Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice

Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice

Jedná se o údržbu technické infrastruktury místní komunikace a souvisejících ploch. Povrchy chodníků i komunikace jsou již značně poničené a mohlo by dojít ke zranění osob nebo poničení majetku. Z toho důvodu pro zvýšení bezpečnosti a komfortu dětí, rodičů a dalších občanů pohybujících se po těchto komunikacích dojde k obnově povrchů komunikace a ...

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), v k.ú. Kněžice v Lužických horách, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Pro potřeby KoPÚ ...

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro Projekt KREATIV

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro Projekt KREATIV

Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 zákona na 3 samostatné části. Zadavatel v souladu s § 101 odst. 2 zákona stanovil, že dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Každá část bude vyhodnocena samostatně. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy na každou část ...

Komplexní nakládání s odpady

Komplexní nakládání s odpady

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady na území měst a obcí uvedených v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho dalšími prováděcími právními předpisy. Jedná se zejména o: • sběr, svoz, přepravu ...

Rozvoj služeb a turistiky v Mikroregionu Mezi kopci – souvislá údržba komunikací

Rozvoj služeb a turistiky v Mikroregionu Mezi kopci – souvislá údržba komunikací

Projekt řeší úpravy částí místních komunikací obcí Rynoltice, Křižany, Janovice v Podještědí a Zdislava. V obci Rynoltice proběhne oprava místní komunikace o rozloze 778 m2, v obci Křižany bude opravena místní komunikace o celkové ploše 341 m2, v obci Janovice v Podještědí se jedná o opravu komunikace o celkové ploše 516 m2, v městysu Zdislava ...

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce 17. patra budovy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce 17. patra budovy Krajského úřadu Libereckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce 17. patra budovy krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen KÚ LK). V rámci projektové dokumentace bude řešena střední část 17. patra. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude řešit dispoziční řešení WC (dámské, pánské) pro zázemí teras, ...

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře

Předmětem veřejné zakázky je vypravování projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce a modernizace učebny, laboratoře chemie a přípravny materiálu a vybudování přístupové rampy a WC pro imobilní žáky na Gymnáziu Frýdlant. Stávající prostory jsou současným trendům výuky nevyhovující a zastaralé. Vlastní vybavení pochází z období kolem roku ...

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je rekonstrukce zámku města Doksy, ve kterém bude následně umístěn prohlídkový okruh pro návštěvníky zámku a informační centrum pro návštěvníky města, včetně rekonstrukce vytápění objektu a obnovy okenních výplní. Dále jsou předmětem plnění 1. části veřejné zakázky stavební úpravy prostor zámku města Doksy ...

Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod

Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod

Předmětem této veřejné zakázky je provedení služeb - sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů vzniklých kompletní demolicí areálu firmy EXATHERM vč. kontaminovaných zemin a kanalizace s odsazovací nádrží za areálem bývalé společnosti. Kontaminované materiály, kal a odpadní voda z nádrže budou odstraněny ve vhodném schváleném zařízení. ...

Výběrové řízení na dodávku 3D CNC souřadnicového měřícího přístroje

Výběrové řízení na dodávku 3D CNC souřadnicového měřícího přístroje

Dodávka 3D CNC souřadnicového měřícího přístroje

Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce úpravny vody Nudvojovice a s tím související stavební i technologická rekonstrukce na podzemních vrtech surové vody v prameništi Nudvojovice. Veřejná zakázka je realizována za účelem zajištění protipovodňové ochrany vrtů, zajištění spolehlivého upravování surové vody na vodu pitnou odpovídající ...

Dodávka vybavení kuchyní

Dodávka vybavení kuchyní

Dodávka a instalace (zprovoznění) vybavení kuchyní pro kuchyně 11 -ti příspěvkových organizací. Součástí plnění je proškolení obsluhy, bezplatný servis po dobu záruční lhůty a v určených případech demontáž případně likvidace původního zařízení, to vše za podmínek uvedených v ZD.

Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Adalimumab

Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Adalimumab

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Adalimumab 40 mg dodávané ve dvou typech balení a to formou předplněného pera a předplněné injekční stříkačky (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je ...

Poptávám knihu Krvavé jahody

Poptávám knihu Krvavé jahody

Poptávám knihu: Krvavé jahody od Jiřího Kupky.

Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici

Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby MMN a.s., a to pro obory: - Zobrazovací technika - Rehabilitační technika - Operační a sterilizační technika - Technika pro intenzivní, resuscitační a eliminační péči - Diagnostická technika Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či ...

Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Trastuzumab

Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Trastuzumab

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trastuzumab 150 mg a 600 mg (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze číslo 2 ZD – Cenová nabídka.

Poptávám kominické práce

Poptávám kominické práce

Poptávám roční pravidelnou prohlídku komínu.

Servisní a opravárenské vozidlo

Servisní a opravárenské vozidlo

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks servisního a opravárenského vozidla. Vozidlo bude s originální celoprosklenou skříňovou karoserií od výrobce, umožňující zástavbu vozidla dle požadavků zadavatele, přičemž provedení zástavby je nedílnou součástí dodávky. Předmět zakázky zahrnuje také poskytování záručního servisu vč. pravidelných ...

088_MK_CNC frézovací obráběcí centrum pro pětiosé obrábění

088_MK_CNC frézovací obráběcí centrum pro pětiosé obrábění

Nové CNC frézovací obráběcí centrum pro pětiosé obrábění

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektu Transformace Domov Sluneční dvůr, p. o. – JESTŘEBÍ, a to v rozsahu: • projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb – dále jen „soupis ...

Zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice

Zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice, a to provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace bouracích prací (včetně soupisu prací dodávek a služeb), zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zpracování ...

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), první v k.ú.Kamenice u Zákup a druhé v k.ú. Velenice u Zákup, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále ...

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Kamenický Šenov - Slunečná

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Kamenický Šenov - Slunečná

Předmětem veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji Kamenický Šenov – Slunečná , která se nachází podél silnice vedoucí z Kamenického Šenova do Slunečné, v katastru Kamenického Šenova. Alej se nachází na pozemcích p.č. 2551/1, p.č. 1353, p.p.č. 1327/5, p.č. 1327/4, p.č. 1403, p.č. 1237/1 v k.ú. Kamenický Šenov. Začíná ihned za ...

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Albrechtice - Vítkov

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Albrechtice - Vítkov

Předmětem veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji Albrechtice – Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov na pozemcích p. č. 936, 602/1, 602/7, 603 a 633/3 a 937 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu a na pozemku p. č. 1229 v k.ú. Horní Vítkov. Stromy rostou v těsné blízkosti ...

Nákup sestavy na opravy komunikací

Nákup sestavy na opravy komunikací

Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) ...

(záznamy 1/25 z 31)  strana 1 / 2