Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


UTB – Dodávka tenkých klientů

UTB – Dodávka tenkých klientů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tenkých klientů spolufinancovaného z prostředků OP VVV pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích. Součástí zakázky je provedení bezbariérových opatření v jednotlivých základních školách zahrnující stavební úpravy na toaletách, realizace venkovních i vnitřních bezbariérových ramp a vnitřních zdvihacích plošin.. Součástí díla je zařízení ...

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Předmětem plnění je celková rekonstrukce veřejného prostranství před blokem 406 v Mostě. Projekt řeší rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění, dále řeší rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch ...

I/13 pravý pás od MÚK Ostrov průmyslová zóna - MÚK Jáchymov

I/13 pravý pás od MÚK Ostrov průmyslová zóna - MÚK Jáchymov

Bude provedena oprava povrchu na silnici I/13 pouze pro pravý jízdní pás od křižovatky MÚK Ostrov po MÚK Jáchymov. Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 120 mm, ložní asfaltová vrstva ACL 22 S v tl. 80 mm, obrusná vrstva z asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový SMA 11 S v tl. 40 mm. Dále bude provedena oprava propustků. Odstranění závad ...

Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV

Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV v městyse Měřín, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Intenzifikovaná ČOV se po realizaci má kapacitně zvýšit ze současných 2150 EO na 3565 EO a plnit požadavky nařízení vlády ČR č.401/2015 Sb. O přípustném znečištění vod ve znění pozdějších předpisů a výhledově též imisní ...

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020 b - odstranění havarijního stavu mostu

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020 b - odstranění havarijního stavu mostu

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu s ponecháním krajních opěr. Nová mostní konstrukce je navržena ve stejné poloze, jako konstrukce původní. Nový návrh respektuje původní půdorysnou polohu mostu, původní polohu všech mostních podpěr i původní niveletu silnice I/43. Nová spodní stavba je navržena z monolitického železobetonu, ...

Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu

Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce domu Bratislavská 210/26, 28. Jedná se o nájemní bytový dům, v rámci rekonstrukce je v objektu navrženo 13 bytových jednotek a dva pronajímatelné nebytové prostory v přízemí objektu. Součástí rekonstrukce je provedení půdní vestavby dvou bytů a přístavba výtahu.

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Předmětem veřejné zakázky je oprava podlahové konstrukce vč. podkladních vrstev a izolace proti vodě v místnostech na úrovni 1. nadzemního podlaží objektu Aquadrom Most.

PřF - Peristaltická pumpa

PřF - Peristaltická pumpa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu Peristaltické pumpy. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

PřF - Sada 2 manuálních foropterů s příslušenstvím

PřF - Sada 2 manuálních foropterů s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady 2 manuálních foropterů s příslušenstvím. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Předmětem veřejné zakázky je třípodlažní přístavba školy jižním směrem ke stávající mateřské škole a jídelně na pozemcích 328/24, 328/14 k.ú. Okrouhlice. Parkovací stání osobních vozidel v počtu 29 včetně 2 ZTP a úpravu místní komunikace. Součástí přístavby školy jsou nové přípojky vody, elektroinstalace, plynu, splašková kanalizace do nové žumpy ...

Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu

Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov a obědů pro zaměstnance zadavatele podávaných v domově pro seniory a provozu bufetu v domově pro seniory, zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov a obědů pro zaměstnance zadavatele dodávaných do denního ...

Servisní služby pro 2 lineární urychlovače Varian TrueBeam

Servisní služby pro 2 lineární urychlovače Varian TrueBeam

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisu a údržbě lineárních urychlovačů Varian TrueBeam STx a dalších zdravotnických zařízení uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor smlouvy).

PřF - Peristaltická pumpa pro dávkování mobilních fází

PřF - Peristaltická pumpa pro dávkování mobilních fází

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu Peristaltické pumpy pro dávkování mobilních fází. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

PřF - Chlazená centrifuga pro mikrozkumavky

PřF - Chlazená centrifuga pro mikrozkumavky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Stolní chlazené centrifugy včetně rotoru pro mikrozkumavky. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov,p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 32 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. ...

Multifunkční centrum Dlouhá louka

Multifunkční centrum Dlouhá louka

Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původní Sportovní haly na Dlouhé louce v Českých Budějovicích včetně likvidace nebezpečného odpadu. Na původním místě provést výstavbu nového Multifunkčního centra.

Splašková kanalizace a ČOV Kuřimské Jestřabí

Splašková kanalizace a ČOV Kuřimské Jestřabí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Kuřimské Jestřabí. Celková délka kanalizace včetně odboček pro přípojky je 3 383,6 m a kapacita ČOV je 162 EO s řešením srážení fosforu. Bližší podrobnosti jsou v projektu stavby na profilu zadavatele.

Králíky – Intenzifikace ČOV

Králíky – Intenzifikace ČOV

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s rozšířením stávající kapacity ČOV Králíky s intenzifikací na stav 5665 EO. Intenzifikace uvažuje s novým technologickým vystrojením všech objektů ČOV. Stávající strojní technologie vč. trubních rozvodů a armatur bude kompletně ...

ÚVN Praha, Pavilon CH2 – oprava ploché střechy II

ÚVN Praha, Pavilon CH2 – oprava ploché střechy II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v zateplení a obnově hydroizolační funkce ploché střechy pavilonu CH2 mimo heliportu a příjmové místnosti Emergency Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Rehabilitace fasád kláštera Premonstrátů v Želivě, 1. etapa

Rehabilitace fasád kláštera Premonstrátů v Želivě, 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících fasád objektů v areálu kláštera premonstrátů v Želivě, částečná výměna oken a dveří, vše včetně drobných stavebních prací. Jde o opravy a rekonstrukci fasád prováděné řemeslným způsobem. Předmětem veřejné zakázky je dále úprava vstupní zahrady a Marianky.

Doubravka, optimalizace koryta v intravilánu obce Úsov ř.km. 3,118 – 5,176

Doubravka, optimalizace koryta v intravilánu obce Úsov ř.km. 3,118 – 5,176

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména ve vytvoření kynety, která zaručí optimalizaci toku. Dále bude v rámci stavby nahrazen stávající poškozený spádový stupeň balvanitým skluzem. Předmět zakázky je rozčleněn z fakturačních důvodů (dle charakteru prací) na dvě části: - Opravu „Doubravka, optimalizace koryta v ...

Poříčany - dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV

Poříčany - dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV

Předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace a rekonstrukce stávající čistírny odpadních Poříčany.

Úklid v Endokrinologickém ústavu

Úklid v Endokrinologickém ústavu

Komplexní úklidové služby v Endokrinologickém ústavu, plněné dle požadavků pro zdravotnická zařízení.

Velenice – ČOV a splašková kanalizace

Velenice – ČOV a splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Velenice.

(záznamy 1/25 z 816)  strana 1 / 33