Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky

Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky

Předmětem veřejné zakázky jsou revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárních bezpečnostních zařízení v prostorech Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu všech zařízení, a to na dobu určitou do 31. 12. ...

LF – Kostní denzitometr

LF – Kostní denzitometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu kostního denzitometru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...

Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko

Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zmodernizování systému centrálního zásobování teplem (CZT) - rekonstrukce (ekologizace) stávající kotelny na hnědé uhlí (KHU). Rozdělení provozních souborů je PS01 - Kotelna HU a PS02 - Filtr

KS Praha - Centrální telefonní ústředna

KS Praha - Centrální telefonní ústředna

Jedná se o dodávku a instalaci centrální telefonní ústředny pro Krajský soud v Praze a Okresní soudy Středočeského kraje umístěné v budově Krajského soudu v Praze včetně lokálních částí umístěných u jednotlivých Okresních soudů Středočeského kraje.

Specifické agendové systémy - Evidence majetku

Specifické agendové systémy - Evidence majetku

Předmět veřejné zakázky se skládá z: - Vypracování projektu nasazení. - Dodávka, instalace, konfigurace hardware komponent, vč. implementace do stávající infrastruktury, dodání veškerých podkladů nutných k převzetí a užívání dodaného tech. zařízení. - Dodávka a impl. Evidence majetku kompletního sw. řešení potřebného k provozování všech ...

DMS - Document Management System

DMS - Document Management System

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních systémů pro správu dokumentů v Dopravním podniku Ostrava a.s., včetně potřebného HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace dle požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v ...

Obnova OUI Valaská

Obnova OUI Valaská

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je komplexná obnova objektu Odborného učilišťa internátneho Valaská a zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov bude dosiahnutá úspora celkovej spotreby energie a ...

Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Mediální nákup - online kampaň na podporu kvalitních potravin v 1. čtvrtletí 2018

Mediální nákup - online kampaň na podporu kvalitních potravin v 1. čtvrtletí 2018

Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kvalitních potravin v online médiích v 1. čtvrtletí 2018 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

LF UPOL – sorter – průtokový cytometr

LF UPOL – sorter – průtokový cytometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu sorteru na principu průtokového cytometru, umožňujícího plnohodnotnou průtokově cytometrickou analýzu a na ní založené sortování buněčných populací.

Rozšíření ZŠ Rudná

Rozšíření ZŠ Rudná

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního objektu a přístavbu a nástavbu stávajícího přízemního objektu. Stávající stavba je tvořena několika stavebními objekty, které jsou vzájemně propojeny a společně tvoří jeden funkční celek. Tento celek bude doplněn nově navrhovanou výstavbou, zdokumentovanou v této dokumentaci. Nové stavby jsou členěny do deseti ...

Sestava fluorescenčních mikroskopů s využitím v buněčné biologii

Sestava fluorescenčních mikroskopů s využitím v buněčné biologii

Předmětem této zakázky je sestava dvou fluorescenčních mikroskopů s využitím v buněčné biologii, která zahrnuje fluorescenční a fluorescenční konfokální mikroskopy s pokročilou hardwarovou a softwarovou konfigurací. Mikroskopy musí plnit univerzální funkci a zajišťovat velice široký rozsah aplikací v oblastech buněčné biologie, v oblasti tkáňového ...

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Opavsko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Opavsko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Opavsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Předmětem veřejné zakázky je výměna části svítidel veřejného osvětlení, instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení v lokalitě Havřice, Újezdec, Vlčnovská v Uherském Brodě a Těšově v Uherském Brodě.

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Bruntálsko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Bruntálsko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Bruntálsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

LF – Vyšetřovací simulátor pro podologii a tenzometrická měřicí podložka

LF – Vyšetřovací simulátor pro podologii a tenzometrická měřicí podložka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu vyšetřovacího simulátoru pro podologii a tenzometrické měřicí podložky. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné ...

Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů

Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů

Předmětem veřejné zakázky je poskytování rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále též rehabilitačně rekondiční péče nebo pobyt) pojištěncům ČPZP zaměstnaným na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, se kterými ČPZP uzavře ...

J02AA01 lipidový komplex amfotericínu B pre parenterálne podanie

J02AA01 lipidový komplex amfotericínu B pre parenterálne podanie

Predmetom zákazky je dodávka antimykotík, antivírusových prostriedkov a imunoglobulínov. Predmet zákazky je rozdelený do 9 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 až č.9). Verejný obstarávateľ si ...

Specifické agendové systémy - Síť Wi-Fi

Specifické agendové systémy - Síť Wi-Fi

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy- síť Wi-Fi“ je kompletní pokrytí prostor Zadavatele WiFi technologií a zajistit dostatečný diskový prostor pro ukládání dat souvisejících s tímto projektem, které se skládá z dodávek následujícího zařízení a softwarového vybavení. Podrobná specifikace předmětu plnění ...

III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř

III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř

Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci a rozšíření silnic III/221 36 a III/220 4, včetně úpravy křižovatkového rozjezdu silnice III/220 4 se změnou přednosti v jízdě. Součástí stavby bude rozšíření silničního tělesa, úprava stávajících příčných sklonů, prověření a úprava odvodnění, včetně úprav propustků, výškové vyrovnání ...

Stavba polní cesty VPC2 v k.ú. Dolní Sytová

Stavba polní cesty VPC2 v k.ú. Dolní Sytová

Stavba polní cesty VPC2 na pozemcích p. č. 2236, 2237, 2256/2 a 2290 v k.ú. Dolní Sytová. Jednopruhová vedlejší polní cesta, kategorie P4,5/30,celková délka 1,233 km s vozovkou z asfaltového betonu ACO11 (zpevněný jízdní pruh o šířce 3,5 m, po obou stranách krajnice z vyfrézovaného asfaltu 2 x 0,5 m - v úsecích trasy cesty, kde nebylo možné ...

Klávesové nástroje I.

Klávesové nástroje I.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks klávesových nástrojů pro účely výuky na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Veřejná zakázka na uzavření rámcové dohody na dodávky léků pro SLL JL

Veřejná zakázka na uzavření rámcové dohody na dodávky léků pro SLL JL

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní dohody na průběžné dodávky léků, které jsou určeny pro poskytování nemocniční péče pro léčbu dospělých a léčbu dětí. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena rámcová dohoda na období 48 měsíců, bez obnovení soutěže. Detailně je předmět popsán v ...

LF – Simulátor pro artroskopie

LF – Simulátor pro artroskopie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu simulátoru pro artroskopie. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

(záznamy 76/100 z 1412)  strana 4 / 57