Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě

D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě

Jedná se o souvislou opravu povrchu v délce 1640 m a v rozsahu 15.993,20 m2 dle PD. Celková šířka úpravy 10,5 m.V daném úseku vykazuje vozovka značné množství poruch dle TP 82: vysprávky, vyjeté koleje, podélné rozvětvené trhliny, podélné trhliny a příčné trhliny, mozaikové trhliny. Odstraněním poruch dojde k prodloužení životnosti a zvýšení ...

Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce, spočívající v novostavbě základní školy dle specifikace viz bod 2.2 Zadávací dokumentace a jejích příloh, pro projekt „Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ pro obce Veleň, Mírovice, Brázdim a Sluhy“, ...

D6 od estakády - k MÚK Chlumeček

D6 od estakády - k MÚK Chlumeček

Jedná se o souvislou opravu povrchu dálnice v délce 1460 m a rozsahu 17.164,9 m2 dle PD. Jízdní pruhy mají šířku 3,75 m a zpevněná krajnice (odstavný pruh) je též opravována. Celková šířka úpravy je 10,5 m. V místech větších poruch je počítáno s lokálním provedením hloubkových oprav. V opravovaném úseku se nachází poruchy dle TP 82: kaverny, ...

Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č. p. 130 - rozšíření kapacity MŠ

Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č. p. 130 - rozšíření kapacity MŠ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a nástavba objektu MŠ na ul. Bezručova č. p. 130 v Jablunkově.

Dodávka vyvážecích vleků

Dodávka vyvážecích vleků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 3 nových vyvážecích vleků s hydraulickou rukou, které budou využívány k nakládání, vyvážení a skládání dřevní hmoty. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tyto stroje v rámci ČR.

Nákup 5 ks nástaveb na výspravy vozovek na podvozky LIAZ 111.811 a TATRA 815 TERNO 4x4

Nákup 5 ks nástaveb na výspravy vozovek na podvozky LIAZ 111.811 a TATRA 815 TERNO 4x4

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 5 ks nástaveb na výspravy vozovek na podvozky LIAZ 111.811 a TATRA 815 TERNO 4x4, jichž je zadavatel provozovatelem. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Součástí dodávky bude také montáž nástaveb na podvozky v majetku zadavatele a ...

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Systém hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR

Systém hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR

Předmětem (či spíše účelem) plnění veřejné zakázky je zejména: • návrh řešení systému hospodaření s vozovkou (SHV), • dodávka SHV dle vybraného návrhu řešení, • implementace SHV • servisní podpora SHV. Zadavatel zároveň předpokládá, že SHV bude architektonicky otevřený systém, ve kterém bude moci provádět úpravy buď sám nebo za pomoci ...

Servisní podpora zařízení Avid pro ČT Praha

Servisní podpora zařízení Avid pro ČT Praha

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Avid v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018

Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018

Předmětem Veřejné zakázky bude zajištění služeb souvisejících s pořádáním Olympiády, a to za podmínek, v rozsahu a kvalitě stanovené v Příloze č. 1 (Smlouva o zajištění služeb v souvislosti s konáním akce s názvem „Mezinárodní chemická olympiáda 2018; dále jen „Smlouva“), v Příloze č. 2 (Definice a rozsah služeb) a Příloze č. 3 (Předběžný program ...

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování vzácných tisků z knižního fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, a to v rozsahu a způsobem stanoveném v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Průběžné dodávky služeb - poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému

Průběžné dodávky služeb - poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému

Předmětem plnění VZ je průběžná dodávka služeb – poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému (Dále také „systém“) na jednotlivých klinikách zadavatele při splnění níže uvedených požadavků a specifikace uvedené v příloze č. 2 ZD u jednotlivých položek (klinik zadavatele) předmětu plnění na základě smlouvy na opakující se ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 9 Svojkovice

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 9 Svojkovice

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 9 - Svojkovice (dále jen „SSÚD 9“) a 10 - Ostrov (dále jen "SSÚD 10").

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 13 – Poříčany

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 13 – Poříčany

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 13 - Poříčany (dále jen „SSÚD 13“) a 14 - Pravy (dále jen "SSÚD 14").

Kapilární eletroforéza CZE-LIF

Kapilární eletroforéza CZE-LIF

Analytický přístroj s CCD detektorem, LIF detektorem a diode–array detektorem s vysokou citlivostí, který svojí konstrukcí umožňuje detekci přímo v separační kapiláře

Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo

Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo

Předmětem této veřejné zakázky je provádění lesnických činností, a to konkrétně pěstebních činností (dále také jen „PČ“) a těžebních činností (dále také jen „TČ“) v rámci realizace projektu OPŽP s názvem „Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo IV.“ v porostech uvedených v Projektu OPŽP.

Dodávky pro projekt č. 493 Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů

Dodávky pro projekt č. 493 Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů

Zadavatel je příjemcem dotace pro projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000493, „Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT)“, v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; (dále jen „projekt"). Cílem projektu je vybudování ...

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Předmětem veřejné zakázky je novostavba autobusového terminálu, který vznikne v prostoru mezi areálem žel. stanice Plzeň hl. nádraží a ulicí Šumavská. Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení 10 stání pro autobusy. Odstavných stání je celkem 9, z toho 1 stání pro trolejbusy.

Přenosný monitor pro stanovení PM

Přenosný monitor pro stanovení PM

Přenosný přístroj, který měří v reálném čase koncentrace částic PM10, PM2.5, PM1

Dodávka teplotních komor

Dodávka teplotních komor

Předmětem výběrového řízení je dodávka 2 ks teplotních komor pro olejové testy včetně balení, dopravy, instalace, zprovoznění, kalibrace a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Prodloužení a nákup Microsoft licencí v rámci Enterprise Agreement

Prodloužení a nákup Microsoft licencí v rámci Enterprise Agreement

Předmětem veřejné zakázky jsou licence EA od společnosti Microsoft.

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon geotechnického monitoringu pro stavbu „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)".

VZ17/2017 - Dodávka licencí Oracle

VZ17/2017 - Dodávka licencí Oracle

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual v rozsahu uvedeném blíže v zadávací dokumentaci včetně oprávnění tento softwarový produkt implementovat v prostředí zadavatele, a zajištění technické podpory – maintenance výrobce v rozsahu blíže uvedeném ...

KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory

KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kašperské Hory a navazující části Červená u Kašperských Hor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tato KoPÚ byla zahájena ...

Pracoviště finálních povrchových úprav

Pracoviště finálních povrchových úprav

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště povrchových úprav. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v plášti stávající haly jsou ...

(záznamy 1/25 z 1168)  strana 1 / 47