Poptáváme dodání prodejního automatu na kondomy

Poptáváme dodání prodejního automatu na kondomy

Poptávám výrobu a dodání prodejního automatu na kondomy na veřejné prostranství pro město Krásná Lípa. Umístění automatu na objekt ve vlastnictví města.

Implementace a pronájem licencí AEM FORMS

Implementace a pronájem licencí AEM FORMS

Předmětem veřejné zakázky je pronájem 28 kusů licencí AEM FORMS, poskytování technické podpory, zajištění řádné implementace licencí a migrace v prostředí zadavatele.

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti našich výrobků (sypkých materiálů) - mleté váno a vápenný hydrát.

Poptávám zlatnické práce

Poptávám zlatnické práce

Poptávám zlatnické práce,, potřebuji pozlatit a postříbřit náramky a řetízky, celkem 80 ks.

Poptávám doplněk stravy

Poptávám doplněk stravy

Poptávám Jilm červený v prašku, 100 g.

Poptávám magnezitové cihly

Poptávám magnezitové cihly

Poptávám magnezitové cihly - 20 ks.

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování Přestupního terminálu Svitavy před vlakovým nádražím ve Svitavách v ulici 5. května v rozsahu od ulice Tovární přes Nádražní ulici po zaústění do stykové křižovatky v ulici 5. května u železničního přejezdu přes železniční trať Česká Třebová – Brno. Cílem stavby je ...

Poptávám opravu předokenních rolet

Poptávám opravu předokenních rolet

Poptávám opravu předokenních rolet.

Sequential injection chromatography II

Sequential injection chromatography II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka unikátního vybavení, které se skládá z jedné pumpy schopné vyvinout tlak 5 MPA / 750 psi, dvou selekčních ventilů a injekčního ventilu. Jedná se o velice specializovaný typ vybavení se speciálně upraveným softwarem ke kontrole všech částí zařízení včetně detektoru. Součástí dodávky bude také krátká stáž ...

Stružná, ČOV - intenzifikace

Stružná, ČOV - intenzifikace

Strojní část řeší technologické vystrojení nových objektů a převystrojení stávajících objektů za účelem navýšení celkové kapacity. Rozsah navrhované intenzifikace spočívá ve vybudování nové vstupní ČS a převystojením stávající nádrže a k doplnění radiální dosazovací nádrže a nového zařízení chemického hospodářství.

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Účelem této veřejné zakázky je realizace projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna, tj. řešení informačního systému knihovny. Cílem je nastavení efektivního řízení organizace prostřednictvím workflow elektronických dokumentů, řízení projektů, poskytnutí nástrojů efektivního managementu na všech úrovních řízení organizace. Projekt ...

CO2 inkubátory

CO2 inkubátory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou CO2 inkubátorů a jednoho hypoxického CO2 inkubátoru. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uveden viz odst. 2.2 Dokumentace.

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou

Predmetom zákazky je modernizácia Budovy MŠ, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Suchá nad Parnou. Predmetom projektu je modernizácia objektu materskej škôlky z dôvodu zvýšenia energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zateplenia objektu. Modernizáciou objektu MŠ zateplením objektov prízemia a vybudovaním nového zatepleného podkrovia, sa ...

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávající zastaralé technologické části Rozvodny označené jako R 110 kV v Sokolnici a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností. Rekonstrukce spočívá ve výměně hlavní a pomocné lanové přípojnice, přípojnicových odpojovačů a dalších zastaralých přístrojů. S ...

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) bezpečnostnej dokumentácie k vybranej technológii; (iii) CBA; (iv) zámeru EIA a zabezpečenia procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie. Bližší opis predmetu zákazky je ...

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce budovy rektorátu Univerzity Pardubice v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o rekonstrukci všech podlaží budovy rektorátu zahrnující kompletní odstranění dělících konstrukcí, podlah, podhledů i vnitřních sítí a jejich nové vybudování dle nového ...

Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s.

Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s.

Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s., podľa individuálnych požiadaviek obstarávateľa vrátane vykonávania občasného odborného autorského dohľadu počas realizácie a technická pomoc.

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o.

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o.

Predmetom obstarávania je kúpa Vertikálneho troj-osého portálového CNC frézovacieho centra s pevným stolom vrátane príslušenstva, dopravy, montáže zariadenia a jeho uvedením do prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály

Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály

Předmětem této zakázky je dodávka nových zařízení - videoendoskopických systémů do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 80 mm

CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 80 mm

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 80 mm; 2. CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 50 mm; 3. Automatická pásová píla; 4. Stĺpová vŕtačka. Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Predmet ...

D6 LS Pavlov - Velká Dobrá - oprava komunikace

D6 LS Pavlov - Velká Dobrá - oprava komunikace

Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560–11,610 ...

SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnost

SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnost

Předmětem zakázky je výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřováni tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 1630)  strana 1 / 66