Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení

Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení

Predmetom zákazky s názvom Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení je vykonanie merania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky ...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Švošov, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane dopravy do ...

Vybudovanie zberného dvora v obci Kalná nad Hronom

Vybudovanie zberného dvora v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania zberného dvora v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci ...

Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť

Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť

Účelom stavby: je rekonštrukcia centrálnej časti lesoparku, ktorá je ohradená a predstavuje hlavné zázemie pre všetkých návštevníkov parku. Nachádza sa tu detské ihrisko 0 6 rokov , Lanovka, Trampolína, ktoré je potrebné rekonštruovať.

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Vykonávanie prác na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných dopravných značiek: pozdĺžnych čiar, vodiacich čiar, priečnych čiar - priečna súvislá čiara, priechod pre chodcov a priechod pre cyklistov, šikmých rovnobežných čiar, šípok a nápisov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov s ...

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková

Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu obci Buková. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Prestupný dopravný terminál Šenkvice

Prestupný dopravný terminál Šenkvice

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu dvoch aktivít projektu Prestupný dopravný terminál Šenkvice, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov: 1. Rekonštrukcia prestupného dopravného terminálu 2. Vytvorenie parkoviska P+B a B+R Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej ...

Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov

Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.

Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP

Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP

Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, údržby, podpory a rozvoja informačného systému KIS SVP (ďalej len KIS SVP) na obdobie 48 mesiacov.

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1 - Traktor s prídavnými zariadeniami Logický celok 2 - Nápravová mobilná váha Logický celok 3 - Kontajnery

Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany

Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany

Predmetom zákazky je výstavba nového pavilónu Materskej školy, jej prepojenie s existujúcou budovou prostredníctvom chodby. Výstavba rampy do pôvodnej budovy MŠ a na to nadväzujúca úprava vchodu do budovy.

Revitalizácia vnútrobloku Kyčerka v meste Čadca

Revitalizácia vnútrobloku Kyčerka v meste Čadca

Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ...

Materská škola Hlinné - zvýšenie kapacity

Materská škola Hlinné - zvýšenie kapacity

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela Materskej školy v obci Hlinné za účelom zvýšenia jej kapacity. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Zberný dvor Kluknava

Zberný dvor Kluknava

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Kluknava. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema

Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema

Predmetom zákazky je zabezpečenie digitalizácie audiovizuálneho technického zariadenia v kine podľa štandardov DCI. Finančná podpora je určená na obstaranie projektora pre D-cinema (základná technológia 2D, minimálne obrazové rozlíšenie 2K), servera pre D-cinema a základného príslušenstva (univerzálna vstupná jednotka) v typovej, technickej a ...

Traktor s príslušenstvom

Traktor s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, štiepkovača a traktorového prívesu.

Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Stanley s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Stanley s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Stanley s.r.o. Obsahom stavebných úprav je: - Podrezanie muriva a osadenie hydroizolačného systému - Zateplenie obvodového plášťa certifikovaným systémom ETICS s izolantom na báze MV a EPS PERIMETER (sokel) - Zateplenie stropu ...

Lieky ATC skupiny B02BD03

Lieky ATC skupiny B02BD03

Lieky ATC skupiny B02BD03

Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67

Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, vykurovanie a plynoinštaláciu. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v ...

Vybudovanie kompostárne v obci Kalná nad Hronom

Vybudovanie kompostárne v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania kompostárne v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci ...

Sklad výroby piva - Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti OIL JPM, s.r.o.

Sklad výroby piva - Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti OIL JPM, s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v k.u. Holíč, par.č.592/9, 592/3. Predmetný objekt sa nachádza v intravikáve obce na parcele č.592/9 vo vlastníctve investora. Je samostatne stojaci v zastavanom území obce medi ulicami Bratislavská a Kollárova. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

Obnova materskej školy v Malackách

Obnova materskej školy v Malackách

Účelom stavebných prác je komplexná obnova obvodového plášťa existujúceho objektu MŠ, výmena výplní otvorov a obnova interiéru.

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...

LU prístroje 1. kategórie

LU prístroje 1. kategórie

Lineárne urýchľovače rozdelené do 5 výkonnostných kategórií, vrátane poskytnutia záručného servisu.

Opravy a údržba CT prístroja

Opravy a údržba CT prístroja

Predmetom zákazky je poskytnutie služby oprava a údržba nainštalovaného CT prístroja. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

(záznamy 1/25 z 603)  strana 1 / 25