Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Kryogenní skladování a transport biologického materiálu

Kryogenní skladování a transport biologického materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kryogenního skladování a transportu biologických vzorků v prostředí kapalného dusíku (LIN) nebo v parách tekutého dusíku v rozsahu dle zákona č. 296/2008 Sb. v platném znění, v kryogenních monitorovaných kontejnerech s prokazatelně nižší teplotou než -150°C, chladící medium kapalný dusík o čistotě 5.0.

Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy

Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy.

Systém plazmového leptání za účelem výzkumu a vývoje 2D materiálů

Systém plazmového leptání za účelem výzkumu a vývoje 2D materiálů

Hlavním účelem je plazmové leptání a čištění usazených tenkých vrstev na polymérech, systémech typu grafénu a kovových povrchách.

Systém magnetronového naprašování ve vakuu

Systém magnetronového naprašování ve vakuu

Přístroj musí být schopen nanášet tenké vrstvy (cca. 100 nm) mědi a zlata na vybrané substráty (do průměru 2 palců). Možnost nanášení jiných kovů (Fe, Ni, Pt, Pd) je vysoce žádoucí.

Dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX

Dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX

Předmětem výběrového řízení je dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX Technické parametry: A. Přístroj 1. Horizontální spalovací pec s možností spalování vzorku při teplotě až 11500C 2. Spalovací pec rozdělena alespoň na 2 samostatně řízené části 3. Spálení vzorku v křemenné trubici s vnitřní úpravou do šroubovice pro delší dobu zádrže ...

Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a výrobních objektů EDĚ

Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a výrobních objektů EDĚ

Předmětem díla je provedení rekonstrukce opláštění a osvětlení vybraných provozních a výrobních objektů Elektrárny Dětmarovice, a.s. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty: SO 631 Správní budova SO 635 Jídelna a kuchyně SO 631.1 Koridor spojovací správní budova – I. Dvojblok SO 502 Dvojbloková dozorna I. SO 503 Dvojbloková dozorna II. SO ...

Zkušebna podvozků

Zkušebna podvozků

Pro realizaci nové zkušebny podvozků je třeba vyvinout el. technologie, které budou zabezpečovat její napájení, ovládání, měření a vyhodnocování s výstupním protokolem. Zkušebna je koncipována pro zkoušení jak celých podvozků a to s motory AC nebo DC (případně dle konstrukce - trakční motor jen s dvojkolím mimo podvozek), tak pro zkoušení ...

Horizontální vstřikolis 650t a automatizace

Horizontální vstřikolis 650t a automatizace

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vstřikovacího stroje s uzavírací silou 650t včetně příslušenství a dodávka automatizovaného pracoviště pro lis 650t. Předmět plnění je rozdělen na 2 dílčí částí, dle tabulky uvedené níže. Bližší specifikace předmětu a podmínek plnění jednotlivých částí zakázky je uvedena v Příloze č. 4 zadávací ...

Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek

Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na realizaci kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev a zjištění dalších parametrů pro připravovanou realizaci staveb pozemních komunikací ve Středočeském kraji (dále jen „diagnostické průzkumy vozovek“ a „Rámcová dohoda“), a to s 5 účastníky na dobu 4 let. Na základě ...

Jímací území Lednice – zvýšení kapacity

Jímací území Lednice – zvýšení kapacity

Předmětem plnění je realizace nových jímacích vrtů a příslušných propojovacích potrubí spolu s rekonstrukcí hlavních násoskových řadů, čerpacích stanic a výtlačných řadů do ÚV Lednice. Kombinace těchto opatření zabezpečí zkapacitnění zdroje Lednice.

Luční potok v Leštině – oprava opevnění u č.p. 1

Luční potok v Leštině – oprava opevnění u č.p. 1

Předmětem projektu je oprava stávajících kamenných zdí, jejich částečné přezdění a přespárování. V rámci stavebních prací dojde k odtěžení sedimentu na dně koryta, ochraně paty zdí kamenným záhozem a dočasnému přeložení SEK. Celková délka upravovaného koryta bude 176,0 m (ř. km 3,530 – 3,706). Akce je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 01 – ...

Poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP

Poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP v letech 2017 - 2020. Dodavatel zajistí přistavení a provozování simulátorů na dopravně preventivních akcích BESIP, a to v termínech dle dílčích objednávek zadavatele, na různých místech v rámci České republiky.

Dodávka oken objektu C10

Dodávka oken objektu C10

Dodávka oken a dveří objektu C10 při dodržení podmínek zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto výběrového řízení v oddílu Seznam aktuálních zakázek na profilu zadavatele

Automatický vjezdový systém

Automatický vjezdový systém

Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Vjezdový systém bude plně automatický a bude obsahovat bezobslužný vjezd a výjezd do areálu, s následnou evidencí a WEB rozhraním pro objednávání vjezdu do areálu. Pro urychlení zlepšení dopravní situace při vjezdu a výjezdu do areálu FNOL, budou ...

VŘ – Kontrolní pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků

VŘ – Kontrolní pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků

Předmětem výběrového řízení je pořízení 1 kusu nového (nebyl předmětem odpisů) kontrolního pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků, a to včetně dopravy, uvedení zařízení do provozu, jeho vyzkoušení, kalibrace a zaškolení personálu zadavatele, vše v místě plnění zakázky.

Rámcová smlouva na dodávky balonkových katétrů pro Nemocnici Na Homolce

Rámcová smlouva na dodávky balonkových katétrů pro Nemocnici Na Homolce

Předmětem veřejné zakázky všech částí je zajištění dodávek koronárních balonkových katétrů pro PCI a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 24 kalendářních měsíců.

Informační a propagační program, jehož cílem je zvýšit povědomí o režimech jakosti Unie

Informační a propagační program, jehož cílem je zvýšit povědomí o režimech jakosti Unie

Předmětem veřejné zakázky je návrh a zajištění efektivní komunikační kampaně, která povede k posílení povědomí o režimech jakosti Evropské unie, představovaných značkami Chráněné označení původu (CHOP), Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a Zaručená tradiční specialita (ZTS) u spotřebitelů v České republice a na Slovenské republice. Kampaň bude ...

Zpracování projektové dokumentace II/374 Boskovice - Lhota Rapotina - DÚR, IČ

Zpracování projektové dokumentace II/374 Boskovice - Lhota Rapotina - DÚR, IČ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR dle Investičního záměru. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání územního rozhodnutí vč. zpracování oznámení EIA a zajištění zjišťovacího řízení a v případě nutnosti zpracování dokumentace EIA a ...

Technologie pro materiálové využití BRO kompostováním – Štěpán Bečvář

Technologie pro materiálové využití BRO kompostováním – Štěpán Bečvář

Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití BRO kompostováním – Štěpán Bečvář, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací (dále jen „ZD“)a technickými podmínkami pro nadlimitní režim. Předmětem dodávky je drtič biosubstrátů, který bude sloužit pro desintegraci přijatého matriálu a pro ...

Modernizace síťové infrastruktury a zajištění zálohování

Modernizace síťové infrastruktury a zajištění zálohování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřního přepínače, 11 ks 48 portových gigabitových přístupových přepínačů, 1 ks Backup diskového pole, 1 ks páskové zálohovací knihovny, 1 ks serveru do HP BL c3000 pro zálohování a dodávka zálohovacího softwaru pro virtuální infrastrukturu včetně montáže, instalace a konfigurace, dále rozšíření ...

Upgrade studia SK-3 na HD

Upgrade studia SK-3 na HD

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nové TV technologie pro studio 3 pro výstupní formát 1080i/25 (SMPTE 292M) a 1080p/50 (interface 3G-SDI level B podle standardu SMPTE 424M) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Rozšíření digitalizačního pracoviště

Rozšíření digitalizačního pracoviště

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks knižního skeneru a 1 ks pracovní stanice včetně softwaru pro zpracování obrazu a OCR s licencí min. 10.000 stran/měsíc, včetně montáže, instalace a konfigurace, servisu a technické podpory v rámci realizace projektu s názvem Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních ...

Dodávka spotřebního materiálu k provádění kryoablací u atriálních fibrilací

Dodávka spotřebního materiálu k provádění kryoablací u atriálních fibrilací

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky jsou dodávky spotřebního materiálu nutného k provádění kryochirurgické ablační léčby u atriálních fibrilací pro II. chirurgickou kliniku kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 7 zadávacích podmínek. Vítězný uchazeč ...

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/hod

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/hod

Předmětem veřejné zakázky je a) nájem 10 ks elektrických lokomotiv (dále jen „HKV“) na dobu 120 měsíců b) provádění pravidelné údržby těchto HKV nezbytné pro zajištění provozuschopnosti HKV po dobu trvání nájmu

Náhrada elektrických pohonů a ventilátorů

Náhrada elektrických pohonů a ventilátorů

Předmětem dodávky je cca 40 elektromotorů, včetně demontáže stávajících a montáže nově dodaných. Nové pohony jsou úzce vázány na poháněná zařízení a jejich výměna předpokládá znalost strojních zařízení. Výměna bude probíhat s ohledem naminimální omezení nepřetržitého provozu výroby.

(záznamy 1/25 z 1200)  strana 1 / 48