UTB – Dodávka tenkých klientů

UTB – Dodávka tenkých klientů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tenkých klientů spolufinancovaného z prostředků OP VVV pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Poptáváme výrobu otočného šroubení

Poptáváme výrobu otočného šroubení

Poptávám výrobu otočného šroubení, provedení AK s odolností proti chemickým látkám (AdBlue), vnější i vnitřní závit 1/2" .

Mobilné zariadenie pre šport - PS System

Mobilné zariadenie pre šport - PS System

Mobilné zariadenie pre šport - PS System s.r.o..Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích. Součástí zakázky je provedení bezbariérových opatření v jednotlivých základních školách zahrnující stavební úpravy na toaletách, realizace venkovních i vnitřních bezbariérových ramp a vnitřních zdvihacích plošin.. Součástí díla je zařízení ...

Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark, Tr. SNP 1, Košice

Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark, Tr. SNP 1, Košice

Predmetom zákazky je dodávka dvoch dieselagregátov a ich elektroinštalačné pripojenie. Konkrétne sa jedná o dva dieselagregáty, ktoré budú osadené na pripravené základové konštrukcie vo vonkajšom prostredí. Predmetné základové konštrukcie pre osadenie dieselagregátov sú situované v mieste jestvujúcej spevnenej plochy na severnej strane objektu ...

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Předmětem plnění je celková rekonstrukce veřejného prostranství před blokem 406 v Mostě. Projekt řeší rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění, dále řeší rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch ...

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji, konkrétne: 1. Zvýšenie kapacity materskej školy formou prístavby 2. Rekonštrukcia existujúcej budovy materskej školy 3. Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v ...

Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A

Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A

Predmetom zákazky je rekonštrukcia základnej školy SO-01 Pavilón A, ktorý je jedným z 5 stavebných objektov, ktoré boli súčasťou projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v roku 2004, ktoré boli postupne realizované, pokiaľ k vyučovaciemu procesu bol využívaný práve SO-01. Pavilón A v súčasnosti stavebne predstavuje dvojpodlažnú budovu s ...

I/13 pravý pás od MÚK Ostrov průmyslová zóna - MÚK Jáchymov

I/13 pravý pás od MÚK Ostrov průmyslová zóna - MÚK Jáchymov

Bude provedena oprava povrchu na silnici I/13 pouze pro pravý jízdní pás od křižovatky MÚK Ostrov po MÚK Jáchymov. Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 120 mm, ložní asfaltová vrstva ACL 22 S v tl. 80 mm, obrusná vrstva z asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový SMA 11 S v tl. 40 mm. Dále bude provedena oprava propustků. Odstranění závad ...

Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV

Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV v městyse Měřín, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Intenzifikovaná ČOV se po realizaci má kapacitně zvýšit ze současných 2150 EO na 3565 EO a plnit požadavky nařízení vlády ČR č.401/2015 Sb. O přípustném znečištění vod ve znění pozdějších předpisů a výhledově též imisní ...

Zariadenie na zebezpečenie separovaného zberu v obci - zberný dvor

Zariadenie na zebezpečenie separovaného zberu v obci - zberný dvor

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora na zabezpečenie separovaného zberu v obci Lúc na Ostrove. Miesto stavby sa nachádza v k.ú. Malá Lúc - extravilán v blízkosti polnohospodárskeho družstva, s dopravným napojením na úcelovú cestu. Stavebny objekt rieši dopravnú cast stavby a to: Zjazd z cesty neizolovaná plocha. Manipulacnú plochu s ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa

Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice

Predmetom dodávky bude technologické zariadenia kuchyne vrátane dodávky a montáže zariadení. Predmet zákazky bude ukončený do 2 mesiacov od pripravenosti stavby na dodavku a montáž technologického zariadenia kuchyne na základe písomnej výzvy kupujúceho. Viac informácii sa nachádza v Technickom liste a v projektovej dokumentácií, ktoré sú súčasťou ...

Lesnícke služby v  pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ...

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice

Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020 b - odstranění havarijního stavu mostu

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020 b - odstranění havarijního stavu mostu

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu s ponecháním krajních opěr. Nová mostní konstrukce je navržena ve stejné poloze, jako konstrukce původní. Nový návrh respektuje původní půdorysnou polohu mostu, původní polohu všech mostních podpěr i původní niveletu silnice I/43. Nová spodní stavba je navržena z monolitického železobetonu, ...

Logický celok č. 1  Traktor s príslušenstvom

Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu Logický celok č. 3 Závesné kontajnery

Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu

Bratislavská 210/26, 28 – rekonstrukce domu

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce domu Bratislavská 210/26, 28. Jedná se o nájemní bytový dům, v rámci rekonstrukce je v objektu navrženo 13 bytových jednotek a dva pronajímatelné nebytové prostory v přízemí objektu. Součástí rekonstrukce je provedení půdní vestavby dvou bytů a přístavba výtahu.

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Předmětem veřejné zakázky je oprava podlahové konstrukce vč. podkladních vrstev a izolace proti vodě v místnostech na úrovni 1. nadzemního podlaží objektu Aquadrom Most.

Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B

Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B. Bližšie informácie sú uvedené v SP.

Poptáváme opravu kuchyňské váhy

Poptáváme opravu kuchyňské váhy

Poptávám opravu kuchyňské váhy.

Poptáváme kompletní rekonstrukci chaty

Poptáváme kompletní rekonstrukci chaty

Poptávám kompletní rekonstrukci chaty v lokalitě Mirošovice u Říčan. Chata má zastavěnou plochu 47m2, voda je ze studny. Chata potřebuje rekonstrukci. Studna odčerpat a napojit do chaty. Je nutné vyřešit odpad - žumpa či septik. Info a foto na: https://drive.google.com/drive/folders/1EITG8dh_LnMPpLvdO-Rep6rOQkIQ0BP8?usp=sharing

PřF - Peristaltická pumpa

PřF - Peristaltická pumpa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu Peristaltické pumpy. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

PřF - Sada 2 manuálních foropterů s příslušenstvím

PřF - Sada 2 manuálních foropterů s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady 2 manuálních foropterů s příslušenstvím. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Bzovík

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Bzovík

Projekt rieši novostavbu objektu materskej školy v obci Bzovík. Objekt je jednopodlažný, pôdorysne má tvar T (obdĺžnik s rozmermi 27,70 x 10,50 m s predsadenym centralnym rizalitom s rozmermi 13,40 x 3,00 m). Zastrešený je plytkou sedlovou strechou. Pozemok je vo vlastníctve obce (parcelné čísla 1984, 1985, 1988, 1989,1991/1) a je prístupný z ...

(záznamy 1/25 z 1300)  strana 1 / 52