Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Nábytek pro JU

Nábytek pro JU

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku definované CPV kódy uvedenými v čl. 4 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona

Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria

Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v ...

Poptávám roletu zavazadlového prostoru na vůz Volkswagen Passat

Poptávám roletu zavazadlového prostoru na vůz Volkswagen Passat

Sháním roletu zav. prostoru WV Passat, šíře úchytu 138cm, šíře upnutí rolety 123cm.

Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019

Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného „Edičního plánu 2018 – 2019. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem veřejné zakázky. Bližší specifikace jednotlivých tiskových titulů ve ...

Poptávám výrobu desek na police

Poptávám výrobu desek na police

Pro naši firmu poptávám jednorázovou výrobu 40 ks desek, následujících parametrů: Rozměr desky na police: 115 x 77 cm Materiál desky: překližka silná 0,8 cm (borovice, bříza,...) Jedná se o police do vychystávacích vozíků pro výrobu.

Dodávka GC-Q-TOF instrumentace

Dodávka GC-Q-TOF instrumentace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému skládajícího se z plynového chromatografu (GC) a tandemového hmotnostního spektrometru (MS) s vysokým rozlišením na principu Q-TOF pro environmentální a metabolomické aplikace.

Novostavba základní školy Srubec

Novostavba základní školy Srubec

Předmětem veřejné zakázky je novostavba základní školy v obci Srubec.

Soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích

Soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích

Předmětem soutěže je návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jedná se o projektovou soutěž, jejímž cílem je nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční.

ETE - výměna separátorů SPP 1000 mW TG1

ETE - výměna separátorů SPP 1000 mW TG1

Základním účelem zakázky je zajištění výměny separátorů na HVB1 a HVB2 JE Temelín s cílem dosažení všech garantovaných parametrů díla, definovaných v zadávací dokumentaci (smlouvě), a za předpokladu splnění všech podmínek pro bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz díla.

VŘ v rámci projektu: Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocování

VŘ v rámci projektu: Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocování

poskytnutí konzultačních služeb, smluvního experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu za účelem zajištění kvalifikace hardware a firmware přístrojů určených pro plnění bezpečnostních funkcí kategorie A/B podle normativu ČSN EN 61226, dle vymezení v dokumentu „Specifikace předmětu zakázky“, který je součástí zadávací dokumentace

Přestupní terminál Český Krumlov

Přestupní terminál Český Krumlov

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě plochy stávajícího autobusového nádraží v Českém Krumlově a s ním bezprostředně souvisejícího okolí k dosažení zvýšení standardu autobusového nádraží a řešení parkování osobních automobilů.

Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s.

Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku přístrojového vybavení, a to Laboratorního vybavení pro oddělení Hematologie a Laboratorní analyzátory. 3.1 Veřejná zakázka je vyhlášená jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která je rozdělena na dvě (2) samostatné části. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na jednu nebo ...

Dodávky medicinálních a technických plynů a kapaliny pro jihočeské nemocnice

Dodávky medicinálních a technických plynů a kapaliny pro jihočeské nemocnice

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů a kapaliny pro nemocnice v Jihočeském kraji, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku města Písek a jeho organizací a obchodních společností, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou městem Písek a jeho organizacemi a společnostmi, pojištění za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel města Písek a jeho organizací a ...

Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny

Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. zhotovení díla – stavby „Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny“ spočívající v navýšení o 1 NP sloužící pro potřeby zadavatele a jeho pacientů v areálu zadavatele dle poskytnuté dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby

Poptávám elektrocentrálu

Poptávám elektrocentrálu

Hledám menší, levnější elektrocentrálu cca 1 - 1,5 kW.

Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému

Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému

Tři vědecké echoloty pro moderní mnohofrekvenční měření množství ryb a zooplanktonu v řekách a jezerech při mobilním a stacionárním použití. Echoloty by měly být schopny měřit akustickou sílu cílů na principu děleného akustického kužele. Vysílače (zároveň i přijímače) by měly být plně vodotěsné do hloubky 10 m a vybaveny kabely o délce nejméně 20 ...

Dodávka vysokotlakého zamrazovacího systému a rychlého vitrifikátoru s příslušenstvím

Dodávka vysokotlakého zamrazovacího systému a rychlého vitrifikátoru s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dovybavení stávajícího pracoviště elektronové mikroskopie o sestavu pro kryogenní fixaci vzorku a následné zpracování a manipulaci se vzorkem

Poptáváme uzávěr víček na zavařovací lahve

Poptáváme uzávěr víček na zavařovací lahve

Poptávám uzávěr víček na zavařovací lahve 5 L, tedy asi největší průměr.

Poptávám plechy na pečení

Poptávám plechy na pečení

Poptávám plechy na pečení v troubě o velikosti 44,5 x 37,5 x 2,5. Díky.

Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava

Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava

Předmětem VZ je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným uchazečem pro dodávku stenokrojového oblečení (služební terénní stejnokroj, košile, lovecké soupravy a obuv) a ochranných osobních pracovních pomůcek pro zaměstnance Správy Národního parku Šumava. VZ je dle § 35 ZZVZ dělena na 3 části.

Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory – měkké a ekonomicko-právní kurzy

Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory – měkké a ekonomicko-právní kurzy

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka v kurzech (měkké a ekonomicko-právní kurzy) pro zaměstnance členských firem zadavatele v individuálních a skupinových kurzech (viz příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace). Cílem zakázky je zvýšení ...

Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů

Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství. Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich předvedení, kterým se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle smluvně ...

I/19 Chýnov

I/19 Chýnov

Předmětem zakázky je výstavba obchvatu města Chýnov v délce 3,55 km, jehož realizací dojde k odklonu velmi silné tranzitní dopravy z centra města. Silnice I/19 je v tomto intravilánovém úseku výškově i směrově naprosto nevyhovující. Nová silnice bude dvoupruhovou komunikací kategorie S 11,5/80, která je vedena v extravilánu převážně po ...

TR České Budějovice střed - kabel VVN

TR České Budějovice střed - kabel VVN

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kabelu 110 kV pro realizaci nového kabelového vedení 2x3x110 kV mezi podpěrným bodem č.105 linky V1366 a rozvodnou 110 kV ČB Střed (zapouzdřený rozvaděč). Nové kabelové vedení bude začínat na podpěrném bodě č.105 linky venkovního vedení V1366, dále bude svedeno do země, povede přes hospodářské pozemky, ...

(záznamy 1/25 z 43)  strana 1 / 2