Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), v k.ú. Kněžice v Lužických horách, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Pro potřeby KoPÚ ...

Rozšíření virtuálního prostředí na GFŘ 2017

Rozšíření virtuálního prostředí na GFŘ 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverových technologií pro rozšíření virtuálního prostředí na Generálním finančním ředitelství.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel Ústeckého kraje za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Obměna Blade serverů

Obměna Blade serverů

dodávka 14 (slovy: čtrnácti) kusů blade serverů do stávajících a do neobsazených pozic v rámci provozovaných blade šasi HP BladeSystem c7000 Enclosure. Servery musejí být volně přenositelné a provozovatelné v rámci jednotlivých již provozovaných šasi.

Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka mikrochirurgické jednotky

Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka mikrochirurgické jednotky

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka mikrochirurgické jednotky pro kombinované operace předního a zadního segmentu pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců.

Mgr16 - Mikroinjekční systém pro háďátka

Mgr16 - Mikroinjekční systém pro háďátka

kombinace programovatelného motorického mikroinjektoru s mikromanipulátorem na výzkum háďátek typu C. elegans

Mgr16 - Vibratom

Mgr16 - Vibratom

systém pro přípravu řezových preparátů orgánů či tkání zalitých do agarózy

Kúpa automatického triediaceho robota pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy

Kúpa automatického triediaceho robota pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy

Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. Automatický triediaci robot pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka 2

Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka 2

Vybudování dvojpodlažní skladové haly na místě původní stavby. Hala bude obdélníkového půdorysu s rozměry cca. 15x40m. Obě podlaží budou rozdělena na dvě přibližně 300m2 sekce. V 1. NP budou umístěny geologické vzorky (užitné zatížením 3t/m2). Ve 2. NP se počítá se zatížením 2t/m2, vhodným pro archiv. Přístup do podlaží je úrovňový díky reliéfu ...

Automobil osobní terénní M1G pro AHNM II.

Automobil osobní terénní M1G pro AHNM II.

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 kusu automobilu osobního terénního kategorie M1G pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem.

Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - stavebné práce

Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - stavebné práce

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na vybudovanie zberného dvora v meste Gabčíkovo. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Dodávka expozičních směrových svítidel pro historickou budovu UPM v Praze

Dodávka expozičních směrových svítidel pro historickou budovu UPM v Praze

Předmětem zadávacího řízení je dodávka směrových svítidel pro přímé osvětlení expozic výstavních sálů ve 2.NP, 4.NP a 6.NP v objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze dle specifikace (Studie expozičního lištového osvětlení výstavních sálů v historické budově UPM) zpracované Ateliérem světelné techniky s.r.o., se sídlem ...

Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram

Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodávka bezpečnostních přepážek, jejich montáž a rozmístění v budovách zadavatele ve Středočeském kraji podle přiložené specifikace. Veřejná zakázka bude realizována na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem samostatně pro každou část VZ specifikované v bodu 2 - Popis ...

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Frýdlantsko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Frýdlantsko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Frýdlantsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

Laboratórium so špecializáciou na testovanie vlastností osiva a polymérov

Laboratórium so špecializáciou na testovanie vlastností osiva a polymérov

Verejný obstarávateľ sa uchádza o schválenie finančných zdrojov z prostriedkov EÚ. Na základe tejto skutočnosti predpokladá nákup tovaru v rozsahu opísanom v opise predmetu zákazky. Predmetom zákazky je nákup špecializovanej laboratórnej technológie tvoriacej jeden logický celok. Technológia je primárne určená na prípravu vzoriek, meranie ...

Výměna audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy

Výměna audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy

Výměna stávajícího zastaralého audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy za nový moderní systém. Předmětem dodávky budou velkoplošné LED stěny, kamery a zařízení zajišťující distribuci a zpracování obrazového signálu, vč. montážních prací a záručního servisu. Předmětem zakázky je taktéž poskytnutí služeb souvisejících s ...

Vybavení veterinárních středisek II - vozidla pro převoz vzorků - nákup

Vybavení veterinárních středisek II - vozidla pro převoz vzorků - nákup

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů osobních automobilů M1 - veterinárních malých a 4 kusů osobních automobilů M1G - veterinárních malých terénních. CPV 34114000-9 Specializovaná vozidla.

NMR spektrometr pro měření v pevné fázi a zařízení pro modernizaci stávajícího NMR spektrometru

NMR spektrometr pro měření v pevné fázi a zařízení pro modernizaci stávajícího NMR spektrometru

Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka NMR spektrometr pro měření v pevné fázi a zařízení pro modernizaci stávajícího NMR spektrometru dle níže uvedené specifikace (dále jen „Zařízení“). Plnění veřejné zakázky zahrnuje i dodávku kompletního příslušenství Zařízení potřebného pro naplnění účelu dodávky Zařízení, ovládací software a užívací ...

Výstrojní předpis

Výstrojní předpis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky výstrojního vybavení (pracovních oděvů) pro pracovníky zadavatele. Rozsah dodávek zboží, tedy počet jednotlivých kusů zboží vymezených v příloze č. 1 ZD – Specifikace položek výstrojního vybavení není nijak omezen. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat žádný ...

Motorová nafta na období 2017-2018

Motorová nafta na období 2017-2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka letní a zimní motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 880 000 litrů na období 2017 - 2018 pro střediska a cestmistrovství Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci.

Jiná cytostatika - monoklonální protilátky 2017

Jiná cytostatika - monoklonální protilátky 2017

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Finanční leasing osobních automobilů a operativní leasing užitkového automobilu

Finanční leasing osobních automobilů a operativní leasing užitkového automobilu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění finančního leasingu 16 ks automobilů na dobu 60 měsíců s následným odkupem těchto automobilů za zůstatkovou cenu. Dále zajištění operativního leasingu na 1 ks užitkového automobilu na dobu 60 měsíců.

Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2018 na území Městských lesů Chomutov

Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2018 na území Městských lesů Chomutov

Předmětem veřejné zakázky je provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2018 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březová u Úmonína, k. ú. Vavřinec a k. ú. Zdeslavice u Chlístovic v okrese Kutná Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.

Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v realizaci malířských a natěračských prací, včetně souvisejících činností. Blíže je předmět této veřejné zakázky definován v závazném návrhu rámcové dohody, tj. v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

(záznamy 251/275 z 1575)  strana 11 / 63