Analýza vlivu zimních středisek na hydrologický režim a jakost vod

Analýza vlivu zimních středisek na hydrologický režim a jakost vod

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace.

D5 Oprava AB vozovky v km 84,79 - 88,37 P+L

D5 Oprava AB vozovky v km 84,79 - 88,37 P+L

Výměna obrusné vrstvy, obnova VDZ vč. reflexních knoflíků, výměna betonových svodidel, seříznutí krajnice, výměna oplocení. Degradace obrusné vrstvy, vyčnívající drenážní šachty, nevyhovující betonová svodidla na přejezdech SDP, vysoká krajnice, poškozené oplocení.

Nákup a prevádzkovanie softvéru na aplikáciu systému a správu stravných lístkov

Nákup a prevádzkovanie softvéru na aplikáciu systému a správu stravných lístkov

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na vytvorenie softvérovej platformy pre zabezpečenie stravovania a jej sprístupnenie koncovému užívateľovi.

Budova CVČ - Komplexná rekonštrukcia objekt A, B a telocvičňa

Budova CVČ - Komplexná rekonštrukcia objekt A, B a telocvičňa

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii objektov komplexu CVČ (Centrum voľného času) na parcelách č. 2454/66 a 2454/68 a telocvične na parcele č. 2459 v meste Komárno na Rozmarínovej ulici, k.ú. Komárno, okres Komárno, kraj Nitriansky. Stavby boli postavené približne v osemdesiatich rokoch dvadsiateho storočia ...

K Barrandovu SÚ, č. akce 13458, Praha 5

K Barrandovu SÚ, č. akce 13458, Praha 5

Souvislá údržba komunikace K Barrandovu v úseku K Holyni – Pražský okruh, spočívající ve fréze tl. 120 mm s následnou pokládkou asf. vrstev ACL 22S tl. 90 mm a obrusné vrstvy v hluk snižující úpravě tl. 30 mm. Bude provedena oprava trhlin, vyrovnání obrub a obnoveno dopravní značení.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 11B

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 11B

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 5 ks Nebulizátorů (UZV inhalátorů), určených pro dětské oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.

Rozšírenie nového cintorína – 1.etapa

Rozšírenie nového cintorína – 1.etapa

Predmetom zákazky je realizácia stavebného diela. Jedná o rozšírenie nového cintorína. Rozšírenie cintorína je riešené s nadväznosťou na jestvujúci cintorín a jeho obslužné komunikácie.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 21

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 21

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks myčky podložních mís, určené pro oddělení radioterapie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 29

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 29

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 7 ks elektrokoagulace, určených pro centrální operační sály nemocnice v Karlových Varech (3 ks) a centrální operační sály nemocnice v Chebu (4 ks).

Dodávka UV veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom

Dodávka UV veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom

Predmetom obstarávania je dodávka UV Veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom ako jeden logický celok vrátane dovozu na miesto určenia, montáže, uvedenie do prevádzky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v príslušných súťažných podkladoch.

Dodávka laboratorního materiálu pro řešení projektu NPU II

Dodávka laboratorního materiálu pro řešení projektu NPU II

Dodávka laboratorního skla, plastu a materiálu pro řešení projektu NPU II.

Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019

Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 1. 2018 od 31. 12. 2019.

Rentgen s přímou digitalizací

Rentgen s přímou digitalizací

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 1 kusu nového, nerepasovaného a nepoužitého RTG digitálního skiagrafického systému rentgenu s přímou digitalizací, zaškolení obsluhy, na základě stavební připravenosti Zadavatele, demontáže a ekologické likvidace původního zařízení (s doložením likvidačního protokolu).

Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice

Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice

Jedná se o dodávky rukavic pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Medicínským účelem veřejné zakázky je nákup vyšetřovacích a operačních rukavic nutných k ochraně zdravotnického personálu a pacientů při poskytování léčby ve všech medicínských oborech v rámci centrálního zadavatele i zadavatele.

Dodávka operačních stolů včetně pozáručního servisu

Dodávka operačních stolů včetně pozáručního servisu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 5 ks operačních stolů včetně nabídnutí paušálních servisních podmínek pro pozáruční servis.

Pořízení ultrazvukových přístrojů

Pořízení ultrazvukových přístrojů

Předmětem veřejné zakázky „Pořízení ultrazvukových přístrojů“, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí dle níže uvedeného přehledu je dodávka a instalace nových, dosud nepoužitých ultrazvukových přístrojů do Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Léčivé přípravky s obsahem somatropinu II.

Léčivé přípravky s obsahem somatropinu II.

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem somatropinu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávka lůžek a příslušenství

Dodávka lůžek a příslušenství

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických lůžek, lehátek, stolků a dětských postýlek včetně příslušenství pro pacienty Kroměřížské nemocnice.

Micafunginum natricum

Micafunginum natricum

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 2 kalendářní roky.

Adalimumab

Adalimumab

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 1 kalendářní rok.

Ruxolitinib

Ruxolitinib

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.

Zhotovení projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu

Zhotovení projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DPS v rozsahu dle zákona č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace bude zpracována pro výstavbu ...

Svoz odpadů pro město Chropyně

Svoz odpadů pro město Chropyně

Předmětem veřejné zakázky jsou následující činnosti: svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, svoz směsného odpadu jen z odpadových nádob a z kontejnerů (zvonů), provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora, svoz tříděného odpadu - jedná se o svoz separovaného odpadu, a také zajištění pytlového sběru tříděného odpadu - svozu ...

III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2

III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2

Předmětem veřejné zakázky provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS), zpracované projekční kanceláří D Projekt Plzeň Nedvěd s.r.o., s výkazem výměr a zadávací dokumentace. Stavba řeší úsek 2 komunikačního obchvatu silnice III/117 24 Rokycany ...

II/353 Nové Veselí - obchvat, PD

II/353 Nové Veselí - obchvat, PD

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci II/353 Nové Veselí - obchvat.

(záznamy 101/125 z 1575)  strana 5 / 63