Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv

Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv

Předmětem této Veřejné zakázky je dodání výukového Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv – bio-etanolové jednotky, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy (dále jen „Zařízení pro výrobu biopaliv“). Zařízení pro výrobu biopaliv bude sloužit zejména pro demonstraci základních fyzikálně-chemických principů a jejich využití při ...

Poskytování servisních služeb pro dálkově ovládaný magnetický navigační systém Niobe

Poskytování servisních služeb pro dálkově ovládaný magnetický navigační systém Niobe

Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na poskytování pozáručního servisu a revizí dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“) v souladu s pokyny výrobce, ZZP a jinými právními předpisy, na zdravotnický prostředek ...

Podpora a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky - 2018+

Podpora a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky - 2018+

Podpora a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky – 2018+

Měřič adheze - nákup

Měřič adheze - nákup

Nákup 4 ks měřičů adheze s příslušenstvím

Laboratorní pracoviště pro výuku

Laboratorní pracoviště pro výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 nezávislých stanovišť, respektive laboratorních úloh pro laboratorní výuku předmětů Mechanika (volné a vynucené kmity, tlumené a netlumené kmity), Pružnost a pevnost (prostý tah/tlak, krut kruhového průřezu, ohyb přímých nosníků) a Pružnost a pevnost (ohyb křivých prutů, napjatost tenkostěnné a tlustostěnné ...

Rekonstrukce laboratoří FLD v rámci projektu EVA 4.0

Rekonstrukce laboratoří FLD v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací za účelem vybudování laboratoří a laboratorního zázemí pro Excelentní výzkum EVA 4.0 v části 1. pp budovy FLD

Servis angiografu Artis Q ceiling card

Servis angiografu Artis Q ceiling card

Předmětem plnění je zajištění poskytování komplexní servisní činnosti na přístroji v Artis Q ceiling card, výr. č. 109205 od výrobce Siemens AG, všech jeho součástí a příslušenství, vč. systému Sensis, 2 (dvou) pracovních diagnostických stanic ACOM PC a vyšetřovacího světla Mach, výr. č. 15/22839. Servisní činnost prováděná v rámci předmětu ...

Dodávka diskových kapacit a software včetně poskytování podpory

Dodávka diskových kapacit a software včetně poskytování podpory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění technických a programových prostředků pro ukládání a zpracování dat kritických informačních systémů zadavatele a poskytování podpory. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

MFF UK - Vybavení virtuální a paralelní laboratoře

MFF UK - Vybavení virtuální a paralelní laboratoře

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka vybavení virtuální a paralelní laboratoře pro výuku informatiky za účelem modernizace a aktualizace vybavení pro potřeby výuky. Součástí předmětu Veřejné zakázky je i zprovoznění diskového pole, které bude součástí dodávky.

Dodávky ZP-IVD - Dodávky souprav pro stanovení parametrů koagulace

Dodávky ZP-IVD - Dodávky souprav pro stanovení parametrů koagulace

Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů koagulace (PT, PTT, fibrinogen, trombinový čas, antitrombin, D Dimer, Anti-Xa) pro oddělení klinické hematologie po dobu 4 let. Součástí předmětu plnění je bezplatná zápůjčka nového ...

Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM

Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM

Předmětem plnění veřejné zakázky je na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem provádět v součinnosti se zadavatelem a dle zpracovaných restaurátorských záměrů uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace komplexních konzervační a restaurátorské zásahy na souboru 59 ks zemědělské techniky. Jednotlivá plnění v rámci rámcové ...

Zařízení sítě LAN a SAN

Zařízení sítě LAN a SAN

Předmětem plnění je dodávka specifikovaných zařízení datové sítě LAN a SAN, včetně poskytnutí servisní podpory na 60 měsíců a instalační práce v rozsahu maximálně 80 hodin.

Pořízení růstových komor v rámci projektu EVA 4.0

Pořízení růstových komor v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem plnění je pořízení 6 ks růstových komor, které budou sloužit pro provádění manipulačních pokusů (měření CO2, světlo, vlhkost vzduchu, ph půdy, spektrální složení světla). Komory budou sloužit pro simulaci růstu rostlin / života hmyzu. V těchto komorách bude primárně probíhat fyziologický výzkum v definovaných podmínkách prostředí, které ...

Modernizace komunikační infrastruktury – A

Modernizace komunikační infrastruktury – A

Účelem veřejné zakázky je pořízení vybraných ICT technologií (servery, licence a síťová infrastruktura) souvisejících s komplexním řešením informačního systému a modernizací stávající infrastruktury Ústavu hematologie a krevní transfuze (dále jen „ÚHKT“), jakožto součást plánovaného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU ...

Dodávka dentálních simulátorů včetně příslušenství

Dodávka dentálních simulátorů včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 21 ks dentálních simulátorů a setu horních a dolních čelistí pro tyto simulátory (42 sad)

17-166 Masové konzervy – pořízení a ochraňování

17-166 Masové konzervy – pořízení a ochraňování

Předmětem VZ je pořízení 100 tun masových konzerv (dále HR masových konzerv) jejich ochraňování a obměna.

FN Motol – obnova skiaskopického RTG přístroje

FN Motol – obnova skiaskopického RTG přístroje

Předmětem VZ je dodávka skiaskopického RTG přístroje, včetně instalace, proškolení záručního a pozáručního servisu, drobných stavebních úprav a ekologické likvidace starého přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění této VZ je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Nákup pistolí pro CS ČR 2018

Nákup pistolí pro CS ČR 2018

Předmětem veřejné zakázky je nákup kompaktních pistolí pro příslušníky zadavatele.

Dodávky igelitových pytlů na odpad a sáčků

Dodávky igelitových pytlů na odpad a sáčků

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky igelitových pytlů a sáčků, a to po dobu 36 měsíců. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě (2) části: Část 1 veřejné zakázky – Pytle igelitové Část 2 veřejné zakázky – Sáčky igelitové

Modernizace komunikační infrastruktury – B

Modernizace komunikační infrastruktury – B

Účelem veřejné zakázky je pořízení vybraných ICT technologií (servery a SW licence) souvisejících s komplexním řešením informačního systému a modernizací stávající infrastruktury Ústavu hematologie a krevní transfuze (dále jen „ÚHKT“), jakožto součást plánovaného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného ...

Poptávám pogumování válců

Poptávám pogumování válců

Poptávám firmu, nabízející pogumování válců. Jedná se o pogumování zadních, pojezdových válců vřetenových sekaček pro domácí použití. Válec je dutý, kovový. O délce 40-50cm. Průměrem cca 25cm. Na válec by měla být nanesena vrsta cca 2-3mm pryže pro zlepšení trakce válce. Guma by mohla být hladká i s drážkou. Guma musí odolat vnějším/venkovním ...

Pracovní stanice III.

Pracovní stanice III.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware serveru s příslušenstvím. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv ...

HVLP – LP pro kardiovaskulární systém-Norepinefrin

HVLP – LP pro kardiovaskulární systém-Norepinefrin

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou norepinefrin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks automobilů užitkových se speciální vestavbou pro OKS, postavených na podvozku kategorie M1 nebo N1 a 16 ks kol (pneumatiky s disky jako druhá sada ke každému z vozidel) na tyto vozidla.

Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0

Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem plnění je dodávka a montáž elektromagnetické stíněné komory a dvou elektromagnetických cívek s příslušenstvím do Etolotické a Eko-etologické laboratoře v rámci projektu Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci

(záznamy 1/25 z 227)  strana 1 / 10