Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje

Mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování analýz inovačního potenciálu a technologických trendů v šesti klíčových odvětvích středočeské ekonomiky, vyplývající z RIS3 strategie Středočeského kraje a současně analýzy mezi výzkumnými organizacemi se zaměřením dominantně na přírodní a technické vědy, ale i v dalších vědních oblastech s ...

Dodávka homogenizačního a dispergačního zařízení k reaktoru 50 l

Dodávka homogenizačního a dispergačního zařízení k reaktoru 50 l

Průtočné, multifunkční homogenizační zařízení pro montáž na spodní přírubu nádoby, které je vybaveno dvěma stupni, stupněm pro čerpání a stupněm pro homogenizaci-dispergaci se systémem rotor/stator. Oba stupně jsou oddělené membránovým ventilem, stupeň čerpání musí být schopno zařízení použít samostatně. Zařízení je určené pro dispergaci, čerpání, ...

ZOO Brno – šimpanzi – expozice, venkovní výběh šimpanzů

ZOO Brno – šimpanzi – expozice, venkovní výběh šimpanzů

Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné a řádné zhotovení stavby s názvem „ZOO Brno – šimpanzi – expozice, venkovní výběh šimpanzů” v rozsahu a podle projektové dokumentace a smlouvy o dílo a její předání zadavateli bez vad a nedodělků.

Pořízení technologie pro dávkování uhelného multiprachu

Pořízení technologie pro dávkování uhelného multiprachu

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění následujících zařízení: 1. Dávkování uhelného multiprachu Součástí zakázky je demontáž stávající technologie. Podrobná technická specifikace je uvedena v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí dodávky bude instalace a montáž zařízení včetně zaškolení obsluhy

Femtosekundový laserový systém

Femtosekundový laserový systém

Předmětem výběrového řízení bude dodávka laserového systému s centrální vlnovou délkou 1030 nm generování impulsů laditelného v rozmezí od <290 fs do více než 10 ps, a až 2 mJ pulzní energie. Laserový systém musí umožnit 2. (515 nm), 3. (343 nm) a 4. (258 nm) harmonické generace. Laserový systém musí také možnost použití každé harmonické současně ...

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání ...

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009

Předmětem plnění je zhotovení projektu stavby „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009”, získání stavebních povolení pro realizaci celé stavby, zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci na realizaci stavby a schválení projektové dokumentace Ministerstvem dopravy a SŽDC, s.o. Součástí díla je zajištění autorského ...

Měření, dodávka dat a zpracování výstupů protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic

Měření, dodávka dat a zpracování výstupů protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic

Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebuje pro Systém hospodaření s vozovkou zajistit průběžný víceletý sběr informací z hlediska protismykových vlastností povrchů vozovek pozemních komunikací v rozsahu dálnic a silnic I. třídy. Jedná se o měření a dodávku dat součinitele podélného tření (fp) a vyhodnocení protismykových vlastností povrchů ...

Potenciostat

Potenciostat

Dodávka potenciostatu/galvanostatu s minimálně dvěma kanály, z nichž alespoň jeden musí obsahovat možnost měření metodou EIS; přístroj má sloužit zejména vědeckému výzkumu.

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO

Předmětem zakázky je zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO - budova A, VEC II, VEC III. Bližší specifikace je v příloze č. 1 Zadávací dokumentace k této zakázce

Energetické úspory společnosti Únětický pivovar a.s. – stavební práce

Energetické úspory společnosti Únětický pivovar a.s. – stavební práce

Převažujícím předmětem plnění jsou stavební práce, jedná se o úpravy kanceláří vedení Únětického pivovaru ve 2. a 3. nadzemním podlaží Únětického pivovaru; instalace systému na využití odpadního tepla pro ohřev teplé vody; osazení plyn. kotle ve 2.NP + rozvody UT; úprava místnosti ve 3. NP na kancelář; osazení nových vjezdových vrat; měření a ...

Externí komerční spisovna pro Nemocnici Na Homolce

Externí komerční spisovna pro Nemocnici Na Homolce

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spojených s uložením zapečetěných archivních krabic s písemnostmi vzniklými z činnosti zadavatele tj. jejich převzetí a dlouhodobé uložení (skladování), na pokyn zadavatele vyhledání archivní krabice, případně dovoz krabice zadavateli.

DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele

DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele

Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy majetku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“) v areálu a přilehlých prostorách patřících k areálu DSZO, a to na dobu neurčitou, ode dne uzavření příslušné smlouvy s vybraným Dodavatelem. V rámci uvedených objektů bude Dodavatel poskytovat služby fyzické ostrahy a ...

16-159 Expertní podpora IT technologií

16-159 Expertní podpora IT technologií

Předmětem VZ je zajištění expertních zásahů na informačních systémech zadavatele, které nelze zajistit interními silami. Jedná zejména o update, upgrade, migrace a instalace/reinstalace v případě změny HW a následné zaškolení obsluhy (zaměstnanců zadavatele) apod.

Dodávka a instalace nové technologie úpravy vstupní suroviny

Dodávka a instalace nové technologie úpravy vstupní suroviny

Předmětem zakázky je: - dodávka a instalace nové technologie úpravy vstupní suroviny Podrobný popis plnění a technická specifikace požadovaných zařízení je uveden v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Pořízení technologií pro výrobu nových spojů

Pořízení technologií pro výrobu nových spojů

Předmětem výběrového řízení je pořízení nových (nebyly předmětem odpisů) 2 kusů 1-vřetenových CNC strojů pro výrobu výkovků a 1 kusu 6-vřetenového CNC stroje pro výrobu matic, a to včetně dopravy, uvedení zařízení do provozu, jejich vyzkoušení a zaškolení personálu zadavatele, vše v místě plnění zakázky. Zadavatel rozhodl o rozdělení zakázky na ...

Zakázka č. 1 Biofert agro s.r.o.

Zakázka č. 1 Biofert agro s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a kolového traktoru.

Rámcová dohoda na služby k zajišťování zahradnických prací včetně údržby

Rámcová dohoda na služby k zajišťování zahradnických prací včetně údržby

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 rozdělena na dílčí části, a to následovně: Dílčí část 1 - Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Jedná se o zajištění zahradnických prací na vybraných plochách veřejné zeleně v extenzivním, intenzivním a velmi intenzivním režimu - např. plochy po rekonstrukci. Dílčí část 2 - Arboristické práce a ...

Úsporné opatření firmy PHARMIX, s.r.o.

Úsporné opatření firmy PHARMIX, s.r.o.

Předmětem výběrového řízení je realizace stavebních prací a dodávek.

Dodávka kloubových plošin

Dodávka kloubových plošin

Předmětem zakázky je dodávka kloubové plošiny do terénu - výškový dosah 40 m až 45 m a kloubové plošiny do terénu - výškový dosah 17 m až 22 m,. Blíže viz Zadávací dokumentace.

Stavební úpravy bývalé školy na MŠ a pečovatelské byty Slepotice

Stavební úpravy bývalé školy na MŠ a pečovatelské byty Slepotice

Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy související se změnou užívání stávajícího objektu bývalé školy.

Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.

Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zemního plynu zadavateli (v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu uzavřené na 2 roky) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské ...

Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom

Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom

Předmětem je výstavba splaškové kanalizace, vč. přípojek v délce 15 km a ČOV s kapacitou 3200 EO.

Diagnostické soupravy k vyšetření IgA a IgG lidských protilátek proti Chlamydia trachomatis

Diagnostické soupravy k vyšetření IgA a IgG lidských protilátek proti Chlamydia trachomatis

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky laboratorních diagnostických přípravků in vitro k vyšetření IgA a IgG lidských protilátek proti Chlamydia trachomatis, IgA, IgG a IgM lidských protilátek proti Chlamydia pneumoniae metodou IMMUNOBLOT určené k diagnostickým účelům pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Součástí dodávky ...

Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY s.r.o., Ostrava-Přívoz

Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY s.r.o., Ostrava-Přívoz

Předmětem této zakázky jsou stavební práce. V rámci zakázky budou realizovány stavební úpravy (zateplení obvodového pláště budovy + zateplení střechy + výměna oken a vrat + modernizace osvětlení + úprava vytápění) blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

(záznamy 1/25 z 1302)  strana 1 / 53