Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Konzultační služby v oblasti zpracování dat ve zdravotnictví a uživatelské testovaní

Konzultační služby v oblasti zpracování dat ve zdravotnictví a uživatelské testovaní

Předmětem výběrového řízení jsou Konzultační služby v oblasti zpracování dat ve zdravotnictví a uživatelské testování. Součástí služeb uchazeče budou veškeré služby a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro plnění a jeho funkci.

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového skladu soli a nového skladu dvou frakcí drti. Součástí stavby bude dále přemístění technologie míchání solanky do nového skladu soli a napojení nových objektů na areálové rozvody NN, kanalizace a vody. Soupis objektů: 001 Sklad soli 002 Sklad posypového materiálu 003 Bourací práce, ...

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček

Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček světlometu. Část č. 1: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování a validaci forem o svírací síle 400 tun; část č. 2: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování a validaci forem o svírací síle 250 tun; část č. 3: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování ...

Dodávka napařovací aparatury

Dodávka napařovací aparatury

Předmětem zakázky je dodávka vysokovakuové napařovací aparatury optimalizované pro depozici kovových vrstev a systémů dielektrických a kov/dielektrických vrstev na optické elementy pro VIS a UV spektrální oblast.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

a) Odbourání stávajících podlah, výškové vyrovnání úrovní podlah a provedení nových podlahových konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podlahových krytin v. 1NP dotčeného objektu. b) Úprava vnitřní dispozice svislých nosných a nenosných konstrukcí. c) Provedení rozvodů topení, elektroinstalace, zdravotně-technických instalací. d) Provedení ...

Dodání 1 ks stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů

Dodání 1 ks stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů

Předmětem Výběrového řízení je dodání 1 kusu stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů masivních postelí. Předmětem Výběrového řízení se rozumí dodání, instalace, proškolení obsluhy a uvedení stroje do provozu.

Dodávka vstřikovacích forem na lisování plastů

Dodávka vstřikovacích forem na lisování plastů

Předmětem zakázky je výroba osmi ocelových vstřikovacích forem pro lisování plastů. Musí se jednat o dodávky nových forem dle technických požadavků (3D dat) zadavatele včetně dopravy, stěhování na místo, příslušenství, montáže, instalace, uvedení do provozu, zkušebního provozu a potřebného zaškolení obsluhy v rozsahu požadovaném Technickou ...

Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu

Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu

Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu s příslušenstvím

Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a. s.

Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, ...

Dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu nové mísicí zařízení na přípravu suchých pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a.s.

Modernizace stadionu Kollárova

Modernizace stadionu Kollárova

celková rekonstrukce hrací plochy, modernizace budovy pro TS a rekonstrukce umělého osvětlení hrací plochy, modernizace stávajících sociální zařízení, oprava oplocení a chodníků a částečná rekonstrukce hlavní tribuny

Řeřichy - veřejný vodovod

Řeřichy - veřejný vodovod

Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodovodu včetně úpravny vody v obci Řeřichy. Zdrojem vody je stávající vrt. Součástí stavby jsou: - vodovodní řady z PE potrubí D 90mm v celkové délce 1900m včetně armatur - šoupat, podzemních a nadzemních hydrantů - úpravna vody - provozní zděný objekt půdorysu 7250x5750mm, přízemní, nepodsklepený s ...

Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Solnice

Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Solnice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v revitalizaci společenského domu, rekonstrukci stávající budovy, provedení nástavby, přístavby a stavebních úprav za účelem využití na stavbu pro kulturu s multifunkčním využitím. Součástí předmětu plnění je nové napojení na sítě technické infrastruktury, přípojkou vodovodu, kanalizace, ...

Dodávka měřícího zařízení pro wafery

Dodávka měřícího zařízení pro wafery

Předmětem zakázky je dodávka měřícího zařízení pro wafery.

Dodávka stavebních prací v souvislosti s výstavbou haly

Dodávka stavebních prací v souvislosti s výstavbou haly

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací v souvislosti s výstavbou haly v průmyslovém areálu VARIEL, a.s. ve Zruči nad Sázavou. Více informací v zadávací dokumentaci.

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba objektu bydlení pečovatelský dům, bezbariérový bytový dům o osmi bytových jednotkách, s potřebným technickým a provozním vybavením pro tento účel.

Výměna stávajících externích osvětlovacích těles za LED svítidla

Výměna stávajících externích osvětlovacích těles za LED svítidla

Zadavatel, společnost Kostelecké uzeniny a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem „Výměna stávajících externích osvětlovacích těles za LED svítidla“, jejímž předmětem je demontáž původního osvětlení, doprava, montáž a zprovoznění nových LED svítidel. Předmět Zakázky je popsán technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací ...

Dodávka kontrolního zařízení

Dodávka kontrolního zařízení

Předmětem zakázky je dodávka kontrolního zařízení. Blíže viz příloha č. 1 Návrhu kupní smlouvy, jež je součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1

ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1

Předmětem veřejné zakázky je vybavení objektu Národního divadla Liliová č.p. 211/9 nábytkem kanceláří a pracoven, regály pro hudební archiv ND, vybavení apartmánů, vybavení kuchyňských koutů. Součástí dodávky interiérů je také orientační a informační systém a ostatní zařízení dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 zadávací ...

Dohledové centrum - SOC

Dohledové centrum - SOC

- SW nástroj na vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí z informačních systémů. - zajištění log managementu - konfigurace systému

Optimalizace a rozšíření kartonáže

Optimalizace a rozšíření kartonáže

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodání a instalaci zařízení pro výrobu dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu zakázky je dodávka zařízení do místa provozu zadavatele, tj. Koksární 1152, Ostrava. Dále je předmětem dodávky instalace, zaškolení obsluhy (CE certifikáty, CZ návody v listinné podobě nebo na CD, ...

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část

Stavba řeší úpravu stávajících silnoproudých rozvodů v jednotlivých stanicích a odbočkách. V rámci stavby bude provedena především rekonstrukce a doplnění stávajícího elektrického ohřevu výhybek (EOV), který slouží pro zajištění sjízdnosti železniční dopravní cesty. Dále budou zároveň s EOV ve vybraných stanicích upraveny rozvody nn. Pro ...

Projekt dopravy v klidu České Budějovice - Parkovací automaty

Projekt dopravy v klidu České Budějovice - Parkovací automaty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění parkovacích automatů (dále jen PA) a Dohledového centra (DC) na území města České Budějovice.

Dodávka stroje na řezání uzávěrů klíčů

Dodávka stroje na řezání uzávěrů klíčů

Dodávka stroje na řezání uzávěrů klíčů včetně konstrukce, výroby, instalace a zprovoznění.

Cloudové služby - pronájem infrastruktury pro LAB/testování

Cloudové služby - pronájem infrastruktury pro LAB/testování

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí infrastrukturních služeb pro běh komplexního LAB/testovacího prostředí zadavatele dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Součástí je kolokace, serverová kapacita, infrastrukturní propoje a další související infrastrukturní služby.

Dodávka know how, dokumentace, zařízení a služeb pro zpracování odpadních surovin na bionaftu

Dodávka know how, dokumentace, zařízení a služeb pro zpracování odpadních surovin na bionaftu

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je poskytnutí licence a Know-how, vypracování a dodání základní (úvodní) projektové dokumentace (basic engineering design package), dodání specifických aparátů vázaných na Know-how, náhradních dílů a služeb pro technologie specifikované v ...

(záznamy 1/25 z 1229)  strana 1 / 50