Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických učebních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.

FTK - Fitness náramky II

FTK - Fitness náramky II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 90 ks fitness náramků. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

1 ks Přenosná ruční termografická kamera

Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 13458, Praha 1 a Praha 8

Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 13458, Praha 1 a Praha 8

Jedná se o souvislou údržbu komunikace Wilsonova, oba směry v úseku Hlávkův most - Hybernská, která spočívá v celkovém odfrézování obrusné vrstvy AKM tl. 40 mm, v pokládce nového asfaltového krytu SMA tl. 40 mm a obnovení stávajícího dopravního značení. V rámci akce dojde k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku. Bude provedena ...

Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb

Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v Městě Mnichovice, části Myšlín v celkové délce 7624,7 m – jedná se o novou oddílnou kanalizaci, která bude převážně gravitační doplněná o tlakové části (součástí stavby jsou i veřejné části přípojek včetně šachet, 2 čerpací stanice odpadních vod a výtlak z nich v délce 801,6 m), která ...

Výstavba podporovaných bytů v městě Potštát

Výstavba podporovaných bytů v městě Potštát

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě objektu bydlení pro seniory. Jedná se o novostavbu přízemního objektu vytvářející svým objemem polouzavřenou strukturu. Stavba bude provedena jako dřevostavba na betonové desce, systémem dřevěného sendviče o tloušťce zdi 30 cm. Objekt obsahuje 8 bytových jednotek ...

Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP

Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společnostmi POEL spol. s r.o, Nad Porubkou 1195/34b, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 449 36 681 a Ing. Zdeněk ...

Bělohorská – PHS, Praha 6,  č. akce 999061

Bělohorská – PHS, Praha 6, č. akce 999061

Protihluková stěna (PHS) představuje akustickou bariéru mezi územím sloužícím jako dopravní koridor a územím určeným k bydlení. Hlavním důvodem nového opláštění stávající PHS je její nevyhovující stav z hlediska akustiky. PHS nyní funguje jako odrazivá, což negativně narušuje okolní prostředí budov na protější straně komunikace. Sanací PHS pomocí ...

Mgr16 – LIGHTSHEET mikroskop a KONFOKÁLNÍ mikroskop

Mgr16 – LIGHTSHEET mikroskop a KONFOKÁLNÍ mikroskop

Předmětem zakázky je dodávka mikroskopů pro výuku a výzkum.

Zajištění konektivity a dodávka ICT v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity

Zajištění konektivity a dodávka ICT v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity

Předmětem veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířena funkčnost ICT prostředí zadavatele, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Výstavba tenisové haly

Výstavba tenisové haly

Předmětem zakázky je výstavba tenisové haly v souladu s projektovou dokumentací umístěnou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-z-s

Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85

Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85

Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.

Dodávka repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Dodávka repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Předmětem je provedení standardní repase tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City. Předpokládaný odběr cca. 600 ks. Předmět plnění bude realizován na základě rámcové dohody. Blíže viz ZD.

Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb 2018 -2020

Předmětem této zadávací dokumentace je stanovení zadávacích podmínek pro účast v dynamickém nákupním systému (dále jen DNS) pro zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářských potřeb. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních ...

17-108 Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA

17-108 Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA

Pořízení 4 kusů nových generátorových soustrojí – elektrocentrál v kontejnerovém provedení o jmenovitém výkonu 30 kVA.

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře

Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby: Restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, kterou zadavatel rozdělil na níže uvedených 5 částí, a to s ohledem na různorodost ...

Poskytování služeb FM pro územní pracoviště ČNB II.

Poskytování služeb FM pro územní pracoviště ČNB II.

Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby a oprav technického vybavení budov zadavatele v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, a další činnosti související s provozem budov. Specifikace činností pro jednotlivá místa plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť

Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť

Jedná se o výměnu sportovního povrchu fotbalového hřiště a dále o stavební úpravy stávajícího hokejbalového hřiště.

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 9 -  inkubátory

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 9 - inkubátory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a inkubátorů, lůžek a mobilní LED fototerapie pro perinatologii. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Elektronická spisová služba včetně důvěryhodného úložiště dokumentů

Elektronická spisová služba včetně důvěryhodného úložiště dokumentů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace: • systému elektronické spisové služby zahrnujícím elektronickou spisovnu (dále jen „ERMS“) a • důvěryhodného elektronického úložiště (dále jen „DEU“). Součástí veřejné zakázky jsou i dodávky prováděcího projektu, testovacích a školicích prostředí, dokumentace díla a další související ...

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky

Předmětem veřejné zakázky je nákup zemědělské techniky a zajištění vnitřní konektivity pro Střední školu zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Dodávky náhradních dílů pro osobní vozy zn. AUDI II

Dodávky náhradních dílů pro osobní vozy zn. AUDI II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek náhradních dílů pro osobní vozy zn. Audi a to na dobu 36 měsíců.

Obměna Blade serverů

Obměna Blade serverů

dodávka 14 (slovy: čtrnácti) kusů blade serverů do stávajících a do neobsazených pozic v rámci provozovaných blade šasi HP BladeSystem c7000 Enclosure. Servery musejí být volně přenositelné a provozovatelné v rámci jednotlivých již provozovaných šasi.

(záznamy 1/25 z 1023)  strana 1 / 41