Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty

Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty

Predmetom zákazky je realizácia dopravných retroreflexných gombíkov (ďalej len RDG) na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Realizáciou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov, t. j. dodávka a montáž.

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala, L. Kuny

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala, L. Kuny

Kompletní revitalizace náměstí Jana Opletala včetně přiléhající komunikace L. Kuny, Kladno. V rámci návrhu zpevněných ploch je navržena dvoupruhová obousměrná komunikace s délkou cca 285 m. Dále pokračuje jednopruhová jednosměrná komunikace s délkou cca 120 m a šířkou 5,5 m. V rámci stavby jsou navrženy celkem dvě zvýšené křižovatkové plochy, ...

Hencovce - zateplenie objektu dielní ND

Hencovce - zateplenie objektu dielní ND

Predmetom zákazky je komplexné zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy - dielní ND spoločnosti BHG Logistika spol. s r.o. prostredníctvom zateplenia obvodových stien, zateplenia stropu a výmenou otvorových konštrukcii okien a dverí. Súčasťou komplexného zníženia energetickej náročnosti predmetnej budovy je tiež rekonštrukcia ...

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 a č. 2 súťažných podkladov.

Doplnenie odvodnenia vozovky dialnice D1 na úseku Važec – Mengusovce

Doplnenie odvodnenia vozovky dialnice D1 na úseku Važec – Mengusovce

Predmetom zákazky je doplnenie odvodnenia vozovky diaľnice D1 na úseku Važec - Mengusovce dodatočným priečnym a pozdĺžnym odvodnením s cieľom zväčšiť jestvujúcu kapacitu odvodnenia v kritických miestach a zaistiť dostatočnú bezpečnosť cestnej premávky počas dažďa.

Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce

Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce

Hlavným účelom stavby je optimalizovať budovu pekárne z hľadiska energetickej náročnosti.

Rekonštrukcia priemyselnej budovy

Rekonštrukcia priemyselnej budovy

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a zníženie tepelných strát budovy, zateplením šikmej strechy, vonkajšou tepelnoizolačnou omietkou, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou kúrenia a elektroinštalácie.

Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti DREVITAL

Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti DREVITAL

Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti DREVITAL SO 01 HALA1 SO 01.1.1 Obvodový plášť SO 01.1.2 Ostatné SO 01.2 Ústredné vykurovanie SO 01.3 Modernizácia osvetlenia SO 02 HALA 2 SO 02.1.1 Obvodový plášť SO 02.1.2 Otvory SO 02.1.3 Ostatné SO 02.2 Ústredné vykurovanie

Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory

Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory

Predmetom zákazky je dodanie IT infraštruktúry, pozostávajúce z dodávky hardvéru (HW) a softvéru (SW), ich inštalácie a konfigurácie a poskytovanie služieb správy, údržby a technickej podpory informačných technológií na obdobie 48 mesiacov.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy

Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - obchodnej platformy na personalizáciu a predaj textilných výrobkov a darčekov pomocou vytvoreného riešenia. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany

Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany

Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v meste Turany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop - rozděleno na části, opakované řízení

Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop - rozděleno na části, opakované řízení

v části 1: konfokální mikroskop v části 2: rastrovací elektronový mikroskop Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží uvedeného podrobně v předmětné technické specifikaci uvedené v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek a v souladu s dalšími požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek.

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.

Stavebné práce pozostávajú z odstránenia obvodového a strešného plášťa z profilovaného plechu a demontáže všetkých výplňových konštrukcií. Ponechá sa iba nosný oceľový skelet a oceľová väzníková konštrukcia strechy, pričom všetky tieto prvky sa očistia a ošetria proti korózii. V rámci návrhu sa uvažuje s vytvorením nového obvodového a strešného ...

Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Cílem je do stávajícího sálu s kopulí o průměru 8,6 m vybaveného projekčním planetáriem ZKP-1 instalovat plnohodnotné (360°x min 180°) digitální planetárium s minimálním rozlišením 4K (4096x4096). Předpokládá se, že digitální planetárium bude využíváno k: 1) živým prezentacím (s využitím předpřipravených bloků) o hvězdách a vesmíru (včetně deep ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy v spoločnosti Elyana s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy v spoločnosti Elyana s.r.o.

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na obnove výrobnej budovy, ktorá je umiestnená na parc. č. 1184/27, Sabinov, katastrálne územie: Sabinov, okres: Prešov, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je znižovanie energetickej náročnosti ...

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Předmětem veřejné zakázky je pěší propojení mezi městskými částmi Kladno centrum - Kladno Švermov. Předmětný propojovací chodník je navržen v základní šířce 2,25 m, vč. dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a opěrné zdi. Stavba je situována při východní hraně ulice Slánská. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.

Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku - II. etapa

Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku - II. etapa

Predmetom zákazky je realizácia dokončenia rekonštrukcie objektu materskej školy po ukončení zmluvného vzťahu s predchádzajúcim zhotoviteľom na základe jeho žiadosti. Jedná sa o dokončenie rekonštrukcie materskej školy pozostávajúcej z 1 ks hospodárskeho pavilónu a 2 ks učebňových pavilónov podľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia MŠ v ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zvýšenie energetickej efektívnosti a zavedenie nízkouhlíkového hospodárstva

Zvýšenie energetickej efektívnosti a zavedenie nízkouhlíkového hospodárstva

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove existujúcej výrobnej haly: dodatočné zateplenie fasády a strešného plášťa, výmena výplní otvorov, výmena klampiarskych konštrukcií, vybudovanie ústredného kúrenia a modernizácia kúrenia v hale. Podrobný popis predmetu zákazky vrátane projektovej dokumentácie je súčasťou Súťažných pokladov.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu v obci Zvolenská Slatina

Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu v obci Zvolenská Slatina

V rámci projektu je navrhnuté zateplenie obvodových stien a strešného plášťa riešeného objektu. Navrhnutá je taktiež výmena všetkých okenných a dverných konštrukcií v obvodovej stene a výmena brán. Brány do skladov budú zateplené. Navrhnutá je aj výmena všetkých klampiarskych a zámočníckych výrobkov na fasáde a streche objektu. Objekt bude ...

Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia materskej školy

Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia materskej školy

1.Prestavba objektu spočíva v novom dispozičnom pre usporiadaní vnútorných priestorov hlavne vo vybúraní deliacich priečok, ktoré vytvárali sociálne zariadenia potrebné pre danú prevádzku. Na prízemí namiesto garážových priestorov bude vytvorená jedna trieda s funkciou herne a spálne a podobné riešenie je uplatnené aj na poschodí. V opačnej polohe ...

Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Bytča – chodníky, dlažba

Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Bytča – chodníky, dlažba

Predmetom opravy je havarijná oprava a rekonštrukcia MK v meste Bytča a v m. č. Malá Bytča chodníky, dlažba v zmysle súťažných podkladov.

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Ždiar

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Ždiar

Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiérov jednotlivých rekreačných objektov (chata č.1; chata č.2; chata č.4) a nevyhnutná sanácia priečelových plôch a krytiny striech rekreačných objektov Účelového zariadenia Ždiar (ďalej len účelové zariadenie). Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia parkoviska a chodníkov, pripojenie nového vonkajšieho ...

Zníženie energetickej náročnosti prevádzky spoločnosti UPK, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti prevádzky spoločnosti UPK, s.r.o.

Predmetom stavebných prác v rámci zákazky: - zníženie energetickej náročnosti prevádzky navrhovanými stavebnými úpravami, ktoré spočívajú v zateplení fasády budovy (montážna dielňa), zateplení soklovej časti budovy izoláciou, zateplení plochej strechy izoláciou. Pre zníženie energetickej náročnosti je tiež navrhované hydraulické vyregulovanie ...

Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Predmetom zákazky sú stavebné práce na 2 výrobných halách, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.

(záznamy 201/225 z 1782)  strana 9 / 72