Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Implementace a pronájem licencí AEM FORMS

Implementace a pronájem licencí AEM FORMS

Předmětem veřejné zakázky je pronájem 28 kusů licencí AEM FORMS, poskytování technické podpory, zajištění řádné implementace licencí a migrace v prostředí zadavatele.

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování Přestupního terminálu Svitavy před vlakovým nádražím ve Svitavách v ulici 5. května v rozsahu od ulice Tovární přes Nádražní ulici po zaústění do stykové křižovatky v ulici 5. května u železničního přejezdu přes železniční trať Česká Třebová – Brno. Cílem stavby je ...

Sequential injection chromatography II

Sequential injection chromatography II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka unikátního vybavení, které se skládá z jedné pumpy schopné vyvinout tlak 5 MPA / 750 psi, dvou selekčních ventilů a injekčního ventilu. Jedná se o velice specializovaný typ vybavení se speciálně upraveným softwarem ke kontrole všech částí zařízení včetně detektoru. Součástí dodávky bude také krátká stáž ...

Stružná, ČOV - intenzifikace

Stružná, ČOV - intenzifikace

Strojní část řeší technologické vystrojení nových objektů a převystrojení stávajících objektů za účelem navýšení celkové kapacity. Rozsah navrhované intenzifikace spočívá ve vybudování nové vstupní ČS a převystojením stávající nádrže a k doplnění radiální dosazovací nádrže a nového zařízení chemického hospodářství.

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Účelem této veřejné zakázky je realizace projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna, tj. řešení informačního systému knihovny. Cílem je nastavení efektivního řízení organizace prostřednictvím workflow elektronických dokumentů, řízení projektů, poskytnutí nástrojů efektivního managementu na všech úrovních řízení organizace. Projekt ...

CO2 inkubátory

CO2 inkubátory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou CO2 inkubátorů a jednoho hypoxického CO2 inkubátoru. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uveden viz odst. 2.2 Dokumentace.

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávající zastaralé technologické části Rozvodny označené jako R 110 kV v Sokolnici a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností. Rekonstrukce spočívá ve výměně hlavní a pomocné lanové přípojnice, přípojnicových odpojovačů a dalších zastaralých přístrojů. S ...

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce budovy rektorátu Univerzity Pardubice v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o rekonstrukci všech podlaží budovy rektorátu zahrnující kompletní odstranění dělících konstrukcí, podlah, podhledů i vnitřních sítí a jejich nové vybudování dle nového ...

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály

Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály

Předmětem této zakázky je dodávka nových zařízení - videoendoskopických systémů do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

D6 LS Pavlov - Velká Dobrá - oprava komunikace

D6 LS Pavlov - Velká Dobrá - oprava komunikace

Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560–11,610 ...

SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnost

SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnost

Předmětem zakázky je výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřováni tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/437 v průjezdním úseku obce Ratiboř a navazujícím extravilánovém úseku v celkové délce 3 665 m. Součástí stavby jsou stavební úpravy propustků, autobusových zastávek, rekonstrukce chodníků z litého asfaltu a výměna obrusné vrstvy vozovky na mostě ev. č. 437-034, výměna asfaltového krytu na ...

Restaurování mobiliáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Restaurování mobiliáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Předmětem veřejné zakázky je restaurování děl výtvarného umění, uměleckého řemesla, jež tvoří vybavení baziliky Nanebevzetí P. Marie. V jednotlivostech půjde o restaurování hlavního oltáře, oltáře sv. Jana Nepomuckého, kazatelny, mramorového oltáře Nalezení Palladia, 2 soch, kovových vrátek v chórové přepážce, kropenek, 3 dveří a skříní v ...

Úklidové služby pro Českou televizi

Úklidové služby pro Českou televizi

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor objektů České televize v Praze v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzorech Smlouvy, které tvoří přílohy zadávací dokumentace – každá část zakázky má svůj vzor Smlouvy. Bližší ...

Večerník – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur

Večerník – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur

Předmětem zakázky je výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur a ověřování elektromagnetické stínící účinnosti tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

Adalimumab III

Adalimumab III

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 1 kalendářní rok.

Lomnička – vodovod a kanalizace

Lomnička – vodovod a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky pro nově budované dílny odborného výcviku v SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.

Skenovací elektrochemický mikroskop

Skenovací elektrochemický mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka skenovacího elektrochemického mikroskopu vybaveného vhodným optickým uspořádáním, umožňující provádět fotoelektrochemickou skenovací mikroskopii na fotoaktivních vzorcích. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního ...

Přístroj pro stanovení velikosti nano až mikročástic suchou cestou

Přístroj pro stanovení velikosti nano až mikročástic suchou cestou

Předmětem zadávacího řízení je přístroj pro měření velikosti nano až mikročástic pracující na principu laserové difrakce. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v ...

Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství

Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění expertních a poradenských činností pro vlastníky lesa, pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin, držitele licencí k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a ostatní zájemce pro období 2018 – 2022.

Dodávka technologických komponent pro SOS

Dodávka technologických komponent pro SOS

Nákup hardwarových a softwareových komponent pro SOS, podle specifikace zadavatele v rámci dotačního projektu.

Nákup podpory softwarových produktů ORACLE

Nákup podpory softwarových produktů ORACLE

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění licenční podpory SW produktů ORACLE. Součástí této VZ je i doplnění licencí a zajištění podpory na nově provozovaný produkt ORACLE VM.

(záznamy 1/25 z 1068)  strana 1 / 43