Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s.r.o.

Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s.r.o.

Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Puste Ulany - zberny dvor

Puste Ulany - zberny dvor

Dielo podľa projektovej dokumentácie

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s r.o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s r.o.

Predmetom zákazky je dodanie chladiarenských technológií a osvetlenia. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v zastavěné části města Světlá nad Sázavou. Stavba haly je situována na části součas. venkovního hřiště ZŠ Lánecká. Objekt sportovní haly se zázemím lze rozčlenit do tří částí. První z nich je vlastní sportovní hala půdorysného rozměru cca 31,6 m x 47,3 m (modulově 9 x 5,20 m). Světlá výška ...

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Poloma

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Poloma

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Kontajnerové nadstavby

Zavedenie výroby inovatívneho produktu - technologická linka

Zavedenie výroby inovatívneho produktu - technologická linka

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a odborné zaškolenie personálu technologickej linky.

Vybudovanie prevádzky na výrobu dvojvrstvového kartonážneho materiálu

Vybudovanie prevádzky na výrobu dvojvrstvového kartonážneho materiálu

Predmetom zákazky je Linka pre výrobu vlnitej lepenky Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov

Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích

Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích

Předmětem zakázky je rozšíření objektu stávající školy. V areálu je bývalá školka, u které dojde k demolici, tím vznikne prostor pro rozšíření stávající školy. Propojení budov stávající a dostavby školy bude novým spojovacím krčkem v 2. nadzemním podlaží. Součástí stavebních prací je i provedení demolice stávajícího objektu. V podrobnostech je ...

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti VOKUMA s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti VOKUMA s.r.o.

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti spoločnosti VOKUMA s.r.o. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.

Energetická efektívnosť firmy Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.

Energetická efektívnosť firmy Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.

Predmetom stavebných prác je realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite, ktorej výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti. Uvedené sa dosiahne výmenou zdrojov svetla a ústredného kúrenia, vybudovaním fotovoltickej elektrárne a tepelnou izoláciou obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou stavebných otvorov. Podrobné vymedzenie ...

Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Axitinib

Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Axitinib

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Axitinib 5 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze číslo 2 ZD – Cenová nabídka.

Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku

Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku

Dodanie výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v Prílohe. č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - návrh rámovej dohody.

Zvýšenie účinnosti výroby energie v podniku Eco-Pack a.s.

Zvýšenie účinnosti výroby energie v podniku Eco-Pack a.s.

Predmetom projektu - zvýšenie účinnosti výroby energie v podniku Eco-Pack a.s., je náhrada jestvujúcich zastaraných plynových kotlov moderným vysokoúčinným kondenzačným kotlom. Zároveň bude vymenené zastarané vybavenie strojovne kotolne.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ECM Systems, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ECM Systems, s.r.o.

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti spoločnosti ECM Systems, s.r.o. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.

Zníženie energetickej náročnosti v podniku DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.

Zníženie energetickej náročnosti v podniku DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti priemyselnej budovy v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zberný dvor Modrý Kameň - prestavba

Zberný dvor Modrý Kameň - prestavba

Dielo podľa projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia zberného dvora Myjava

Rekonštrukcia zberného dvora Myjava

Predmetom zákazky je vybudovanie prístrešku na štiepku, stavebné úpravy administratívnej budovy, zateplenie fasáda a strechy, výmena okien a vstupných dverí, vykurovanie, elektroinštalácia, rekonštrukcia spevnených plôch, výmena unimobúnk. Podrobný popis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.

Fólie na balenie mincí a bankoviek

Fólie na balenie mincí a bankoviek

Predmetom zákazky je výber dodávateľa fólií do zariadení na spracovanie a balenie euromincí a eurobankoviek.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o.

Predmetom verejného obstarávania sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti LIGNA, s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hľadisko amfiteátra v Hlohovci – 1. etapa

Hľadisko amfiteátra v Hlohovci – 1. etapa

Predmetom zákazky je rekonštrukcia hľadiska amfiteátra v Hlohovci v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Architektonickým ateliérom BP, Bratislavská 110, Piešťany s dátumom vypracovania 12/2017. Konštrukčné riešenie hľadiska: -Búracie práce a terénne úpravy -Pôvodná premietáreň odstránenie stavby -Hľadiskové ...

FN Motol - Perinatologie II

FN Motol - Perinatologie II

Předmětem plnění je dodávka zdravotnických přístrojů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.

R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, DÚR, DSZ

R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, DÚR, DSZ

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DÚR) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DSP) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru ...

Léčivé přípravky ATC

Léčivé přípravky ATC

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny L01XX* po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ROZMARING, spol. s r.o.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ROZMARING, spol. s r.o.

Predmetom zákazky sú práce na zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ROZMARING, spol. s r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany

Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany

Predmetom zákazky je zber a preprava komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce Sučany za účelom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s platným zákonom o odpadoch.

(záznamy 251/275 z 1782)  strana 11 / 72