

Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi služby pre zabezpečenie úpravy funkcionalít prevádzkového a dispečerského informačného systému Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) tak, aby po nasadení zmien boli na strane verejného obstarávateľa splnené požiadavky na vzájomnú výmenu informácií medzi subjektami ...

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR

Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.

Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému EPIS

Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému EPIS

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému. Systém komplexne podporuje procesy od zberu údajov o infekčných ochoreniach, cez ich analýzu až po publikovanie. Súčasťou zákazky budú činnosti používateľskej podpory k tomuto dielu prostredníctvom e-mailu, telefonicky, podpora aplikácie, ...

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Predmetom zákazky sú stavebné práce : Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Výstavba amfiteátra v obci Pavčina Lehota

Výstavba amfiteátra v obci Pavčina Lehota

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou amfiteátra v obci Pavčina Lehota.

(záznamy 1/25 z 383)  strana 1 / 16