Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Předmětem veřejné zakázky je komplexní úprava západní části hradu – 6. brány a přilehlých objektů: SO.01: Opravy, úpravy a vestavbu do tzv. západního traktu (jinak také „západní Jurkovičův palác“, „prostor dvořanské světnice“). SO.02: Opravy a doplnění chybějících prvků v objektu 6. brány. Součástí jsou opravy fasád 6. brány. SO.03: Demolice ...

Společenský dům Jindřichov

Společenský dům Jindřichov

Rekonstrukce a nadstavba stávajícího objektu Společenského domu včetně přípojek inženýrských sítí, studny, vsakovacího zařízení, zpevněných ploch (příjezdová komunikace, terasa) a dětského hřiště, dále viz projektová dokumentace ve stupni DPS.

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou pracovních stanic pro náročné výpočtové úkoly nad rámec běžné PC techniky. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku ssúd 8 - Rudná 2017 - 2021

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku ssúd 8 - Rudná 2017 - 2021

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Střediska správy a údržby dálnic 8 - Rudná (dále jen „SSÚD 8“).

Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce, spočívající v novostavbě základní školy dle specifikace viz bod 2.2 Zadávací dokumentace a jejích příloh, pro projekt „Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ pro obce Veleň, Mírovice, Brázdim a Sluhy“, ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 - Domašov  2017-2020

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 - Domašov ...

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Střediska správy a údržby dálnic 4 - Domašov

Dodání letištních širokozáběrových shrnovačů ofukovačů

Dodání letištních širokozáběrových shrnovačů ofukovačů

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek letištních širokozáběrových shrnovačů ofukovačů (dále jen „ofukovače“), včetně zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů, a to minimálně po dobu 10 let od dodání každého jednotlivého stroje a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách. Bližší ...

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - automaty na výdej jízdenek

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - automaty na výdej jízdenek

Předmětem zakázky je dodávka 30 ks nových mobilních automatů a 5 ks nových stacionárních automatů na výdej jízdenek dle specifikace v Zadávací dokumentaci, včetně neomezené licence k softwaru obou typů automatů, k softwaru společného back-office a zdrojových kódů a dále nezbytné stavební práce, spojené s instalací dvou z pěti dodaných nových ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích  SSÚD 5 – Kocourovec

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovec

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 5 - Kocourovec a 20 - Ivanovice

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 22 Mankovice a 23 Ostrava

Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů

Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a dodání řešení informačního systému řízení přístupů do základních registrů a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje.

FN Motol - Operační pláště

FN Motol - Operační pláště

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky operačních plášťů sloužících k ochraně personálu a k zabránění přenosu infekčních agens.

Vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK

Vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK

Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje simulačními technologiemi pro výuku, odbornou přípravu a nácvik dovedností. Jedná se o pořízení 8 simulačních modelů dle technické specifikace: Simulátor dospělý – multifunkční – 1ks Simulátor dospělý – rodička – 1 ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 6 Chrlice a SSÚD 7 Podivín

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 6 Chrlice a SSÚD 7 ...

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 6 Chrlice a 7 Podivín

Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Konopiště 2018

Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Konopiště 2018

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění pěstebních činností (PČ) spočívajících zejména v pěstební práce ve školkách (pletí, vyzvedávání, třídění, školkování apod.), zalesňování sadbou, ochraně mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům a ostatní ochrana lesa, ostatní pěstební práce, dočišťování ploch po těžbě, ...

Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Konopiště 2018

Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Konopiště 2018

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění pěstebních činností (PČ) spočívajících zejména ve vyklízení ploch po těžbě, přípravě půdy pro obnovu lesa, ochraně mladých lesních porostů proti zvěři, buřeni, hlodavcům a ostatním škodlivým vlivům, dále hnojení lesních porostů, zřizování, rozebírání a likvidace oplocenek. ...

Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou - LZ Konopiště 2018

Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou - LZ Konopiště 2018

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje zejména kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení, výrobu sortimentů a manipulaci dříví. Práce s motorovou pilou zahrnuje ...

Těžební činnosti - přibližování dříví potahem - LZ Konopiště

Těžební činnosti - přibližování dříví potahem - LZ Konopiště

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví živým koněm z lokality pařez na lokalitu vývozní místo nebo odvozní místo, třídění dříví dle sortimentu včetně navalování a začelování dříví na skládkách. Blíže viz ZD.

Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem - LZ Konopiště 2018

Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem - LZ Konopiště 2018

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví traktorem nebo vyvážecím vlekem. Tyto těžební činnosti zahrnují přibližování nebo vyvážení dříví (surových kmenů nebo vyrobených sortimentů) od pařezu na odvozní místo, případně z vývozního místa na odvozní místo, ...

Dodávka spektrometru GCMSMS 2.kolo

Dodávka spektrometru GCMSMS 2.kolo

Dvoukanálový GC-MS/MS spektrometr pro měření v režimu paralelní automatické cílené a necílené metabolomické analýzy v nepřetržitém provozu, vybavený dvěma automatickými mikrodávkovači s elektronickou regulací průtoků mobilní fáze, dvoukolonovým uspořádáním, moduly pro automatické čištění mikrodávkovačů, separačních kolon a iontové optiky, ...

Poskytování služeb KIVS - 2013-2017

Poskytování služeb KIVS - 2013-2017

Poskytování datových a hlasových služeb orgánům veřejné správy České republiky. Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých orgánů státní správy (OSS), ať již v rámci jednoho OSS nebo mezi více OSS. Dále datové služby umožňující ...

Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici

Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby MMN a.s., a to pro obory: - Zobrazovací technika - Rehabilitační technika - Operační a sterilizační technika - Technika pro intenzivní, resuscitační a eliminační péči - Diagnostická technika Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či ...

Systém pro ultrazvukové měření morfologických a funkčních parametrů kardiovaskulárního systému

Systém pro ultrazvukové měření morfologických a funkčních parametrů kardiovaskulárního systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového přístroje určeného pro účely modernizace experimentálních neinvazivních zobrazovacích technik na CEM (centrum experimentální medicíny).

Výkresové díly pro projekt EVO2

Výkresové díly pro projekt EVO2

Výkresové díly pro projekt EVO2 dle technické specifikace

Rámcová dohoda na nákup autobusů nad 30 osob na období 2017-2020

Rámcová dohoda na nákup autobusů nad 30 osob na období 2017-2020

Vymezená část 1: 8 autobusů nad 30 osob meziměstských (linkových) Vymezená část 2: 2 ks autobusů na d 30 osob dálkových

(záznamy 1/25 z 1101)  strana 1 / 45