Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Korňa

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Korňa

Predmetom zákazky je dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov v obci Korňa. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. technológia zberného dvora, 2. mostová cestná váha a 3. box na tuky a oleje. Predmetom dodania prvej časti predmetu zákazky sú traktor a k nemu kompatibilné príslušenstvo, a to čelny nakladač, hákovy ...

Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE

Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu na analýzy a zpracování vzorků DNA pro genetickou laboratoř OKTE.

Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek zemního plynu - velkoodběr/středoodběr (dále jen "VO/SO") a dodávek zemního plynu - maloodběr (dále jen "MO") na předpokládané období od 1.1.2018 do 31.12.2020 pro orgány a organizace hlavního města Prahy dle uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání. Centralizovaná ...

Automatický analyzátor hemostázy

Automatický analyzátor hemostázy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního přístrojového vybavení – automatického analyzátoru hemostázy pro Centrální hematologické laboratoře Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. ...

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce

V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce- rozděleno na 2 etapy - „V402-modernizace - 1.etapa (TR PRN – st.č. 333) (P.0453)" a/nebo „V402-modernizace – 2.etapa (TR Krasíkov – st.č. 333) (P.0453)"

Zpracování záměrů projektů pro jednotlivé úseky železničních Core network koridorů

Zpracování záměrů projektů pro jednotlivé úseky železničních Core network koridorů

Vypracování Záměrů projektů pro osm vybraných úseků železničních Core network koridorů v České republice v rozsahu Směrnice MD č. V-2/2012 a přílohy Zvláštní technické podmínky pro daný úsek. Akce, které jsou předmětem vypracování Záměru projektu: • Velim – Poříčany • Choceň – Uhersko • Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa • Adamov – ...

Golimumab

Golimumab

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.

SF6 normálový kondenzátor

SF6 normálový kondenzátor

Předmětem této zakázky je kondenzátor 50 nebo 100 pF, pro maximální provozní napětí 300 kV, který bude sloužit jako kapacitní normál pro můstková měření, s příslušenstvím pro připojení ke střídavému zkušebnímu zdroji Hipotronics 300 kV 1A a k elektronickému můstku Tettex 2840. S oběma zařízeními musí být požadovaný normálový kondenzátor plně ...

Lis pro přenosový tisk

Lis pro přenosový tisk

LIS PRO PŘENOSOVÝ TISK - termotransferový kontinuální lis pro zajištění kompletace technologie sublimačního tisku

Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a.s.

Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – vyhřívaná lůžka pro novorozence

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – vyhřívaná lůžka pro novorozence

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vyhřívaných lůžek pro novorozence na porodní sál podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD.

Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic

Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic

Realizace rekonstrukce stávajícího mostu z Mostu do Rudolic ev. č. 1c-M1, jenž je dle závěrů zpracovaných diagnostických průzkumů a prohlídek v celkově špatném technickém stavu. Stavební stav je klasifikován takto: nosná konstrukce VI – velmi špatný a spodní stavba V – špatný. Jedná se o monolitický železobetonový most s plošným založením. ...

Lis pro přenosový tisk

Lis pro přenosový tisk

LIS PRO PŘENOSOVÝ TISK - termotransferový kontinuální lis pro zajištění kompletace technologie sublimačního tisku

Rychlý zásahový automobil

Rychlý zásahový automobil

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks RZA (rychlých zásahových automobilů), které budou mít lepší technické parametry než stávající RZA – výkon motoru, stabilitu podvozku, bezpečnost osádky, výkonnější hydraulické vyprošťovací zařízení. Více v zadávacích podmínkách.

Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek elektrické energie v napěťové hladině nízkého napětí (dále jen "NN") a v napěťové hladině vysokého napětí (dále jen "VN") na předpokládané období od 1.1.2018 do 31.12.2020 pro orgány a organizace hlavního města Prahy dle uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání. ...

Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2018 – 2020

Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2018 – 2020

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 284 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační jednotku zadavatele – divizi Hořovice. Výsledkem zadávacího řízení bude smlouva s jedním ...

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh Kreativní centrum Brno

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh Kreativní centrum Brno

Předmětem soutěže je návrh umístění Kreativního centra Brno (dále jen KCB) do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh bude v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních ...

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby ve smyslu smluvních podmínek FIDIC, zajištění výkonu inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vše při realizaci stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa ...

FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II

FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhrad kolenních kloubů pro potřeby I. ortopedické kliniky UK 1. LF a FN Motol a Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol

Mobilní bezdrátový měřící systém rozložení tlaků pro biomechanickou analýzu pohybu

Mobilní bezdrátový měřící systém rozložení tlaků pro biomechanickou analýzu pohybu

- Systém na měření plantárních tlaků a analýzu působících sil v místě kontaktu nohy s podložkou a pro měření rovnováhy - Využití pro klinické studie, výzkum v každodenních lidských aktivitách, aplikace pro sportovní aktivity

Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů

Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chromatografu pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů. Tento chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů musí mít funkce a musí splňovat požadavky zadavatele stanovené v technické specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks kojeneckých vah včetně metru podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD.

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Zabezpečení výroby a distribuce časopisu Historie a vojenství včetně poskytování veškerých souvisejících služeb

Fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením (SARPES)

Fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením (SARPES)

Předmětem zakázky je zakoupení moderního fotoelektronového emisního spektrometru se spinovým a úhlovým rozlišením s vysokým rozlišením energie (SARPES), vlnového vektoru a s analýzou spinu. Zakoupené zařízení musí být složeno pomocí modulárního systému umožňujícího snadnou a spolehlivou instalaci. Zakoupený systém musí být schopen pracovat s ...

Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018

Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018

Předmět plnění veřejné zakázky je obsahem přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných (ode dne uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky) zadavatelem do celkové výše vysoutěžené ceny a do termínu ukončení veřejné zakázky, tj. do 31. 12. ...

(záznamy 76/100 z 1565)  strana 4 / 63