Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému EPIS

Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému EPIS

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému. Systém komplexne podporuje procesy od zberu údajov o infekčných ochoreniach, cez ich analýzu až po publikovanie. Súčasťou zákazky budú činnosti používateľskej podpory k tomuto dielu prostredníctvom e-mailu, telefonicky, podpora aplikácie, ...

Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií

Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky informačních technologií. Jedná se o dodávky přenosných počítačů a tabletů v různých úpravách pro náročná prostředí a s různou odolností, o dodávky tiskáren, kresličů a dalších výstupních zařízení a skenerů jako vstupních zařízení. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek ...

Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR

Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR

Zpracování analýzy postupů hodnocení požární bezpečnosti staveb v ČR a zahraničí. Dále v ZD.

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Predmetom zákazky sú stavebné práce : Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

1) Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele, pro které má živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 2) Pojištění právním předpisem ...

Výstavba amfiteátra v obci Pavčina Lehota

Výstavba amfiteátra v obci Pavčina Lehota

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou amfiteátra v obci Pavčina Lehota.

Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR

Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových ...

Výstavba 15. b.j. v obci Nová Bošáca

Výstavba 15. b.j. v obci Nová Bošáca

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 15. b.j. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.

Výstavba 11 b.j. v obci Zemianske Podhradie

Výstavba 11 b.j. v obci Zemianske Podhradie

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 11 b.j. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.

Kulturní dům Drnholec

Kulturní dům Drnholec

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby kulturního domu v Městysi Drnholec. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací ve stupni DPS s názvem akce „Kulturní dům Drnholec“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018, ktorý sa skladá z troch častí: Časť 1: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na rok 2018. Časť 2: Poistenie ...

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám prohloubení studny cca o tři a půl metru v normálním podloží a to do prvních mrazů. Jaká by byla možnost?

Stavba polní cesty VPC15 v k.ú. Dolní Sytová

Stavba polní cesty VPC15 v k.ú. Dolní Sytová

Stavba polní cesty specifikované v PSZ KoPÚ Dolní Sytová jako vedlejší polní cesta s označením VPC15 v k.ú. Dolní Sytová. Cesta je navržena jako jednopruhová v kategorii P4,5/30 o celkové délce 0,677 km s vozovkou z asfaltového betonu ACO11 (zpevněný jízdní pruh o šířce 3,5 m, po obou stranách krajnice z vyfrézovaného asfaltu 2x 0,5 m, celková ...

Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.

Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018

Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018

Veřejná zakázka je rozdělena na následující 4 části: 1. ČÁST: LOKALITA KRALUPY; 2. ČÁST: LOKALITA LOBEČEK; 3. ČÁST: PŘÍRODNÍ LOKALITY; 4. ČÁST: ZELEŇ V ZŠ A MŠ + ZÁHONY A KVĚTINOVÉ MÍSY. Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně ve výše uvedených lokalitách města Kralupy nad Vltavou. ...

Novostavba bytového domu Cestice

Novostavba bytového domu Cestice

realizácia novostavby bytového domu pre účely bývania, podrobný opis je v projektovej dokumentácii.

Lávka pre peších a cyklistov Brodno - Vranie

Lávka pre peších a cyklistov Brodno - Vranie

Predmetom zákazky je vybudovanie mostného telesa s prístupom riešeným v rámci cyklotrás, ktoré bude súčasťou navrhovanej a z časti realizovanej cyklotrasy vyššieho významu.

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. II

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. II

Předmětem této veřejné zakázky je dodání přístrojů a dalšího vybavení oborů návazné péče, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži či implementaci ...

Mikroskop operační a mikroskop s kamerou

Mikroskop operační a mikroskop s kamerou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení – mikroskop operační pro pracoviště Urologické kliniky a mikroskop s kamerou pro Ústav patologie, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích , popř. ...

Spektrální průtokový cytometr

Spektrální průtokový cytometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrálního monohobarevného průtokového cytometru, který rozšíří možnosti kombinace širokého spektra fluorochromů pro analytické panely, umožní odečet autofluorescence buněk a další standardní cytometrické aplikace bez limitace dané emisním spektrem fluorochromů.

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty

Předmětem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky ICT vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Předmětem veřejny?ch zakázek zadávany?ch v rámci DNS budou dodávky standardní ICT techniky, tj.: osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, servery, ...

Revitalizace parku Nové Syrovice

Revitalizace parku Nové Syrovice

Jedná se o samostatně zadávanou část veřejné zakázky na revitalizaci vybraných parků v majetku zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace sadových úprav spočívajících v provedení odborných arboristických zásahů, opatření a biotechnických úprav v parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice.

Revitalizace parku Velké Meziříčí

Revitalizace parku Velké Meziříčí

Jedná se o samostatně zadávanou část veřejné zakázky na revitalizaci vybraných parků v majetku zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace sadových úprav spočívajících v provedení odborných arboristických zásahů, opatření a biotechnických úprav v parku u objektu Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.

Mšec - výstavba kanalizace a ČOV

Mšec - výstavba kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v městyse Mšec ve Středočeském kraji. Předmětem stavebních prací je vy?stavba kanalizace a ČOV pro 1200 EO včetně doprovodny?ch objektů.

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc - Vybavení interiéru

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc - Vybavení interiéru

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž kompletního interiérového vybavení objektu Filozofické fakulty a Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci na ulici Na Hradě 5 v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 18 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z ...

(záznamy 151/175 z 1565)  strana 7 / 63