PNP PRAHA – dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn

PNP PRAHA – dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn

Předmětem zadávacího řízení je dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn, pro objekty zadavatele SO.017 a SO.021 v bývalém vojenském areálu kasáren v Litoměřicích

Přístroje pro výrobu a diagnostiku fotovoltaických komponent

Přístroje pro výrobu a diagnostiku fotovoltaických komponent

Dodávka zařízení, které budou tvořit základní vybavení nově založeného Centra pro pokročilou fotovoltaiku. Přístroje jsou určeny jak pro diagnostiku, tak pro výrobu fotovoltaickcýh komponent. Bližší specifikace je uvedena níže.

II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 272-006 . Současný technický stav mostu se rychle zhoršuje – především rychle narůstá obsah chloridů v betonu. Množství chloridových iontů je velmi vysoké a mnohonásobně překračuje kritéria (až 9 x) jak pro železobetonové, tak předpjaté betonové konstrukce. Tyto ionty nelze zásadním způsobem ...

Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2017 – 2018

Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2017 – 2018

CPV: 15000000-8 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění. Přesná specifikace jednotlivých druhů potravin vč. uvedení požadavku na minimální dobu trvanlivosti a hmotnost/objem je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

Dodávky ŘS, ochran a HMI

Dodávky ŘS, ochran a HMI

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Řídicích systému + ochran a HMI do el. stanic s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2017 –06/2023.

Restaurování varhanního stroje v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Restaurování varhanního stroje v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Předmětem veřejné zakázky je restaurování varhanního stroje v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Předmětný varhanní stroj vestavěl v letech 1916-17 místní varhanář Bohumil Paštika do barokních skříní J. B. Halbicha z r. 1736-38. Varhany jsou prohlášeny movitou kulturní památkou. Varhany se dochovaly v původní podobě bez ...

Dodávky přijímačů HDO

Dodávky přijímačů HDO

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Přijímačů HDO s vybraným/i uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Přijímačů HDO zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2018 – 02/2022.

Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci projektu "B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice"

Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci projektu "B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice"

Splněním veřejné zakázky bude realizována stavba 8 bytových jednotek pečovatelských bytů v rámci podporovaného projektu B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice. Stavba bude plnit funkci pečovatelských bytů pro seniory, v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou výzvou dotačního projektu. VZ i projekt samotný koncepčně navazují na již zrealizovanou I. ...

VN Olomouc – dodávka ZT pro intenzivní obory

VN Olomouc – dodávka ZT pro intenzivní obory

Předmětem plnění zadávané nadlimitní VZ je dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů a vybavení oddělení intenzivních oborů (ARO, JIP interna, JIP chirurgie, OCHRIP) VN Olomouc. Veřejnou zakázku rozdělil zadavatel ve smyslu § 35 a § 101 zákona na 6. částí.

Projektová dokumentace - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita

Projektová dokumentace - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita

Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumů, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrsko-investiční činnost a dále zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor pro investiční akci „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská ...

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Předmětem veřejné zakázky jsou služby řízení tunelového provozu, zahrnující zejména: - Zajištění nepřetržitého provozu funkčního centralizovaného dohledového pracoviště komunikujícího v režimu on-line s lokálními velíny jednotlivých silničních tunelů v intravilánu Statutárního města Brna a současně zajišťujícího on-line přenosy dat mezi ...

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro oblast návazné péče v KNL, a.s. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 10 částí a zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, nastavení dle požadavků koncového uživatele, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti ...

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín“, zpracované v červenci 2016 společností Ekosystém, spol. s r.o., se sídlem Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 44 85 18 04, která je přílohou č. 3 ZD. ...

Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších

Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čermná v Krkonoších, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Doplnění preference, optimalizace řízení u vybraných křiižovatek

Doplnění preference, optimalizace řízení u vybraných křiižovatek

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rozšíření stávajících 5 ks řadičů na níže uvedených křižovatkách, tzn. na každou křižovatku dodávka 1 ks jednotky aktivní preference, 1 ks jednotky pro zvukovou signalizaci nevidomých, max. 2 ks přijímače signálů nevidomých včetně kabelové trasy. Dále projektová činnost potřebná k výše uvedené ...

Lešany - Vojenské technické muzeum, multifunkční haly - výstavba

Lešany - Vojenské technické muzeum, multifunkční haly - výstavba

Zpracování projektové dokumentace, výkon funkce autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

UTB – Rozšíření serverové infrastruktury r. 2017

UTB – Rozšíření serverové infrastruktury r. 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření současné serverové infrastruktury zadavatele, předmět plnění je konkrétně vymezen technickou specifikací a vzorem Smlouvy (přílohy zadávací dokumentace).

Volně ložená posypová a vakuová sůl na zimní údržbu 2017/2018

Volně ložená posypová a vakuová sůl na zimní údržbu 2017/2018

Průběžné dodávky cca 11 850 tun volně ložené posypové soli a cca 930 tun vakuové soli, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.

Činidla a spotřební materiál pro stanovení specifických proteinů v séru, moči a likvoru

Činidla a spotřební materiál pro stanovení specifických proteinů v séru, moči a likvoru

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky činidel a spotřebního materiálu pro stanovení specifických proteinů v séru, moči a likvoru na nefelometrickém systému, spojené s výpůjčkou potřebného zařízení pro Ústav laboratorní diagnostiky, oddělení klinické biochemie FN Ostrava.

Mobilní telekomunikační služby

Mobilní telekomunikační služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilním operátorem v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

FN Motol - Dodávky páteřních repozičních fixátorů na vysokostupňové spondylolistézy u dětí

FN Motol - Dodávky páteřních repozičních fixátorů na vysokostupňové spondylolistézy u dětí

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky fixátorů pro chirurgické řešení vysokostupňových obratlových posunů u lumbosakrálních přechodů u dětských pacientů.

Dodávky výpočetní techniky - počítače

Dodávky výpočetní techniky - počítače

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky počítačů na základě rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, tj. uzavřené s jedním dodavatelem. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody.

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk

Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného informačního systému (dále také jako „VIS“) a lokálního varovného systému (dále také jako „LVS“) pro město Nymburk a území ORP Nymburk, které zajistí základní ozvučení předmětných oblastí prostřednictvím venkovních bezdrátových akustických jednotek sloužících pro přenos varovných informací pro ...

Zajištění vyjmenovaných servisních a údržbových činností silničních tunelů v Brně

Zajištění vyjmenovaných servisních a údržbových činností silničních tunelů v Brně

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění servisu, údržby a poruchové služby technologického a softwarového vybavení a stavebně technické části silničních tunelů v intravilánu Statutárního města Brna. Místem plnění jsou příslušné části silnic I/23 a I/42 v intravilánu SMB, v rozsahu Pisáreckého tunelu, tunelu ...

Náhradní díly pro vozidla kategorie N2, N3

Náhradní díly pro vozidla kategorie N2, N3

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů nákladních vozidel od 3,5 tuny do 12 tun (kategorie N2) a nákladních vozidel nad 12 tun (kategorie N3) tovární značky IVECO a AVIA a to včetně dopravy a manipulace na místo určení. Specifikace náhradních dílů a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří ...

(záznamy 226/250 z 2043)  strana 10 / 82