Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Rámcová dohoda na servis, opravy a kalibrace bilančních průtokoměrů, instrumentace MaR

Rámcová dohoda na servis, opravy a kalibrace bilančních průtokoměrů, instrumentace MaR

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na servis, opravy, kalibrace bilančních průtokoměrů PROMASS, instrumentace MaR od firmy Endress Hauser. Dále na servis a opravy kalibračního etalonu SYNCROTRAK v PC 26 Klobouky. Poskytovatel těchto služeb musí mít patřičné proškolení, přístrojové vybavení a náhradní díly (bilanční průtokoměry ...

Rekonštrukcia  chodníkov rok 2018

Rekonštrukcia chodníkov rok 2018

chodníky: Búracie práce: -Vybúranie pôvodného krytu z liateho asfaltu, podkladného betónu a jestvujúcich obrubníkov chodníka -Odstránenie jestvujúcej vozovky v šírke 500 mm pozdĺž obrubníkov frézovaním hr. 60 mm. Stavebné práce: -Dodávka a uloženie kolmého obrubníka do betónového lôžka -Dodávka a pokládka vrstiev krytu nového chodníka, ktoré ...

Rozvoj produktu spoločnosti v oblasti IKT

Rozvoj produktu spoločnosti v oblasti IKT

Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Expozice australské fauny

Expozice australské fauny

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Expozice australské fauny" dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Stavba obsahuje pět vytápěných objektů chovných zázemí zvířat, jeden malý technický vytápěný podzemní objekt a dvě velké venkovní voliéry. K objektům zázemí náleží šest otevřených venkovních výběhů a několik menších ...

Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích

Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích

Po provedení navrhovaných stavebních úprav a přístavby bude objektu sloužit jako Obecní dům – Obecní víceúčelové kulturní a společenské zařízení. Jeho provoz bude členěn na víceúčelový společenský sál a restaurační zařízení se samostatnou extrovnou a letní terasou. V druhém nadzemním podlaží budou situovány klubovny obecních spolků a organizací a ...

Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce

Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a dostavbou materskej škôlky v obci Slavošovce. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.

Obytný soubor Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou

Předmětem veřejné zakázky je výstavba místních komunikací a obytné zóny na okraji města Žďár nad Sázavou. 1. etapa navazuje na nově zastavěné území pro rodinné domy v lokalitě Klafar III – část C1, 2. etapa navazuje na 1. etapu. V současné době se jedná u obou etap o nezastavěné území s druhem pozemku trvalý travní porost a orná půda. V řešeném ...

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Předmětem veřejné zakázky je vybudování cyklistického propojení města Jihlavy s částí města Pávov a napojení průmyslové zóny, kde sídlí významní zaměstnavatelé Jihlavské sídelní aglomerace. Vlastní cyklostezka, která vychází z Generelu cyklistické dopravy města Jihlavy, je vedena převážně v extravilánu města v prostoru mezi železniční tratí ...

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového mestského miestneho rozhlasu mesta Žilina v mestských častiach Strážov, Zastranie, Mojšová Lúčka, t. j. dodávka technológie, inštalácia bezdrôtového rozhlasu na podperných bodoch distribučných sietí (DS) nízkeho napätia podľa platných nariadení, vyhlášok a STN.

Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu - Laboratoře technických měření II

Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu - Laboratoře technických měření II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřících přístrojů, např. tvrdoměr, drsnoměr, výškoměr, dále měřících sad, měřidel a dalších měřících pomůcek pro 4 střední školy technického zaměření, které jsou zapojeny v projektu „Laboratoře technických měření“. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Vybudovanie previnovacej prevádzky pre veľkorozmerové papierové baly

Vybudovanie previnovacej prevádzky pre veľkorozmerové papierové baly

Predmetom zákazky je Prevíjačka a rezačka kotúčov papiera Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov

Posklizňová linka Bořitov

Posklizňová linka Bořitov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka technologie posklizňové linky (čistička, dopravní cesty, sila) včetně souvisejících stavebních prací.

Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek nábytku a pomůcek v areálu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Realizací dodávek dojde k modernizaci učeben pro výuku odborných předmětů zaměřených na přírodní vědy, cizí jazyky a dále k modernizaci počítačových učeben. Pořízením nového vybavení učeben dojde ke zkvalitnění výuky. Součástí realizace ...

Střední škola stavební Teplice  - dostavba areálu - I.etapa

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu - I.etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na dostavbu areálu Střední školy stavební v Teplicích. Výsledkem těchto stavební prací bude dvoupodlažní objekt, kdy v severní části objektu bude v krajní části umístěna dílna s kapacitou 40 žáků pro výcvik oborů automechanik a autoelektrikář, druhá část přízemí bude zahrnovat výukové servisní ...

HW a SW podpora infrastruktury

HW a SW podpora infrastruktury

Předmět veřejné zakázky obsahuje činnosti jako například poskytnutí hot-line 24x7x365 pro nahlášení závady, ověření závady specialistou na dané zařízení, výjezd technika na místo závady, dodání náhradního dílu nebo výměna a zprovoznění nového HW nebo případné zajištění reklamace. Podrobný popis plnění je uveden v zadávací dokumentaci.

Upgrade SK9

Upgrade SK9

modernizace studiového komplexu SK9 pro výrobu a živé vysílání pořadů ve vysokém rozlišení

Revitalizace učeben AV technikou na FIM UHK

Revitalizace učeben AV technikou na FIM UHK

Za účelem revitalizace učeben Fakulty informatiky a managementu UHK Zadavatel vyhlašuje tuto veřejnou zakázku (dále též i jen „VZ“), jejímž předmětem jsou dodávky AV techniky a doprovodné související služby tak, aby byly nově vybavené auly či učebny plně funkční. Ve vybraných stávajících učebnách (označených následně v textu ZD - konkrétně ...

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení 8 osobních vozů s alternativním pohonem, a to 7 elektromobilů pro část veřejné zakázky č. 1 a 1 plug-in hybridu pro část veřejné zakázky č. 2

Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Čeľadice

Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Čeľadice

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom Logický celok č. 2 Ramenový nakladač reťazový na podvozku Logický celok č. 3 Závesné kontajnery veľkoobjemové vaňové kontajnery

Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018

Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018

Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich komunikácií, ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky na bezpečnú premávku motorových vozidiel a chodcov na uliciach a v lehotách podľa harmonogramu realizovania rekonštrukčných prác na doleuvedených komunikáciách.

Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka

Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.

Výstavba MŠ v obci Hermanovce

Výstavba MŠ v obci Hermanovce

Predmetom zákazky je Výstavba MŠ v obci Hermanovce. Je to jednopodlažná murovaná stavba s plochou strechou. Časť parcely, na ktorej sa bude realizovať výstavba, konkrétne záhrada pre detí bude oplotená štvorhranným pletivom. Objekt bude niektorými inžinierskymi sieťami napojený na existujúci objekt základnej školy a niektoré prípojky budú napájané ...

CZ IKT 2018

CZ IKT 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, tiskáren, multifunkčních tiskových zařízení a skenerů, jejich doplňků a příslušenství.

Léčivé přípravky pro CNS a smyslové orgány 2018

Léčivé přípravky pro CNS a smyslové orgány 2018

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro centrální nervovou soustavu a onemocnění očí v celkovém předpokládaném rozsahu 30 160 balení léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou ...

(záznamy 226/250 z 1782)  strana 10 / 72