Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Toporec. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Zateplenie materskej školy

Zateplenie materskej školy

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zateplením budovy Materskej školy v obci Hokovce č. 77 na parcele č. 226. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Sekule

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Sekule

a)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l, 240 l a 1 100 l b)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze, dovoz prázdneho VKK ...

Založení krajinných struktur v k.ú. Syrovice

Založení krajinných struktur v k.ú. Syrovice

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení výsadeb v extravilánu obce Syrovice. Kromě realizace biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny budou realizovány prvky snižující vodní a větrnou erozi, jako jsou protierozní meze a větrolamy. Síť trvalých krajinných struktur bude doplněna liniovými ...

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Betliar

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Betliar

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Betliar. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Implementácia inovatívnych výrobných postupov v prevádzke Pivovar Karpat

Implementácia inovatívnych výrobných postupov v prevádzke Pivovar Karpat

Predmetom obstarávania je ucelená technológia na varenie sladinového nápoja a kvasenie a ležanie nápoja Cider vrátane ingeenieringu. Predmetom technológie sú vzájomne pospájané jednotlivé druhy nádob a technológií tak, aby boli logicky zahrnuté v systéme, ktorý zodpovedá jednotlivým fázam výrobného cyklu obidvoch nápojov tak, aby ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Hájske 410, 951 33 Hájske. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Obec Rudlov - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov

Obec Rudlov - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Rudlov na adrese Rudlov č. 184, 094 35 Soľ. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Čistenie železničných koľajových vozidiel

Čistenie železničných koľajových vozidiel

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži ...

Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa

Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa

Předmětem veřejné zakázky je 2. etapa výstavby vodovodu v Hradci nad Svitavou.

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov počas sledovaného obdobia projektu spolufinancovaného z fondov EÚ. Počet trolejbusov je 15 ks, sledované obdobie je 5 rokov.

Poptávám náhradní díl k ventilárotu

Poptávám náhradní díl k ventilárotu

Poptávám náhradní díl k ventilátoru, stojanový ventilátor RAKS SRR-16,sháním do něj plastovou vrtuli.

Kvazioptický stůl s příslušenstvím

Kvazioptický stůl s příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka kvazioptického stolu s příslušenstvím pro vedení záření v budovaném elektron spin rezonančním spektrometru. Minimální požadavky zadavatele na předmět zakázky jsou podrobněji rozepsány v obchodních a platebních podmínkách (návrhu kupní smlouvy), které tvoří přílohu A zadávací dokumentace a v příloze C zadávací ...

Ochrana pred povodňami - Zborov nad Bystricou – Fojtov potok

Ochrana pred povodňami - Zborov nad Bystricou – Fojtov potok

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizáciu diela Chránime si obec Zborov nad Bystricou pred povodňami-Fojtov potok, v obci Obec Zborov nad Bystricou , podľa projektovej dokumentácie ktorá je prílohou súťažných podkladov a predmetom zákazky tohto verejného obstarávania sú iba stavebné práce na stavebnom objekte SO 01 FOJTOV POTOK.

Technológia zberného dvoru

Technológia zberného dvoru

Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvoru v obci Nýrovce, vrátane dodania na miesto určenia v nasledovnom zložení: Časť 1.: Traktor 1 ks Časť 2.: Teleskopický manipulátor 1 ks Časť 3.: Ramenový nosič kontajnerov 1 ks a závesný kontajner 7,5 m3 (Otvorený kontajner 2 ks, Otvorený ...

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti

RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti

Predmetom zákazky je obnova administratívnej budovy RTVS Košice na Rastislavovej ulici č.13 v Košiciach v centre areálu RTVS za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti. Predmetný objekt je v rámci areálu RTVS značený ako SO 03 Administratívna budova a je osadený na parcele 1537/2 v katastrálnom území Skladná. Obnovu tohto objektu za účelom ...

Nákup vývojového a analytického softwaru a systému pro správu dokumentace pro výzkumné centrum ABO

Nákup vývojového a analytického softwaru a systému pro správu dokumentace pro výzkumné centrum ABO

Nákup vývojového a analytického softwaru a systému pro správu dokumentace pro výzkumné centrum ABO valve, s.r.o. na výzkum a vývoj speciálních armatur.

Prístavba materskej školy, Dubnica nad Váhom

Prístavba materskej školy, Dubnica nad Váhom

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Projekt rieši s cieľom zvýšenia nedostačujúcich kapacít prístavbu existujúcej materskej školy, ktorá je situovaná na existujúcich parcelách vo vlastníctve stavebníka v areály materskej školy miesto stavby: areál materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom ...

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v 03/2016 společností MR Design CZ s.r.o., IČO 253 88 606, Nábřeží 457, 708 00 Ostrava Poruba, pod názvem ...

Dodávka výpočetní techniky - stolní počítače - vyhrazená veřejná zakázka

Dodávka výpočetní techniky - stolní počítače - vyhrazená veřejná zakázka

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 250 ks stolních počítačů včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace a zajištění záručního a pozáručního servisu k těmto zařízením v místech plnění veřejné zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do míst plnění veřejné zakázky, zajištění ...

Technologie pro bubnovou linku

Technologie pro bubnovou linku

Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele pro zakázku spočívající v dodávce (tj. koupi) bubnové linky dle technické specifikace, včetně jejího zprovoznění v provozovně zadavatele a implementaci (seřízení, nastavení a uvedení do provozu) a zaškolení obsluhy tohoto vybavení.

Poptávám knihu Naše květiny

Poptávám knihu Naše květiny

Sháním knihu Naše květiny

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Předmětem veřejné zakázky je celková výměna profilované plechové krytiny obloukové střechy objektu zimního stadionu v Kopřivnici včetně souvisejících dodávek a montáží.

Zariadenie na spracovanie dreva

Zariadenie na spracovanie dreva

Predmetné obstarávanie zahŕňa obstaranie pásovej píly. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.

III/4562 Nová Červená Voda – po kř. II/456

III/4562 Nová Červená Voda – po kř. II/456

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice III/4562 v obci Nová Červená Voda ve staničení 0,138-0,748 a 1,166-1,976km.

(záznamy 251/275 z 1565)  strana 11 / 63